Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 29 april 2007

Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (3)

Door THEO KOOIJMANS

Onderstaand mijn antwoord op de reactie van de heer Blumink.
Zie daarvoor Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (2) en Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid.
-------------------------------------------------------------------------------------
Velp, 29 april 2007

Geachte heer Blumink,

Dank voor uw snelle reactie op mijn open brief.

Laat ik beginnen met de opmerking dat ik respect heb voor mensen die, op welke manier dan ook, invulling geven aan hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de leden van het wijkplatform!

Ik vraag uw geduld. Het is een heel epistel geworden met veel uitwijdingen. Ik hoop dat het leidt tot wat meer wederzijds begrip.

Met enige verbazing heb ik het eerste deel van uw reactie gelezen. Erg jammer dat u zich zo aangevallen voelt. Het was helemaal niet mijn bedoeling om een blijkbaar zo gevoelige snaar te raken. Ik beschouw de “Rhedense maatschappij” en reageer op wat ik waarneem of (in dit geval) juist niet waarneem.

Blijkbaar bestaat een belangrijk deel van uw schrik uit het feit dat ik me bedien van het instrument van de open brief. Onderstaand een aantal redenen. Misschien neemt het uw wantrouwen enigszins weg. Vat het vooral niet persoonlijk op.

1. ik vind dat de bestuurlijke overheid en grote maatschappelijke instellingen veel te veel vanuit een ivoren toren opereren. Zij hebben de mond vol over draagvlak en het betrekken van de burgers bij haar plannen. Dat neem ik met een korrel zout. Ze zijn in ieder geval onmachtig om daar invulling aan te geven. Zie bijvoorbeeld Hart van Dieren. Ze reageren wel op de publieke opinie. De open brief is een middel om die publieke opinie te mobiliseren.

2. datzelfde geldt voor het politieke establishment. Vooral in verkiezingstijd worden harde “principiële” beloften gedaan die, nadat de kamerleden en raadsleden zijn geïnstalleerd en de ministers en de wethouders zijn benoemd, onder het mom van het alles vergoeilijkende compromis weer razendsnel worden vergeten. De burgers worden pas weer ontdekt in verkiezingstijd. De (soms schandalige) voorbeelden liggen voor het oprapen. Ook in onze gemeente.

3. ik ben sterk voor openheid van bestuur en vind dat belangrijke bestuurlijke issues zoveel mogelijk vanaf het allereerste begin in de openbaarheid moeten worden behandeld. Dat houdt iedereen en vooral de overheid en haar instituties bij de les.

4. ik ben van mening dat de bevolking geraadpleegd moet worden als er belangrijke zaken aan de orde zijn. Herstructurering van een complete wijk is zo’n belangrijke zaak. Dat gaat de hele bevolking van die wijk aan en niet alleen degenen die het beleid maken.

5. de herstructurering raakt veel mensen en is zo belangrijk dat een discussie daarover met zoveel mogelijk burgers volkomen op zijn plaats is. Ik vind een “polemiek” die in het openbaar gevoerd wordt prima. Het zet aan tot nadenken. Vooral door de direct betrokkenen. Al kunnen die dat niet altijd waarderen.

6. burgers vormen hun mening onder andere door het consumeren van informatie die tot ze komt in de media. Ik tracht aan die meningsvorming bij te dragen.

7. een open brief heeft vaak tot gevolg dat (snel) wordt gereageerd. Niet alleen door de geadresseerde maar ook door diens ‘achterban’ en andere belangstellenden.

Na ontvangst van uw brief heb ik nog telefonisch contact met u gehad. Op een vraag dienaangaande gaf u aan dat ik uw brief op mijn weblog mag plaatsen maar dat u de brief niet wilt publiceren in de regionale pers. U zult begrijpen dat ik dat, gezien het bovenstaande, betreur.

U vond mijn brief nogal negatief overkomen. En u schrijft dat ik denk dat het wijkplatform niet of slecht op de hoogte is, dat u als makke schapen achter de gemeente en Vivare aanloopt en dat u maar afwacht.

Dat is een onjuiste interpretatie van mijn schrijven.

Ik begon mijn brief met een opsomming van de vele veranderingen in Oud Velp-Zuid. Ze waren slechts bedoeld als voorbeelden van de dynamiek die op dit moment gaande is. Niet meer en niet minder. Daarbij dacht ik niet aan “slecht op de hoogte zijn” of aan “makke schapen”. Dus helemaal niet negatief bedoeld. Integendeel! Ik weet dat het wijkplatform bij deze ontwikkelingen betrokken is en haar rol goed invult. Mijn complimenten daarvoor!

Ook bent u benieuwd naar “mijn bronnen”.

Hier kijk ik echt van op. Waar heeft u het in vredesnaam over? Ik lees de krant, surf op het web, kijk om me heen, denk ook een nog ‘n beetje na en vorm mijn mening. En regelmatig krijg ik ingevingen en gaat er bij mij een lampje branden. De aanleiding tot de brief is heel triviaal. Het viel me op dat er veel gewerkt wordt in en rond Oud Velp-Zuid. De 30-km zone en de riolering in de Sophiastraat, de bergbezinkkelder onder de Paardenwei, de aansluiting daarop in de Waterstraat, de sanering van het VEB-terrein plus afsluiting van de Ommershofselaan en het bouwterrein op de Elsweiden. Toen ik op die plekken wat foto’s voor mijn weblog maakte dacht ik “de hele wijk gaat op de schop en dan is de herstructurering nog niet eens begonnen”. Dat zijn “mijn bronnen”. Gek hè, hoe een mens in elkaar steekt.

Maar nu is het mijn beurt om benieuwd te zijn. Als iemand spreekt van “benieuwd naar bronnen” dan krijg ik het gevoel dat er iets te verbergen is en dat zich iets afspeelt dat niet voor de openbaarheid bestemd is. Daar word ik uiterst nieuwsgierig van en vraag me af: Wat speelt er? Is er iets te verbergen? Wellicht kunt u licht in de duisternis scheppen. Dat zou ik zeer op prijs stellen. We zijn toch nog niet begonnen met de herstructurering of loop ík nu achter de muziek aan?

Mijn opmerking “de wijk moet daarom niet achter de muziek aanlopen” heeft twee redenen. Ten eerste is het rond de herstructurerings-plannen in Oud Velp-Zuid (maar ook Stenfert I in Dieren) erg stil. Veel te stil! Dat terwijl de gemeente en Vivare al langer op de herstructurering broeden. Het is te hopen dat er geen koekoeksjong uit het ei komt. Juist bij dergelijke grootschalige ingrepen is het belangrijk om de bewoners zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Daarnaast ben ik van mening dat de buurtbewoners zelf de regie moeten voeren over de inrichting van hun woonomgeving.

Ik ben een beetje bevreesd voor een situatie zoals in Dieren. Aanvankelijk waren de plannen voor Hart van Dieren prachtig en iedereen was enthousiast. Gemeente en provincie zouden zelf (inclusief hun eigen bijdrage) zo’n 70 miljoen euro bij allerlei regionale partijen ophalen en de rijksoverheid zou de rest bijpassen. We hebben gezien wat er gebeurde. Stapje voor stapje werd door de rijksoverheid beknibbeld op de centen. De regionale partijen waren een fictie en provincie en gemeente haalden bij lange na niet het bedrag op dat zij ons voorgespiegeld hadden. Dus redden wat er te redden viel en voor we het ons realiseerden werden we opgescheept met een slap aftreksel van de oorspronkelijke plannen. Ja, toen kwamen natuurlijk de vragen maar het bleek al te laat. Van de Haagse politici die zo ferm voor ons belang stonden werd niet meer gehoord. Ongetwijfeld zien we een aantal van deze mensen terug bij de feestelijke opening. En twee van onze plaatselijke politieke coryfeeën hebben er een burgemeestersbenoeming aan overgehouden. Ook nooit weg.
Maar goed. Ik laat m’n frustraties te veel de vrije loop. Daarom terug naar de rol van bewoners. De Dierenaren konden nog zoveel alternatieven aandragen, nog zoveel meedenken en nog zoveel meepraten maar de plannen waren al in beton gegoten. De bewoners zijn gewoon te laat bij de plannen betrokken en bovendien (heel kwalijk) op het verkeerde been gezet doordat verwachtingen werden gewekt die niet werden waargemaakt. Het leek erop dat de gemeente en provincie dachten: laat de bewoners maar meekletsen dan zijn ze in ieder geval van de straat en dan kunnen wij ondertussen rustig verder. Zelfs de door gemeente ingestelde klankbordgroep heeft zich teleurgesteld teruggetrokken omdat ze zich genegeerd voelde.
De belangenverenigingen en de gemeente staan nu met de rug naar elkaar toe en er is een situatie ontstaan die geen van de betrokken partijen wil. Niet alleen de bewoners zijn daarin slachtoffer. Ook de gemeente is slachtoffer. Afhankelijk van rijk en provincie en bang voor de dreiging dat deze overheden zich zouden terugtrekken als er teveel weerstand tegen de plannen ontstond. Daardoor was ze niet sterk genoeg en is ze uiteindelijk zelf onderdeel geworden van een proces waarop ze geen grip meer had.
Laten we hier lering uit trekken!

Mijn voorstel voor een enquête en het opstellen van een wijkplan heeft dus vooral betrekking op het tijdig betrekken van de bewoners bij de herstructurering en het versterken van de kracht van de wijk. Als de wijk goed beslagen ten ijs komt en zelf de kaders stelt dan heeft ze een sterkere onderhandelingspositie. De gemeente, Vivare en alle andere betrokken instanties doen namelijk niet anders. Zij stellen onder hun eigen regie kaders op en van daar uit werken zij hun plannen verder uit. Daar is overigens niets mis mee hoor. Maar er is ook niets mis mee als de bewoners een zelfde strategie volgen. Zodat er een sterke onderhandelingspartner ontstaat die zelf het stuur in handen heeft en niet, ongemerkt en ongewild, onderdeel wordt van de grote machine die bureaucratie heet. Ik haast me hierbij te zeggen dat dit absoluut geen verwijt naar u toe is. Mijn voorstel is uitsluitend bedoeld om de positie van de wijkbewoners tegenover overheid en woningstichting te versterken en de betrokkenheid te stimuleren. Behalve voor de herstructurering kunnen de genoemde instrumenten natuurlijk uitstekend gebruikt worden voor toetsing van allerlei andere plannen.

Het is goed om te lezen dat u niet afwacht met de herstructurering totdat de gemeente of Vivare u uitnodigt maar dat u zelf het initiatief hebt genomen om zoals u schrijft “samen met de gemeente en Vivare in een workshop-achtige omgeving te brainstormen” over de herstructurering en dat een daaruit voortvloeiend rapport in de gemeenteraad is behandeld waarbij ook de platformleden zijn genoemd. Ik ben geen lid meer van de gemeenteraad. Het rapport is mij dan ook onbekend en ik zou het zeer op prijs stellen als u het aan mij wilt doen toekomen.

Erg fijn dat u uw brief toch nog afsluit met een positieve reactie op mijn voorstel. U ziet duidelijk de voordelen van een dergelijk instrument. Ik ga dan ook graag in op uw uitnodiging voor een gesprek. Hoewel ik erg schaars in de tijd zit en ook aandacht wil besteden aan andere ontwikkelingen in de gemeente ben ik zeker bereid om met u van gedachten over het voorstel te wisselen. Ik wil me niet beperken tot de wijk en ik wil me gemeentebreed blijven bemoeien met alle zaken die spelen.
Hart van Dieren heeft een grote impact. Waarschijnlijk ook op de herstructurering van Stenfert I die daardoor misschien wel eens drastischer kan uitpakken dan in Velp. Ik hoop daarom dat de bewoners van Stenfert I ook mijn open brief hebben gelezen en eveneens de handschoen willen oppakken. Als ik ze daarbij kan helpen doe ik dat ook. Misschien zijn er zelfs mogelijkheden voor gezamenlijke actie van Oud Velp-Zuid en bewoners van Stenfert I.

Ik merk verder op dat mijn voorstel geen garantie is voor een nieuw paradijs maar ik hoop dat we straks kunnen zeggen: kijk, hoe mooi Oud Velp-Zuid is geworden mede dankzij de betrokkenheid van de buurtbewoners.

Nog een punt dat ik niet onvermeld wil laten. In november 2004 heb ik in de gemeenteraad een oproep gedaan voor de vorming van sterke, onafhankelijke belangenverenigingen in Oud Velp-Zuid en Dieren Noord. Dat signaal is overgekomen bij enkele bewoners en wethouder Kees Hermsen die toen namens mijn partij in het college zat heeft dit verder gestimuleerd en het initiatief genomen voor de vorming van de wijkplatforms. Niet helemaal wat ik voor ogen had maar het is een begin. En (ik hoop dat u zich niet gekrenkt voelt) hopelijk ontstaan die sterke, van de gemeente en SWR onafhankelijke, belangen-verenigingen alsnog. Dat doet niets af aan de waarde van de wijk-platforms. Deze vervullen een zeer belangrijke rol. Zij worden sinds de oprichting actief ondersteund door de gemeente en de SWR. Dat is hardstikke goed en ik denk dat ze het zonder die steun erg moeilijk zouden krijgen maar het moet helder zijn dat er een zekere afhankelijkheidsrelatie met de gemeente is. Dan kan iedereen daar bij zijn afwegingen rekening mee houden.

Ik vergeet haast nog wat. U begon uw brief met een bedankje voor de gratis reclame. Graag gedaan! Met een enquête krijgt u nog veel meer reclame.

Voor de goede orde. Ik zet zowel uw brief als dit antwoord op mijn weblog. Neem eens een kijkje. Het adres is http://politiekrheden.blogspot.com

Verder stuur ik deze brief ook naar de regionale en lokale media. Hoewel het een erg lang verhaal is geworden doen ze er misschien nog wat mee. Ik blijf erbij dat het maatschappelijk belang gediend is met openheid. Wellicht verandert u nog van gedachten en stuurt u uw oorspronkelijke reactie alsnog naar de media. Ik neem aan dat u zich realiseert dat journalisten uw brief ook van mijn weblog kunnen halen en misschien zoekt de pers nog contact met u.

Heeft u nog vragen? U weet me te vinden! En ik verneem graag van u wanneer ik met de leden van het platform van gedachten kan wisselen. Overdag is vanwege mijn werkzaamheden erg moeilijk en ’s avonds heb ik ook een aantal verplichtingen maar we zullen vast een moment vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten.

Tenslotte: Oud Velp-Zuid is de wijk waar ik woon, waar ik trots op ben en waar ik trots op wil blijven.

met vriendelijke groet van uw buurtgenoot,
Theo Kooijmans

Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (2)

Onderstaand de reactie van de heer Blumink, co-voorzitter van het Wijkplatform Velp-Zuid, op mijn voorstel voor een enquête en het maken van een wijkplan in verband met de komende herstructurering van Oud Velp-Zuid.
Zie ook mijn open brief: Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (20 april verderop in de weblog)
-----------------------------------------------------------------------------------
Velp, donderdag 26 april ’07

Geachte heer Kooijmans,

Allereerst hartelijk dank voor deze gratis reclame, we zijn als wijkplatform altijd blij met publicatie, in uw open brief in het streekjournaal van afgelopen woensdag 25-4-2007, heeft u na een opsomming van een aantal zaken ons de vraag gesteld om te reageren en ook wanneer we willen reageren, welnu, hierbij mijn reactie, ik zal eerst beginnen met met even voor te stellen, mijn naam is Henny Blumink en ben één van de twee voorzitters van het wijkplatform Velp-Zuid, vandaag heb ik even contact gehad met de andere voorzitter, dhr. Guus Dicker. Hieronder een korte reactie op uw brief.


Als eerste reactie kwam uw brief me nogal negatief over, u beschrijft een aantal punten waarvan u denkt dat wij als wijkplatform niet of slecht op de hoogte zijn, dit is uiteraard een aanname van u, tevens verondersteld u dat wij als makke schapen achter de Gemeente en woning coorporatie Vivare aanlopen, ook dit is een aanname die berust op geen of onvoldoende informatie, ik ben sowieso benieuwd naar uw bronnen, maar goed, na wat denk werk en een nacht slapen ben ik de volgende mening toebedeeld.

• Project Elsweiden, wij lopen niet mee, maar dit was ons eerste grote project waarbij wij als initiator van de klankbordgroep van omwonenden zeker een grote bijdrage hebben gehad in de ontwikkeling van het gebied, wij kregen als klankbordgroep voldoende ruimte en mogelijkheden om mee te denken en te beslissen over tal van zaken aangaande de inrichting en het aantal woningen, ook over de vorm en de hoogte konden we mee beslissen. Binnen het wijkplatform bestaat er nog steeds een commissie Elsweiden, zij blijven de gang van zaken uiteraard naulettend volgen.
• Project Larenstein, wij hebben vanuit het wijkplatform ook hier gezorgd voor de samenstelling van een klankbordgroep die bestaat uit een aantal bewoners van de Laarweg / Larensteinselaan, zij worden bijgestaan door één van onze commissieleden.
• Project Waterstraat / hoek Elzenstraat, bij het presenteren van de plannen van Portaal voor het maken van een wooneenheid voor minimaal 20 bewoners, hebben we ook hier het voortouw getrokken in de vorming van de klankbord groep, deze groep bestaat uit een aantal mensen van de Waterstraat en van de Elzenstraat, zij worden wederom ondersteund door één van onze leden.
• Vanuit andere commissies houden wij Vivare, Justitie en Gemeente scherp door regelmatig de juiste vragen te stellen , want wij vinden dat wij als reactie een actie mogen verwachten, ook hier hebben we voorbeelden van, denkt u hierbij aan de verkeersproblematiek rond de Ijsselstraat.

Uit bovenstaande punten blijkt al dat wij niet alleen achterover leunen maar zeer zeker ook als initiator optreden, en waar mogelijk samen met betrokken bewoners een klankbordgroep samenstellen zodat wij als volwaardig gesprekspartner kunnen en mogen meepraten.

Als extra punt zou ik u nog iets willen vertellen over de herstructurering, u veronderstelling is dat wij maar afwachten, maar het tegendeel is waar, een aantal van onze leden die zich hebben gevormd in de commissie Vivare hebben de afgelopen weken / maanden, samen met Vivare en Gemeente gebogen over de herstructurering van de wijk, zij zijn daarvoor vertrokken naar een lokatie zodat zij in workshop achtige omgeving konden brainstormen over de toekomst van de wijk, er is hier een uitgebreid rapport over geschreven deze is zelfs besproken in de raad, en de naam van onze wijkplatform leden is meerdere malen in genoemd.

Om een slot te maken aan deze reactie, Uw voorstel voor het maken van een wijkplan is zeker niet verkeerd, streker nog, het is zeker ook een mooi gereedschap naar gemeente, Vivare en andere partijen om de bewuste vinger aan de pols te houden, dat een enquete daaraan ten grondslag ligt zou uiteraard mooi zijn, dus wil ik u uitnodigen voor een gesprek met een aantal van onze leden, persoonlijk denk ik aan de leden van het dagelijks bestuur of leden van de commissie Vivare, zij houden zich bezig met de herstructurering van Velp-Zuid. Op deze bijeenkomst kunnen we samen kijken naar het feit of deze reactie voldoende is/was en wellicht kunnen wij u bereid vinden voor het maken van de door u voorgestelde enquete, mocht u daar natuurlijk tijd voor kunnen maken.

Via ons secretariaat kunt u een afspraak plannen met ons, daarnaasr hebben wij binnenkort weer een vergadering en wellicht kunnen wij u daarvoor nog een uitnodiging sturen. Ik hoop dat deze reactie voldoet aan uw gestelde vragen, mocht u meer willen weten of nog eens van gedachte te willen wisselen, kunt u me altijd bellen en of mailen.

Namens wijkplatform Velp-Zuid,
Henny Blumink, voorzitter.

vrijdag 27 april 2007

Velp - vanaf IJsseloord II (Arnhem - Velperbroek)

Door THEO KOOIJMANS.
Onderstaand enkele foto's van Velp die op 27 april ik gemaakt heb vanaf het dakterras van het LogicaCMG-gebouw op IJsseloord II in Arnhem (bij het Velperbroek-circuit)Foto boven: Op de voorgrond het Velperbroekcicuit. Rechts de flats aan de Aalscholversingel, in het midden het ziekenhuis en de kerk aan de Emmastraat, links de Ulenpas.Foto boven: op de voorgrond Nieuw Velp-Zuid met rechts de flats aan de Aalscholversingel, uiterst links de kerk aan de Emmastraat.Foto boven: links het ziekenhuis, in het midden de kerk aan de Emmastraat en de Heuvel.Foto boven: Velp, verscholen in het groen langs de A348.

woensdag 25 april 2007

GEMEENTEBELANGEN of PRIVÉBELANGEN?

Door THEO KOOIJMANS

24 april kon de gemeenteraad vragen stellen over de situatie rond zwembad Dieren. Ik was als toehoorder aanwezig. De eigenaren van het zwembad, de heren Reusink en Verheul waren er ook. Van het merendeel van de vragen van de raadsleden werden we niet veel wijzer omdat deze via een schriftelijk onderonsje tussen college en raad worden afgehandeld. (En geen raadslid die zich afvraagt of de toehoorders of de inwoners van Dieren op dat moment ook belangstellling voor vraag en antwoord hebben. Daar kom ik later nog wel eens op terug.)

Toch gebeurde er wel iets interessants. Piet Wubs van Gemeentebelangen probeerde de druk op het gemeentebestuur op te voeren.
Hij vroeg herhaaldelijk aan het college van B&W om op korte termijn aan te geven of ze verder wil met het zwembad. Hij koppelde daaraan de vraag of het college bij een positief antwoord bereid is om voor de eigenaren de randvoorwaarden te scheppen om door te gaan.
Ik kan de vraag over de randvoorwaarden niet anders uitleggen dan een verzoek om in te gaan op de plannen van de eigenaren van het zwembad voor de bouw van een sportcentrum op de plaats van het zwembad al dan niet gecombineerd met woningen op het terrein van Theotorne.

En daar zit ‘m de kneep. De heer Reusink is namelijk niet alleen eigenaar van het zwembad en Theotorne maak óók (zeer belangrijk) voorzitter van Gemeentebelangen.

Hier doemt het spook op dat luistert naar de naam “Belangenverstrengeling”. En zoals u weet is belangenvermenging een van de meest kwalijke zaken in de politiek. De politiek mag niet gebruikt worden voor het privébelang van de voorzitter van deze partij. De raadsleden van Gemeentebelangen dienen daarom de allergeringste schijn van belangenverstrengeling te vermijden. De vraag van Piet was dan ook op het randje.

Ik heb de heer Reusink in aanwezigheid van een van de raadsleden van Gemeentebelangen gewaarschuwd dat belangenverstrengeling dreigt. Hij antwoordde daarop dat hij zich vorig jaar september uit de Sportaccommodatie BV had teruggetrokken. Eerder op de avond liet hij me echter een mail zien die gericht was aan ene Ruud. Het betrof een uitnodiging voor een gesprek (met de gemeente? op donderdag 26 april) waarin stond dat de eigenaren, de heren Reusink en Verheul, daarbij niet welkom zijn. De naam van eigenaar Reusink prijkt ook onder de paginagrote open brief van enkele weken geleden? En op de website van Gemeentebelangen staat prominent aangegeven dat de heer Reusink voorzitter van deze partij is. Allemaal vergissingen zeker?

En dan komen er allerlei vragen bij mij op. Gemeentebelangen maakt sind kort geen deel meer uit van het college. Hadden de eigenaren er op gerekend hun plannen te volvoeren met de hulp van Gemeentebelangen in het college? Hopen ze alsnog via de inzet van hún Gemeentebelangen op een regeling? Of is juist de provincie in de fout gegaan door, toevallig net na de val van het college, niet langer uitstel van groot onderhoud van het zwembad te gedogen? Waarom doet de provincie dat nu pas? Of is er juist sprake van een wraakactie van de nieuwe coalitie op Gemeentebelangen door de provincie subtiel te wijzen op het groot achterstallig onderhoud?

Vooralsnog is de vraag echter: GEMEENTEBELANGEN of PRIVÉBELANGEN?

Ik wroet verder.

maandag 23 april 2007

Werk aan de weg in Velp-Zuid

Door THEO KOOIJMANS

Het is goed om te zien dat er gewerkt wordt. Ook in Velp.

Dit heeft wel tot gevolg dat een drietal, voor Velp-Zuid belangrijke wegen, zijn afgesloten.

In verband met de sanering en het bouwrijp maken van het VEB-terrein is de Ommershofselaan afgesloten.
De Sophiastraat is afgesloten in verband met het inrichten van de 30 km zône waarbij tegelijkertijd de riolering wordt gerenoveerd.
De Waterstraat is voor langere tijd afgesloten omdat ook daar de riolering wordt vervangen en aangepast in verband met het bergbezinkbassin onder de Paardenwei.
Hierdoor wordt het nogal krap. Het verkeer zoekt zich op verschillende manieren een weg naar, door en uit de wijk.

Prima allemaal maar dit had wel wat beter op elkaar afgestemd kunnen worden zodat niet overal tegelijk verkeersstremmingen ontstaan!

Zie onderstaande foto's
Boven: Ommershofselaan gezien vanaf de Hoofdstraat.
Midden: Sophiastraat kijkend richting Pres.Kennedylaan
Onder: Waterstraat gezien vanaf de kruising met de Larensteinselaan.


zaterdag 21 april 2007

Aalscholversingel - Velp

Door THEO KOOIJMANS


Aalscholversingel op 21 mei 2005 met de bomenrij aan de linkerzijde


Aalscholversingel op 21 april 2007. Bomen zijn verwijderd.

In 2004 werd het al door de gemeente Rheden aangekondigd. De bomen aan de Aalscholversingel worden gekapt. Bewoners zouden last van de bomen, omdat de wortels onder meer hekwerken en trottoirs omhoog drukken. Bovendien is de vitaliteit van de bomen niet optimaal.
De bewoners waren het hier niet mee eens en bonden de strijd aan.. Ze hadden geen last hadden van de bomen en de vitaliteit van de bomen was volgens onafhankelijke deskundigen ook prima.
Helaas! Uiteindelijk hebben de bewoners verloren.

vrijdag 20 april 2007

Enquête Wijkplan Oud Velp-Zuid

Door THEO KOOIJMANS

Onderstaande open brief is op 20 april gemaild aan het wijkplatform Velp-Zuid.
-----------------------------------------------------------------------------------
Geachte leden van het wijkplatform Velp-Zuid

(Oud) Velp-Zuid verandert en de komende jaren gaat er zowel binnen de wijk als in de nabije omgeving nog veel meer veranderen. Denk aan de bouw van de brede school en de seniorenappartementen op de Elsweiden, de ontwikkelingen op Larenstein, de plannen met Velperbroek, het Lorentzhuis of de Paardenwei.

De herstructurering van Oud Velp-Zuid staat al geruime tijd op de agenda’s van gemeente en Vivare. Ook andere instanties zullen hun inbreng in de plannen (willen) hebben. Ongetwijfeld met goede bedoelingen maar onvermijdelijk denkend vanuit eigen kaders.

De wijk moet daarom niet achter de muziek aanlopen maar zich zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat. Daarvoor is een stevige basis nodig. Als je weet wat er in de wijk leeft en wat de bewoners willen sta je sterker in het overleg met de professionals van gemeente of Vivare.

Ik pleit daarom voor het zo spoedig mogelijk uitvoeren van een enquête onder de bewoners van Oud Velp-Zuid en het opstellen van een wijkplan waarbij het initiatief en de regie bij het wijkplatform en de bewoners ligt en niet bij Vivare of de gemeente. Wacht niet af tot een van deze instanties het initiatief neemt. Dan hebben zij de leiding, worden de plannen door hen gestuurd en voor je het weet loop je achter de feiten aan. Nogmaals: alles met de beste bedoelingen maar wel vanuit het denkpatroon van de betreffende instantie.

Zoals wellicht bij u bekend is wordt door de Belangenvereniging Spankeren een dorpsplan ontwikkeld. Als basis voor dit dorpsplan is een enquête gehouden over een groot aantal onderwerpen. Meer dan 60% van de inwoners heeft deze enquête ingevuld en tientallen inwoners hebben aangegeven actief mee te willen werken aan het dorpsplan. Voorwaar een prachtig resultaat.

Dit zou ook voor Oud Velp-Zuid een prima werkwijze zijn. Naast de informatie die de enquête oplevert geeft het een geweldige impuls aan de betrokkenheid van de wijkbewoners.

De vragen in de enquête kunnen betrekking hebben op alle onderwerpen die van belang zijn. Ik noem u als voorbeelden de (stede)bouwkundige structuur, wonen, verkeer, recreatie, sport, welzijn, cultuur, leefbaarheid, veiligheid, sociale structuur en cohesie, economie ... etc.

De resultaten kunnen samen met de bewoners worden uitgewerkt. Daarnaast kunnen, eveneeens samen met de wijkbewoners, aanvullende instrumenten worden ingezet zoals bijvoorbeeld een sterkte-zwakte analyse van de wijk.

Iedere stap die in het ontwikkeltraject tot een wijkplan door de wijk zélf wordt gezet maakt de wijk sterker. En zelfs als er te weinig tijd is voor een eigen gemaakt wijkplan kunnen de resultaten dienen als (eigen) kaders voor de plannen die in samenwerking met de betrokken instanties worden ontwikkeld.

Bij deze verzoek ik u om een spoedige reactie. Wil u tevens zo vriendelijk zijn om aan mj aan te geven wanneer ik uw reactie kan verwachten?

met vriendelijke groet,
Theo Kooijmans

donderdag 19 april 2007

Raadsonderzoek naar sluiting zwembad Dieren

Door THEO KOOIJMANS

In 2000 werd het zwembad Dieren geprivatiseerd. De Sportaccommodatie Dieren kreeg voor
€ 0,45 (f 1,-) het zwembad in haar bezit. Daarbovenop kreeg zij van de gemeente € 408.402,-- (f 900.000,--) voor achterstallig onderhoud en een te verwachten exploitatietekort. In ruil hiervoor verplichtte het bedrijf zich om het zwembad tot 1 mei 2010 open te houden, om een sporthal te realiseren en om binnen één jaar de nodige investeringen te plegen zodat het zwembad weer aan de wettelijke eisen (o.a. millieu) zou voldoen.

Na het conflict tussen Sportaccomodatie en gemeente in 2005 heeft de gemeente een aanvullende exploitatiebijdrage van € 95.000 en een hypotheeklening van € 125.000,-- (tegen 2% rente) verstrekt. Daarnaast werd de Sportaccommodatie ontslagen van de plicht om een sporthal op het zwembadcomplex te bouwen. De Sportaccommodatie verplichtte zich van haar kant tot het openhouden van het zwembad tot 2010 zonder verdere voorwaarden.

Nu zijn we twee jaar verder en het gedonder begint opnieuw. De centen zijn weer op en het bedrijf kan (nog steeds) niet aan de wettelijke eisen voldoen. De eigenaren gaan het zwembad sluiten en weer krijgt de gemeente de schuld. Wil het bedrijf hiermee soms onder de verplichting uitkomen om de door de gemeente vooruit betaalde exploitatiebijdrage (het bedrag voor de periode 2007-2010 staat nog open) en de hypotheek terug te betalen? Of wordt de gemeente onder druk gezet om de weg vrij te maken voor andere plannen van de eigenaren?

De eigenaren komen keer op keer met het argument dat zij geen medewerking van de gemeente krijgen voor hun plannen. Zij hebben echter nooit een formeel plan via de officiële weg bij de gemeente ingediend. Het is altijd gebleven bij proefballonnen en schetsen.

Zou de constatering onderhand niet moeten zijn de Sportaccommodatie gewoon heeft gefaald? Zij wil of kan ondanks de steun van de gemeente niet voldoen aan haar contractuele verplichting om het zwembad tot 2010 open te houden.

De privatisering is jammerlijk mislukt en het heeft de gemeenschap veel geld gekost. Ik pleit daarom voor een uitgebreid raadsonderzoek ( het zwaarste middel dat een gemeenteraad heeft) naar de hele gang van zaken en de rol van alle betrokkenen. Daarbij dienen ook de boeken van de Sportaccommodatie Dieren BV grondig te worden onderzocht.

Verder moet de gemeente eindelijk beslissen wat zij met de zwembaden gaat doen. Helaas is dat allemaal te laat voor de gebruikers en het personeel van het zwembad Dieren!

Reactie van inwoner Dieren op voorstel peiling Hart van Dieren

Geachte heer Kooijmans,

Ik las het artikel in de regiobode waarin u pleit voor een brede peiling onder de bevolking.
Dat bracht mij erop het volgende aan u te mailen.

Ik werk sinds kort in Leidschendam. Op weg naar mijn werk rij ik daar door 2 tunnels in de N14.
Tunnels die boven het maaiveld liggen en in terrasvorm bebouwd zijn met woningen en kantoren.
Persoonlijk vind ik het een prachtige oplossing.

Lijkt me een goed idee voor de autotunnel in Dieren.
De graafkosten die je daarmee bespaart kun je overhevelen naar de treintunnel om die daarmee echt helemaal onder de grond te krijgen.

Ik ben absoluut niet deskundig op dit gebied maar wilde jullie het idee toch overbrengen.
Wellicht is de oplossing in Leidschendam allang het bij jullie bekend.
Zo niet dan is het absoluut de moeite waard om er eens te gaan kijken.
Hartelijke groet en heel veel succes met jullie kruistocht!

Herman van der Wal

Antwoord THEO KOOIJMANS

Geaxhte heer van der Wal,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Ik heb voorheen in de gemeenteraad gezeten. Op dit moment ben ik echter een ambteloos burger die zich probeert in te zetten voor het maatschappelijk belang.

Hoewel ik persoonlijk dus niet veel invloed heb probeer ik wel om alle betrokkenen bij Hart van Dieren weer om tafel te krijgen. Daarvoor is mijns inziens duidelijkheid nodig over het draagvlak onder de Dierense bevolking. Vandaar mijn wens voor een uitgebreide, heldere en duidelijk controleerbare peiling.

Het project in Leidschendam is bekend bij de gemeente. Enkele jaren geleden heeft een delegatie dit project bezocht. Uw suggestie vind ik best interessant. Ik vrees alleen dat gemeente en provincie niet meer van hun plannen zijn af te brengen. Destijds zijn tot frustratie van velen al tal van alternatieve plannen van tafel geveegd.

Ik weet niet of uw suggestie bruikbaar is voor een enquête. Dat moeten (indien de peiling doorgaat) de gemeenteraad en/of belangenverenigingen over beslissen.

Ik heb twee vragen aan u:
1. Mag ik uw mail daarom doorsturen naar de Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren
2. Mag ik uw mail op mijn weblog (http://politiekrheden.blogspot.com) plaatsen?

met vriendelijke groet,
Theo Kooijmans

woensdag 18 april 2007

Velpse buurt ziet school niet zitten (2)

Door THEO KOOIJMANS

Jan Bart Wildschut verdient alle respect. Gisteren is dat weer eens bevestigd door zijn waardige rustige manier van optreden tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijke vestiging van de Radar in het voormalige Vitens-gebouw in Velp.

Wethouder Jan Bart Wildschut (Rheden), wethouder Hoeffnagel (Arnhem) en de Radardirecteuren René Krechting en Gerard Goorhuis gingen in op vragen van de zo’n 200 bewoners uit de omgeving.

Ik was daar aanwezig als maatschappelijk betrokken burger én als emotionele vader die in zijn hart werd geraakt door de felle reacties van buurtbewoners die ik uit de media en op straat had vernomen. Daarbij werd (veelal besmuikt) verwezen naar het veronderstelde criminele of destructieve karakter van de leerlingen en de overlast die de buurt daarvan zou ondervinden.

Gelukkig werden dit tijdens en na de bijeenkomst deels positief bijgesteld door enkele bewoners die ofwel niets tegen de komst van de school hebben ofwel aangaven niet specifiek tegen de Radar als type school te zijn maar tegen welke school dan ook en tegen te zijn op andere gronden. Ik ben dus blij dat er mensen aanwezig waren die genuanceerd over de school denken en dankbaar dat ze dat met mij hebben gedeeld.

Helaas waren er ook enkelen die daar anders over dachten. Sommige vragen en reacties tijdens de bijeenkomst deden me de schaarse haren ten berge rijzen. “Kan er een hek om de school?”, “De veiligheid wordt aangetast”, “We krijgen problemen met deze kinderen in de wijk”. Mij werd zelfs na afloop gevraagd hoeveel ik betaald had gekregen voor mijn bijdrage aan de discussie. Ik ben er maar niet op ingegaan.

Daarentegen werden ook heel zakelijke vragen gesteld over de plannen van de school en de projectontwikkelaar met het gebouw en de manier waarop klachten zouden worden afgehandeld of over het feit dat niet alle bewoners waren geïnformeerd.
De school nodigde buurtbewoners uit om een kijkje te komen nemen en om buiten schooltijd gebruik te maken van de schoolfaciliteiten. Jan Bart Wildschut gaf aan extra aandacht te besteden aan afspraken met de school over de afhandeling van klachtenprocedure en dat er bij structurele overlast geen plaats is voor de Radar. Daarnaast wees hij op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en dat hij het college van B&W positief zal adviseren over de vestiging van de Radar.

Het aanwezige raadslid Dick Jurriëns (Gemeentebelangen) verdient eveneens een pluim voor zijn constructieve opstelling. Hij verwees naar de commotie die destijds ontstond over de komst van het AZC in Rheden en het feit dat veel inwoners in 2005 het vertrek van het AZC betreurden.

Samengevat: mixed feelings. Teleurgesteld door de rabiate anti-houding van enkelen maar blij dat er ook genoeg verstandige mensen zijn.

Ik wens zowel de bewoners als de school alle goeds en ik hoop dat over vijf jaar blijkt dat de buurtbewoners het vertrek van de Radar ook betreuren.

zondag 15 april 2007

Brummen moet niet zaniken

Door THEO KOOIJMANS
De kersverse Rhedense wethouder Henk Elsenaar kan er direct tegenaan. De Harderwijkerweg in Laag Soeren wordt door de gemeente Rheden afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer.

Eindelijk gebeurt er iets aan dit al tientallen jaren slepende probleem. De alternatieve route wordt niet echter niet gepruimd door de gemeente Brummen en zij spant een rechtzaak aan. Dit terwijl Brummen enkele jaren geleden nog akkoord ging met een rondweg om Laag Soeren maar onder druk van enkele Eerbeekse nimby’s haar steun heeft ingetrokken. De Brummense wethouder Ter Maat zegt begrip te hebben voor de inwoners van Laag Soeren maar hij zegt ook dat de ene gemeente de problemen niet mag afschuiven op de andere. Dat ben ik helemaal met hem eens. De gemeente Brummen schuift haar verkeersprobleem nu al bijna 30 jaar af op Laag Soeren. En daar moet een einde aan komen. Zo snel mogelijk. Dan kan vervolgens verder gewerkt worden aan een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek tussen Dieren en Apeldoorn.
Dus Henk Elsenaar: laat je niet piepelen door Brummen. En Dick Ter Maat: niet verder drammen. Denk eindelijk eens constructief mee met je buren.

zaterdag 14 april 2007

Verkiezingsprogramma's Nieuwe Coalitie en Hart van Dieren

Door THEO KOOIJMANS

Uit de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartners van het nieuwe college van B&W van de gemeente Rheden

PvdA: In het plan Hart van Dieren komt een oplossing voor de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid in geheel Dieren.


Niets zeggen is ook een kunst. Dat zijn we overigens inmiddels wel gewend van de PvdA. Niet alleen landelijk maar ook lokaal draait zij naar hartelust. Zoals de wind waait (de provincie en de projectorganisatie) zo waait haar vestje. Als het pluche maar niet in gevaar komt. De projectorganisatie en de Provincie Gelderland bepalen wat er gebeurt en Jan Bart Wilschut verpakt en verkoopt het vervolgens aan de inwoners van Dieren. Bij succes (lees: als de partijbonzen zien dat de wethouder niet omvalt van die paar domme bewonersprotesten) ligt er minimaal een mooie burgemeesterspost in het verschiet. En tot het zover is mag Jan Bart gewoon in Arnhem blijven wonen.

VVD: Het project “Hart van Dieren” is een zeer belangrijk project voor onze gemeente. Het belang van de leefbaarheid voor de inwoners van Dieren en de voordelen voor de industrie zijn duidelijk. De VVD is dan ook van mening dat het project, mits voldaan wordt aan de vastgestelde kaders, zo snel mogelijk doorgang moet vinden.

De voordelen voor de leefbaarheid zijn nog niet helemaal geland bij de protesterende belangengroeperingen maar de kaders zijn wel duidelijk: gewoon doorgaan.
De industrie wordt genoemd omdat dat nou eenmaal zo hoort in een VVD-programma.

CDA: De uitvoering van het project Hart van Dieren zal ook in de komende raadsperiode volop de aandacht vragen. Het CDA vindt dat er een afdoende oplossing moet komen voor de verkeersafwikkeling in Dieren en Spankeren (verkeerscirculatieplan). Verder moeten de te treffen tijdelijke verkeersvoorzieningen tijdens de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden ruimschoots aandacht krijgen

Ook hier geldt: geef je niet bloot. De verloren zoon wordt met open armen verwelkomd en is gelukkig weer terug in de coalitie. Voor de vorm zullen nog wat amendementen op details in het verkeerscirculatieplan worden ingediend en klaar is Kees (oh pardon: Jan). Ik wil het CDA nog even herinneren aan haar expliciet uitgesproken steun voor punt 6 van het amendement van 26 september 2006 (“doortrekking van de Noordelijke Parallelweg of een gelijkwaardig alternatief” )

Groen Links: Hart van Dieren is een van de omvangrijkste en complexe projecten die de
gemeente Rheden op stapel heeft staan. Tot nu aan de planfase toe heeft Groenlinks
aangedrongen op een open discussie in de raad over de verschillende scenario’s. Op het
moment van het schrijven van het verkiezingsprogramma ligt er een plan voor dat

ondermeer inhoudt dat de spoorlijn slechts half onder de grond gaat.
Groenlinks hanteert als randvoorwaarde dat de verbinding van zuid en noord Dieren (ook voor fietsers) gerealiseerd wordt op een wijze die tegemoet komt aan het karakter van het dorp. Samen met bewoners, provincie, Rijk en spoorwegen zal hiervoor een goede oplossing gevonden dienen te worden. Groen Links zal tegen de voorstellen zijn, als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt.

Groen Links gaat ons vast nog uitleggen wat ze verstaat onder “gerealiseerd op een wijze die tegemoetkomt aan het karakter van het dorp” en het “samen met bewoners, provincie, Rijk en spoorwegen vinden van een goede oplossing” . Dan zal ik er wel op letten of ze tegen de voorstellen is als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Met de steun van de afgezant uit Havanna aan de Waal (Paul Depla) is de stap van Dieren naar Havanna aan de IJssel zo gemaakt. En dat Cubaanse paradijs laten we ons niet ontglippen. Dan maken we korte metten met opstandige onderdanen en rijden we in zo’n mooie Chevrolet van ’n jaar of vijftig oud. Goed voor het milieu!

Christen Unie: Het plan Hart van Dieren zien we als meest haalbare oplossing voor het doorgaand verkeer, maar het lokale verkeer mag niet uit de hand lopen

De Christen Unie is in ieder geval eerlijk. Gewoon doorgaan. Jammer dat een CU-wethouder iets teveel van het goede is. Laat het lokale verkeer niet uit de hand lopen Henri.

En waar blijven Gemeentebelangen en SP dan? : Veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven. Weg ermee.

Oh dat machtige, zalige, zachte, klevende, magische wethouderspluche, oh, ooh, ooooh …….. het pluche.

En de burgers? Hoe bedoelt u? Wat zijn dat: “burgers”?

dinsdag 10 april 2007

Velpse buurt ziet school niet zitten

Door THEO KOOIJMANS
Ik begrijp de eerste reflex van de omwonenden op de komst van de Radar in het voormalige Vitensgebouw. Als je hoort dat een instelling als de Radar in de buurt wordt gevestigd dan komen al snel gevoelens van onveiligheid en angst voor overlast naar boven. Die vrees is in dit geval mijns inziens onterecht.


Ik ken de vestigingen van de Radar aan de Bakenbergseweg (voorheen de Huifkar) en de Vijverlaan goed. Ik heb nooit gehoord dat leerlingen in de directe omgeving van deze scholen ernstige overlast hebben veroorzaakt. De meeste leerlingen worden gehaald en gebracht door ouders of taxi’s of ze komen met de bus. Ze zwerven voor of na schooltijd zeker niet rond in de buurt. Laat staan dat ze voor ernstige overlast zorgen. De leerlingen worden intensief en professioneel begeleid door leerkrachten en andere begeleiders. Ook buiten schooltijd is er veel aandacht voor deze leerlingen en er wordt op toegezien dat ze zich in de omgeving van de school gedragen. Van een aanzuigende werking op andere jongeren is mij ook nog nooit iets gebleken.

Druk op de leefbaarheid in de buurt lijkt mij een nogal gezocht argument. Er zullen hooguit extra verkeersbewegingen zijn bij het brengen en halen van de leerlingen. Dat is nog altijd veel minder dan de verkeersbewegingen die werden veroorzaakt door de kantoormedewerkers van het inmiddels vertrokken Vitens. Als het gebouw opnieuw gebruikt gaat worden voor de vestiging van een bedrijf dan zal dat meer verkeersoverlast opleveren dan de Radar nu zal doen. En ik denk dat de buurt nu meer last heeft van baldadige jongeren die in het weekeinde terugkeren van een avondje stappen op de Korenmarkt.

De “grootstedelijke problemen” (als die al aan de orde zijn) houden zeker niet op bij de grens van Arnhem. Ook in Velp en de overige dorpen van gemeente Rheden wonen jongeren die de Radar bezoeken en baat hebben bij het onderwijs en de begeleiding door deze school. In Dieren hebben we overigens de Tender waar onderwijs wordt gegeven aan jongeren met vergelijkbare problematiek. Ook daar heb ik nooit gehoord van ernstige overlast.

De Radar is een school voor jongeren die om verschillende redenen elders buiten de boot dreigen te vallen. Een gewone school kan vaak te weinig aandacht geven omdat er teveel leerlingen in de klas zitten, omdat de juiste hulpmiddelen ontbreken of omdat de school niet genoeg weet over de problematiek. Een school als de Radar beschikt juist wel over de ruimte en de middelen om dergelijke kinderen optimaal te onderwijzen en begeleiden. Degelijke scholen voorzien in een grote maatschappelijke behoefte en we moeten ze zeker niet wegstoppen naar de randen van onze maatschappij. Het kan ook úw kind zijn die deze hulp nodig heeft. En dan is het maar wat fijn als er zo’n school in de buurt is.

Hoezeer ik ook begrip heb voor de buurtbewoners, het lijkt me echt koudwatervrees. Ik zou geen bezwaar hebben tegen een dergelijke school in mijn buurt. Een goed gesprek tussen bewoners, schoolbestuur en gemeente lijkt me zoals aangekondigd op zijn plaats. En als de gemeente zegt dat de vestiging maximaal vijf jaar wordt gedoogd dan dient zij deze garantie zwart op wit vast te leggen en zich daar aan te houden.

zondag 8 april 2007

Nieuwe weblogs

Ik heb twee nieuwe weblogs geopend: Politiek Rheden en Theo Kooijmans
Politiek Rheden http://politiekrheden.blogspot.com/ is bedoeld om mijn politieke mening over het politieke en maatschappelijke leven in de gemeente Rheden te ventileren en als discussieforum voor een ieder die zich geroepen voelt om zijn of haar zegje over deze onderwerpen te doen.
Weblog Theo Kooijmans http://theokooijmans.blogspot.com/ is algemener. Politieke issues worden echter niet uitgesloten maar ik wil hier soms ook persoonlijke zaken op kwijt zoals bijvoorbeeld foto's of zaken die mij buiten de gemeente Rheden opvallen.