Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 14 mei 2007

Casa Intermezzo en Innoforte - Vragen over onrust op de werkvloer

Ik heb vragen gesteld aan de heer Cools, bestuurder van Innoforte.
Op de weblog splits ik de vragen uit naar onderwerp.
Bijgaan de vragen over de onrust onder de medewerkers.

Bij mijn zoektocht stuitte ik tot mijn verrassing ook op een weblog van verontruste personeelsleden van Innoforte. De beschuldigingen aan het adres van management en bestuur zijn niet mals. U en uw management worden beschuldigd van dictatuur, intimidatie, willekeur en vriendjespolitiek. Dit wordt door deze ontevreden medewerkers onderbouwd met voorbeelden van ontslag, dreiging met ontslag, juridische acties naar peroneel, onterechte benoemingen etc. Op deze weblog staan overigens ook reacties van medewerkers die daar anders over denken en aan “uw kant” staan.Mijn conclusie is dat het personeelsklimaat bij Innoforte ernstig is verziekt. En dat er toch wel heel wat gebeurd moet zijn. Anders kan ik niet verklaren waarom personeelsleden naar een wapen als de weblog grijpen om hun ongenoegen kenbaar te maken. Er is blijkbaar geen discussie meer mogelijk binnen Innoforte. Men spreekt zelfs van “management by fear” en durft zich alleen anoniem te uiten.

Het internet-adres van deze “Innoforte Help!!!” genaamde weblog is: http://innoforte.punt.nl/


Vraag 16) Bent u op de hoogte van het bestaan van de weblog Innoforte Help!!!?

Vraag 17) Wat vindt u ervan dat de medewerkers alleen anoniem hun ongenoegen durven uiten?

Vraag 18) Klopt het dat door het management aan medewerkers is aangezegd dat eventueel juridische stappen zouden worden ondernomen of zelfs de mogelijkheid van ontslag is aangezegd naar aanleiding van een posteractie?

Vraag 19) Ik verzoek u ook om te reageren op de beschuldigingen/klachten die in de weblog zijn geuit?

Vraag 20) Wat zijn volgens u de oorzaken van het ontstaan van deze weblog?

Vraag 21) Wat is er inmiddels gedaan om de oorzaken voor de onvrede bij uw medewerkers weg te nemen?

Vraag 22) Wat gaat u nog doen om deze onvrede weg te nemen?


Tenslotte: Deze brief plaats ik ook op mijn weblog. Uw antwoorden zullen ongewijzigd mijn weblog (http://politiekrheden.blogspot.com) worden geplaatst. Wel zal ik uw antwoord in drie delen plaatsen gekoppeld aan ieder van de bovengenoemde drie hoofdonderwerpen. naar ieder van de

Ik ben overigens volledig bereid om in een persoonlijk gesprek deze zaken met u door te nemen. Ik hoop in ieder geval op een spoedige reactie. Ook als u aangeeft niet te willen reageren

Casa Intermezzo en Innoforte - Vragen ontheffing Casa Intermezzo

Ik heb vragen gesteld aan de heer Cools, bestuurder van Innoforte.
Op de weblog zijn de vragen gesplitst naar onderwerp.
Hierbij de vragen over de ontheffing voor Casa Intermezzo

In dezelfde editie van de Gelderlander merkt de advocaat van Insula Dei op dat hij Innoforte ervan verdenkt om de Casa Intermezzo langer te laten staan dan de toegestane vijf jaar.
Dit was voor mij de eigenlijke trigger om op zoek te gaan naar meer informatie.

Ik kwam een rapport van het College bouw zorginstellingen tegen dd 19-2-2007 waarin over Casa Intermezzo onder andere het volgende staat vermeld:

“Om de kosten op een aanvaardbaar niveau te houden moet het complex minimaal 6 jaar worden gebruikt. De initiatiefnemer gaat echter uit van een gebruiksduur van ongeveer 10 jaar, waarmee de kosten ruim onder het maximaal toegestane niveau blijven. Een probleem is dat de verkregen tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan (maximaal vijf jaar) korter is dan de uiteindelijke gebruiksduur.”


Vraag 9) Waar is de uitspraak “De initiatiefnemer gaat echter uit van een gebruiksduur van ongeveer 10 jaar” op gebaseerd?

Vraag 10) Hebt u toezeggingen dat de Casa Intermezzo langer dan vijf jaar mag blijven staan?

Vraag 11) Zo ja van wie hebt u deze toezeggingen?

Vraag 12) Hebt u bij de gemeente Rheden bij uw aanvraag voor het plaatsen van de Casa Intermezzo aangegeven dat de Casa daar minimaal zes jaar moet blijven staan om de investering terug te verdienen?

Vraag 13) Hebt u bij de gemeente Rheden op enig moment aangeven dat de Casa langer dan vijf jaar moet blijven staan?

Vraag 14) Zo ja, bij wie en wanneer?

Vraag 15) Welke financiƫle en andere gevolgen zullen volgens u ontstaan als de Casa na vijf jaar noodgedwongen moet worden gesloten?
.

Casa Intermezzo en Innoforte - Vragen klimaatbeheersing

Ik heb vragen gesteld aan de heer Cools, bestuurder van Innoforte. Ik hoop van harte dat hij bereid is antwoord te geven. De vragen hebben betrekking op drie verschillende onderwerpen. Deze heb ik in de brief aan de heer Cools samengevoegd. Op de weblog splits ik de vragen uit naar onderwerp.
Als eerste de vragen over het klimaat beheersingssysteem.

Geachte heer Cools,

Naar aanleiding van de artikelen in de Gelderlander over het conflict tussen Insula Dei en Innoforte over het klimaatbeheersingsysteem ben ik op zoek gegaan naar meer informatie.
Daarover heb ik een artikel op mijn weblog geplaatst.

U kunt het artikel lezen op mijn weblog Politiek Rheden : http://politiekrheden.blogspot.com

Ik wil ook graag uw kant van het verhaal horen. Daarom leg ik u onderstaande vragen voor.
De antwoorden zullen geplaatst worden op mijn weblog. Ik zou het zeer op prijs stellen als u deze vragen wilt beantwoorden. Uw antwoorden zullen op de weblog worden geplaatst. U kunt dus uw volledige verhaal kwijt.

In het artikel in de Gelderlander lees ik dat u het probleem met het klimaatbeheersingsysteem niet wilt bagatelliseren maar ook niet wilt overdrijven. Insula Dei beweert daarentegen dat bewoners en personeel vanwege een slecht functionerende klimaatbeheersing gezondheidsklachten ontwikkelen.

Vraag 1) Klopt het dat bewoners gezondheidsproblemen hebben die terug te voeren zijn op een slecht functionerend klimaatbeheersingsysteem.

Vraag 2) Idem voor personeelsleden?

Vraag 3) Is er wel of geen sprake van een slecht of matig functionerend klimaatbeheersingsysteem.

Vraag 4) Wat zijn de kosten om het klimaatbeheersingsysteem op het niveau te krijgen dat Insula Dei van u vraagt?

Vraag 5) Wat zijn de gevolgen van de genoemde dwangsom cq afgedwongen investering voor de dienstverlening aan uw cliƫnten?

Vraag 6) Gaat u met vertrouwen de zomer in met dit klimaatbeheersingssysteem? Met vertrouwen bedoel ik dat u geen gezondheidsproblemen verwacht bij de bewoners van Casa Intermezzo als de weertemperatuur gaat stijgen.

Vraag 7) Tot hoever kan de weertemperatuur stijgen zonder dat er problemen ontstaan met het klimaat in Casa Intermezzo?