Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 13 december 2007

Roofgoed

In de Middeleeuwen bepaalde het recht van de sterkste wie de zeggenschap over zijn omgeving kreeg. Men stichtte of veroverde een boerderij, versterkte die met een omheining en via dwingelandij werd de macht over mens en goed gevestigd. Na verloop van tijd werden deze rovers als respectabele ridders opgenomen in de gevestigde orde. Hieruit kwamen de oude adelsgeslachten voort.

Als u soms denkt, ach dat is al zo lang geleden dat komt in de 21e eeuw niet meer voor dan komt u echt bedrogen uit. Alleen gaat het nu zonder fysiek geweld maar wel sneller, geraffineerder en via wettelijke wegen.

’n Paar maanden geleden werd het voorstel voor de “Proeftuin” op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen in Velp afgeschoten. Er was veel verzet uit de wijk, van natuurorganisaties en natuurlijk ook van de krakers van het terrein. Beekhuizen is vooral een natuurgebied omdat de krakers hun ecologische hobby (de hagedissenkwekerij) hebben kunnen uitbouwen. Waar deze mensen natuurlijk op uit zijn is de zeggenschap over deze wederrechtelijk verkregen locatie. Zij willen er niet weg.

Ik vrees dat hun dit gaat lukken. En ik moet zeggen dat ze dat mooi hebben uitgeknobbeld.

Er ligt nu een nieuw voorstel. Er worden vijf huurwoningen in de oude zwembadbebouwing gemaakt en het deel zonder bebouwing wordt gehandhaafd in de huidige natuurlijke toestand. Als doekje voor het bloeden wordt ten behoeve van de VVD één vrije kavel voor de bouw van een villa bestemd.

Buiten die vrije kavel wordt het hele terrein in erfpacht gegeven aan Woningbouwvereniging Gelderland. Deze woningbouwvereniging verhuurt de woningen vervolgens weer aan de krakers. Daarmee worden zij getransformeerd in nette huurders die een woninkje van deze vereniging huren.

Hoe hoog de erfpachtsom is en voor welke duur de erfpacht wordt aangegaan staat niet in het voorstel. Dat lijkt me toch een relevante vraag voor de gemeenteraad.

Deze, wettelijke toegelaten, woningbouwvereniging is in feite in handen van de krakers zelf. De WvbG is een zeer kleine woningbouwvereniging die 20 panden in zijn bezit heeft waaronder een aantal voormalige kraakpanden. De bewoners organiseren zich in verenigingen of stichtingen en nemen een groot deel van de beheertaken over van de woningbouwvereniging. Daarnaast zijn ze individueel lid van de WBVG en hebben zo een allesbepalende invloed op het beleid van de woningbouwvereniging.

De krakers zijn dus de woningbouwvereniging.

Via deze prachtige manoeuvre krijgen de voormalige krakers de touwtjes wettelijk en strak in handen.

Maar er is meer. Dat zelfbeheer bestaat uit woningtoewijzing, huurinning, administratie en het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen. Zij maken dus zelf wel uit wie er in vrijgekomen woningen mogen komen wonen.

Kennelijk hebben zij niets te maken met afspraken die in regionaal verband over woningtoewijzing worden gemaakt.

Een perceel, pand of woning wordt eerst gekraakt. En door dit jarenlang vol te houden wordt de eigenaar het vaak meer dan beu en wil van zijn eigendom af. Op dat moment komt de Woningbouwvereniging Gelderland in beeld die wel een mooie oplossing weet. Zij neem het onroerend goed over en zorgt er op die wijze voor dat de eigenaar, in dit geval de gemeente, van een probleem verlost wordt.

Vervolgens verhuurt de WvbG de hele zaak weer aan de krakers die zelf bepalen wat er met het onroerend goed gebeurt en wie er mag komen wonen.

Hiermee is de cirkel rond. De roofridders van de 21e eeuw hebben hun doel bereikt. Een riddergoed is geboren. Voor de adel van de toekomst.

Beekhuizen heeft de gemeente al eerder heel veel geld gekost. Een jaar of zeven, acht geleden zou er een outdoor-centrum gevestigd worden. Het was voor mijn tijd in de gemeenteraad. Het fijne weet ik er dus niet van maar de reuk van belangenverstrengeling steeg toen op uit de B&W-burelen in het Steegse gemeentehuis. Het is toen met de mantel der liefde bedekt maar het heeft de gemeente tonnen gekost om van het bedrijf af te komen en zo deze plooi glad te strijken. Was dit niet gebeurd was dan was er nu waarschijnlijk een sportcentrum gevestigd. We hebben de huidige situatie dus mede aan het toenmalige college te danken.

Ik heb enkele jaren geleden al eens voorgesteld om op Beekhuizen sociale woningbouw te plegen maar dat plan werd toen weggehoond. Nu is dat kennelijk geen enkel punt meer.

GroenLinks heeft al eens voorgesteld om er een theetuin te vestigen en de VVD wilde Beekhuizen bestemmen voor woningbouw. Misschien overbodig te zeggen maar het ging niet om het type woningbouw dat ik voor ogen had.

Het eerder dit jaar afgeserveerde plan Lubbers met een hotel-restaurant, biologische moestuin en aandacht voor kunst en cultuur was in mijn ogen daarom een redelijk alternatief dat prima in die omgeving past, heel erg goed rekening houdt met de natuur en bijdraagt aan de toeristische en economische ontwikkeling. Volgens mij toch een speerpunt van de gemeente.

Het zou zo’n 35.000 bezoekers per jaar trekken. En dát was een steen des aanstoots voor de wijkbewoners. Maar het zijn gemiddeld nog geen 100 bezoekers per dag. Als die met de auto komen dan hebben we het dus over zo’n 45 auto’s per dag. Tennispark Beekhuizen en de Arnhemse Hockey Club genereren volgens mij al aanzienlijk meer verkeer. En daar hoor ik nooit over klagen.

Dinsdag 18 december staat Beekhuizen weer op de agenda van de raad. Ik denk dat het een rituele dans wordt en dat het voorstel gewoon wordt aangenomen.

Onderstaand de brief in de Regiobode. Had ik enigszins ingekort.
Klik om te vergroten.