Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 20 december 2007

Atelier Kooijmans

Ik heb toch nog enige vragen en opmerkingen over het advies van het Atelier CV. En met mij nog een hele reeks anderen die ook bij de presentatie aanwezig waren.

De opbrengst van het Atelier vind ik nogal magertjes. Pi, Wim en Hans zeggen de goede dingen maar eigenlijk had Pi maar één scenario waar hij achter kon staan. Het Stationspark vond hij zelf vanwege de tunnel al niet geschikt en het Gazelle-scenario was niet realistisch. Dus blijft alleen de Dierense Allee over.

Het Atelier had niet nagedacht over radicaal andere alternatieven zoals het toch doortrekken van de A348 door de uiterwaarden.

Of, en ik zuig het nu ter plekke uit mijn duim, een verhoogde weg op pilaren door Dieren heen waarover het doorgaande verkeer wordt geleid. Net zoiets als je wel in Amerikaanse films ziet. Zodat het doorgaande verkeer over Dieren wordt geleid en er geen barrière meer is tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid. De ruimte onder de weg komt dan vrij voor bijvoorbeeld een park en de uitwisseling tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid is vrij van hindernissen.

Dat out-of-the-box denken van deze drie coryfeeën viel dus nogal tegen.

De Wilhelminaweg wordt in de ogen van het Atelier een promenade. Een culturele wandelroute tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid. De Ramblas van Dieren.

De Molenweg stond ook als as ingetekend. Daarover werd met geen woord gerept. Maar ik vrees dat ook daar geen autoverkeer voorzien was.

Het autoverkeer tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid zou dus langs de buitenste assen, de Harderwijkerweg en de Kanaalweg, moeten plaatsvinden.

Dat zullen de winkeliers in Dieren-Zuid niet zo leuk vinden. Die kunnen hun zaak dan wel opdoeken.
En de inwoners van Dieren zelf zie ik ook nog niet enthousiast langs de buitenranden van de “mijter” van noord naar zuid en andersom rijden. Met ander woorden: in het plan van deze drie mensen blijft er een grote barrière tussen Noord en Zuid en wordt de tweedeling van Dieren juist versterkt.

Het bagatelliseren van het verkeersprobleem was ook opvallend. De heer Roskam meldde dat 90% van het autoverkeer over de Harderwijkerweg komt. Dus door de resterende 10% over de Burgemeester de Bruinstraat te leiden zou er niet veel verlichting komen. Wim Korf zei dat hij over andere cijfers beschikte en dat er meer verkeer via de Burgemeester de Bruinstraat zou gaan.

De heer Sevenster vroeg waarom de businesscase niet openbaar kon worden gemaakt. De rol van Prorail was in het advies immers drastisch teruggeschroefd. Daarop antwoordde het college dat dat niet kon vanwege de gevoeligheid van de cijfers. Daar zou vooral ProRail kunne schaden om dat daarmee de rekenmethodiek van ProRail op straat kwam te liggen. (daar kom ik nog op terug als ik de audit verder ga bespreken)

En wat ging er nu gebeuren met het ecoduct? . Ook daarop kon geen antwoord worden gegeven maar het Atelier wil dit loskoppelen van Dieren en onderbrengen in de Havikerpoort.

De heer Ottevanger sprak zijn teleurstelling uit over het advies. Hij (en ik ook trouwens) had meer verdieping verwacht. Daarop gaf Wim Korf aan dat ze slechts een maand de tijd hadden gehad. En het Atelier had daardoor ook slechts terloops naar de historie kunnen kijken. Allemaal geen tijd voor.

Barbara de Vos vroeg waarom de belangengroeperingen niet door het Atelier bevraagd waren.
Wim Korf antwoordde dat er 14 brieven waren binnengekomen die alle zijn beoordeeld. Of daar bruikbare suggesties in hadden gestaan werd niet vermeld.

Johan Blok uit Dieren gaf de suggestie om het verkeersprobleem in een veel bredere context te zien. Als een vraagstuk van de driehoek Dieren-Apeldoorn-Zutphen.

Een heer uit Ellecom had ook een interessante opmerking. Het Atelier had de regionale centrumfunctie van Dieren over het hoofd gezien. Pi de Bruin wist niet anders te berde te brengen dat dat niet op hun bordje had gelegen. Men moest Dieren cultiveren als cultureel centrum.

Dat wel of geen verkeersprobleem is natuurlijk arbritrair. Op een vraag of we hier nu wel of niet te maken hadden met een verkeersprobleem antwoordde Wim Korf nogmaals dat er geen probleem is maar een vraagstuk. Er gaan nu 25.00 auto’s per dag over de Burgemeester de Bruinstraat en je spreekt pas van een probleem bij 30 à 35.00 auto’s. Daarop maakte deze zelfde heer de opmerking dat er in 2016 zo’n 44.000 auto’s per dag worden verwacht.

Mevrouw van Lierop vroeg naar de haalbaarheid van de scenario’s. Het voorspelbare antwoord was dat er niet naar de economische kant is gekeken.

Wat toevallig dat vooral de goedkoopste oplossing, de Dierense Allee, werd aangeprezen.
Wat toevallig dat de nadruk werd gelegd op de rol van de gemeente. met als argument dat het de inwoners van deze gemeente aangaat. De inwoners van Dieren zijn toch ook inwoners van de Provincie Gelderland. En dat gedeputeerde Verdaas ook zo opvallend snel ruimte tussen het Atelier en hemzelf probeerde te creëeren. De provincie gaat er volgens mij gewoon vandoor. Laat Rheden het maar lekker zelf uitzoeken.

Nee, al met al vielen de bedenksels van het Atelier toch wat tegen.

Maar ik word wel steeds enthousiaster over mijn eigen idee: die weg op palen door Dieren heen.

Ja beste mensen, gewoon even “out-of-the-box denken” zunne.

Waarom zat ik eigenlijk niet in het Atelier?
Ik geloof dat ik zelf maar een Atelier opricht.

Atelier Pi de Bruin en Hans Broekman.

Na Wim Korf was de bühne vrij voor Pi de Bruin met zijn Droom over Dieren en Hsn Broekman die het proces om tot het Masterplan te komen nog eens uitlegde.

Het doorgaande verkeer wordt aan de westkant al voor het dorp gescheiden van het bestemmingsverkeer. De Harderwijkerweg krijgt dan alleen het bestemminsgverkeer te verwerken. Het doorgaande verkeer vervolgt zijn weg over de Bugemeester de Bruinstraat tot de oostkant van het dorp waar het doorgaande verleer richting Apeldoorn via de Kanaalweg wordt geleid. De Kanaalweg krijgt daarnaast ook bestemmingsverkeer te verwerken.
Andesom geldt dat uiteraard ook. Verkeer dat vanuit Leuvenheim richting Apeldoorn wil wordt ook via de Kanaaalweg geleid.

De Burgemeester de Bruijnstraat is verder kruisingsvrij. Het verkeer kan alleen een andere richting kiezen bij de verkeersscheidingen aan de west en oostkant van het dorp.

De afbeeldingen in dit artikel komen uit de extra pagina van De Rhedenaar en het perbsricht van de aankondiging van de informatieavond.

Niet de as die van west naar oost loopt, de Burgemeester de Bruinstraat, maar juist de noord-zuid as langs de Wilhelminaweg moet het centrale thema zijn voor het masterplan en het daaraan gekoppelde Verkeerscirculatieplan. Daaromheen moet de stedenbouwkundige opgave uitgewerkt worden.
Zo wordt de Wilhelminastraat het echte hart van Dieren.

Op onderstaand plaatje is dit weergegeven. Klik op de afbeelding om te vergroten.

De gele lijnen geven de assen aan met als centrale Noord-Zuid as de Wilhelminaweg. De buitenste assen langs de Harderwijkerwehg en de Kannalweg vormen de mijter.

Vervolgens presenteerde Pi de Bruin drie scenario's.

In het scenario dat hij de Dierense Allee had genoemd (zie onder) blijven spoor en weg op maaiveldhoogte. Het station wordt omgeklapt zodat het stationsplein en de ingang aan de norodkant komt te liggen. Het perron loopt af naar de Wilhelminaweg.

De Wilhelminaweg wordt een promenade die van zuid naar noord beide delen van Dieren verbindt.

Klik op de afbeelding om te vergroten.


In het tweede scenario gaat de Bugermeester de Bruinstraat toch door een tunnel. Bovenop de tunnel kan dan een park worden aangelegd. Maar Pi gaf direct al aan dat dat niet zijn voorkeur heeft. Tunnels lossen niet alleen een probleem op maar veroorzaken ook weer andere problemen. De tunnelmonden veroorzaken problemen met luchtvervuiling en ze kerven ook diep in het dorp.

Hij vertelde ook dat tunnels inmiddels achterhaald zijn. Als voorbeeld noemde hij de tunnel in de Weesperweg in Amsterdam. Daar spelen nu kinderen en het verkeer rijdt eromheen. TunFun noemde hij dat.
Kennelijk wilde hij ook zijn nachtmerries met ons delen. Want waarom hij anders dit dit concept presenteerde is mij een raadsel. Maar ja één alternatief uit het Atleir is natuurlijk wel heel erg mager.In het derde scenario werd het farbrieksterrein van Gazelle betrokken. Weg en sppor blijven op maaiveldhoogte maar het station zou langs het Gazelle-terrein kunnen komen en de monumentale fabriek zou bijvoorbeeld dienst kunnen gaan doen als museum.
Maar hij had vóór de presentatie met de directeur van Gazele gesproken en die voelde daar niet zoveel voor. De fabriek is nog volop in bedrijf.

Klik op de afbeelding om te vergroten.


Na Pi kwam Hans Broekman nog eens uitleggen hoe het proces om tot Masterplan te komen zou moeten verlopen. En dat kan volgens hem best snel.
Er liggen genoeg streek-, structuur- en andere plannen die een goede basis vormen.
De gemeente is leidend met betrokkenheid van de provincie en ProRail.
En de bevolking moet in de planvorming participeren.
Het masterplan kan worden uitgevoerd in deelprojecten. Stap voor stap.

Mwah, we bleven nog met een aantal vragen zitten.