Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 31 december 2008

Schending geheimhouding door Stuurgroep Hart van Dieren

Door: Adriaan Dolk

In januari 2008 deden Theo Kooijmans en ik aangifte van schending van de geheimhouding rustend op de Businesscase 2005 door de voorzitter van de Stuurgroep van het projekt Hart van Dieren, dan wel door de afzonderlijke leden van de Stuurgroep, dan wel door de Stuurgroep als geheel. De geheimhoudingsplicht werd geschonden op 2 november 2007 toen de Stuurgroep een persbericht uitgaf (de zogenoemde Verschillenverklaring) waarin cijfers uit de Businesscase 2005 openbaar werden gemaakt.

Theo Kooijmans, voormalig raadslid, vroeg onmiddellijk na verschijnen van deze Verschillenverklaring toestemming aan de Provincie en aan de Gemeente Rheden om, in navolging van de Stuurgroep, van de geheimhoudingsplicht (rustend op de BC 2005) te worden ontheven.

Binnen veertien dagen ontving Kooijmans van zowel de Gemeente Rheden als van de Provincie Gelderland een brief waarin hem werd medegedeeld dat hij op straffe van vervolging volgens art 272 Wetboek van Strafrecht, gehouden was de geheimhoudingsplicht te handhaven. Voor het goede begrip: art. 272 WvStr geeft de mogelijkheid iemand te veroordelen tot max. 1 jaar gevangenisstraf of tot max. € 16.000 boete.

Deze arrogantie, onbeschaamd tentoongespreid door de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, was voor mij aanleiding mij aan te sluiten bij het initiatief van Kooijmans om aangifte te doen van schending van de geheimhouding, rustend op de BC 2005.

In de aangifte is de schending van de geheimhoudingsplicht door de het publiceren van cijfers uit de BC 2005 in de Verschillenverklaring het enige onderwerp. Deze schending wordt nader toegelicht in de bijlagen van de aangifte. Eén van de bijlagen betreft een geluidsfragment uit een vergadering van de commissie MEZ (provincie), waarin de voorzitter van de Stuurgroep toegeeft dat zij weet dat zij in de fout is gegaan door de geheimhouding op de BC 2005 te schenden.

Na een periode van bijna een jaar (23 december 2008) geeft het Openbaar Ministerie een persbericht uit waarin is vermeld dat enige leden van de Stuurgroep zijn gehoord door de Rijksrecherche, waarna het OM concludeert dat er geen sprake is van schending van de geheimhouding omdat er op de “Verschillenverklaring” geen geheimhouding rustte.

Uit de tekst van het persbericht begrijp ik dat de Rijksrecherche een onderzoek heeft gedaan naar de vraag of de geheimhouding op de Verschillenverklaring is geschonden. Ja, zo schiet je wel lekker op in elf maanden. Kennelijk heeft de Rijksrecherche de aangifte niet goed gelezen en is met een verkeerde onderzoeksvraag het veld in gegaan. Ongetwijfeld heeft dat tot enige hilariteit geleid bij de stuurgroepleden die zijn gehoord en ernstig knikkend bevestigd hebben dat er op de Verschillenverklaring geen geheimhouding rustte.

Enfin, ik ben erg benieuwd naar de brief van het OM waarin zij mij een heldere uiteenzetting geeft waarom zij niet tot vervolging overgaat voor schending van de geheimhouding op de BC 2005.

Ongetwijfeld zal mij een mogelijkheid tot beroep worden toegestaan.

dinsdag 30 december 2008

Streekjournaal ondergaat aderlating

Door: Bob Bouhuijs

De regelmatige lezer van het Streekjournaal kan het niet zijn ontgaan. De krant is op 1 december jl. overgenomen door WCGO Mediagroep. Met deze nieuwe eigenaar heeft de krant een volledige metamorfose ondergaan. Naast dat de opmaak fundamenteel gewijzigd is, geldt dit evenzeer voor de inhoud van de krant. Het leeuwendeel van de correspondenten is op straat gezet. Onder de nieuwe directie wordt de krant nagenoeg uitsluitend gevuld met persberichten.

Uiteraard is dit nieuwe beleid ingegeven door financiële motieven: correspondenten kosten geld. Het gevolg is echter dat de kwaliteit van de berichtgeving sterk verminderd is. Met name (semi-)
professionele journalisten, zoals Suzanne de Lijser en Wouter Zaalberg, waren in staat de krant van onafhankelijke, kritische artikelen te voorzien, waarin hoor en wederhoor centraal stonden en feiten werden gecontroleerd.

In de lokale journalistiek is zo’n onafhankelijke houding cruciaal. Persberichten van gemeenten zijn immers gebaseerd op de opvattingen van beleidsmakers. Dergelijke standpunten zijn per definitie subjectief, politiek geladen en veelal strijdig met de belangen en visies van anderen. Door een kritische, professionele gedragslijn kan de lokale journalistiek dus bijdragen aan het demaskeren van gemeentelijke propaganda. Inwoners worden hierdoor in staat gesteld de inhoud van het gemeentelijke beleid te beoordelen en bij verkiezingen te corrigeren.

Dat de directie van WCGO wel lippendienst bewijst aan dit standpunt blijkt uit een artikel dat afgelopen woensdag 23 december op de voorpagina van het Streekjournaal prijkte. Hierin wordt onder meer het bestuur van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NPP) geparafraseerd, dat beweert dat de lokale media bijdragen aan een pluriform medialandschap en als hoeder van de lokale democratie fungeren. Juist door correspondenten te ontslaan, handelt de directie van WCGO echter in strijd met deze principes. Slechts kwalitatief hoogstaande lokale journalistiek kan immers een werkelijk kritisch licht werpen op de gemeentepolitiek.

Vooral omdat er in de gemeente Rheden naast het Streekjournaal nauwelijks een onafhankelijk journalistiek alternatief is, schept het grotendeels wegvallen van de kritische dimensie van deze krant een lacune. De Regiobode mist bijvoorbeeld scherpte en kwaliteit, zeker in vergelijking tot de artikelen van De Lijser en Zaalberg.

Uit goed ingelichte bron heb ik overigens vernomen dat nog niet over alle Streekjournaal-correspondenten een finaal oordeel is geveld. Verder kunnen correspondenten zonder financiële vergoeding (!) artikelen blijven schrijven. Een enkeling doet dit nog. Hoe de situatie zich op de langere termijn uitkristalliseert, is dus onzeker.

maandag 29 december 2008

OTB A12 morgen pas.

Ik ben blijkbaar in de bonen door al die feestdagen. Ik dacht dat het Ontwerp Tracébesluit A12 Waterberg-Velperboek vandaag zou worden gepubliceerd. Een blik op de kalender leert echter dat het vandaag niet 30 december, de publicatiedatum, is maar pas de 29e. Nog 'n dagje geduld dus.

Ik had van de week kritiek op de publicatiedatum in de vakantie- en feestdagenperiode waardoor de inspraakprocedure in de knel komt. Zo zijn gemeentehuizen van Rheden en Rozendaal deze week gesloten zodat op die locaties het OTB deze week niet kan worden ingezien.

Op inspraakpunt.nl lees ik nu dat de inspraakperiode voor de startnotities Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken met twee weken is verlengd. Dat is ingegeven door de de feestdagen en de complexiteit van deze startnotities.

Dat lijken me uitstekende argumenten die ook van toepassing zijn op het Ontwerp Tracébesluit A12 Waterberg-Velperbroek. Rijkswaterstaat heeft bovendien zelf ruimschoots de tijd genomen om het OTB voor te bereiden. Geef de 36.000 mensen die in de "biosfeer" van dit A12-traject wonen dan ook even de tijd.

Rondje Velpsche Veste (2)

Een foto-impressie van de Velpsche Veste, de wijk in aanbouw in Velp-Centrum.
De werkzaamheden vorderen gestaag.
De eerste woningen zijn opgeleverd.
In 2009 volgt de rest.

Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Als u daar op "Diavoorstelling" klikt ziet u 'n foto-impressie van de Velpsche Veste in aanbouw.

U kunt de presentatie volledig zelf besturen. U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf kunt bepalen hoe u door de voorstelling loopt. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.


Velpsche Veste - 28 december 2008


zondag 28 december 2008

Rondje Velpsche Veste (1)

De werkzaamheden op de Velpsche Veste, de wijk in aanbouw in Velp-Centrum vorderen gestaag. De eerste woningen zijn al opgeleverd.

Bijgaand enkele korte filmpjes, gemaakt op 28 december 2008.

Onder: Velpsche Veste – Wijk in aanbouw. Appartementengebouw Courtine aan de Noorder Parallelweg terwijl trein passeert - gezien vanaf de spoorwegovergang Ommershofselaan-Alexanderstraat en de Noorder & Zuiderparallelweg.

Klik op de pijl om te starten. Klik op de rechthoek (rechts onderin) voor een volledig scherm.Onder: Velpsche Veste – Woningen Koningin Beatrixstraat - Prins Clausstraat (gezien vanaf hoek Koningin Beatrixstraat - Prins Clausstraat)

Klik op de pijl om te starten. Klik op de rechthoek (rechts onderin) voor een volledig scherm.


Onder: Velpsche Veste – Parkeerplaats en achterzijde woningen Koningin Beatrixstraat en Prins Clausstraat – gezien vanaf achterzijde Brandweerkazerne aan de Noorder Parallelweg.

Klik op de pijl om te starten. Klik op de rechthoek (rechts onderin) voor een volledig scherm.

zaterdag 27 december 2008

Ontwerp Tracébesluit A12

30 december, overmorgen, wordt het Ontwerp Tracébesluit A12 Waterberg-Velperbroek zoals dat in jargon heet “ter visie gelegd”. Tot 9 februari kan op het OTB gereageerd worden.

Het besluit ligt ter inzage in onder andere de gemeentehuizen van Rheden en Rozendaal. Dat begint al goed. Beide gemeentehuizen zijn tot 5 januari gesloten. De gewoonte om besluiten in vakantieperiodes ter inzage te leggen is ergerlijk. In dit geval is niet de gemeente de schuldige maar Verkeer & Waterstaat. Waarom moet dat nou zo moet begrijp ik niet goed? Verleng dan tenminste de termijn waarin kan worden gereageerd.

Ik hou het daarom maar even bij internet. Vanaf 30 december is het OTB te downloaden op inspraakpunt.nl

De Stichting Duurzame A12 zet alles op alles om hun oplossing, overkapping van de A12, onder de aandacht te brengen. Deze week lag hun zienswijze in full-colour op de deurmat. Ik hoop dat ze een opening in de plannen kunnen vinden en dat in Den Haag het licht gaat schijnen.

De eerste tekenen zijn niet zo hoopvol. Den Haag vreest voor een domino-effect. ’n Paar weken geleden heb ik in verband met de Traverse Dieren in flarden het MIRT gevolgd en daar hoorde ik iemand over de overkappingsplannen in Diemen roepen dat dat niet kon omdat dan ook Arnhem en Venlo met gelijksoortige plannen zouden komen.

Maar druk vanuit de bevolking en veel publiciteit kan veel doen. De gezondheid van 36.000 mensen wordt direct beïnvloed door het verkeer over de A12. Het is absoluut nodig dat die belangen worden beschermd. En de overkapping is daarvoor de beste oplossing.

Op donderdag 22 januari vanaf 19:00 uur is er een informatiemarkt én een hoorzitting in Hogeschool Larenstein aan de Larensteinselaan in Velp. Dan kan ook worden ingesproken.

Onderstaand nog eens de zienswijze van de Stichting Duurzame A12. Daar kunt u de brochure ook downloaden.

Klik op een afbeelding om te vergroten.vrijdag 26 december 2008

Geërfden passen reglement aan

De commotie over de aanleg van de zandverstuiving op het Rozendaalse Veld laat ook zijn sporen na bij de Geërfden van Velp. Een commissie heeft zich over het huishoudelijk reglement gebogen en voorstellen gedaan voor aanpassing van het reglement.

Op de Algemene Vergadering van 19 maart 2009 wordt het gewijzigde reglement aan de Geërfden ter beoordeling en accordering voorgelegd.

De regels die betrekking hebben op stemrecht en stemmingen zijn aangescherpt. Kennelijk met het doel om verwarring bij het stemmen c.q het misbruik van stemrecht te voorkomen.

Daarnaast wordt de zittingsduur voor leden van de Commissie van Beheer (CvB) aan een maximum gebonden. Voorheen konden volgens het reglement leden van de CvB keer op keer herkozen worden. Nu wordt dat beperkt tot in het uiterste geval maximaal 15 jaar.

Het is niet duidelijk of de zittingsduur van huidige leden van de CvB meetelt, dat iemand in totaal over zijn/haar hele leven maximaal 15 jaar zitting mag hebben of dat de zittingsduur pas gaat tellen op het moment dat de wijzigingen in het reglement door de Geërfden zijn geaccordeerd.

Artikel 9 betreft de opdracht voor de Commissie van Beheer. Naast enkele kleinere aanpassingen is dit artikel specifiek voor het Rozendaalse Veld uitgebreid. In subartikel 3 staat: “Het Rozendaalse Veld behoort –momenteel- niet tot de bezittingen van de Geërfden van het dorp Velp. De Commissie van Beheer onderhoudt het contact met de Gemeente Rheden over het beheer van het Rozendaalse veld, mede ter bewaking van de rechten die de Geërfden ontlenen aan de schenkingsakten van 1917 en 1921. De Commissie is niet bevoegd om zonder overleg met- en instemming van de vergadering van Geërfden instemming te betuigen over zaken van ingrijpende aard, die het beheer van het Rozendaalse Veld betreffen en die niet passen binnen het bestendig natuurbeheer, behorend bij het onderhavige gebied. "

Deze formulering roept vragen op. Wanneer is iets “ingrijpend”? Welke criteria bepalen dat? Ook de term “bestendig natuurbeheer” is nogal vaag.

Artikel 10 behandelt eveneens een belangrijk onderwerp. Voortaan moet ook toestemming aan de Geërfden gevraagd worden voor “Het besluiten tot het medewerken aan het wijzigen en/of het aanvullen van de schenkingsvoorwaarden in de twee schenkingsakten van 1917 en 1921”

Ik ben benieuwd of er tijdens de Algemene Vergadering nog amendementen door Geërfden worden ingediend.

Maar goed. Ik ben nogal kritisch.

Wat veel belangrijker is dat de Geërfden laten zien dat zij bereid zijn om te leren van zaken die misgaan. En dat ook in daden omzetten.
En dat is een compliment waard!

Als ik me niet vergis zitten er ook mensen in de commissie die de reglementswijziging hebben voorbereid die tot de "stuifzand-oppositie" behoren. Men is dus bereid om naar elkaar te luisteren.

Dit instituut heeft ondanks zijn hoge leeftijd de flexibiliteit om te veranderen en zich aan te passen wanneer dat noodzakelijk is.

Daarvoor verdienen de
Geërfden van Velp alle respect!

donderdag 25 december 2008

Prettige Kerstdagen

Prettige kerstdagen.

Geniet van de prachtige stem van Sinéad O'Connor.
(als u geluidsbox heeft aangesloten)

Klik op de pijl om te starten.
Klik op de rechthoek (rechts onderin) voor een volledig scherm.De animatie is op YouTube geplaatst door "annamarlein"

woensdag 24 december 2008

Gezocht: Foto Molenweg 33 - Dieren - periode tot oktober 1944

Vandaag kreeg ik een mailtje van een oud-Dierenaar met een verzoek voor hulp.

Mijnheer is op zoek is naar een of meer foto’s van het huis waar hij gewoond heeft.

Dat huis stond aan de Molenweg 33 in Dieren en is in oktober 1944 door een voltreffer verwoest.

Ik heb via internet gezocht in diverse archieven en databanken maar ik kan niks vinden.

Is er iemand die deze mijnheer verder kan helpen?
Als u iets weet dan kunt u via mail, via ’n reactie op de weblog of telefonisch contact met mij opnemen. Dan breng ik deze mijnheer verder in contact met u.

U mag foto's natuurlijk ook direct naar mij mailen. Dan stuur ik ze door.

Openbaar Ministerie: Geen schending geheimhouding ‘Hart van Dieren’

Begin dit jaar heb ik samen met Adriaan Dolk aangifte gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht inzake de businesscase Hart van Dieren.

Na bijna een jaar onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie nu dat er géén sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht.

Het OM baseert zich op de vaststelling dat de verschillenverklaring, het stuk waarin de gegevens openbaar zijn gemaakt, een beleidsstuk is waarop géén geheimhouding rustte.

Onderstaand het persbericht (bron: website Openbaar Ministerie - nieuws en persberichten)

Geen schending geheimhouding ‘Hart van Dieren’

23 december 2008 - Arrondissementsparket Arnhem

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van een aangifte dat er sprake zou zijn van schending van een geheimhoudingsplicht door het openbaar maken van een beleidsstuk (verschillenverklaring) betreffende het project ‘Hart van Dieren’.

De Rijksrecherche heeft in het onderzoek een aantal personen van de stuurgroep van het project gehoord.

Het Openbaar Ministerie concludeert dat er op het betreffende beleidsstuk geen geheimhouding rustte en dat er daarom geen sprake kan zijn van schending van een geheimhoudingsplicht. Er zal daarom niemand vervolgd worden.

Zo lust ik er nog wel een paar. Het OM gaat niet in op de schending van de geheimhoudingsplicht van de businesscase maar op het feit dat er geen geheimhoudingsplicht rustte op de verschillenverklaring. Hebben wij bij de aangifte juridisch verkeerde termen gebruikt? Het lijkt er wel op. Kennelijk hebben wij bij de aangifte "vormfouten" gemaakt.

Het OM verwijst nadrukkelijk naar de verschillenverklaring. Misschien hadden wij ons op andere documenten moeten baseren. Bijvoorbeeld het audit-rapport van de stuurgroep. Maar ja, is dat ook een beleidsstuk?

Op de businesscase rust dus wel de geheimhoudingsplicht maar niet op gegevens in de verschillenverklaring die afkomstig zijn uit die geheime businesscase. Dan moet voortaan ieder document waarin gegevens staan die afkomstig zijn uit documenten waarop de geheimhoudingsplicht rust apárt onder de geheimhoudingsplicht worden gebracht. Immers, om die geheimhoudinsgplicht te omzeilen hoeft de bestuurder het nieuwe stuk alleen maar aan te merken als een beleidsstuk.

Dat opent enorme mogelijkheden. Zo kunnen bestuurders de geheimhoudingsplicht gebruiken om anderen een slot op de mond zetten terwijl zij zelf de vrijheid houden om naar believen, op een moment waarop dat goed uitkomt, geheime gegevens openbaar te maken.

Dit kan ik niet meer volgen. Ik zou nog begrip kunnen opbrengen voor de vaststelling dat openbaarmaking meer het algemeen belang diende dan geheimhouding en dat er in de haast geen tijd was om de geheimhoudingsplicht geheel of gedeeltelijk op te heffen. Maar dit gaat mijn pet te boven.

Ik heb zelf geen bericht gehad van het Openbaar Ministerie over deze zaak. Misschien volgt er nog een nadere motivatie. Mocht dat nog komen dan informeer ik u nader.

Okay, passé. Het is even niet anders. Weer wat geleerd.
Bij een eventuele volgende keer eerst juridisch advies inwinnen en juridisch zorgvuldiger formuleren.

En de bestuurders hebben een vreedzame kerst.
Dat is ze overigens van harte gegund.

Een mooie afsluiting van het "oude" Hart en van het jaar 2008.
Kunnen we voor de Traverse met een schone lei beginnen.

dinsdag 23 december 2008

Voedselbank

Afgelopen zondag kreeg ik de kerstgroeten van de Voedselbank in m’n mailbox. Met ’n verwijzing naar de nieuwsbrief van december.

De cliëntele van de Voedselbank Arnhem en omstreken is dit jaar met 50% gegroeid.
In januari werden 1200 mensen iedere week van voedsel voorzien. Op 19 december stond de teller op 1800 huishoudens.

De Voedselbank zoekt naarstig naar ruimte. Een pand met een vloeroppervlak van 3000 m2 of een gebouw van 2000 m2 met voldoende
buitenruimte voor o.a. het plaatsen van koelcellen en het parkeren van de nodige transportmiddelen etc.

'n Beetje cynisch, de Voedselbank is nu zo’n beetje de enige bank die groeit.

Een succes dat onze regering het schaamrood naar de kaken moet jagen!
16 miljard voor Fortis + ’n overbruggingskrediet van zo'n 50 miljard.
Nog meer miljarden voor andere banken en verzekeraars!
Alles in euro's welteverstaan!

De sociale balans is zoek. Hoeveel mensen zouden met een klein deel van die gigantische sommen uit het armoedemoeras getrokken kunnen worden?

Misschien heeft een deel van die mensen zelf schuld aan de situatie waarin ze zich bevinden.

Maar geldt een dergelijke gedachtengang ook niet voor de financiële bobo's van deze wereld? Die uiteindelijk de economie aan de rand van de afgrond gebracht hebben, die het hele systeem verziekt hebben in hun blinde, nietsontziende jacht op meer, meer en nog meer?

maandag 22 december 2008

De Berenkuil is leeg

In De Gelderlander staat wekelijks in de zaterdageditie de rubriek De Berenkuil, gevuld met ditjes en datjes, wat gedachtensprongetjes en aardige nieuwsfeitjes. ’n Leuke rubriek die ik altijd met veel plezier lees.

Met enig tam-tam werd De Berenkuil ook op internet gezet. In de vorm van ’n blog waar de journalisten zich kunnen uitleven, “helemaal los kunnen gaan” zoals zij zelf op de blog aangeven.

Vond ik een leuk initiatief en ik heb dan ook een rechtstreeks linkje naar De Berenkuil op Politiek Rheden geplaatst. Leek me wel aardig voor de lezers van mijn blog.

Maar dat “losgaan” valt nogal tegen. Het laatste artikeltje op De Berenkuil is alweer ’n week oud. Overigens ontbrak de rubriek ook in de zaterdageditie van afgelopen week.

Kom op journaille! Er is genoeg berenvoer. Je kunt toch nog wel wat aardige (on)zin in die Berenkuil gooien? Zijn de redactieberen soms losgebroken en hebben ze alle nieuwtjes opgevreten? Is de uitgever weer aan het zaniken?

De schrijfberen moeten 'n beetje opgepord worden. Ze zijn nu in winterslaap.
Als je wilt bloggen, blog dan!
Ga eens los!

Of is de beer alweer geschoten?

zondag 21 december 2008

Ada in actie

Jan Hendrik Klein Molekamp is door de Rozendaalse raad unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rozendaal. De nummer twee op de lijst maakte men niet bekend. Ben ik natuurlijk wel benieuwd naar maar waarschijnlijk komen we het niet te weten, geheimhoudingsplicht hè. Is ook niet prettig voor de kandidaat die op nummer twee staat.

Clemens Cornielje, nu Commissaris der Koningin in Gelderland kent dat. Hij stond destijds twee op de voordracht voor de burgemeesterspost van Rheden, achter Petra van Wingerden. Clemens is toch nog goed terechtgekomen hoor.

De aanstaande burgemeester Klein Molekamp schijnt een pietje precies te zijn die alles goed op een rijtje heeft en dat ook weet uit te dragen.

Ik moest daarom ook even denken aan Ada Boerma. Zijn ze in Maasdriel nog steeds blij met burgemeester Ada. Toevallig stuurde Cees Sips me vandaag ’n mailtje. In Maasdriel zijn de raadsvergaderingen sinds kort via videobeelden op internet te volgen. Op zijn website heeft hij beelden geplaatst van de eerste vergadering.
Onthutsend.

Begrijpelijk dat Rozendaal heeft gekozen voor iemand die de verpersoonlijking van orde is. Een sterkere tegenstelling met de chaos in Ada’s speeltuin is haast niet denkbaar. Maar ja, op zo’n moment moet ze alles natuurlijk wel zelf verzinnen. En dat is niet haar sterkste kant.

Klik hier om naar de website van Cees Sips te gaan. Om de video af te spelen klikt u daar op het plaatje met Ada

zaterdag 20 december 2008

Peak Oil

Gisteren daalde de prijs voor een vat ruwe olie in New York tot onder de 34 dollar. De laagste prijs sinds 2004. In Londen stond de prijs voor een vat Brent-olie (Noordzee) op net boven de 40 dollar. De prijsval wordt veroorzaakt door de huidige wereldwijde recessie. De vraag naar olie daalt en de markt doet de rest.

Dat is allemaal goed voor de prijs van benzine en diesel aan de pomp maar we mogen de kop nu niet in het zand steken.

De olievoorraden raken op. En dat wordt in de komende jaren steeds sterker voelbaar. De torenhoge olieprijzen van het afgelopen jaar zijn slechts een lichte repetitie voor wat komen gaat.

Er wordt onvoldoende olie gevonden om aan de toekomstige vraag te voldoen. Allerlei oorzaken (geologische, politieke) zullen een verhoging van de olieproductie belemmeren. Een groot aantal olieproducerende landen heeft nu al te maken met een dalende productie. Dit wordt nog versterkt door de kredietcrisis waardoor investeringen (bijv. in de teerzandprojecten in Canada) worden uitgesteld.

Als de afhankelijkheid van olie niet snel wordt verminderd dan zal dit naar verwachting binnen enkele jaren leiden tot zeer scherpe prijsstijgingen waardoor de economische groei stokt en er een langdurige recessie dreigt.

De (financiële) macht komt te liggen bij landen als Rusland en enkele traditionele leveranciers in het Midden-oosten. En bij vrijwel permanente schaarste zullen de conflicten om het zwarte goud toenemen.

Allemaal weinig prettige vooruitzichten. Het is dus zaak om de afhankelijkheid van olie in rap tempo te verminderen. De zoektocht naar alternatieve energiebronen moet met kracht worden voortgezet en geïntensiveerd. Anders is het op een zeker moment gewoon te laat.

Peak Oil is een term die gebruikt wordt om het moment aan te geven waarop de vraag naar olie de productie zal overtreffen.

De Association for the Study of Peak Oil & Gas (ASPO) is een organisatie die wereldwijd de ontwikkeling van olie- en gasvoorraden volgt en de bewustwording over het opdrogen van de oliestroom bevordert. De organisatie adviseert ook over manieren om de afhankelijkheid van olie te verminderen.

In Nederland wordt deze organisatie vertegenwoordigd door de Stichting Peak Oil Nederland

Het werd tijd om dat eens onder de aandacht te brengen.

vrijdag 19 december 2008

Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen (2)

Het Nationaal Historisch Museum wordt steeds meer een twistpunt. Naast de inhoudelijke invulling wordt er nu ook gesteggeld (zie artikel Gelderlander) over de locatie van het nieuw te bouwen museum. Aanvankelijk was het NHM gepland naast het Openluchtmuseum bij de Schelmseweg in Arnhem. Dat lijkt nu op moeilijkheden te stuiten en er zijn/worden ook andere plekken in Arnhem bekeken. Met name locaties in of dichtbij het centrum passeren de revue: bij de Markt, langs de Rijn en in Meinerswijk.

Misschien hoopt Arnhem zo twee vliegen in één klap te slaan. De invulling van Rijnboog gaat uiterst moeizaam en een dergelijk museum past natuurlijk goed binnen de cultuurplannen voor het Rijnbooggebied. Maar daarbij worden zaken wel vertroebeld. Gaat het nu om Rijnboog of om het Nationaal Historisch Museum? Dat mag eerst wel eens duidelijk worden.

Het toekomstige museum is een nationaal museum dat mag rekenen op grote aantallen bezoekers uit het hele land. De bezoekers komen echt niet allemaal met het openbaar vervoer. De aan- en afvoerroutes en de parkeervoorzieningen dienen al dit extra verkeer wel allemaal aan te kunnen. Een locatie in de buurt van het Gelredome/Nelson Mandelabrug (Meinerswijk) of in de binnenstad (Rijn, Markt) zal zorgen voor extra verkeersdruk die in Arnhem toch al zeer groot is.

Als er dan toch wordt gesteggeld dan steggel ik mee.

Ik weet namelijk nóg een prima locatie: Riviersteen.

De infrastructuur ligt er al. Riviersteen ligt vrijwel direct aan de snelweg en is via de A12 en de A348 prima bereikbaar. Dat geeft een ontlasting van de verkeersdruk in Arnhem, zowel in Arnhem-Noord als in het centrum en het scheelt aanzienlijk in de ontsluitingskosten voor het museum. Er is genoeg ruimte voor het museumgebouw én er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Bovendien kan de architectuur van het museum een verrijking voor de landschappelijke kwaliteit van het gebied betekenen. Is er een "Nederlandser" plek denkbaar voor een dergelijk museum, in het typisch Nederlandse uiterwaardenlandschap van een van de grote rivieren?

Over Riviersteen zelf wordt momenteel ook volop gesteggeld. Het huidige college van B&W in Rheden lijkt zich voorzichtig uit de voeten te willen maken en afstand te nemen tot de plannen voor woningbouw voor de superrijken op Riviersteen.

Het Nationaal Historisch Museum zou een nuttige en mooie invulling aan Riviersteen kunnen geven. Er zijn natuurlijk wel hobbels te nemen maar daar is misschien wel een mouw aan te passen. Riviersteen is Rhedens grondgebied en ligt buiten de gemeentegrenzen van Arnhem. Maar mogelijk kan het gebied in bruikleen of erfpacht worden gegeven aan de gemeente Arnhem of is gebiedsruil mogelijk.

Dan is er de geldkwestie. De eigenaar van Riviersteen wil er voldoende voor vangen maar dat is niet onoverkomelijk. Voor de eerder genoemde locaties in Arnhem zal immers aanzienlijk meer in de infrastructuur moeten worden geïnvesteerd dan voor de locatie Riviersteen. Een deel van dat verschil kan worden gebruikt voor de aankoop van het gebied. En dan blijft er, in vergelijking met de eerder genoemde locaties, nog voldoende voordeel over dat kan worden geïnvesteerd in het museum. Bovendien zal een locatie in de Arnhemse binnenstad ook zorgen voor extra aankoopkosten. Ik denk dat per saldo de kosten voor de ontwikkeling van het NHM op Riviersteen aanzienlijk lager zullen zijn dan voor een van de eerder genoemde locaties.

En vanaf de Posbank zie ik liever een archtectonisch hoogstandje dat gebruikt wordt voor het algemeen nut dan een "gated community", een krachtwijk voor de jetset.

(Zie ook Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen dd. 3 juli 2007)

donderdag 18 december 2008

Voorkomen is beter dan genezen

Die 53 miljoen voor de Traverse Dieren lijkt in de pocket.
Hoe nu verder? Ik ben vooral benieuwd naar de berekeningen voor de Traverse Dieren. En niet alleen benieuwd maar ik maak me ook zorgen.

Ten eerste is daar dat merkwaardige gedrag van de provinciale gedeputeerde Van Haaren die de petitie voor het behoud van de rijksbijdrage voor Hart van Dieren niet wilde tekenen.

Het wordt tijd dat daar eens echt openheid van zaken wordt gegeven. Een aantal mensen, waaronder ik, vermoedt dat de provincie de kosten voor de aanleg van de Traverse hoger becijfert dan de gemeente maar het komt niet echt naar buiten.
Als er nu, nog vóórdat het project is gestart, al onenigheid tussen gemeente en provincie bestaat doet dat het ergste vrezen voor de verdere uitvoering van het project.

De gemeenteraad en provinciale staten mogen met de wetenschap dat eerste editie van het plan op een fiasco is uitgelopen nu niet achterover leunen en alles aan de bestuurders overlaten. Dat loopt gegarandeerd opnieuw uit op een drama. Strakke controle door de beide volksvertegenwoordigingen is noodzakelijk.

Dan is daar het probleem van te optimistische begrotingen. De bron van alle ellende. Bij de aanvang van dit soort projecten wordt veel aan “wishfull thinking” gedaan. Het enige doel is dan het doorgaan van zo’n project. Dat is overigens niet uniek voor het Dierense project. Bij vrijwel alle grotere infrastructurele projecten komt men na de begrotings/planningsfase op de koffie.

Een mooi voorbeeld vinden we in Amsterdam waar de kosten én de planning voor de Noord-Zuidlijn van de metro gigantisch uit de hand lopen. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 1,3 miljard euro (begroting 2003) naar 2,1 miljard euro en de opleverdatum is verschoven van 2013 naar 2016. In een onderzoeksrapport wordt dit onder andere geweten aan het veelvuldig gebruik van stelposten in de begroting. Met andere woorden: de Amsterdamse begroting is voor een groot deel gebaseerd op schattingen en niet op berekeningen. Stelposten dienen uitsluitend gebruikt te worden voor kleinere zaken maar niet voor essentiële onderdelen. Nog kwalijker is dat daar vooraf voor was gewaarschuwd en de politiek en het bestuur erover eens waren dat begrotingen nooit meer open einden in de vorm van stelposten mochten bevatten maar dat de geschiedenis zich herhaalt.

Klik hier voor een artikel over deze kwestie op de website van het NRC.

Bovenstaande is slechts een voorbeeld. Ik hoop dat de gemeenteraad en provinciale staten inmiddels wijzer zijn en zich niet meer van alles op de mouw laten spelden door wethouders en gedeputeerden én dat deze bestuurders (college en GS) zelf ook uiterst kritisch met begrotingen en met de projectvoering omgaan.

Eerder dit jaar werd een motie van GroenLinks voor het aanstellen van een raadsadviseur aangenomen. Ik hoop dat die snel wordt aangesteld zodat die kan bijdragen aan een verbeterd en vooral tijdig inzicht van de raad. De raadsleden mogen zich echter niet verschuilen áchter die raadsadviseur maar dienen zelf ook kritisch alle stukken over de Traverse door te vlooien en geen genoegen te nemen met mooie woorden van de bestuurders.

Nou denkt u misschien daar hebben we het gezeur van Theo weer maar ik denk dat niemand wil dat het opnieuw uit de hand gaat lopen. Geld dat in een bodemloze put wordt gestort is weg, kan niet gebruikt worden voor andere eveneens noodzakelijke voorzieningen en u zult dat linksom of rechtsom uiteindelijk voelen in uw portemonnaie.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

woensdag 17 december 2008

Witte rook in Rozendaal

De Rozendaalse raad heeft Jan Hendrik Klein Molekamp voorgedragen als burgemeester van Rozendaal.

Notaris-zoon Klein Molekamp lijkt een bescheiden man die niet snel de publiciteit zoekt. In de periode 1994-2003 was hij Tweede Kamer-lid voor de VVD.

Volgens de website Parlement en Politiek stond Klein Molekamp in de Tweede Kamer bekend als 'het geheugen van de VROM-commissie' met grote kennis van de terreinen waarover hij sprak (milieubeheer, natuurbeheer en waterstaat) en zorgvuldig geformuleerde standpunten.

Klik hier voor het bericht in De Gelderlander

Brochure Stichting Duurzame A12

In 2010 wordt gestart met de verbreding van de A12 tussen Velperbroek en Waterberg. Deze maand (december 2008) wordt het betreffende Ontwerp Tracébesluit door de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (V&W) geaccordeerd. In een brochure heeft de Stichting Duurzame A12 haar zienswijze op deze verbreding vastgelegd.

De brochure staat onder dit bericht afgebeeld. U kunt de brochure downloaden vanaf de website van de Stichting Duurzame A12.

Onderstaand de begeleidende mail bij de brochure.
------------
De Stichting Duurzame A12 zet zich al een aantal jaren in voor een duurzame en toekomstvaste oplossing ten behoeve van de voorgenomen verbreding van de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek.

Ons bestuur ziet de economische noodzaak van deze verbreding in en ziet de vele files, ook hier op de A12, het liefst zo snel mogelijk minder worden. Echter, wij zijn van mening dat juist nu gekozen moet worden voor een duurzame oplossing, waarmee vijf winstpunten worden geboekt: verkeersgeluid verstomt, roet en fijnstof worden afgevangen, er komt extra bouwgrond beschikbaar langs de A12, en het leefmilieu van onze huizen wordt gewaarborgd.

Via bijgevoegde brochure geeft ons bestuur aan wat zij onder een duurzame en toekomstvaste oplossing op dit wegvak verstaat. Ons bestuur heeft daarvoor een eigen plan ontwikkeld dat zij op korte termijn zal inbrengen als zienswijze, naar de overheid en bestuurders.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage als ook naar de vele wetenschappelijke documenten die u op onze website kunt vinden: http://www.stichtingduurzamea12.nl/

Dank zij de ondersteuning van vele bedrijven en vrijwilligers zijn wij er in geslaagd een goed beeld te geven hoe een dergelijk plan, dat grote en dichtbevolkte woonwijken doorsnijdt, gerealiseerd kan worden.
De visuele impressie die de brochure u geeft is geen utopie: Wij hebben de in onze opdracht ontwikkelde constructieve berekeningen en tekeningen als basis genomen, om zo te komen tot een uitvoerbaar plan.

Indien er vragen of opmerkingen zijn kunt u deze via onze redactie kenbaar maken. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een passend antwoord geven. Wij vragen u de komende weken de aankondigingen op dit onderwerp in de media te volgen. Uw medewerking in de vorm van uw eigen individuele zienswijze op het te publiceren Ontwerp Tracébesluit A12 (OTB-A12) stellen wij zeer op prijs.
Ook uw financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd: Postbank 4913423 ten name van Stichting Duurzame A12, Bergweg 19, 6881 LL Velp.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting Duurzame A12

Klik op een van de afbeeldingen om te vergroten.dinsdag 16 december 2008

Winkel van Sinkel (4)

Tijdje niks van me gehoord! Ik heb het gewoon razend druk. Voorlopig zal dat zeker niet minder worden. Ik heb met gezin, werk, de weblog en alle maatschappelijke beslommeringen een dag die gevuld is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat (vaak ook nog later). En dat begint te wringen.

Dat betekent dat ik keuzes zal gaan maken, dingen moet laten vallen die me na aan het hart gaan. Mogelijk is dat ook het minderen van het aantal stukjes op deze blog of zelfs stoppen. Tot nu toe maakte ik vrijwel iedere dag minimaal een artikeltje maar dat is bijna niet meer vol te houden. De weblog vreet tijd. Soms uren per dag. En op het laatst dreig je dan een gevangene van de weblog te worden. Immers, dat stukje moet en zal er iedere dag komen. Je kunt het jezelf dan wel gemakkelijk maken en botweg artikeltjes van elders overnemen maar dat geeft mij geen voldoening. Niks mis mee hoor maar dat laat ik liever aan anderen over. Vaak verwijs ik wel naar artikelen op het web of in de krant maar dan plaats ik het wel in mijn eigen context.

Maar het is alsof de duvel er mee speelt. Net in de periode dat ik dit soort vragen aan mezelf stel en al half en half een besluit heb genomen wordt ik opgepord door de buitenwereld. Bijvoorbeeld door de affaire rond Gemeentebelangen. Nu was ik zelf eens de steen des aanstoots. Ach ja denk ik dan dat hoort er ook bij. Maar het is voor mij wel een extra aansporing om mijn stem blijvend te laten horen. U voelt de twijfel. Dus wellicht wat minder frequent maar ik hou de blog voorlopig toch maar aan.

Dank voor het verrassende aantal mailtjes en telefoontjes waarin mensen hun steun aan mij betuigden. Ik wacht overigens nog steeds op uitleg van het bestuur van Gemeentebelangen. Dat heeft het er zeker moeilijk mee want het blijft in die hoek oorverdovend stil.
Deze week wijdt Nel Son haar column in de Regiobode onder de titel Hosanna aan de affaire. Ze noemt me een gefrustreerd bijtertje en volgens haar leeft de lokale politiek “van de enkele bevlogen mafketel die het niet laten kan zijn vinger op te steken of op de zere plek te leggen.” Blijkbaar is zij zichzelf aan het spiegelen want ik lees in haar columns vaak niet anders. Een collega-mafketel dus. Misschien vindt ze zelfs dat kritiek leveren alleen aan haar anonieme zelf is voorbehouden. Maar het stukje leest wel weer lekker weg. Weer prima geschreven. En ’n beetje steun kan haar arme geplaagde dorpsgenoot, VVD- en B&W-adept Piet Wubs, best gebruiken.

Even terug naar mijn tijd-probleem. Waarschijnlijk zult u in de toekomst wel vaker mijn stukjes moeten missen. Maar ik hoop dat u dat gat een beetje wilt opvullen. De bijdragen vanuit de politiek en van maatschappelijk betrokken mensen als Adriaan Dolk, Bob Bouhuijs, Marja Braaksma en anderen blijven dan ook zeer welkom. En hopelijk sluiten nog meer mensen zich daarbij aan. Er zijn onderwerpen te over dus schroom niet en stuur uw bijdragen voor weblog Politiek Rheden naar email adres theo.kooijmans@telfort.nl

Winkel van Sinkel

Hier vindt u de verwijzingen naar de artikelen in de serie de Winkel van Sinkel, kleine beschouwingen van de gebeurtenissen in de voorgaande dagen.

Een simpele muisklik op de titel (vetgedrukt) gaat u naar het bijbehorende artikel. Het nieuwste artikel staat bovenaan. Ik stel reacties op de artikelen zeer op prijs.

Het dossier wordt actueel gehouden


Winkel van Sinkel 11 (23 augustus 2009)
Over kopiën en bouwleges.

Winkel van Sinkel (10) (15 juni 2009)
De gemeentelijke bouwambities worden bijgesteld.

Winkel van Sinkel (9) (20 maart 2009)
Over de slappe hap in Arnhem en over Casa Intermezzo

Winkel van Sinkel (8) (12 februari 2009)
A12, Traverse, spoor....

Winkel van Sinkel (7) (26 januari 2009)
Druk met spoor en OTB A12

Winkel van Sinkel (6) (19 januari 2009)
Wat gedachten over het OTB A12

Winkel van Sinkel (5) (6 januari 2009)
Ik moet nog even op gang komen.

Winkel van Sinkel (4) (16 december 2008)
Tijd, tijd, tijd! En een staartje Gemeentebelangen.

Winkel van Sinkel (3) (1 december 2008)
De waterschapsverkiezingen, de wederzijdse irritaties tussen Wim Pieper en Ronald Haverkamp, de wijkplannen voor Velp-Zuid, de onvermijdelijke Traverse en het ontslag van Nathalie Lubbe Bakker omdat zij het gedrag van een Belgische minister op haar weblog aan de kaak stelde.

Winkel van Sinkel (2) (24 november 2008)
De Traverse Dieren en het truckverbod in Laag Soeren zijn beide prachtige scenario's voor real-life soaps.

Winkel van Sinkel (1) (16 november 2008)
Ieder gaat op eigen wijze met de geruchten over de Traverse Dieren om. Net als met de stedenband met Breede River.

maandag 15 december 2008

De vlag kan uit!

De vlag kan uit! De rijksbijdrage voor Hart van Dieren blijft op 53 miljoen euro staan. Minister Cramer ging vandaag in de Tweede Kamer-commissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastuctuur Ruimte en Transport) overstag nadat een meerderheid van de Tweede Kamer had gedreigd een desbetreffende motie van het CDA te ondersteunen.

De wethouders Kuiper en Kock en vooral de Dierenaren worden hierbij van harte gefeliciteerd. Nu verwachten we natuurlijk wel dat de Traverse Dieren ook wordt uitgevoerd volgens alternatief 3a. Ik ben vooral benieuwd hoe de provincie hier mee omgaat. Er ligt nog steeds dat verschil van mening tussen de provincie en de gemeente over de begroting en ik wil graag weten hoe dat wordt opgelost.

Enfin, vooralsnog is de rijksbijdrage gegarandeerd. Een belangrijke hobbel is genomen. Hopelijk wordt de wens van de Tweede Kamer snel en loyaal aan de toezegging van VROM-minister Cramer uitgevoerd.

Dan kunnen de volgend stappen worden gezet. Het project moet worden opgetuigd en de plannen moeten worden uitgewerkt.

En nu eens goed doordacht en betrouwbaar aub!

Klik hier voor het artikel over de uitslag van het MIRT in De Gelderlander en hier voor de berichtgeving op M-FM Radio..

vrijdag 12 december 2008

Zelfs een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen

Door: Marja Braaksma

HET WEL, MAAR VOORAL HET WEE VAN DE Zandverstuiving Het Rozendaalse Zand oftewel ZELFS EEN EZEL STOOT ZICH GEEN TWEEDE KEER AAN DEZELFDE STEEN.

Precies zoals door velen verwacht en voorspeld, zijn er weer een tiental bomen omgewaaid op het Rozendaalse zand. Bomen die altijd beschut hebben gestaan en nu vrij op het zand staan worden bij harde wind gewoon omver geblazen. (Klik op de foto om te vergroten)
De plannen van de Gemeente Rheden om bepaalde bomen te laten staan, blijken niet gestoeld op juiste inzichten. Dit is al de 2e keer dat er op het zand beschermde bomen zijn omgewaaid. Een aantal bomen, gemerkt met blauwe stip, wat betekent, dat die moeten blijven staan, is pas geleden zelfs omgezaagd. De reden zal zijn, dat een boom die op de hoek van het wandelpad stond, is omgewaaid en op het pad was gevallen. Daarom moesten andere bomen die langs het pad stonden, óók die met blauwe stip, ook om. Nu was pas bij de Gemeente de gedachte opgekomen, dat andere bomen langs het pad ook wel eens konden omwaaien en op het pad terecht zouden kunnen komen en mensen en honden zouden kunnen raken. De Gemeente zou dan aansprakelijk zijn voor de schade. (Klik op de foto om te vergroten)Nog een storm en het resultaat is een kale zandvlakte. En dat was nu juist NIET de bedoeling. Het zand moet om de bomen heen kunnen waaien en dwarrelen. Dit was een les die men geleerd had van de zandverstuiving in Harderwijk, werd ons verteld tijdens een IVN rondleiding. Wat betekent dit voor de Rozendaalse zandverstuiving? Dezelfde problemen dus als in Harderwijk. Veel onderhoud en niet het gewenste resultaat. Een kale vlakte, zonder charme.

Geen verrassing
Dit had echter niet als verrassing hoeven komen voor de Gemeente Rheden. Nog geen 3 jaar geleden zijn er namelijk honderden bomen gekapt aan de achterzijde van de camping. Dit noemt men “dunning” en het creëren van open stukken. Ook hier ging men toen compleet de mist in.

Vlak na de kap stak er in januari een storm op, waardoor honderden bomen tegen de vlakte gingen. Bomen die altijd beschut hebben gestaan, overleven een dergelijke storm zonder beschutting niet.(Klik op de foto om te vergroten)De nieuwe inzichten “eisen” dat dood hout niet wordt weggehaald, maar blijft liggen. Hier foto´s van een stuk bos dat de naam niet meer mag hebben. Dat ligt er zo al bijna 3 jaar.

Er is her en der wel íets aan gedaan, maar dat is door mensenogen niet te ontdekken. Het enige wat wij wandelaars daar kunnen ontdekken, zijn verwoeste paden en wegen, diepe geulen, gevuld met water, niet om doorheen te komen en bos wat niet om aan te zien is. (Klik op de foto om te vergroten)

Terug naar de zandverstuiving
Tienduizenden kuub zand/grond is afgegraven, afgevoerd en verkocht of ergens gedumpt. Over het illegaal dumpen kwamen klachten. Dus wist de Gemeente niet meer wat ze met de rest moest doen en heeft het toen maar gedumpt op een wandelpad op het Rozendaalse Veld. Daar ligt het nu al een aantal weken. De borden op de Kluizenaarsweg inzake de zanddumpers zijn weggehaald, dus er zijn geen zanddumpers meer te verwachten. Hoe lang blijft deze puinhoop nog zo liggen? (Klik op de foto om te vergroten)
Ondanks al het zand dat is afgegraven, lijkt het er niet op dat er voldoende is afgegraven. Stuifzand mag geen aarde bevatten, maar honderden en honderden meters bevatten nog veel aarde. Dat is te zien aan de kleur van het zand. Grote stukken zijn donker en zelfs zwart door de humus (de donkere plekken op de foto). Ook zijn er enorme stukken met sprieten en takken met wortels. Dat is te zien aan de uitsteeksels. Deze houden het zand vast.(Klik op de foto om te vergroten)
We kunnen erop wachten dat dit weer dichtgroeit. Veel geërfden van Velp en recreanten van het Rozendaalse Veld hopen dat ook. Tegen die tijd hebben we misschien weer andere `verantwoordelijken` bij de Gemeente, die het nut inzien van bomen, de longen van de aarde, en die de zandverstuiving weer rustig dicht laten groeien.

Ook rondom het zand liggen de paden er verwoest en verwaarloosd bij. Ook hier moet iedereen proberen plassen en modderpoelen te ontwijken.(Klik op de foto om te vergroten)

Klap op de vuurpijl
Alsof er nog niet genoeg bomen gekapt zijn, ca. 32 ha, is men nu weer bezig met het kappen van honderden bomen in Velp o.a. aan de Kluizenaarsweg en rondom de Residence, ten zuiden van het Rozendaalse veld. Dunnen noemt men dat. Open plekken creëren om andere plantjes en boompjes de kans te geven weer te groeien. Net zoals bij de Beekhuizense camping? De Gemeente is hardleers. Zelfs een ezel stoot zich geen 2e maal aan dezelfde steen. De Gemeente doet dit al voor de derde keer. En ook hier hebben de helse machines de weg besmeurd en de paden verwoest.(Klik op de foto om te vergroten)Zal binnenkort ook hier het deel dat is blijven staan door storm omwaaien? En zal men die ravage, al dat dode hout, weer laten liggen volgens de “eisen” van deze tijd?
Is het ook volgens de eisen van deze tijd dat wegen en paden geruïneerd worden en met de Franse slag worden dichtgegooid, of is het de bedoeling van de Gemeente Rheden dat mensen hier niet meer gaan wandelen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een wandelpark die de Geërfden van Velp vroeger aan de Gemeente Rheden hebben geschonken onder de voorwaarde dat dit wandelpark toegankelijk moet blijven voor het publiek?

Marja Braaksma
December 2008

donderdag 11 december 2008

Spoorse doorsnijdingen

De VVD zoekt naar mogelijkheden om de leefbaarheid in deze gemeente te vergroten. De partij zoekt daarvoor actief naar financiële steun. Deze keer gaat het om middelen uit een potje "Spoorse doorsnijdingen" dat onder andere kan worden ingezet voor de spoornota.

De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

-------------------------------------
Op basis van artikel 41 van het Reglement van orde wil de fractie van de VVD het college het volgende voorleggen.

Uit de decembercirculaire van het Gemeentefonds van 1 december 2008 blijkt dat het Rijk middelen beschikbaar gaat stellen voor “Spoorse doorsnijdingen”. De projecten moeten als doel hebben het opheffen of verminderen van de barrièwerking van het spoor, ook wel spoorse doorsnijding genoemd. Het kabinet heeft, via de Begroting 2009, € 141 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling is er vooral op gericht bestaande plannen op korte termijn uit te voeren. Dit sluit ook mooi aan bij de eerder door ons gestelde artikel 41 vragen over stimulering van de economie.

De fractie van de VVD is van mening dat ook delen van het spoortraject in de gemeente Rheden vallen onder de voorwaarden die het Rijk stelt om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze regeling. Wij denken dan aan de middelen die nog beschikbaar gesteld moeten worden voor de locale gevolgen van Hart van Dieren. Maar ook eventuele gevolgen van de op dit moment op te stellen spoornota zou hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Door het Rijk wordt aangegeven dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Het moment van indienen is daarom van groot belang. De maximale bijdrage is € 15 miljoen. Ook wordt in de circulaire aangegeven dat een project reeds opgenomen mag zijn in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Wij willen u dan ook de volgende vragen voorleggen:
1. Bent u met ons van mening dat de gemeente Rheden een aanvraag in moet dienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de regeling “Spoorse doorsnijdingen?

Zo ja, bent u bereid dit dan zo spoedig mogelijk op te pakken, Zo neen, waarom niet?

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk uw reactie hierop.

dinsdag 9 december 2008

Zelfs gedonder over de petitie

Tegenstrijdige berichten over de Traverse.

Het goede nieuws is dat de petitie vanmorgen welwillend in Den Haag is ontvangen. Omroep Gelderland meldt zelfs dat zowel de PvdA als het CDA en de VVD met het behoud van de volledige rijksbijdrage instemt. De Gelderlander is daar iets voorzichtiger in maar de geluiden zijn positief. Maandag 15 december valt de beslissing bij de commissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Op M-FM Radio een verslag van de expeditie naar Den Haag.

Ik maak me meer zorgen over iets anders. Er is een meningsverschil is tussen de provincie en de gemeente over de financiële onderbouwing van de Traverse-plannen. Dat vermoedden we al maanden maar dat komt nu dus naar buiten. De Gelderlander berichtte vanmorgen dat de provincie daarom de petitie voor Hart van Dieren niet wilde mede-ondertekenen.

Eerder had ik al gemeld dat er onzekerheden zijn rond het wegsaneren van het Shell-station naast de spoorovergang aan de Harderwijkwerweg en dat de provincie de kosten voor de aanpassingen van de infrastructuuur aanzienlijk hoger schat dan de gemeente.

Gedeputeerde Van Haaren wil natuurlijk niet dezelfde fout maken als bij episode 1 van het Hart. Als blijkt dat er opnieuw te optimistisch is begroot dan zijn de rapen gaar. Wethouder Kuiper ziet dat anders. Die richt zich nu eerst op die 53 miljoen.

We zijn dus nog niet eens met de Traverse begonnen en er is al trammelant tussen de gemeente en de provincie. Dat belooft weinig goeds.

Gemeenteraad: let op uw saeck! Hou Kuiper bij de financiële les. Laat hem niet de klassieke fout maken waar we al zo’n gedonder mee hebben gehad. Als blijkt dat het opnieuw allemaal duurder wordt dan begroot zitten we helemaal met de gebakken peren.

maandag 8 december 2008

Waanzinnig besluit over Soerense bouwvergunning

Door: Bob Bouhuijs

De gemeente Rheden heeft onlangs een bouwvergunning die was aangevraagd door Soerenaar Jan Hesse geweigerd. Deze afwijzing werd met verscheidene juridische argumenten onderbouwd.

Opvallend is dat de gemeente in haar toelichting spreekt over de bouw van een voorportaal, terwijl volgens Hesse sprake is van het vervangen van een reeds bestaande dakkapel. De nieuwe kapel zou slechts iets groter worden dan de oude.

Het meest saillante is echter dat de gemeente er nadrukkelijk op wijst dat een artikel 19 lid 2-procedure (een versnelde procedure) met betrekking tot deze verbouwing niet kan worden aangewend. In de afwijzingsbrief staat hierover het volgende:

‘[D]e aanvraag [komt] niet in aanmerking […] voor een artikel 19 lid 2 WRO, omdat de onderhavige locatie binnen het blauw-groene raamwerk ligt van het Streekplan Gelderland.’

Dit is hoogst opmerkelijk aangezien de woning van Hesse nog geen dertig meter verwijderd is van het plangebied Nimmer Dor, alwaar de gemeente voornemens is 122 woningen te verwezenlijken. De gemeente wenst dit juist te doen door middel van een 19 lid 2-procedure.

De totale inconsistente van het Rhedense beleid op het terrein van ruimtelijke ordening komt nu wel heel expliciet tot uitdrukking. Het vervangen van een oude dakkapel kan dus klaarblijkelijk niet middels een 19.2-procedure worden verwezenlijkt, omdat de betreffende woning gelegen is binnen het groen-blauwe raamwerk. Het voornemen tot de bouw van een stedelijke woonwijk, waarvan het plangebied eveneens gesitueerd is binnen dit groen-blauwe raamwerk, kan in de ogen van de gemeente echter moeiteloos met dezelfde procedure worden gerealiseerd.

Jan Hesse overweegt bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak.

zondag 7 december 2008

Gemeentebelangen (2)

Gisteren eindigde ik met de de opmerking dat ik het in juni wel weer had gezien bij Gemeentebelangen nadat mij duidelijk was geworden dat Gemeentebelangen verdeeld was en dat er grote onderlinge spanningen waren.

Ik geef het volmondig toe. Ik heb al vele malen zware kritiek op Gemeentebelangen gehad. Ik was zwaar teleurgesteld in de wijze waarop Gemeentebelangen acteerde. Denk bijvoorbeeld aan het breken van verkiezingsbeloften inzake Hart van Dieren of de perikelen rond het zwembad waarbij ik destijd voorzitter Reusink én Gemeentebelangen stevig onder vuur nam over de mistige koers die Gemeentebelangen in die kwestie volgde en een door mij gesignaleerde reuk van belangenverstrengeling. Voor mij was dat zelfs aanleiding om te zeggen dat ik nooit meer met Gemeentebelangen wilde samenwerken. Toch kwam dat ervan zoals ik u gisteren heb uitgelegd.

Ik begrijp best dat er mensen bij Gemeentebelangen zijn die bij het horen van mijn naam even moesten slikken. Maar voor een aantal van hen is het een onoverkomelijk bezwaar, mensen die de kritiek die ik had niet kunnen verkroppen. Die mij blijkbaar zien als de baarlijke duivel zelf en alleen nog maar verkrampt en afwijzend kunnen reageren. Zo weet ik absoluut zeker dat dit artikel tot op het bot wordt gefileerd en dat ieder woord op een goudschaaltje wordt gewogen. Het zij zo. Ik ben blijkbaar niet in staat om bij deze mensen de ogen te openen.

Voorzitter Reusink en zijn “kamp” zijn uit ander hout gesneden. Die hebben mij de handschoen toegeworpen en zeggen “als je zo’n grote bek hebt en als je het zo goed weet vertel dan maar eens hoe het dan wel zou moeten”.

Maar ik dwaal af. In de periode augustus-september heb ik nog enkele malen gesproken met verschillende mensen van Gemeentebelangen. Zij vroegen mij om mijn besluit om mijn aanmelding niet door te zetten te heroverwegen. Uit de gesprekken maakte ik op dat er nog wel degelijk kans was op vernieuwing van de partij en dat er genoeg steun zou zijn voor mijn lidmaatschap.

Ik trok mijn aanmelding daarom niet in en in september kreeg ik een welkomstbrief met het verzoek om de contributie over te maken. Naar ik achteraf begreep had op vragen van de partijvoorzitter niemand bezwaren tegen mijn lidmaatschap geuit.

Daarop heb ik in oktober als vers lid de ledenvergadering in oktober bijgewoond. Niemand uitte daar enig bezwaar tegen mijn komst. Ook fractievoorzitter Piet Wubs niet.

Ik vernam wel dat Piet Wubs eerder, in mei/juni, al had gedreigd met vertrek als ik bij Gemeentebelangen zou worden geaccepteerd. En hij niet alleen. Een van zijn medestanders, ook raadslid, zou met hem meegaan. Op het moment dat ze formeel protest tegen dat lidmaatschap konden aantekenen lieten ze echter niets van zich horen.

Piet Wubs had al verschillende keren binnen de partij kritiek ontvangen. En ik had enkele malen op mijn weblog ook zeer stevige kritiek op hem gehad. Op merkwaardige politieke gedragingen waarvan ik aanvoelde dat er iets niet klopte. Met name in het debat over de teloorgang van Hart van Dieren. Ook later viel mij op dat oppositiepartij Gemeentebelangen wel erg makkelijk meeging met het college en met de coalitiepartijen.

Bij de begrotingsbehandeling in november was er zelfs helemaal geen oppositie bij Gemeentebelangen te bespeuren. Wubs kan het blijkbaar politiek heel erg goed vinden met de coalitiepartijen. Hij voelt zich kennelijk meer thuis bij de VVD, de PvdA en het college van burgemeester en wethouders dan in zijn rol als leider van de oppositie. Laat ik het daar verder maar even bij laten.

Ik kan me dus wel voorstellen dat Wubs zich door mijn komst bedreigd voelt. Ik heb heel andere opvattingen over het politieke metier. En ik niet alleen. Maar laat ik duidelijk zijn: ík heb nooit gezegd: Wubs eruit of Kooijmans eruit. Blijkbaar wil Wubs dat machtspel wel spelen. We zullen zien hoe het loopt.

En Wubs maakt een fout wanneer hij in het Gelderlander-artikel "GB ruziet over komst Kooijmans" zegt "Want ik zit hier niet voor de voorzitter, ik zit hier niet voor de partij, maar ik zit hier voor de mensen." Hij zit er inderdaad niet voor de voorzitter en hij zit er inderdaad voor de inwoners maar hij maakt een fout als hij zegt dat hij er niet voor de partij zit. Hij zit er zeker wel voor de partij, voor de mensen die op Gemeentebelangen hebben gestemd.

Over dat artikel wil ik ook nog wel iets anders zeggen. Daar staat de volgende zin in: "Volgens Wubs is een ruime meerderheid van de zeskoppige fractie van Gemeentebelangen niet blij met Kooijmans. De fractieleden Gerrit Jochemsen (tevens bestuurslid van de partij) en Barbara de Vos bevestigen dat."

Voor alle duidelijkheid en met veel nadruk. Dat wil niet zeggen dat beide fractieleden het met die meerderheid eens waren.

Wubs dreigt dus opnieuw met vertrek. Met medeneming van zijn raadszetel. Dat is puur verraad: verraad aan Gemeentebelangen en verrraad aan de burgers die op Gemeentebelangen hebben gestemd.

Het wordt Wubs allemaal teveel. En ik zeg u nogmaals dat het niet uitsluitend om mijn persoon gaat. Er speelt meer. Maar ja.....

De handelsmerken van Gemeentebelangen zijn openheid en duidelijkheid.
Althans, daar afficheert Gemeentebelangen zich mee.

Dus ik wacht nu op nadere en heldere uitleg van de partij Gemeentebelangen.

zaterdag 6 december 2008

"Deze mensen mogen niet het kind van de rekening worden''

In mei berichtte ik over de plannen voor een glazen overkapping van de A1 en de A10 in de regio Amsterdam. Daar maakten de lokale politici zich sterk voor zo’n overkapping.

Maar minister Camiel Eurlings van Verkeer & Waterstaat vindt zo’n glazen overkapping te duur.

Daarom ging vandaag de complete gemeenteraad van Diemen de straat op. Zij startten een handtekeningenactie om de inwoners te mobiliseren tegen de plannen van Eurlings.

Met de actie wil Diemen voorkomen dat de luchtkwaliteit als gevolg van de verbreding van de wegen en de toename van het verkeer verder verslechtert.

De gemeente Diemen gaat daarvoor 13.500 kaarten onder de bevolking verspreiden. Op de kaarten staat een foto van Camiel Eurlings met een uitspraak die Eurlings zelf in Diemen deed: “Deze mensen mogen niet het kind van de rekening worden''

Ik heb hier in Rheden nog geen voltallige gemeenteraad op straat gezien om bijvoorbeeld de petitie voor de Traverse Dieren uit te venten en te laten ondertekenen. Dan heb ik het nog niet eens over overkapping van de A12. Ik wil de raad niet tekort doen hoor. Veel raadsleden vinden dat de Stichting Duurzame A12 meer steun verdient maar ik had graag wat meer passie gezien. Maar misschien komt dat nog.

Kennelijk heerst er in de regio Amsterdam een andere politieke mentaliteit. Daar laten politici echt zien dat zij het daadwerkelijk opnemen voor hun bevolking en dat zij actief de bevolking bij hun plannen betrekken.

De ideeën voor overkapping van snelwegen komen oorspronkelijk uit de koker van d e Stichting Duurzame A12 met haar plan voor overkapping van de A12 tussen Velperbroek en Waterberg. Hopelijk heeft de Diemense actie succes. Dat zou ook een impuls aan de overkappings-plannen van de A12 geven.

Maar ja..daar is nog wel meer voor nodig. Het wordt tijd dat de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal zich eens laten zien.

Of vinden die het allemaal wel best zo?

Ga naar het Dossier Duurzame A12 voor meer artikelen over de overkapping van de A12.

Zie de artikelen in de Telegraaf, Algemeen Dagblad en de Gelderlander over de Diemense actie.

Gemeentebelangen (1)

Het is hommeles binnen Gemeentebelangen. En ik ben de steen des aanstoots.

De voorzitter van de raadsfractie, Piet Wubs, ziet het niet met mij zitten en hij verwijt partijvoorzitter Henk Reusink dat die mij bij Gemeentebelangen heeft binnen gehaald. Zie de artikelen "GB ruziet over komst Kooijmans" en "GB-voorzitter is blij met elk lid, dus óók met Kooijmans" in De Gelderlander van 4 en 5 december.

Volgens Wubs schuift partijvoorzitter Reusink mij naar voren als nieuwe leider en hij ziet mijn komst als een motie van wantrouwen aan zijn adres.

Ik zal hier mijn wedervaren met Gemeentebelangen uit de doeken doen.

In april/mei werd ik door de voorzitter Henk Reusink gebeld met de vraag om eens te komen praten. Daar ben ik nooit te beroerd voor en dat gesprek bleek voldoende voor nader kennismaking. Tijdens die gesprekken bleek dat onze politieke opvattingen vrijwel naadloos op elkaar passen. Ook persoonlijk was er sprake van chemie.

In het verleden heb ik Gemeentebelangen vaak stevig onder vuur genomen. Mijn kritiek vind ik inhoudelijk nog steeds terecht en ik sta daar ook nog volledig achter. Het optreden van Gemeentebelangen in Hart van Dieren verdient niet de schoonheidsprijs. Niet toen Gemeentebelangen deel uitmaakte van de coalitie met de SP en de PvdA waar ze naar mijn mening verkiezingsbeloften brak en ook niet toen Gemeentebelangen werd verbannen naar de oppositie waar echte oppositie en een kritsiche opstelling naar het college en de nieuwe coalitie van PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en GroenLinks uitbleef.

Van rancune was bij Reusink echter geen sprake. Een mens met een ruime blik die persoon en politieke meningsverschillen van elkaar weet te scheiden.

Ik heb lang tijd overwogen zelf een nieuwe lokale politieke partij op te richten. Henk Reusink heeft mij ervan overtuigd dat ik mijn ideeën ook bij Gemeentebelangen kon waarmaken. De politieke ideeën en doelen van Gemeentebelangen komen in de basis sterk overeen met die van mij. Politiek raakt ons allemaal. Belangstelling voor de politiek vanuit de bevolking, het herstel van vertrouwen in de politiek, het betrekken van burgers bij de besluitvorming, openheid en duidelijkheid vanuit een pragmatsiche instelling zonder ideologische ballast zijn uitgangspunten die zowel voor Gemeentebelangen als voor mij gelden. Daaronder versta ik tevens recht en rechtvaardigheid.

In mijn ogen was Gemeentebelangen echter van het rechte pad afgedwaald. Uit onze gesprekken bleek bovendien dat de organisatorische structuur van de partij ook aan renovatie toe was. De tot dat moment gevolgde politieke koers (voorzover je daar van kon spreken) van Gemeentebelangen riep bij mij veel vraagtekens, twijfels en kritiek op en de organisatie moest nodig versterkt en geprofessionaliseerd worden. Daarin vonden wij elkaar.

Overigens..het draaide niet alleen om mijn persoon. Reusink sprak niet alleen met mij maar had ook andere contacten die een bijdrage konden leveren. Bovendien handelde hij niet op eigen houtje. Hij had mandaat om die versterking te zoeken. En daarbij is vooraf ook mijn naam gevallen. Daar is toen niet tegen geprotesteerd.

Onze belangen en inzichten vulden elkaar dus aan. Het bestuur was op zoek naar vers bloed voor Gemeentebelangen en ik was op zoek naar een platform om mijn ideeën invulling te geven. En ik steek mijn ideeën en ambities niet graag onder stoelen of banken: ik wilde ik een leidende rol in de partij. Omdat ik denk dat ik het vermogen heb om Gemeentebelangen op een goede koers te brengen, de basisvisie van de partij (die samenvalt met de mijne) uit te dragen en de daaruit voortvloeiende doelen dichterbij te brengen. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik was dan ook voluit bereid om een en ander met de verschillende partijkopstukken te bespreken en daarover te onderhandelen. Maar ik wil wel invloed. Anders heeft het voor Gemeentebelangen én voor mij geen zin.

So far so good. Vanuit de partij werden verder geen morrende geluiden gehoord en ik meldde mij aan als lid. Maar blijkbaar had ik buiten de waard gerekend. Reusink had een gesprek tussen Wim Pieper en mij geregeld. Als daar aanleiding voor is kom ik nog op dit gesprek terug. Voor mij werd in ieder geval duidelijk dat er twee kampen binnen Gemeentebelangen waren en zijn. Aan de ene kant de partijvoorzitter die, gesteund door een deel van het bestuur, een enkeling uit de raadsfractie en enkele prominente leden van Gemeentebelangen streefde naar vernieuwing. Aan de andere kant stond een groot deel van de raadsfractie en een bestuurslid die geen verandering wilden en zich kennelijk bedreigd voelden.

De tegenstellingen betroffen overigens niet alleen mijn persoon. Het conflict tussen de twee kampen sluimerde al langer. Door mijn komst werden die tegenstellingen echter verscherpt.

Voor mij was dit alles aanleiding om mijn aanmelding NIET door te zetten. Ik had geen trek in samenwerking met mensen waar geen land mee te bezeilen is. Uit respect voor de voorzitter die zijn nek voor Gemeentebelangen uitstak maakte ik er slechts kort melding van op mijn weblog. (klik hier voor het betreffende artikeltje)

Wordt morgen vervolgd.

vrijdag 5 december 2008

Gemeentebelangen heeft ruzie over mij (2)

Klik hier voor het artikel in de Gelderlander GB-voorzitter is blij met elk lid, dus óók met Theo Kooijmans.

Het beeld dat in de krant van de waarheid/werkelijkheid wordt geschilderd behoeft bijstelling.
Ieder heeft z'n eigen waarheid zullen we maar zeggen.

donderdag 4 december 2008

Gemeentebelangen heeft ruzie over mij

Ik heb nu geen tijd maar ik kom uiteraard terug op de troebelen bij Gemeentebelangen. Waarschijnlijk pas in het weekeinde.
Zie voorlopig bijgaand bericht in de Gelderlander
GB ruziet over komst Kooijmans.

Van Haaren krijgt Motie van Afkeuring aan de broek

Gedeputeerde Van Haaren ging onlangs twee keer in de fout. Ze gaf 422.0000 euro van het voorbereidingskrediet voor Hart van Dieren uit zonder de daarvoor vereiste toestemming van Provinciale Saten en ze “vergat” daarover ook nog eens Provinciale Staten te informeren.

Dergelijk onbevoegd handelen is een politieke doodzonde.

Gisteren diende D66-fractievoorzitter Martijn Leisink daarover een Motie van Afkeuring in die unaniem werd aangenomen.

De motie bleef voor Van Haaren echter zonder directe politieke gevolgen. Dat was al eerder in de achterkamertjes van de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en PvdA besloten.

Martijn Leisink citeerde daarover uit een uitgelekte email van de ChristenUnie aan de coalitiepartners waaruit bleek dat D66 rustig mocht gaan spelen maar dat Van Haaren niet zou worden weggestuurd.

Het liep dus weer met een sisser af. Van Haaren mag even doormodderen.
Ze kan op 9 december dus rustig mee met het reisje van wethouder Kuiper naar Den Haag.

Maar toch moet de gedeputeerde nu oppassen. Een volgende keer zal ze er niet zonder kleerscheuren vanaf komen.

Goede actie van D66 die laat zien dat volksvertegenwoordigers niet met zich laten sollen. En en passant ook nog eens de achterkamertjespolitiek van de coalitiepartijen aan de kaak stelt.

Oppositie zoals het hoort!

Onderstaand de tekst van de door D66 ingediende en unaniem door Provinciale Staten aangenomen motie
-----------------------
Vergadering Provinciale Staten op 3 december 2008

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 3 december 2008,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat
- van april tot november uitgaven zijn gedaan ten laste van het voorbereidingskrediet 'Traverse Dieren', terwijl dit niet door Provinciale Staten beschikbaar was gesteld;

overwegende dat
- de verantwoordelijk gedeputeerde zich op zijn laatst in augustus bewust werd van het feit dat de kredietaanvraag ten onrechte nog niet aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten was voorgelegd;

- de gedeputeerde op dat moment wist dat ten laste van dit krediet uitgaven gedaan waren;

- de gedeputeerde wist of tenminste had behoren te weten dat die uitgaven dus onrecht-matig waren;

keuren het af dat Provinciale Staten niet direct van deze onrechtmatigheid in kennis zijn gesteld en betreuren deze gang van zaken

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
- Provinciale Staten te allen tijde op alle dossiers en in het bijzonder in het dossier Traverse Dieren actief te informeren;

- de plannen Traverse Dieren uit te werken binnen het door Provinciale Staten gereserveerd budget;

en gaan over tot de orde van de dag.
Martijn Leisink, D66