Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 20 maart 2008

Rozendaalse Veld naar Natuurmonumenten?

De gemeente Rheden reageert via de Gelderlander op de brief van Marja Braaksma over bodemverontreiniging met cadmium en radioactiviteit op het Rozendaalse Veld. De afdeling Milieu zegt dat er geen aanleiding is ons zorgen te maken over zware metalen in de bodem van het Rozendaalse Veld. Plagmonsters die bij de voorbereiding op de werkzaamheden op het Rozendaalse Veld zijn genomen op arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel en zinkbij leverden “geen waarden op die een goede bodemkwalitiet zouden kunnen bedreigen” en er zijn “door de landelijke instituten die onderzoek doen naar radioactiviteit geen problemen gemeld”

Mevrouw Braaksma zet haar strijd voor een vrij Rozendaalse Veld voort. Zij heeft brieven geschreven aan het College van Beheer van de Geërfden en naar de Rhedense wethouder Tiemens over berichten van overdracht van het Rozendaalse Veld naar Natuurmonumenten. Een van de gevolgen zou zijn dat honden dan niet meer los zouden mogen lopen op het Rozendaalse Veld.

Klopt het dat de gemeente het Rozendaalseveld wil overdragen aan Natuurmonumenten en daarmee een groot deel van de zeggenschap over dit gebied kwijtraakt? Op wiens initiatief gebeurt dit en waar komt dit voorstel vandaan? Hebben de geërfden niks meer te zeggen?

Of is het gewoon onzin? Een gerucht en meer niet?

Onderstaand beide brieven. De eerste vraagt om informatie aan de wethouder over een agendapunt waarin de raad zou worden geïnformeerd over de aansluiting van het gebied van Natuurmonumenten op het stuifzandgebied. Dit agendapunt bleek later te zijn doorgehaald.
---------------------------------------------
Velp, 16 maart 2008

Wethouder H. Tiemens
Gemeente Rheden
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg

Geachte mevrouw Tiemens,

In de lijst van toezeggingen door het College van december 2007
heb ik onderstaande gegevens gevonden.

Agendapunt 2D: Lijst van toezeggingen door het College
De doorgehaalde toezeggingen worden volgende maand van de lijst afgevoerd,
tenzij de raad bij de behandeling van de toezeggingenlijst anders besluit.

Klik om te vergroten


(Theo: Moeilijk te lezen op de afbeelding maar de tekst luidt: Weth Tiemens informeert raad over aansluiting Natuurmonumenten op stuifzandgebied)

In de Lijst van toezeggingen door het College van januari 2008 is dit onderwerp doorgestreept, alhoewel ik bij de raadsvergaderingen hier niets over heb kunnen vinden.
E staat nu ook een datum achter dit onderwerp, maar deze is ook meteen doorgestreept.

Klik om te vergroten


Mijn vragen zijn:

a. Is dit nu wel of niet behandeld? Is de raad nu geïnformeerd?

b. Wanneer wordt de bevolking hiervan op de hoogte gesteld?

c. Betekent aansluiten aan de plannen van de Gemeente Rheden ook dat de Gemeente Rheden voornemens is om het beheer van het Rozendaalse zand over te dragen aan Natuurmonumenten? Of het gebied te verkopen aan Natuurmonumenten?
En zal dat geschieden onder inwilliging van de eis van Natuurmonumenten om in het losloopgebied per 1 januari 2009, of andere datum, een aanlijnplicht in te stellen?

Deze gegevens zijn mij namelijk ter ore gekomen.

Graag ontvang ik schriftelijk antwoord op mijn vragen.

Hoogachtend,
M. Braaksma-de Vries
-------------------------------------------------------

In de tweede brief, gericht aan het college van beheer van de Geërfden, wordt gevraagd of zij hiervan op de hoogte zijn en wat het college van beheer hieraan gaat doen.
-------------------------------------------------------
Velp, 16 maart 2008

Geachte College van Beheer,

Ik heb uit een aantal betrouwbare bronnen vernomen, dat de Gemeente Rheden het Rozendaalse Zand, zodra de subsidie binnen is, of in ieder geval per 1 januari 2009 zal laten beheren door of verkopen/schenken aan Natuurmonumenten, wat zou betekenen dat per die datum ook het honden losloopgebied zal worden gesloten.

Mijn vragen zijn:

A. Ben u hiervan op de hoogte?

B. Indien u hiervan niet op de hoogte bent, en de Gemeente Rheden het zou laten beheren of zou verkopen/schenken, zonder voorafgaande toestemming van de CvB, vindt u dan dat de Gemeente dat mag doen?

C. Indien u van mening bent dat de Gemeente Rheden dit niet zonder toestemming van de CvB mag doen, bent u dan van mening, dat alleen de CvB hiervoor toestemming mag geven , of bent u dan van mening dat hierover gestemd moet worden in een jaarvergadering, c.q. bijzondere vergadering van geërfden?

Ik vraag dit omdat ca. 17 jaar geleden er ook sprake was van overdracht van het Rozendaalse Veld aan Natuurmonumenten. De Gemeente Rheden wilde toen ook af van het Rozendaalse veld en zand. Toen heeft de vergadering van geërfden tegen dit plan gestemd en is dit niet doorgegaan.

In veel rapporten kunt u lezen dat het onderhouden van een zandverstuiving van 30 ha veel beheersmaatregelen vergt. De Gemeente Rheden zegt in de Besluitenlijst van de informatieavond van de gemeenteraad van 9 oktober jl. dat het terugbrengen van het stuifzand niet leidt tot extra structurele lasten en dat informatie volgt over aansluiting van Natuurmonumenten aan het gemeentelijk plan.
Dat het stuifzand wel degelijk leidt tot extra structurele lasten moge duidelijk zijn uit rapporten over stuifzandprojecten zoals het Kootwijkerzand.

Gezien de informatie die mij nu heeft bereikt, wil ik graag weten wat er mogelijk gaat gebeuren en welke beslissing de CvB eventueel voornemens is te nemen.

Met vriendelijke groet,
Marja Braaksma

Stakeholders

Adriaan Dolk beschouwt de wijze waarop het gemeentebestuur omgaat met het opstellen van de dorpsvisie Dieren en het het masterplan voor Hart van Dieren.
---------------------------------
De gemeente Rheden werkt op dit moment aan een ‘dorpsvisie’ voor Dieren en op basis daarvan wordt door de Provincie en de gemeente samen de bijpassende infrastructuur bedacht. Aldus een bericht in de Gelderlander (dG) van 7 maart met als kop “Kock praat raad bij over ‘Hart”. Dat bijpraten gebeurde op 11 maart in het gemeentehuis tijdens een oriëntatieavond. Dorpsvisie plus infrastructuur moeten dan samen het masterplan vormen.

Nu even terug naar december vorig jaar toen in het advies van het atelier Verdaas, het begrip masterplan werd gelanceerd. “Het belangrijkste advies van het atelier Verdaas luidde: ontwikkel samen met de bevolking eerst een dorpsvisie voor Dieren, waarin gekeken wordt naar de aspecten wonen, werken, winkelen en recreatie” (dG 13.12.2007).

Het raadselachtige feit doet zich nu voor dat na half december er drie maanden voorbij zijn gegaan (de aanbevolen maand bezinning is door de gemeente genegeerd; we zijn direct hard aan de slag gegaan, aldus Kock) maar er is nog nauwelijks contact met de bevolking geweest. Wél zijn er gesprekken met de stakeholders gaande, aldus Kock. Wie zijn dat nu weer, vroeg de SP. Dat zijn volgens Kock, de eigenaar van het Shell benzinestation en Twickel natuurlijk en ook de Provincie is stakeholder.

Steun zoekend in de Wikepedia (want de voortschrijdende taalvernieuwing speelt mij parten) lees ik onder meer dat een stakeholder een belanghebbende is bij een overheidsbesluit of een nieuw project. Organisaties moeten altijd rekening houden met hun stakeholders. Dit kan leiden tot stakeholdermanagement. (permanente analyse van de stakeholders en hun behoeften) Tot zover de Wikepedia.

Heeft de heer Kock zich op enig moment afgevraagd of de belangenorganisaties in Dieren, die gedurende meerdere jaren het vuur uit de sloffen liepen en bij bestuurders tevergeefs aandacht vroegen voor hun standpunten, ook misschien belanghebbende zouden kunnen zijn? Heeft een permanente analyse van de behoeften van deze stakeholders bij de heer Kock enige prioriteit? Was in het audit rapport niet één van de vijf vernietigende conclusies over de stuurgroep dat deze er niet in geslaagd was draagvlak voor het plan HvD bij de bevolking te vinden? Is er daarna gemeenteraadbreed niet schuldbewust aangedrongen op draagvlak, draagvlak en draagvlak?

Belangenorganisaties? Standpunten? Stakeholdermanagement?

Heeft u zich al gemeld om uw inbreng bij de ontwikkeling van de dorpsvisie te leveren? Dat was die avond in het gemeentehuis een vraag aan een insprekende voorman van een belangenorganisatie.

Een grotere minachting en brutaliteit bij monde van een gekozen volksvertegenwoordiger kan ik werkelijk niet bedenken. Wanneer breekt het licht nu eindelijk eens door bij onze Rhedense bestuurders?

Adriaan Dolk, Dieren

(ook verschenen in de Regiobode dd 19 maart 2008)