Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 12 juni 2008

Vóór de zomer?


Ik zag dat er in dit artikel een stukje aan het einde was weggevallen. Is alsnog toegevoegd.

Provincie en de gemeente beweerden dat de rijksoverheid vóór juli 2008 een nieuw plan Hart van Dieren wil zien omdat anders de rijksbijdrage gevaar loopt.

Zo’n uitspraak wekt de verwachting dat de rijksbijdrage behouden blijft als er voor de zomer wél een plan ligt. Dit werd nog eens versterkt door de uitspraak, ik meen in april, dat er ongeveer 84 miljoen over was van het oorspronkelijke budget voor Hart van Dieren. Daardoor leefde iedereen in de veronderstelling dat dit bedrag kon worden gebruikt voor een nieuw plan.

Den Haag heeft de rijksbijdrage van 53 miljoen euro inmiddels ingetrokken. Maar de vraag is waarom dat nu pas aan de Tafel van 10 wordt gemeld. Gemeente en provincie communiceren slecht want ze wisten dit al veel langer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de stuurgroep op de voorstellen van het Atelier Verdaas. In die reactie, gedateerd op 1 februari, staat letterlijk:

“Daarnaast acht de Stuurgroep de doorlooptijd die het Atelier noemt (6 maanden) niet reëel voor een breed gedragen masterplan dat een onderlegger is voor keuze ten aanzien van de infrastructuur knelpunten. Daarbij ontstaat het grote risico dat het rijksgeld (en wellicht zelfs ook dat van provincie en stadsregio) in gevaar komt c.q. wegvalt. Door de Stuurgroep is – na een eerste consultatie van de verantwoordelijke bewindslieden – geconstateerd dat voor de zomervakantie van 2008 een concreet voorstel voor de oplossing van de problemen in Dieren voorhanden moet zijn om het behoud van de middelen überhaupt bespreekbaar te houden.”

Die 53 miljoen zijn we nu dus al kwijt. Ook al wordt de deadline van 1 juli gehaald. Door de actie van het rijk is “het behoud van de middelen” immers losgekoppeld van de deadline “vóór de zomervakantie”. Dat werpt weer de vraag op of er niet meer tijd kan worden genomen voor het opstellen van werkelijk goede plannen.

Nu wordt het “vóór de zomer”-argument gebruikt om zoveel mogelijk druk uit te oefenen. Als het rijk zelf de deadline heeft losgelaten dan hoeven we helemaal niet op stel en sprong een nieuw plan in te leveren. En dat geeft weer de ruimte om de plannen van het GBO en/of Calluna nog eens goed tegen het licht te houden en door te rekenen. Het argument om dit vanwege de tijdsdruk niet te doen is immers vervallen.

Op 4 juni is aan de deelnemers van de Tafel van 10 gevraagd om een keuze te maken uit drie door de gemeente gepresenteerde modellen. Deelnemers die niet wensen te kiezen zijn onder druk gezet. Volgens een van die weigeraars werden door de gemeente vragen gesteld in de trant van “Als je zou MOETEN kiezen welke keuze zou je dan maken?”

Het doel is duidelijk. Straks meldt de gemeente: ” De keuze van de Tafel van 10 is duidelijk. De meeste stemmen gingen naar alternatief X. Daarmee is het draagvlak voor dit alternatief aangetoond!”

Als de bestuurders straks naar Den Haag gaan is het nog maar zeer de vraag hoe hoog de rijksbijdrage wordt. Als blijkt dat het rijk de bijdrage verder wil drukken dan kan de bestuursdelegatie beter proberen tijd te winnen en enkele maanden uitstel bepleiten. Dat geeft meer tijd voor het maken van betere plannen én meer tijd om via een stevige lobby de druk op Arnhem en Den Haag voor het toekennen van afdoende rijks- en provinciebijdragen op te voeren.

Aan dat laatste moet trouwens met meer inzet gewerkt worden want het spel wordt niet alleen in Dieren of De Steeg gespeeld maar vooral in Arnhem en Den Haag. En daarbij moet de gemeente zich niet af laten serveren door rijk of provincie. De situatie in Dieren is immers het gevolg van beslissingen die eerder in Arnhem en Den Haag zijn genomen.