Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 16 augustus 2008

Haal uw recht (en uw duiten) bij de Huurcommissie

De Huurcommissie is ingesteld door de overheid. Het is een onafhankelijke instantie die geschillen over de hoogte van de huur, huurverhogingen of onderhoudsgebreken beslecht. Zowel de verhuurder als de huurder kan een beroep op de Huurcommissie doen. Er zijn in totaal 59 Huurcommissies, die ieder voor zich een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zijn.

Deze week verscheen het rapport Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting waaruit blijkt dat een beroep op de commissie in een groot aantal gevallen loont.

De Huurcommissie.
• geeft een oordeel over de redelijkheid van de huurprijs bij de aanvang van de overeenkomst; de huurder kan dit verzoek alleen binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst doen. (Artikel 7:249 BW)
• geeft een oordeel over de redelijkheid van een door de verhuurder voorgestelde huurverhoging. (Artikel 7:253 BW)
• geeft een oordeel over de redelijkheid van een door de huurder voorgestelde huurverlaging. (Artikel 7:254 BW)
• beoordeelt of er ernstige onderhoudsgebreken zijn; zo ja, dan kan de Huurcommissie de huur tijdelijk verlagen. (Artikel 7:257 BW)
• stelt de betalingsverplichting vast met betrekking tot de servicekosten. (Artikel 7:260 BW)

Het rapport bevat cijfers over de uitspraken die gedaan zijn in van de Huurcommissie resulatten die Onderstaand enkele cijfers uit dat rapport. De getallen zijn gegroepeerd naar het Artikel van de Huurcommissie waaronder het geschil valt.

Vandaag de cijfers die betrekking hebben op Artikel 249. In zaken waarin de Huurcommissie wordt verzocht de aanvangshuur van een woning te
toetsen (artikel 249) , wordt in 42% van de gevallen de huurder in het gelijk gesteld. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt dat zelfs voor meer dan de helft van de gevallen.Uitspraken van de Huurcommissie zijn bindend maar dat wil nog niet zeggen dat de uitspraak ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er kan bijv. beroep worden aangetekend bij de kantonrechter (binnen 8 weken) of de verhuurder en de huurder maken onderling een afspraak. Het rapport geeft daarom ook de effecten van de uitspraken weer. In het algemeen worden de uitspraken echter goed opgevolgd en wordt de huur verlaagd. Opmerkelijke constatering is dat “de mate waarin verhuurders een uitspraak in een artikel-249-zaak doorvertalen naar de andere woningen in het complex en doorvertalen naar hun beleid is gering.” Met andere woorden. Als uw buurman naar de Huurcommissie stapt en u niet, dan kan het zijn dat voor de buurman de huur wel wordt verlaagd maar voor u niet. Het is dus zaak om persoonlijk bezwaar bij de huurcommissie aan te tekenen.

Dat het daarbij om flinke bedragen gaat laat onderstaand overzichtje zien. Per maand kan het vele tientallen euro’s schelen.Veel huurders beginnen geen procedure omdat ze de Huurcommissie niet kennen. Het aantal huurders dat een procedure zou kunnen starten maar dat niet doet wordt geschat op zo’n 25%. Dus bij twijfel is het zeker de moeite waard om bij de Huurcommissie bezwaar te maken. U bent een dief van uw eigen portemonne als u dat niet doet. Zonde van het geld.

Komende dagen/weken zal ik nog enkele berichten aan de Huurcommissie. en haar “artikelen” wijden.

Huurcommissie. 'n Nuttige instantie!
-------------------------
Noot TKO: De informatie in bovenstaand bericht komt rechtstreeks (soms letterlijk) uit het rapport Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting. Ik geeft hier (en in de volgende postings) slechts delen van het rapport weer. Voor meer informatie en details dient u het rapport na te slaan.