Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 6 september 2008

Geen Noordtak Velp - Informatiekrant september 2008

De informatiekrant van Geen Noordtak Velp van september is uit.

===============================
Inleiding
Het was even druk over het spoor. Overdag en ook ’s nachts reden er goederentreinen door de gemeente Rheden. Op zo'n moment word je het weer duidelijk, dat het belangrijk is, dat er een belangengroep is, die zich inzet voor de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners. Vooral voor hen die dichtbij en langs het spoor wonen. Maar ook degenen die regelmatig gebruik moeten maken van de spoorovergangen betrekken wij er bij."

Over de, gelukkig tijdelijk, drukte van de goederentreinen over het spoor is meer terug te vinden op onze website.

In deze krant willen we ingaan op de onderwerpen, die ons de laatste tijd als bestuur hebben bezig gehouden.

We zijn verheugd te kunnen melden, dat ons bestuur is aangevuld met een voor veel mensen niet onbekend lid Theo Kooijmans. Hij heeft al veel bestuurlijke ervaringen. Op de eerstvolgende ledenvergadering, die we begin november willen houden, zal hij als bestuurslid worden voorgesteld en naar we hopen, officieel benoemd kunnen worden.

Spoornota
Al in 2005 werd door de gemeente een beleidsnota voor het spoor toegezegd maar tot op heden is het er niet van gekomen. Aangekondigde bezuinigingen dreigen opnieuw roet in het eten te gooien terwijl visie en samenhangend beleid meer dan ooit hard nodig zijn.

Het spoor heeft enorme invloed op de leefbaarheid en de belangen van de burgers dienen optimaal te worden behartigd. De lijst met vragen en problemen is lang en om daar op een goede manier mee om te gaan, dien je alles eerst op een rijtje te zetten. Niet alleen problemen die nu spelen verdienen aandacht maar er moet ook worden nagedacht over het spoor in de toekomst.

Stof-, geluids- en trillingshinder, veiligheid, milieu, de raillijst, bereikbaarheid, het aantal (goederen)treinen maar ook andere spoorthema’s vragen uitvoerig om aandacht.

Geen Noordtak Velp heeft veel ervaring en expertise opgebouwd en heeft de gemeente aangeboden mee te denken bij de ontwikkeling van die nota.

Wij hebben ook voorgesteld om een overlegplatform op te richten waarin Geen Noordtak Velp samen met collega-spoor-groepen en de gemeente regelmatig samenkomen om antwoorden te zoeken op acute problemen en oplossingen te bedenken voor de langere termijn.

Het blijft onzeker of de spoornota er komt. Het college van B&W zal een dezer maanden de raad nader informeren over de spoornota. Wij zijn in ieder geval bereid om ons steentje bij te dragen en we hopen dat de gemeente een verstandige beslissing neemt.

De volledige brief kunt u lezen op -www.geennoordtakvelp.nl- Voor degenen, die geen internet hebben, is een exemplaar verkrijgbaar via ons secretariaat.

Bezoek aan Twello en……dat het ook anders kan.
Zaterdag 23 augustus jl. heeft een delegatie van onze vereniging een bezoek gebracht aan Twello.

Dit bezoek vond plaats om met eigen ogen te kunnen zien dat er ook gemeentes zijn, in dit geval de gemeente Voorst, die zich wel actief opstellen en met ambitieuze ambtelijke inzet het woongenot en leefbaarheid langs het spoor trachten te verbeteren.

Volgens informatie uit Voorst is ook de gemeente Wijchen een gemeente die daadwerkelijk opkomt voor de bewoners in hun spoorzone.

In Twello (gem. Voorst) heeft men alle mogelijkheden onderzocht, instanties benaderd, mogelijke financiële bronnen aangeboord, gelobbyd waar mogelijk en natuurlijk heeft de gemeente Voorst eigen middelen ingezet om een en ander te financieren.

Al deze inspanningen hebben geleid tot het aanbrengen van rubberen raildempers en
het plaatsen van geluidsschermen met een kijkervriendelijke hoogte.

In gesprekken met bewoners langs en in de buurt van het spoor is ons duidelijk geworden dat deze maatregelen zowel op het gebied van trillingen als geluidshinder aanmerkelijke verbeteringen hebben opgeleverd.

Helaas komt men in onze gemeente op ambtelijk niveau niet verder dan het zich verschuilen achter ProRail en het weg bezuinigen van de ooit ter beschikking gestelde Euro’s voor de spoorwegzone.

De gemaakte foto’s van dit bezoek aan Twello staan inmiddels op de website.

Raillijst.
Op deze lijst staan de woningen vermeld, die in aanmerking komen voor gratis gevelisolatie.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om bij de saneringsvolgorde de spoorlijn te volgen, beginnend bij Spankeren en uiteindelijk eindigend in Velp. Hierover hebben wij diverse brieven geschreven. Door het plan voor de wijkverbetering in Velp-Zuid te koppelen aan de gevelsanering hebben de woningen aan de Zuider Parallelweg voorrang gekregen.

Daarnaast heeft men voor de gehele gemeente Rheden besloten, om huizen met een hogere geluidsbelasting voorrang te verlenen ten opzichte van huizen met een lagere geluidsbelasting.

Dit houdt bijvoorbeeld voor Velp in, dat van de 379 nog te isoleren huizen er 259 huizen zijn met een hoge geluidsbelasting en dus voorrang krijgen.
89 huizen met een iets lagere geluidsbelasting en 31 huizen met een nog lagere geluidsbelasting, echter wel vallend onder de raillijst komen dus ook in aanmerking, maar later.

De volledige brief over dit onderwerp van de gemeente Rheden zullen we op de website (zie boven) zetten. De raillijst is overigens eind 2007 weer aangevuld.

We zullen er voor zorgen, dat op onze ledenvergadering, begin november, voldoende exemplaren van deze raillijst liggen om mee te nemen.

Gevelisolatie Zuider Parallelweg
Voor diegenen die op de zgn. raillijst voorkomen met hun woning, en wonen op de Zuider Parallelweg nummer 12 of hoger, zag het er eind 2007 prachtig uit. EUR 938.000,- is vrijgemaakt om deze huizen te saneren. Dikke pakketten met trillingvermijdende voorstellen werden door de brievenbus geschoven, uit te voeren in het voorjaar van 2008. Dit naar aanleiding van een eerder bezoek van NIBAG, het externe ingenieursbureau dat opnames in de woningen gedaan had en daaraan deze voorstellen verbond.

Bijna een jaar na de metingen in de woningen is het resultaat erg schamel: de aanbesteding is als gevolg van vormfouten mislukt en volgens de gemeente Arnhem zullen de eventuele isolerende maatregelen pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2009 worden uitgevoerd, nadat het opnieuw is aanbesteed. Een exacte datum is nog niet te geven. De gemeente Arnhem managet een en ander voor de gemeente Rheden.

Hierop is voor bewoners geen “beleid” te maken: nog even geduld houden tot een gedeelte van de geluid- en trillingsellende verholpen is, kan natuurlijk best. Echter, als niet duidelijk is wanneer de gemeente zich van haar taak zal kwijten, dan wordt het geheel een stuk minder draaglijk. Erg zakelijk is deze hele gang van zaken allerminst, want als ik akkoord ga met een offerte van de schilder, komt hij ook niet op het idee om te zeggen: “dat schilderen van je kozijnen doe ik wel op een later door mij vast te stellen dag, ergens volgend jaar”. Natuurlijk wil je weten waar je aan toe bent!

Als er straks van het toegezegde bedrag nog iets over is, dan zullen de resterende huizen aan de Zuider Parallelweg gesaneerd worden, maar door bovengenoemde vertraging zal er weinig geld over zijn of wellicht te kort om alle huizen aan de Zuider Parallelweg te saneren.

Alle andere Velpse adressen op de raillijst zullen pas na 2010 aan bod komen.

Hoe men tot het oordeel komt dat een woning op de raillijst thuis hoort, is nauwelijks inzichtelijk. Gekeken wordt naar de afstand t.o.v. het spoor, de afmetingen van de binnenruimtes en…? Schrijnend is het, dat de bewoners van het ene twee onder een kap huis aanspraak kunnen maken op allerhande maatregelen, waar de bewoners van de andere helft van die woning helemaal niets krijgen omdat zij niet op de raillijst staan. Zelfde afstand tot het spoor, zelfde woning, maar net andere binnenafmetingen van de vertrekken.....

Wat als positief aan het project te benoemen is, is dat best stevige saneringsmaatregelen getroffen zullen worden. Ook zal daarbij rekening gehouden worden met het karakter van de woning. Het spreekt voor zich dat bij niet iedere woning een dikke dubbel glaslaag goed zal staan, denk aan heel oude huizen. Er zal in voorkomende gevallen samen gezocht worden naar esthetisch betere oplossingen.

Bij de maatregelen wordt alleen gekeken naar zgn. woonvertrekken, dus bijvoorbeeld niet entreehallen, badkamers, e.d. Daarbij wordt alleen gekeken naar de ruimtes aan de straatzijde, hiertoe kan ook het dakvlak aan die zijde gerekend worden. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, zullen de huizen vast een stuk leefbaarder worden. Wat mateloos irriteert is dat niemand weet wanneer dat moment er zal zijn.

Spoornieuws/Sporen met de trein
Ook het spoor in Velp wordt al drukker met de extra goederentreinen. De gemeente Rheden en ProRail maken zich duidelijk antwoord. Dat er meer goederentreinen gaan rijden, is alleen maar goed voor onze economie en dus in ons aller belang volgens minister Eurlings.

Of dat ook in het belang van de bewoners langs het spoor is, vragen wij ons af. Straks zijn de spoorovergangen meer dicht dan open. Door de toename van het aantal treinen, zal ook de geluids- en trillingshinder toenemen. De gemeente Rheden neemt een passieve houding aan, terwijl er best mogelijkheden liggen om de hinder te minimaliseren. Is het niet de taak van onze gemeente Rheden, om op te komen voor de belangen van de inwoners?

Dat er op dit moment nog weinig goederentreinen rijden, komt, omdat er nog weinig treinen over de Betuwelijn rijden. Op de Betuwelijn zijn nog teveel vertragingen en te weinig goed opgeleide machinisten. Ook zijn er veel vervoerders, die de Betuwelijn te duur vinden.

De Betuwelijn heeft al veel gekost en zal nog veel kosten voordat er winst wordt gemaakt. Maar, de lijn is aangelegd en zal uiteindelijk ook gebruikt gaan worden, eventueel gesubsidieerd.

De gemeente Rheden kan niet reageren op onze brief over de geluidshinder bij de spoorovergang aan de Kennedylaan omdat er een gerechtelijke procedure loopt. Over het zigzag rijden over de verkeersdrempels op de Kennedylaan zegt de gemeente, dat de meeste bewoners aan de Kennedylaan wel tevreden zijn met de snelheidsbeperkende maatregelen. (we kunnen het niet iedereen naar de zin maken)

De NS gaat in de nieuwe dienstregeling, eind van het jaar, het een en ander aanpassen. Op sommige trajecten zal men meer moeten overstappen (Arnhem- Den Haag). Vanuit Velp zal men echter in veel gevallen, weer zonder overstappen naar Nijmegen kunnen rijden.

Ook komen er nieuwe dubbeldekkers, die luxer zijn en een betere airco hebben en de afstaptreden zijn breder. Ze gaan als proef op het traject Nijmegen- Arnhem- Zutphen rijden. Als de proef slaagt, blijven deze dubbeldekkers op dit spoor rijden. Daarnaast komen er nog 50 nieuwe dubbeldekkers bij. Draadloos internetten in deze treinen is nog niet mogelijk, Dat is volgens de NS een nog te dure aangelegenheid.

Kamervragen over alternatieve tracé IJzeren Rijn (concurrent van de Betuwelijn):
Op 20 augustus2008 heeft Minister Eurlings,van het Ministerie Verkeer en Waterstaat, een brief gezonden aan de Tweede Kamer, met daarin de antwoorden op de vragen van de heer Hessels over het alternatieve tracé van de IJzeren Rijn op Duits grondgebied.

Financiering rond voor spoorvernieuwing;
De benodigde 4,5 miljard euro aan extra investeringen in het spoor, die Minister Camiel Eurlings ambieert, zijn veilig gesteld. Haagse bronnen bevestigden zaterdag een bericht in De Telegraaf van 23 augustus, dat de bewindsman de financiering rond heeft. Officieel wordt het nieuws bekend gemaakt op Prinsjesdag,16 september 2008.

Minister Eurlings presenteerde in november 2007 een Actieplan voor het spoor, voor de periode tot 2020,die een jaarlijkse groei van het aantal reizigers met 5% mogelijk moet maken.

Dat Actieplan voorziet in extra capaciteiten,vooral in de Randstad en op de Spoorverbindingen naar Arnhem en Noord-Brabant. Minister Eurlings wil mede hierdoor zo de Nederlanders verleiden om vaker de trein te pakken, of een combinatie van trein- fiets/auto.

Het Kabinet gaf zijn zegen aan het actieplan, maar de financiële dekking bleef lang een vraagteken. De Nederlandse Spoorwegen zelf investeren de komende jaren miljarden in nieuwe treinen en ontwikkelingen van de NS-stations.

Het Nederlandse spoornetwerk is één van de drukst-bereden ter wereld. Verdubbeling van het spoor is op een aantal trajecten nodig, vooral in de Randstad. Op de andere plaatsen moeten inhaalsporen worden aangelegd.

Verder wil Minister Eurlings de perrons verlengen, zodat er langere treinen kunnen stoppen. De ambitieuze plannen moeten op termijn het reizen zonder spoorboekje mogelijk maken.

Op de belangrijkste trajecten, in en om de Randstad, rijden dan 6 Intercitytreinen en 6 stoptreinen per uur, waardoor een soort metroachtig systeem ontstaat.
Overgenomen van: Nu-NL, 23 augustus,2008.

Er ligt bij onze vereniging nog veel werk, wat gedaan moet worden en het is belangrijk, dat het gedaan wordt. Het zou dus fijn zijn, wanneer u de Informatiekrant ontvangen en gelezen hebt, bij uzelf denkt: Ja, laat ik ook helpen en actief deel nemen in de activiteiten van het bestuur of door suggesties door te geven aan het bestuur. Graag horen wij dat van u via het correspondentieadres.