Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 9 september 2008

Heeft Rheden een derde stedenband nodig?

Door: Barbara de Vos, gemeenteraadslid in Rheden voor Gemeentebelangen

Heeft onze gemeente een stedenband nodig met een gemeente in het verre Zuid Afrika?

Gemeentebelangen zegt NEE.

De zin van een stedenband is dat inwoners (muziekkorpsen, sportverenigingen etc.) over en weer bij elkaar komen, dat scholen uitwisselingsprogramma’s opstarten, dat onze ‘oude’ brandweerwagens nu in Cheb blussen, – kortom, dat er een “voelbare” band is. Dit is bij de Breede River-gemeente in Zuid Afrika niet mogelijk, hier gaat het om ontwikkelingshulp. En dat is absoluut geen kerntaak van een gemeente. Daarmee houden zich al ontelbaar vele organisaties bezig, wij hebben er zelfs een ministerie voor.

Let wel: Gemeentebelangen is er niet op tegen om een helpende hand te bieden, maar doe dat dan op projectbasis.

Zo is het trouwens ook 2 jaar geleden begonnen, maar het kleine sneeuwballetje van toen is inmiddels een enorme bal geworden, ambtenaren en collegeleden (de helft is al niet meer in dienst van onze gemeente!) namen een kijkje aldaar en men wilde het een vaste vorm geven: een stedenband. De in het raadsvoorstel genoemde kosten á 10.000,- Euro zijn slechts het topje van de ijsberg, over de verdekte kosten van tot nu toe plm. 75.000,- Euro voor de niet gewerkte uren wordt niet gesproken.

Ik vind het heel jammer dat Pedro Canters, fractievoorzitter van de PvdA, niet aanwezig was op de raadsvergadering afgelopen dinsdag, want ik wilde het met hem hebben over zijn schaamtegevoel.

Op de informatieavond vorige week schaamde hij zich voor onze vragen zoals o.a. “Wat is de meerwaarde van een stedenband voor onze inwoners?” en “wat zijn de werkelijke kosten?” Vragen die gebaseerd waren op geluiden die ons door de bevolking aangedragen werden (75% wil geen stedenband aangaan), en om die te vertegenwoordigen zitten we tenslotte in de gemeenteraad, het hoogste democratische orgaan in de gemeente!

De heer Canters mag zich inderdaad schamen, en wel voor twee dingen:
Daarvoor dat hij blijkbaar geen boodschap heeft aan de mening van de inwoners, en daarvoor dat hij raadsleden, die wél de stem van de burgers in de raadszaal laten horen, de mond wil snoeren door ze in een onkies hoekje te plaatsen.

Barbara de Vos
Fractielid Gemeentebelangen

NB: Het college heeft het raadsvoorstel inmiddels teruggetrokken en komt volgende maand met een nieuw voorstel. De fractie van Gemeentebelangen heeft onderstaande kaders voor dit onderwerp op papier gezet en aan het college gestuurd.

----------------------------------------------------

Zoals in de raadsvergadering van 2-9-08 afgesproken maakt de fractie van Gemeentebelangen hierbij graag gebruik van de gelegenheid om kaders te stellen voor het nieuw te schrijven raadsvoorstel Breede River.

1. Geen stedenband maar projectwerk

- Het aangaan van een stedenband wordt door de meerderheid van de
inwoners niet als zinvol gezien. De gemeente Breede River is veel te ver
weg, en een uitwisselingsprogramma (zoals met Cheb en Burgdorf) is niet
mogelijk, waardoor ook minder betrokkenheid zal ontstaan.

- Bij een stedenband zou sprake zijn van structurele ontwikkelingshulp
Daarmee houden zich al –tig organisaties (inclusief een ministerie) bezig,
en het is de vraag of dit een taak van de gemeente is.

- Een stedenband schept verwachtingen en verplichtingen die we misschien
niet meer na kunnen komen als onze gemeente in een financieel slechte
positie zou verkeren.

- Een evaluatie van de tot nu toe bestaande stedenbanden en partner-
schappen inclusief plannen voor de toekomst.

2. Transparant financieel plaatje

- De in het raadsvoorstel genoemde kosten van 10.000,- Euro zijn het topje
van de ijsberg, de werkelijk te maken kosten zijn veel hoger. Naar
schatting moeten tot nu toe ca. 20 werkweken van ambtenaren en
collegeleden bij de kosten opgeteld worden. (Dit is moeilijk uit te leggen
aan burgers die vaak maandenlang op een antwoord op hun brief wachten)

- Een overzicht van de te verwachten kosten tot 2010 als de subsidie van de
VNG eindigt, inclusief de personeelskosten, en een bijbehorende dekking.
Achteraf graag een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten.

3. Ondersteuning op projectbasis

- De toegezegde hulp op het gebied van afvalverwerking bieden op projectbasis.
- Beperking van het frequent heen en weer reizen van bestuurders en ambtenaren, en zoveel mogelijk gebruik maken van digitale communicatiemiddelen, wat ook het milieu zal sparen.