Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 16 oktober 2008

Spoornota of Spooknota? (2)

Brief van Geen Noordtak Velp over de noodzaak van een Spoornota. (zie ook de eerdere brief met dezelfde titel).
-----------------------------------------
Het Rhedense college van B&W is van plan de Spoornota te schrappen.

Het tot nu toe gehoorde argument, bezuiniging, is zwak en overtuigt niet. De bezuiniging van 100.000 euro bedraagt nog geen tiende procent (0,1 %) van de gemeentebegroting. Bovendien is die 100.000 euro bij lange na niet nodig. Geen Noordtak Velp (GNV) heeft aan de gemeente creatieve voorstellen gedaan waardoor de kosten aanzienlijk gedrukt kunnen worden.

Vanuit democratisch oogpunt gezien is het onacceptabel dat een in 2005 door de gemeenteraad unaniem genomen besluit wordt genegeerd. Zes van de huidige zeven raadsfracties zaten destijds al in de gemeenteraad en stonden als één blok achter het besluit. De SP, de zevende politieke partij, heeft zich daar van harte bijgevoegd. In de begrotingsstukken van de afgelopen jaren onderschrijven B&W bovendien zelf het belang van de Spoornota. De politiek heeft het talmende college dan ook al enkele keren terecht gemaand voortgang met de nota te maken. Het zou getuigen van inconsequent en inconsistent gedrag als de gemeenteraad de Spoornota nu laat vallen.

Bovendien zijn er belangrijke argumenten voor het ontwikkelen van een Spoornota.

De spoorlijn klieft de gemeente Rheden in tweeën. Duizenden huizen staan dicht bij het spoor terwijl er voortdurend nieuwe woningen in de directe nabijheid van dat spoor worden gebouwd. De passerende (goederen)treinen beinvloeden de leefomgeving van een veelvoud aan mensen die in die woningen leven.

En de problemen stapelen zich op. Overgangen worden gesloten, er dreigen meer goederentreinen te komen dan de 21 die waren afgesproken, er is geen zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, de mogelijkheden voor geluiddemping worden niet benut, beleid ten aanzien van stof- en trillingshinder is er niet en aan verbetering van de situatie wordt onvoldoende aandacht besteed. De gemeente heeft gewoon geen zicht op toekomstige ontwikkelingen. Laat staan grip!

De leden van GNV zijn mensen die zich zorgen maken over de gezondheid en de veiligheid van hun gezinnen. Die hun omgeving leefbaar willen houden en waar mogelijk verbeteren. Die afwillen van onzekerheid en ad-hoc oplossingen. Mensen die van de lokale overheid verwachten dat die zich volledig inzet voor de belangen van haar inwoners. En dat geldt niet alleen voor onze leden. Langs de hele spoorlijn, van Velp tot Spankeren, wonen mensen die er hetzelfde over denken.

Het wordt de hoogste tijd voor het ontwikkelen van visie en samenhangend beleid. Voor anticiperen inplaats van afwachten. Voor overleg mét, inbreng ván en aandacht vóór de Rhedense burgers.
Het zou een uiterst slecht signaal zijn als de nota wordt geschrapt en een nieuwe deuk slaan in het toch al wankele vertrouwen in bestuur en politiek.

En dat hoeft helemaal niet. Integendeel. Als gemeentebestuur en burger samen optrekken dan heeft dat niet alleen positieve effecten voor de leefbaarheid rond het spoor. Het zal tevens het vertrouwen in de politiek versterken.

Politiek: accepteer die uitgestoken hand.

Laat de spoornota geen spooknota worden!

Geen Noordtak Velp, G. de Kuijper, voorzitter