Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 20 oktober 2008

Jubelend naar de verkiezingen

In juli kreunde het college van B&W nog onder de benarde financiële last die de gemeente Rheden te dragen zou krijgen terwijl nu, nauwelijks drie maanden later, de juichkreten niet van de lucht zijn. Rheden vloeit weer over van melk en honing.

Dit wonder was ook De Gelderlander niet ontgaan en die ging eens wat dieper graven.
Onder de kop “Hoera-begroting van Rheden vertelt de halve waarheid” (zaterdag 18 ok. 2009) trekt redacteur Leon van Wijngaarden van leer tegen de Rhedense begroting voor 2009. Ik heb het artikel (nog) niet op de website van de Gelderlander kunnen vinden dus als u de krant niet hebt (gelezen) moet u het doen met de woorden die ik hier schrijf.

Van Wijngaarden schrijft: ”wie de begroting goed leest ziet dat de het college van burgemeester en wethouders hier en daar de trucendoos heeft opengetrokken” en “wat je niet opneemt, hoef je ook niet te begroten”.

Dat wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden van Rhedense goochelkunsten:
- Naderende herziening van onderhoudsplannen voor openbaar groen en gemeentelijke panden en plannen voor sportaccomodaties zoals het nieuwe zwembad worden buiten beschouwing gelaten.
- Een lagere inschatting van de inflatiestijging, een korting op gemeentelijke budgetten en een onderzoek naar besparingsdoelen levert een miljoen euro ruimte in de begroting op. Dat vergroot de kans op toekomstige tekorten.
- Een vorige jaar ingestelde financiële buffer, een potje van 1,1 miljoen euro, waarvan nog 700.000 euro over was wordt gebruikt om gaten te dichten.

Het artikel besluit met de opmerking:
“Eén doel lijkt dankzij deze begroting in zicht: de Rhedense regenboogcoalitie loodst zichzelf , als protest tegen de begroting vanuit de gemeenteraad uitblijft, soepeltjes naar het verkiezingsjaar 2010.”

Ik zou daar nog wel wat andere dingen aan toe kunnen voegen zoals de lastenverzwaring voor burgers die kan oplopen tot meer dan 15% of het schrappen van de unaniem door de raad gewenste spoornota.

En voor die soepele overgang naar het verkiezingsjaar 2010 heeft het college ook al wat centjes opzijgezet. Er wordt structureel per jaar 24.000 euro voor de verkiezingen uitgetrokken en daarbovenop in 2010 nog eens 43.000 euro. Daarvan worden niet alleen de stemhokjes betaald als u dat mocht denken. Van dat bedrag wordt waarschijnlijk, net als bij de vorige verkiezingen, een groot deel besteed aan promotiemateriaal voor het college en daarmee indirect ook voor de partijen waarvoor zij in het college zitten. Alles op uw kosten.

Ik heb de begroting er eens op nageslagen. Ik heb niet alles nagezocht maar bijgaand nog wat opmerkingen en citaten uit de begroting.

“Op grond van de huidige inzichten is er voor een aantal SBO voorzieningen onvoldoende inzicht in de toereikendheid hiervan als gevolg van het ontbreken van een actueel onderhoudsplan, zoals ten aanzien van het SBO gemeentelijke gebouwen. Voor een mogelijke verhoging van de jaarlijks benodigde storting in onderhoudsfondsen is in de begroting 2009 en meerjaernraming 2010-2012 geen risicobuffer opgenomen.” (pag.7)

“zo dient nog een aantal onderhoudsplannen (SBO’s) te worden geactualiseerd, zoals voor groen en gemeentelijke gebouwen. Voor dergelijke risico’s heeft ons college in de begroting 2009 geen afzonderlijke risicobuffer ingebouwd. Overeenkomstig het raadsbesluit inzake de kadernota begroting 2009 is de risicobuffer volledig opgeheven en zijn de budgetten voor autonome kostenstijgingen gehalveerd.” (pag.61)

En ook:
“Actualisatie van het Systematisch Beheer en Onderhoudsprogramma staat gepland in het najaar 2008” (pag. 68) of “Het geactualiseerde SBO Groen wordt eind 2008 door het college aangeboden aan de raad. De looptijd van het nieuwe SBO is 2009 tot en met 2012.” (pag. 70)

Het college houdt wel een slag om de arm. Op pagina 8 zegt zij:
“Het college wijst uw raad op een aantal zorgpunten inzake de toekomstige financiële ontwikkelingen. Zo is nog steeds sprake van een aantal financiële risico’s, waaronder de actualisatie van de onderhoudsplannen.”

Daar kunnen in 2009 dus nog wat lijken uit de kast komen.

Dat van die lagere inschatting van de inflatie klopt niet helemaal. In de begroting voor 2008 werd uitgegaan van 1,25% inflatie. In de begroting van 2009 wordt de inflatie geschat op 2,75% De schatting voor 2008 was zoals we inmiddels weten veel te laag en uit de meest recente economische ontwikkelingen weten we dat de schatting voor 2009 ook aan de lage kant is.

Maar het is niet zo dat de jaarlijkse inflatiestijging voortaan lager wordt ingeschat. Wel worden bepaalde verhogingen doorgevoerd die onder dat percentage zitten en een stelpost voor prijsstijgingen in 2009 wordt gehalveerd van 506.000 naar 253.000 euro. Misschien doelt De Gelderlander daarop of misschien heb ik te haastig gezocht en zie ik iets anders over het hoofd.

Maar allez. Dit college draait als een tol. Eerst put het college zich uit in zuchtende verklaringen over moeilijke financiële tijden waarna de grote PvdA-roerganger Kock in een handomdraai orde op zaken stelt.

En ik denk dat De Gelderlander zich door dit college in de kuif gepakt voelt. De krant slikt gelukkig niet alles wat dit college haar voorschotelt. Dat valt me 100% mee.

Pluim voor De Gelderlander en Leon van Wijngaarden.