Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 28 oktober 2008

Rijksbijdrage Hart van Dieren naar Arnhem Centraal

Gister kreeg ik de melding dat het Rijk plannen heeft zijn om een substantieel deel van de voormalige rijkssubsidie voor Hart van Dieren in te zetten voor het oplossen van het miljoenentekort bij Arnhem Centraal (het stationsproject). Op verzoek heb ik even gewacht op de berichtgeving in De Gelderlander ( zie de voorpagina)

Mijn eerder geuite vermoedens worden bewaarheid. (Zie daarvoor de eerdere posting Traverse Dieren - wanneer terug op aarde?) De Traverse zal een flinke veer moeten laten. Of de provincie en de gemeente moeten dieper in de buidel gaan tasten. Ik neem aan dat dit ook al aan de gemeenteraad is gemeld want als de gedeputeerde dat weet dan weet wethouder Luuk Kuiper dat ook.

De tekorten op Arnhem Centraal, het project dat onder het bewind van de Arnhemse voormalige PvdA-wethouder van Bodegraven maar niet van de grond wilde komen, worden nu dus aangezuiverd ten koste van de Traverse Dieren, de opvolger van Hart van Dieren dat onder mede-verantwoordelijkheid van opeenvolgende Rhedense PvdA-wethouders in een fiasco uitmondde.

Daar gaat weer een luchtkasteel. Weer met beide benen op de grond.

En nu? Hoe gaan we hiermee verder? CDA-gedeputeerde Van Haaren zegt niet gelukkig te zijn met deze gang van zaken. Gaat Van Haaren zich nu eens echt sterk maken voor de gemeente Rheden en vloeit er iets uit het Gelderse geldstuwmeer naar de gemeente Rheden? Zij is de hoofdverantwoordelijke voor het fiasco van Dieren en kan dit nu niet afdoen als jammer maar helaas!

En roep de Tafel van Tien maar weer bijeen. Om de ambities bij te stellen.
Terug naar de varianten 1 en 2.

Zonder rijksbijdrage komen we uit op variant 1a. Als er tenminste niets aan het rijk hoeft te worden terugbetaald.
Toelichting Traverse Dieren - Landschappelijke aspecten

In de toelichting op de Traverse Dieren die naar VROM is gestuurd neemt de ontsnippering van Hof te Dieren een belangrijke plaats in. Nu wordt er niet meer gesproken van een ecoduct maar van een ecopassage.

Volgens de toelichting heeft de eigenaar destijds toestemming verleend voor de aanleg van de rijksweg 848 op zijn grondgebied - ondanks de grote gevolgen voor het landgoed - vanwege de toegezegde tijdelijkheid en het maatschappelijk belang ervan. Gevolg van de aanleg is een versnippering van het landgoed en doorsnijding van historische landschappelijke lijnen.

De indruk wordt gewekt dat de versnippering louter te wijten is aan de aanleg van de Burgemeester de Bruinstraat en dat er op die plek (langs de Hof te Dieren)nog geen weg liep. Ik zou wel eens documenten willen zien die dat bevestigen. Vergezeld van een situatieschets uit de vijftiger jaren zodat dit soort beweringen kunnen worden gecontroleerd.
Ik waag dat ten sterkste te betwijfelen. Die weg langs Hof te Dieren ligt daar al veel langer. Om dat te onderbouwen heb ik een afbeelding van een prentbriefkaart van de weg tussen Dieren en Ellecom uit de jaren 1920-1930 bijgevoegd (zie verderop). Volgens mij op exact dezelfde locatie waar nu de N348 loopt. Langs de muur van Hof te Dieren. En in de vijftiger jaren moet het daar al behoorlijk druk zijn geweest. Ook al vóór de aanleg van de Burg. de Bruinstraat
Als ik het mis heb dan hoor ik dat graag. Wel met bewijzen komen aub!
De feiten zijn dat de Burg. de Bruinstraat is aangelegd ter ontlasting van de Zutphensestraatweg>. En dat de weg langs de Hof er al lang was. Die versnippering is er dus al van oudsher. Dat is in de loop der jaren alleen versterkt. Maar ja, dat is geen bijzonderheid. Dat geldt voor meer wegen die in de loop der jaren zijn verbreed en aangepast moesten worden aan het steeds intensiever wordende verkeer. De motivatie voor de voorgenomen bundeling van weg en spoor ter hoogte van Hof te Dieren is een bewuste vertekening van de historische werkelijkheid. Alweer! Of moeten we het houden op een zwak collectief geheugen? Dat is aangepast omdat dat anno 2008 beter in de kraam van gemeentelijke en provinciale plannenmakers te pas komt!

Waarom kan niet op een eerlijke manier gezegd worden dat de bundeling daar gewenst is in het kader van de Havikerpoortplannen. Of omdat er toezeggingen zijn gedaan aan de eigenaar van Hof te Dieren. En geef gelijk even de datum en de precieze tekst van die toezeggingen inclusief de gronden waarop die rusten. Samen met de kosten uiteraard.

Wat is er mis met eerlijkheid? Dan hoef ik het er nog steeds niet mee eens te zijn maar dat is veruit te prefereren boven het gedraai en gemanipuleer waar de overheid nu weer mee aankomt. Ik vrees dat men zich van dat laatste niet eens meer bewust is.
Men weet niet beter. Het hoort immers zo.

Onderstaand het betreffende hoofdstuk:
-----------
Landschappelijke aspecten

Het dorp Dieren ligt ingeklemd tussen de Veluwe en het IJsseldal. Dit geeft het dorp haar imago als groen en natuurlijk dorp.

Toen in 1959 als tijdelijke oplossing, ter ontlasting van de ‘Rijksweg 848 Dieren’ de Burg. de Bruinstraat als enkelbaanse noordelijke omlegging werd aangelegd, had dit naast (op termijn) gevolgen voor de kern van het dorp, ook gevolgen voor de natuur en het landgoed bij Dieren.

Het landgoed Hof te Dieren, Rijkmonument

De eigenaar van het landgoed heeft indertijd toestemming gegeven voor de aanleg van de rijksweg 848 op zijn grondgebied - ondanks de grote gevolgen voor het landgoed - vanwege de toegezegde tijdelijkheid en het maatschappelijk belang ervan. Gevolg van de aanleg is een versnippering van het landgoed en doorsnijding van historische landschappelijke lijnen.

In de oplossingsrichting 3a die op 1 juli 2008 gepresenteerd is aan het ministerie van VROM wordt de N348 ter plaatste van het landgoed Hof te Dieren naar het noorden opgeschoven tegen de spoorlijn aan. Hiermee wordt na zoveel jaar wachten de versnippering van het landgoed zoveel mogelijk teniet gedaan. De eigenaar van het landgoed kan zich goed vinden in de deze aanpak.

Naast het verleggen van de N348 naar het noorden zullen er op en langs het landgoed nog meer maatregelen worden genomen.

Op het landgoed zelf wordt hard gewerkt aan het herstel van het park in Engelse landschapsstijl voorzien van boomgroepen, lanen en zichtassen. Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten worden hersteld, waaronder de woonfunctie door de bouw van een nieuw landhuis.

Aan de zuidzijde van het landgoed en de uiterwaarden wordt de Doesburgedijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Waardoor er aansluiting wordt gevonden met ecologische ontwikkelingen in de omgeving.

De ecopassage
Bovenstaande maatregelen zijn belangrijk voor de directe beleving van het landgoed en de recreanten die weer gebruik kunnen maken van het park. Daarnaast wil oplossingsrichting 3a voor de Traverse Dieren een bijdrage leveren aan het beleid voor een grenzeloze Veluwe middels een ecopassage. Het gebied tussen Rheden en Dieren is gekozen als één van de acht ecologische poorten van de Veluwe.
De ecopassage op het landgoed zal, samen met de ecopassages die worden aangelegd in het kader van het project Havikerpoort bij het landgoed Middachten, leiden tot het herstel van het eeuwenoude natuurlijke trekgedrag van de op de Veluwe aanwezige diersoorten en de verspreiding ervan naar andere natuurgebieden weer mogelijk maken.

Naast de inpassing van de N348 op het landgoed Hof te Dieren zal oplossingsrichting 3a een bijdrage leveren in een ruimtelijke kwaltiteitsverbetering ten aanzien van het beschermd dorpsgezicht Dieren-Zuid (met veel gemeentelijke en rijksmonumenten), het Apeldoorns Kanaal (sluis en jaagpad) en het groene imago van het dorp. Mede door aansluitende gebiedsontwikkelingen rond de N348 in het dorp.

Zie ook:
Toelichting Traverse Dieren - Historie (27 oktober 2008)