Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 4 december 2008

Gemeentebelangen heeft ruzie over mij

Ik heb nu geen tijd maar ik kom uiteraard terug op de troebelen bij Gemeentebelangen. Waarschijnlijk pas in het weekeinde.
Zie voorlopig bijgaand bericht in de Gelderlander
GB ruziet over komst Kooijmans.

Van Haaren krijgt Motie van Afkeuring aan de broek

Gedeputeerde Van Haaren ging onlangs twee keer in de fout. Ze gaf 422.0000 euro van het voorbereidingskrediet voor Hart van Dieren uit zonder de daarvoor vereiste toestemming van Provinciale Saten en ze “vergat” daarover ook nog eens Provinciale Staten te informeren.

Dergelijk onbevoegd handelen is een politieke doodzonde.

Gisteren diende D66-fractievoorzitter Martijn Leisink daarover een Motie van Afkeuring in die unaniem werd aangenomen.

De motie bleef voor Van Haaren echter zonder directe politieke gevolgen. Dat was al eerder in de achterkamertjes van de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en PvdA besloten.

Martijn Leisink citeerde daarover uit een uitgelekte email van de ChristenUnie aan de coalitiepartners waaruit bleek dat D66 rustig mocht gaan spelen maar dat Van Haaren niet zou worden weggestuurd.

Het liep dus weer met een sisser af. Van Haaren mag even doormodderen.
Ze kan op 9 december dus rustig mee met het reisje van wethouder Kuiper naar Den Haag.

Maar toch moet de gedeputeerde nu oppassen. Een volgende keer zal ze er niet zonder kleerscheuren vanaf komen.

Goede actie van D66 die laat zien dat volksvertegenwoordigers niet met zich laten sollen. En en passant ook nog eens de achterkamertjespolitiek van de coalitiepartijen aan de kaak stelt.

Oppositie zoals het hoort!

Onderstaand de tekst van de door D66 ingediende en unaniem door Provinciale Staten aangenomen motie
-----------------------
Vergadering Provinciale Staten op 3 december 2008

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 3 december 2008,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat
- van april tot november uitgaven zijn gedaan ten laste van het voorbereidingskrediet 'Traverse Dieren', terwijl dit niet door Provinciale Staten beschikbaar was gesteld;

overwegende dat
- de verantwoordelijk gedeputeerde zich op zijn laatst in augustus bewust werd van het feit dat de kredietaanvraag ten onrechte nog niet aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten was voorgelegd;

- de gedeputeerde op dat moment wist dat ten laste van dit krediet uitgaven gedaan waren;

- de gedeputeerde wist of tenminste had behoren te weten dat die uitgaven dus onrecht-matig waren;

keuren het af dat Provinciale Staten niet direct van deze onrechtmatigheid in kennis zijn gesteld en betreuren deze gang van zaken

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
- Provinciale Staten te allen tijde op alle dossiers en in het bijzonder in het dossier Traverse Dieren actief te informeren;

- de plannen Traverse Dieren uit te werken binnen het door Provinciale Staten gereserveerd budget;

en gaan over tot de orde van de dag.
Martijn Leisink, D66