Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 8 december 2008

Waanzinnig besluit over Soerense bouwvergunning

Door: Bob Bouhuijs

De gemeente Rheden heeft onlangs een bouwvergunning die was aangevraagd door Soerenaar Jan Hesse geweigerd. Deze afwijzing werd met verscheidene juridische argumenten onderbouwd.

Opvallend is dat de gemeente in haar toelichting spreekt over de bouw van een voorportaal, terwijl volgens Hesse sprake is van het vervangen van een reeds bestaande dakkapel. De nieuwe kapel zou slechts iets groter worden dan de oude.

Het meest saillante is echter dat de gemeente er nadrukkelijk op wijst dat een artikel 19 lid 2-procedure (een versnelde procedure) met betrekking tot deze verbouwing niet kan worden aangewend. In de afwijzingsbrief staat hierover het volgende:

‘[D]e aanvraag [komt] niet in aanmerking […] voor een artikel 19 lid 2 WRO, omdat de onderhavige locatie binnen het blauw-groene raamwerk ligt van het Streekplan Gelderland.’

Dit is hoogst opmerkelijk aangezien de woning van Hesse nog geen dertig meter verwijderd is van het plangebied Nimmer Dor, alwaar de gemeente voornemens is 122 woningen te verwezenlijken. De gemeente wenst dit juist te doen door middel van een 19 lid 2-procedure.

De totale inconsistente van het Rhedense beleid op het terrein van ruimtelijke ordening komt nu wel heel expliciet tot uitdrukking. Het vervangen van een oude dakkapel kan dus klaarblijkelijk niet middels een 19.2-procedure worden verwezenlijkt, omdat de betreffende woning gelegen is binnen het groen-blauwe raamwerk. Het voornemen tot de bouw van een stedelijke woonwijk, waarvan het plangebied eveneens gesitueerd is binnen dit groen-blauwe raamwerk, kan in de ogen van de gemeente echter moeiteloos met dezelfde procedure worden gerealiseerd.

Jan Hesse overweegt bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak.