Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 31 januari 2009

Afsluiting Ommershofselaan Velp duurt veel te lang

Sinds oktober is de Ommershofselaan in Velp afgesloten. Onlangs kwam daar ook nog het aangrenzende deel van de Noorder Parallelweg bij. Ik begrijp best dat onder bepaalde omstandigheden een straat moet worden opgebroken maar dat hoeft volgens mij niet zo lang te duren als nu het geval is. Ik vind het nu wel heel erg irritant worden. Deze straat is een van de hoofdverbindingen tussen Velp-Zuid en het centrum van Velp en wordt intensief gebruikt.

De bewoners van de Ommershofselaan hebben er natuurlijk het meest last van. En voor mij en een groot deel van de bewoners aan de zuidkant van het spoor is de Ommershofselaan de natuurlijke en kortste verbinding met Velp-Noord. Vanwege de blokkade moet ik nu iedere keer omrijden over de Larensteinselaan/Nordlaan of over de Kennedylaan. Kost meer tijd vanwege het drukkere verkeer en de verkeerslichten. Sinds de afsluiting van de spoorovergang moet ook nog een omweg gemaakt worden om bij de Golf –supermarkt te komen.

Ik erger me omdat ik al zoveel maanden met de auto moet omrijden. Fietsers moeten ook omrijden en vooral wandelaars hebben een probleem. Het is honderden meters omlopen om de spoorlijn te passeren via een van de andere overgangen. En ik kan me helemaal voorstellen dat de bewoners van het stukje van de Ommershofselaan het onderhand spuugzat zijn. Niet alleen de afsluiting maar ook de rotzooi en het voortdurende bouwlawaai dat zij pal voor hun deur hebben.

Ik kan me niet voorstellen dat de werkzaamheden daar zo lang moeten duren. Ook niet vanwege de vorstperiode. Op zo’n stukje weg kun je binnen ’n paar weken van alles wat nodig is in de grond stoppen en dat hoeft echt niet langer dan drie maanden te duren.

Maar ja, het is wel gemakkelijk voor de bouwers van de Velpsche Veste. Die hebben nu de ruimte voor hun apparatuur.

Maar daar hoeven honderden mensen niet zo langdurig last van te hebben. Is nergens voor nodig!

Slechte planning, slechte coördinatie!

Ik word daar narrig van.

Noot TKO: En het leidt ook tot een toename van de verkeersonveiligheid. Met name bij de spoorovergang aan de Nordlaan. Daar is het nu drukker dan normaal door extra verkeer van en naar de Golf-super. Zojuist (31 jan. 09 - 14:15 uur) was het bijna raak. Ik stond op de Noorder Parallelweg met m'n auto te wachten om linksaf richting Larensteinselaan te rijden toen er een auto met kennelijk iets te veel snelheid vanuit de Larensteinselaan over de spoorovergang en rechtsaf de Noorder Parallelweg in draaide. Het scheelde maar 'n haar of hij schampte m'n auto.

vrijdag 30 januari 2009

Gemeente gedoogt illegaal parkeren Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

De gemeente Rheden gedoogt een provisorisch, illegaal parkeerterrein op Nimmer Dor te Laag Soeren. Dit bericht stond deze week te lezen in het Streekjournaal. De Stichting NimmerdorNee verzet zich hiertegen, temeer omdat de ontstane situatie de aanwezige steenuilenpopulatie zou kunnen schaden.

In de tussentijd ligt het plangebied braak. Aan de andere zijde van de Harderwijkerweg is bouwbedrijf Zweersbouw echter druk bezig met de bouw van het Kulturhus, een multifunctioneel gebouw dat het oude, onlangs afgebroken dorpshuis moet vervangen. Zweersbouw heeft in een een-tweetje met de gemeente afgesproken dat de bouwvakkers die hieraan werken in de komende maanden op een klein gedeelte van Nimmer Dor mogen parkeren. Het bedrijf heeft hiervoor het trottoir rond een parkeerhaven aan de Harderwijkerweg verlaagd. Ook is het betreffende terrein geëgaliseerd.

De gemeente verdedigt haar gedoogbeleid door te stellen dat de verkeersveiligheid op de Harderwijkerweg hiermee gebaat is. Het alternatief is immers dat de bouwvakkers hun voertuigen langs de Harderwijkerweg zouden parkeren: een situatie die de verkeersveiligheid niet ten goede komt. De formele weg, via vergunningverlening, zou te lang duren. Het gedogen van deze illegale situatie is dan ook, in de ogen van de gemeente, het beste alternatief.

Onze stichting, de Stichting NimmerdorNee, vindt deze handelwijze ontoelaatbaar. De gemeente had zich van tevoren kunnen realiseren dat door de bouw van het Kulturhus een parkeerprobleem zou ontstaan. Door een trottoir rondom een parkeerhaven te verlagen en hierdoor een provisorische uitrit te maken, ontstaat een gevaarlijke situatie. De parkeerhaven is namelijk nog in gebruik. Het parkeren van een auto op deze haven, wat dus volledig legaal is, blokkeert het provisorische parkeerterrein echter volledig. Hier komt nog bij dat de directe omwonenden van dit provisorische parkeerterrein op geen enkele wijze zijn betrokken bij de deal tussen gemeente en Zweersbouw. Omdat er sprake is van een gedoogsituatie hebben zij niet de mogelijkheid gehad via het formele tracé bezwaar aan te tekenen. Ditzelfde geldt overigens ook voor de Stichting NimmerdorNee. Ten slotte is het parkeerterrein in de directe nabijheid van een van de bewoonde steenuilenkasten gelegen.
Veel verkeersbewegingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige steenuilen.

Deze overwegingen hebben ons er toe gebracht bij de gemeente een verzoek tot handhaving in te dienen. Gezien het voorafgaande lijkt onze positie sterk. We zijn erg benieuwd naar de reactie van de gemeente.


------------------
Onderstaand het verzoek tot handhaving van NimmerDorNee aan het college.
------------------

Stichting NimmerdorNee
Harderwijkerweg 38
6957 AE Laag Soeren

26 januari 2009

College van B&W van Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Betreft: Verzoek tot handhaving inzake illegale activiteiten op Nimmer Dor

Geachte dames en heren,

Mede via uw medewerker Ina Hooghortel is ons ter ore gekomen dat de gemeente Rheden illegale activiteiten op en in de nabijheid van het plangebied Nimmer Dor te Laag Soeren gedoogt. Het betreft voorbereidingen om dit terrein als parkeergelegenheid te gebruiken. Tot nu toe is in dit kader een trottoir rondom een parkeerhaven verlaagd en is een gedeelte van het onderhavige terrein met een bulldozer geëgaliseerd.

In onze optiek zijn deze handelingen vanwege de volgende redenen zeer ongewenst:

1. Het plangebied Nimmer Dor heeft vanwege de aanwezigheid van een steenuilenpopulatie een evidente status in het kader van de Flora- en faunawet. Het egaliseren van het terrein en het gebruik ervan voor parkeerdoeleinden is uiteraard niet te verenigen met deze status en kan het voortbestaan van de populatie wellicht schaden. Dat de betreffende activiteiten zich zullen beperken tot een klein gedeelte van het plangebied, doet hier niets aan af. Een van de broedkasten die thans door steenuilen bewoond wordt, bevindt zich namelijk in de directe nabijheid van het voor parkeerdoeleinden bestemde gebied.

2. Omwonenden kunnen overlast krijgen van de ontstane situatie. Vanwege de afwezigheid van een officiële vergunningaanvraag wordt hen de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren ontnomen. Het feit dat de gemeente niet de moeite heeft genomen met hen te overleggen over het voorgenomen gedoogbeleid, betreurt ons in hoge mate.

3. Door het trottoir rondom een parkeerhaven te verlagen en deze haven als toegang tot het plangebied te gebruiken, ontstaat een uiterst merkwaardige situatie. De parkeerhaven wordt immers formeel niet opgeheven, terwijl het gebruik ervan de toegang tot Nimmer Dor blokkeert. Doordat de parkeerhaven formeel gehandhaafd blijft kunnen gevaarlijke verkeerssituaties en conflicten ontstaan.

Wij verzoeken u, vanwege het illegale karakter van de onderhavige activiteiten en de hierboven uiteengezette argumenten, op zeer korte termijn tot handhaving over te gaan. Bovendien willen wij graag op de hoogte gehouden worden van de door u ondernomen acties. Dat wij tot op heden op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij overleg over de ontstane situatie, bevreemdt ons ten zeerste. Wij zouden een meer pro-actieve, transparante attitude uwerzijds erg op prijs stellen.

Wij hopen binnenkort een reactie van u te ontvangen.

Namens het bestuur van de Stichting NimmerdorNee,

Dr. Bob Bouhuijs,
voorzitter

donderdag 29 januari 2009

Je Maintiendrai

Herinnert u het zich nog? Vorig jaar kon de Soerense ondernemer Rick van den Enk van de gemeente een dwangsom van 2000 euro tegemoet zien als hij zijn iets te fors uitgevallen reclamezuil niet verwijderde.

Zoals nu maar weer eens blijkt gelden er andere normen als het de gemeente zelf betreft. Zij geeft de bouwers van het Soerense Kulturhus parkeerruimte op het toegangspad van Nimmer Dor: zonder de vereiste parkeervergunning!

Maar ja, waarom zou je zo kleinzielig doen nietwaar? Het gaat immers om de gemeente zelf. Dan mag je best andere maatstaven aanleggen. Toch?

En mensen die tegen een dergelijke gang van zaken protesteren zijn mierenn... en querelanten. Punt uit.

Terecht dat NimmerDorNee hiertegen protesteert. Morgen meer daarover.

woensdag 28 januari 2009

A12 in beeld

Laten we eens kijken naar de A12 zelf. Letterlijk.
Ik heb ’n paar filmpjes van (het verkeer op) de A12 gemaakt. Op maandagmiddag 26 januari heb ik wat bewegende beelden geschoten van de A12 aan de zuidzijde van Velperbroek en op dinsdag 27 januari nog wat beelden vanaf het viaduct van de Schelmseweg over de A12.

Wat me bij het filmen vooral opviel was de doordringende constante dreun die van de weg opklonk. Ik woon zelf hemelsbreed op 500 tot 600 meter afstand van de A12. Daar hoor je (en soms als je er onwillekeurig op let: voel je) natuurlijk wel die voortdurende dreun. Over het algemeen (gelukkig) iets gedempter dan pal naast de A12 maar toch nog behoorlijk hard. En da’s ook weer afhankelijk van de weersomstandigheden zoals wind, regen, mist of helderweer. Soms klinkt het hard, soms iets minder hard. Meestal druk je die dreun zelf naar de achtergrond maar als motoren of sportauto’s met een grote uitlaat op de A12 het gas opentrekken en langshuilen of als er sirenes boven die dreun uit klinken dan kijk je even op en komt die achtergronddreun ook weer nadrukkelijk naar de voorgrond.

Een weg als de A12 is noodzakelijk voor het economisch functioneren van de samenleving maar de overheid dient er alles aan te doen om de schadelijke gevolgen zo goed mogelijk is te beperken en terug te dringen. Er wonen op het traject Waterberg-Velperbroek tienduizenden mensen in de schaduw van deze weg. En die schaduw wordt vergiftigd. Vergiftigd door stof en roet en dat alles wordt begeleid door een voortdurende dreun.

Kijk (en luister) zelf naar de filmpjes. Het is niet eens zo heel druk op die tijdstippen. Klik op de pijl om te starten. Klik op de rechthoek (rechts onderin) voor een volledig scherm.


Boven: Snelweg A12 bij Velperbroek (zuidzijde) 26 januari 2009 - 14:06 uur. Gezien vanaf dakterras kantoorgebouw op IJsseloord aan de Arnhemse kant van Velperbroek.


Boven: Snelweg A12 bij Velperbroek (zuidzijde) 26 januari 2009 - 16:20 uur. Gezien vanaf dakterras kantoorgebouw op IJsseloord aan de Arnhems kant van Velperbroek.


Boven: Snelweg A12 ter hoogte van Geitenkamp/Rozendaal - 27 januari 2009 - 9:22 uur. Gezien vanaf viaduct Schelmseweg over A12. Kijkrichting Waterberg.


Boven: Snelweg A12 ter hoogte van Arnhem(Geitenkamp)/Rozendaal - 27 januari 2009 - 9:30 uur. Gezien vanaf viaduct Schelmseweg over A12. Kijkrichting Velperbroek.

dinsdag 27 januari 2009

Brief GNV vanavond ter "kennisneming" op rol raadsvergadering

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Rheden. Onder agendapunt 2.2.16 staat bij de stukken ter kennisneming de brief van Geen Noordtak Velp op de rol. Het betreft de reactie van Geen Noordtak Velp op de Brief over de Spoorinfrastructuur.

Voor de raadsleden een mooi moment om daar aandacht aan te geven. Dat geldt niet alleen voor het inhoudelijk commentaar op de gemeentelijke spoorbrief maar ook voor de opmerkingen over de belabberde communicatie met de gemeente. Geen Noordtak Velp wacht al meer dan vijf maanden op beantwoording van onze brief van augustus. Het wordt nu echt de allerhoogste tijd dat daar een antwoord op komt.

Een eerste resultaat heeft deze brief intussen wel gehad. Vorige week donderdag is er eindelijk een gesprek geweest met wethouder Elsenaar en een ambtenaar van de gemeente. Er is afgesproken dat gemeente en spoorgroepen (Geen Noordtak Velp, TAK) elkaar zullen informeren over alle spoorzaken en dat, als daar behoefte aan is, met elkaar zal worden overlegd. Nu moet daar wel inhoud aan worden gegeven.

De eerdere voorstellen zoals door GNV verwoord in de brief van augustus 2008 blijven staan. Vooral het voorstel om, naar het voorbeeld van de Tafel van 10, een gemeentebrede Spoortafel in te stellen voor overleg over het leefmilieu langs het spoor.

De reactie van GNV vormt ook prima input voor de raadsinformatieavond in februari wanneer de Brief over de Spoorinfrastructuur op de rol staat.

Kredietcrisis drukt door

Het kredietcrisis breekt nu echt door. Er worden mokerslagen uitgedeeld. De werkloosheid loopt snel op en massaontslag is aan de orde van de dag. En dan hebben we het niet over het verlies van enkele tientallen banen maar over duizenden banen tegelijk. Gisteren werd bekend dat bij ING 7000 medewerkers hun baan verliezen, bij Philips moeten 6000 mensen weg en bij Corus gaan 3500 mensen de laan uit.


De Volkskrant meldt zelfs dat elke AEX-genoteerde onderneming de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal heeft aangegrepen om meer ontslagen aan te kondigen.

ING leed in 2008 een verlies van 400 miljoen euro (in de NRC staan verschillende berichten en variëren de nettoverliezen over 2008 van 1 miljard euro tot 3,9 miljard euro) en wil nu 7000 werknemers kwijt.

Tegelijkertijd voelt de staat zich gedwongen om opnieuw bij te springen bij ING. De Nederlandse overheid dekt voor 80% de risico’s die ING op zijn Alt-A portefeuille loopt. Het gaat om een staatsgarantie (een back-up faciliteit) voor de portefeuille van 35,1 miljard dollar aan Amerikaanse Alt-A-hypotheken. Die zitten in het Amerikaanse hypotheekgebouw tussen de prime hypotheken en de sub-prime-hypotheken in. De kredietcrisis begon bij de subprime-hypotheken die massaal niet meer afgelost worden. Nu is de volgende laag, de Amerikaanse Alt-A hypotheken aan de beurt. Zie ook mijn artikel The Good, the Bad and the Ugly van augustus vorig jaar.

Het moet niet gekker worden. Nu is het al zover gekomen dat alle risico’s die de geldboekaniers hebben genomen worden afgewenteld op Nederlandse belastingbetaler. De staat bevindt zich in een benarde positie. Om te voorkomen dat het hele financiële stelsel omvalt kan ze bijna niet anders. De staat kan niet zomaar grote banken laten omvallen zonder de economie nog verder te schaden. Ik vraag me af of de financiële topmanagers zich hier al niet veel langer bewust van waren. Niet pas de laatste paar maanden maar al jaren.

De een zijn dood is de ander zijn brood. Terwijl duizenden banen verloren gaan zien anderen hun winstkansen stijgen. De banken lopen, gedekt door de achtervang van de staat, weinig risico en dat wordt door de aandelenhandel natuurlijk zeer gewaardeerd. De koers van ING noteerde gisteren een stijging van zo’n 28% en trok de koersen van andere financials met zich mee naar boven. Blijkens de koerswinst van rond de 8% vielen de ontslagplannen van Philips trouwens ook in goede aarde.

Maar hebben we het ergste nu gehad? Ik denk ’t niet. De dominostenen vallen verder.
Eerst moet er schoon schip worden gemaakt. Grondig en snel. Alle rotzooi moet worden opgeruimd. Vooral bij banken maar wellicht ook bij andere financiële instellingen.

Waar zijn eigenlijk die miljarden winsten van de voorgaande jaren gebleven? Waren dat alleen cijfertjes op papier? Dat kan niet voor alle winst gelden. Niet alles zat in aandelen. Ergens moet dat geld zijn gebleven.

Voelt u zich ook zo machteloos bij dit soort berichten?
Ik in ieder geval wel.

maandag 26 januari 2009

Winkel van Sinkel (7)

Was wel weer ’n drukke week. Als ik niet uitkijk ben ik onderhand iedere avond op pad. Afgelopen dinsdag naar de spooravond in Dieren, woensdag overleg met een collega spoorgroep in Arnhem en donderdag naar de hoorzitting over het OTB A12, ik heb ’n serie actiepunten op m’n bord liggen die nog moeten worden uitgewerkt en tussendoor moeten er ook nog stukjes voor de weblog worden voorbereid. Maar niet geklaagd. Ik doe het zelf en ik doe het nog steeds graag.

Mede dankzij de activiteiten van Geen Noordtak Velp staat het spoor weer voorzichtig op de agenda. Ik zeg met nadruk “voorzichtig” want het is afwachten. De belangstelling van de lokale politiek voor de spooravond verheugt me en uit de contacten met lokale politici spreekt positieve belangstelling voor verbetering van het leefmilieu langs het spoor. De Spoorbrief van het college staat in februari op de raadsagenda en ik hoop dat daar concrete vervolgstappen uit voort komen. Er kan veel gedaan worden aan de huidige situatie en de gemeente dient ook te anticiperen op de toekomst. Die verwachting van 21 goederentreinen is een gepasseerd station. In toekomstscenario’s wordt al gesproken over 46, 70 en mogelijk zelfs meer goederentreinen. Daarnaast kunnen we intensivering van het reizigersvervoer verwachten en mogelijk ook ingrepen aan het spoor in Rheden en Dieren. Dus niet afwachten maar in goed Nederlands “alle hens aan dek”.

De samenwerking tussen de spoorgroepen begint vorm te krijgen. Niet alleen in Rheden maar ook daarbuiten. Doel is om lokale en regionale overheden te informeren, te activeren en de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheid en belangengroepen te stimuleren. In de komende paar maanden zult u daar meer van horen.

Het OTB A12 vraagt ook de nodige tijd en energie. Ik heb nog ’n paar dagen voor mijn zienswijze maar de tijd gaat wel dringen. Ik heb het OTB nu ook op papier en ga het hele pak van de week zo uitgebreid mogelijk doornemen. Ik heb ook ‘ns bekeken op welke afstand van de A12 wij wonen. Ons huis bevindt zich in de veelbesproken 600-meter zone dus wij zijn formeel ook direct belanghebbenden.

De nieuwe website van de VVD staat me wel aan. Sober en overzichtelijk. En bij de actuele onderwerpen kan op een eenvoudige manier worden gereageerd. Heb er al druk gebruik van gemaakt.

Hoorzitting OTB A12 - Presentatie Stichting Duurzame A12

Afgelopen donderdag pleitte de Stichting Duurzame A12 voor haar oplossing van de leefbaarheidsproblemen die door de aanwezigheid van de A12 worden veroorzaakt.

De Stichting ijvert al jaren voor overkapping van de A12 tussen Velperbroek en Waterberg. Met deze innovatieve oplossing kunnen geluidsoverlast en luchtverontreiniging effectief worden bestreden. Daarnaast zij er tal van andere voordelen te behalen.

Het enige minpunt zijn de directe kosten. Jammer genoeg een issue waarop de overheid zich focust. De maatschappelijk baten die overkapping met zich brengt worden daarbij veronachtzaamd. De stichting is bezig met een kosten/batenanalyse waarin ook deze maatschappelijk baten worden meegewogen. Ik weet niet wat SDA12 in deze analyse gaat opvoeren maar, voor de vuist weg, denk ik aan vermindering van uitgaven voor gezondheidszorg, door verbeterde gezondheid minder uitval in het arbeidsproces en daardoor minder economische schade, tegengaan van waardevermindering van (on)roerend goed, lagere onderhoudskosten en verlenging van levens- en gebruiksduur van roerende en onroerende goederen en minder snelle afschrijving.

Ook de uitstraling van Nederland-Kennisland wordt door een dergelijk concept bevorderd en plaatst de regio en Nederland in de frontlinie van innovatief denken en ondernemen. Ook dat biedt economische kansen.

Helaas heeft Rijkswaterstaat daar geen boodschap aan. Die werkt volgens de regeltjes en binnen het beschikbare budget. Het is de politiek die zich over dit project zou moeten ontfermen. Maar ook die haakte na aanvankelijk enthousiasme af.

Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Via de knop "Diavoorstelling" voor het afspelen van de presentatie.
U kunt de presentatie volledig zelf besturen. U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.

Stichting Duurzame A12 - Hoorzitting OTB A12

zondag 25 januari 2009

Hoorzitting OTB A12

De informatie- cq inspreekavond van het OTB A12 Waterberg-Velperbroek werd donderdagavond druk bezocht. Een dikke drie- à vierhonderd mensen hadden donderdagavond de weg gevonden naar Larenstein voor de informatie- cq inspreekavond over het OTB A12 Waterberg-Velperbroek.


Op informatiepanelen werden de plannen door Rijkswaterstaat globaal uit de doeken gedaan. Detailinformatie kon ook opgevraagd worden. Ik kreeg het volledige OTB inclusief bijlagen mee, ’n stapel papier van 15 centimeter hoog. Ben ik ook weer even onder de pannen. Het leest in ieder geval makkelijker dan de digitale versie op het computerscherm.

Er was summier informatie over pArk12, de studie van de aangrenzende gemeenten waarin de A12 wordt aan geduid als “Groene schakel” en de verbindingen tussen Arnhem. Velp en Rozendaal worden versterkt.

De Stichting Duurzame A12 had ook een stand waar bezoekers naast het opvragen van informatie ook, via handtekening lijsten, hun adhesie aan (de overkappingsplannen van) de Stichting konden betuigen.

'n Lange rij sprekers kwam zich beklagen over het OTB. De maatregelen tegen geluidsoverlast en fijnstof worden als onvoldoende en ontoereikend beoordeeld en bij de betrouwbaarheid van berekeningen, die op basis van modellen zijn uitgevoerd, werden vraagtekens geplaatst. Één lichtpuntje. Op de vraag of een gebouw van de scouting moest worden verdwijnen kon de aanwezige projectleider antwoorden dat er geen opstallen, dus ook niet het gebouw van de scouting, voor de wegverbreding hoeft te wijken. Enkele sprekers maakten zich ook zorgen over de natuur: verdwijnende bomen en beschermde dieren. Het “potjesdenken” bij de overheid werd ook gehekeld. Waarom kunnen de overheidsdiensten niet over hun grenzen heenkijken en gezamenlijk werken naar een beter milieu en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de volksgezondheid?

De Stichting Duurzame A12 pakte groots uit met een presentatie van haar overkappingsplan en kritische opmerkingen over het OTB. Zij vestigde onder andere de aandacht op een rapport van de GGD over de gevolgen van fijnstof voor de gezondheid van de 35.000 – 40.000 mensen die langs dit deel van de A12 wonen. De verkeersprognoses werden ook onder vuur genomen. Rijkswaterstaat gaat uit van 1,5% groei per jaar terwijl uit de historie blijkt dat die schatting veel te laag is. Tussen 1986 en 2006 bedroeg de gemiddelde groei zo’n 4, 5%. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, evenals Rijkswaterstaat ook een dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, nam het verkeer in de periode 2002-2007 met 39% toe en wordt in de periode 2007-2011 een toename van 11% verwacht. Met andere woorden: de prognoses van Rijkswaterstaat zijn niet realistisch.

Ik sprak ook nog even met de Arnhemse wethouder Cees Jansen. Hij noemde de wegverbreding ’n hele verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. En er komt volgens hem een aparte afslag (dus niet via Velperbroek) van de A12 naar Arnhem.

Maar het is niet de maximaal mogelijke oplossing. Die zit in de overkapping. ’n Rozendaalse mevrouw is het kennelijk met me eens want ook zij wees op de inzet van de te verwachten NUON-miljoenen voor een overkapping.

Het is duidelijk dat het inspraakpunt een stroom zienswijzen op dit OTB kan verwachten. Die moeten wel uiterlijk 9 februari bij het inspraakpunt ontvangen zijn. Dat is ook belangrijk voor het vervolg. Want later kan alleen bezwaar gemaakt worden als in deze fase voor het OTB een zienswijze is ingediend.

vrijdag 23 januari 2009

SPOORWEGNOTA?

Op de spooravond van dinsdag 20 januari in Theothorne verzorgde Fred van Daalen namens de organisator van de avond, de Belangenvereniging Dieren e.o., de inleiding

Onderstaand de tekst van die inleiding. Het is een lang verhaal maar er staan behartenswaardige zaken in over het leefmilieu: nu en in de toekomst.

Noot TKO:
-Onderstreping wordt niet ondersteund in blogspot. Betreffende tekst is daarom in in (licht)groen weergegeven)
-19 januari moet zijn: 20 januari
-op sommige plaatsen is voor de leesbaarheid wit ingevoegd of juist verwijderd.)


--------------------------
“SPOORWEGNOTA?”. (dec.’08).
Inleiding voor de Belangenvereniging Dieren e.o. op 19 Januari 2009 in Theothorne.
(Onderstreepte tekst niet voorgedragen).

De Sluitingstijd van Spoorwegovergangen is slechts een van de onderwerpen, die de kwaliteit van het leefmilieu langs de IJssellijn bepalen. Een kwaliteit, die in de komende periode, in hoge mate zal verminderen.

Leefkwaliteit is ook een subjectief begrip.
U denkt maar aan het TV programma De Reünie.
Daarin laat Rob Kamphus, de leerlingen een cijfer geven aan de kwaliteit van hun huidige leven.

De Belangenvereniging acht het wenselijk dat een flink aantal bewoners langs de IJssellijn, nu een cijfer aan de leefkwaliteit van hun omgeving geeft en dat over 11 jaar, maar ook tussentijds, herhaalt. Deze cijfers zullen bijvoorbeeld benut kunnen worden ter ondersteuning van te nemen beslissingen omtrent het behoud en verbeteren van de leefkwaliteit van met name de bewoners langs deze spoorlijn.

U zult zeggen, 11 jaar ?
Dat is namelijk de termijn, waarbinnen zich alle grote veranderingen in het gebruik van de IJssellijn, zullen voltrekken.

Meerdere onderwerpen, die de kwaliteit van het leefmilieu van de IJssellijn beïnvloeden, worden bij het onderwerp Sluitingstijd aangeroerd. Dit om de samenhang daartussen duidelijk te maken. Met name is dat geluidhinder. Trillingen komen niet, fijnstof nauwelijks ter sprake.

Maar ook blijken - in het al weer grijze verleden - op landelijk niveau genomen beslissingen, nog steeds van grote invloed te zijn op zowel de huidige als de toekomstige leefkwaliteit langs deze lijn. Ook deze beslissingen komen aan bod.

De Belangenvereniging streeft er naar, dat alle onderwerpen, die de kwaliteit van dit leefmilieu aan gaan, in een nota aan de orde komen.
Een nota, die wij voorshands als titel, “Behoud en Verbetering van het Leefmilieu langs de IJssellijn” mee willen geven.
Over deze nota aan het eind meer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de beschouwing van het onderwerp Sluitingstijd, is de belangrijke overweg in de Harderwijkerweg gekozen.

Hier wordt de sluitingstijd bepaald door: het aantal treinen, de snelheid en de lengte ervan, en bovendien door de handelwijze van de verkeersleiding met het treinverkeer rond station Dieren.

Deze overweg is geschakeld met het verkeerslicht op de Harderwijkerweg vlak voor het spoor. Dit licht regelt de toegang tot de B. de Bruinstraat. De totale sluitingstijd van de overweg + de roodtijd van dit verkeerslicht, is onder de loupe genomen. In het afgelopen jaar heeft op de Harderwijkerweg tweemaal een opname van het verloop in deze tijden, op werkdagen plaats gevonden. (Beschikbaar v. belangstellenden).

Uit de opnames blijkt de totale sluitings- + roodtijd, gemiddeld 41 minuten per uur te bedragen.

Beginnen wij met het aantal treinen.
Uit iets oudere gegevens van Prorail blijkt, dat er in 2015, in de periode van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds, 133 reguliere treinen* zullen rijden. Voor 2007 zouden dat er 91 zijn. *regulier = volgens de dienstregeling.

In de praktijk blijken echter al meer treinen van het spoor gebruik te maken, zoals lege personentreinen, werktreinen, locomotieven, ritten van de Veluwse stoomtrein naar elders en inmiddels ook al wat meer goederentreinen.

Zo zijn, in plaats van 8, ook wel 9 treinen per uur te spotten. Daarmee telt de drukte op het spoor tussen 7 en 7, nu meer dan 100 treinen, in plaats van de reguliere 91. In totaal rijden er nu per dag zo’n 140 treinen langs Dieren.

In 2015 behoren volgens Prorail - tussen 7 en 7 - ook 21 goederentreinen tot de 133 reguliere treinen, Vermeld zei nog maar eens dat deze 21 goederentreinen zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit “Gebruik bestaand spoor in plaats van de aanleg van de Noordtak”.

U hoort het goed: in plaats van de aanleg van de Noordtak!
Prorail echter, kan en mag als spoorbeheerder, daarvan afwijken!

Men vraagt zich dan af wat de waarde van een dergelijk besluit is?
“Initiatiefdocument Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederenvervoer”, geeft daarop een van de mogelijke antwoorden.
Een document, dat Rijkswaterstaat op 26 september 2008 het licht heeft doen zien.
Daarin staan twee belangrijke opmerkingen, die ook de Noordtak aan gaan.

De eerste opmerking luidt:
“Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt rekening gehouden met kernen die 30.000 of meer inwoners omvatten”.

Voor de duidelijkheid: gevaarlijke stoffen zijn brandbaar, ontplofbaar en giftig.

U merkt, dat met de vele kernen van Rheden, die veelal ook nog eens heel compact en dicht op het spoor zijn gebouwd, maar ook met een kern als Brummen, geen enkele rekening wordt gehouden. Dit is van wezenlijk belang, omdat ook criteria in documenten als van Rijkswaterstaat - één van paardenfluisteraars van de ministers - door het parlement in wetgeving worden opgenomen.

Wij als burgers, maar ook de lagere overheden, zijn daar dan aan onderworpen. Opmerkelijk hierbij is, dat er in Velp beduidend meer woningen binnen een afstand van 200 meter ter weerszijden van het spoor staan dan in Zutphen. Zutphen omvat zo’n 45.000 inwoners, dus meer dan 30.000, tegen Velp de helft!

De conclusie kan niet anders luiden dan, dat het door Rijkswaterstaat gehanteerde criterium van minimaal 30.000 inwoners per kern, op z’n minst discutabel is.

De tweede opmerking luidt:
“Oplossingen, die redelijkerwijs voor 2020 niet haalbaar zijn vanwege maatschappelijke, financiële of technische redenen, zullen niet worden onderzocht. En dat geldt in ieder geval voor nieuwe infrastructuur, die alleen voor spoorgoederenvervoer is bedoeld”. Einde citaat.

Genoemd worden als nieuwe infrastructuur: nieuwe Noordtak Betuweroute, nieuwe Zuidtak Betuweroute en een nieuwe verbinding Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen”.

De eerste vraag die opkomt: Wat verstaat Rijkswaterstaat onder Nieuwe Infrastructuur?

De Noordtak Betuweroute was - ten tijde van het ontwerp van de Betuwelijn - immers als essentieel onderdeel van dat plan opgevoerd! Tineke Netelenbos wist echter al in 1999 de Noordtak weer af te voeren! Niet alleen werd daarmee, de toen alom geroemde beleidsvisie van goederenvervoer op eigen spoor, fors onderuit gehaald. Ook werd daarmee een financiële en psychologische opening geboden extra op de Betuwelijn te gaan schieten. (Geld over van de Noordtak). Het is heel velen en met succes, gelukt.
Met een heel grote overschrijding van het beschikbare budget van de Betuwelijn als gevolg.

Ook nu, mag deze Noordtak, nog steeds niet worden opgevoerd. Wellicht ook onder druk van dit verleden!

Het brengt ons op een uitspraak van, ik meen Nietsche: “Zorg dat u op de dag des oordeels in Nederland bent, want daar gebeurt alles 50 jaar later”.
Maar beter nog: “Zorg dat u dan in de Zuidelijke Veluwezoon bent, want daar gebeurt het nog eens 50 jaar later”!

De handelwijze van Tineke herinnert ons ook aan de enkele pennenstreek, waarmee veel eerder nog, Nelie Smit Kroes rijksweg 48 van het Rijkswegenplan afvoerde en deze vervolgens drie provincies in de maag splitste.Dat was die lange route van Arnhem, via Dieren, Zutphen en Deventer naar Hoogeveen. Dat afvoeren deed Nelie ook nog eens onwetmatig. Zo werd bijvoorbeeld Zutphen beroofd van een aansluiting op het landelijke net van autosnelwegen. Zutphen is daardoor de enige middelgrote stad in Nederland, die verstoken is van een aansluiting op dat landelijke net.

Ook andere criteria uit de betreffende wetgeving, werden met voeten getreden.
Zoals die over de verkeersintensiteit: een genormeerde verkeersintensiteit verplicht het rijk tot ombouw/aanleg als autosnelweg en deze intensiteit werd toen al overschreden.

Blijkbaar was er toen niemand die het onwetmatige daarvan, in de gaten had.
De provincie Gelderland heeft zich in ieder geval met een bruidsschat in de vorm van een fooi, laten afschepen.
In Dieren konden met dat beetje geld, nog net op tijd, de al bijna doorgeroeste verkeerslichten boven de Burg. de Bruinstraat, worden vernieuwd.

De conclusie kan niet anders luiden dat met name de inwoners van Dieren, nog steeds met almaar ‘ernstiger’ milieueffecten zitten opgescheept. Ook het gebied van geluid en - niet voor iedereen merkbaar - vooral ook fijnstof. U hebt het gisteren nog kunnen lezen in De Gelderlander. Met een stuk, getiteld: Een oorlog over fijnstof-rampen. Daaruit blijkt, dat nu vooral (enkele) gemeenten lijken te sjoemelen met de emissienormen van fijnstof, door (te proberen) de wet te omzeilen, dan wel naar hun idee uit te leggen.

En blijkbaar gebeurt dit ook al met de per 1 januari ingevoerde nieuwe, zwaardere Europese emissienormen. Het in procedure brengen van de verbreding van de A12 door Rijkswaterstaat, net voor 1 januari, lijkt daarvan een voorbeeld. Vermoedelijk gebeurt dat alles, om plannen zo goedkoop mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat werpt meer dan een schrikbeeld op voor de wijze, waarop zowel met de Burg. de Bruinstraat als met de IJssellijn, (m.n. door de provincie) zou kunnen worden omgesprongen.

Keren we terug naar het Initiatiefdocument van Rijkswaterstaat.
In dit document wordt nu aangeven dat in 2020, dus over 11 jaar, er zo’n 70 goederentreinen per dag over de IJssellijn zullen rijden. In de eerste plaats betekent dit, dat lang niet meer alle goederenvervoer tussen 7 en 7, de bij ministerieel besluit afgekondigde periode, kan plaatsvinden. Veel goederentreinen zullen ‘s avonds en ‘s nachts de IJssellijn moeten gebruiken.

Omtrent de geplande, 2 extra stoptreinen per uur op de IJssellijn, wordt in dat document gemeld, dat de spoorbrug in Zutphen niet meer voor het scheepvaartverkeer geopend zal kunnen worden. Te druk dus. Om die reden zullen 2 van de dan 4 stoptreinen per uur, niet verder rijden dan Dieren.

De binnen het provinciebestuur geopperde sneltrein Apeldoorn – Arnhem, via een aan te leggen verbindingsboog in De Hoven, is – bij gebrek aan duidelijke plannen - nog niet door Rijkswaterstaat in haar document opgenomen. Het ligt overigens voor de hand, dat deze trein dan in Dieren een stop zal maken. Deze sneltrein zal nog eens minimaal 60 treinbewegingen, per dag geven. Even zo vele en lange sluitingstijden van de overwegen ter weerszijden van station Dieren, zijn dan het resultaat.

Samengevat betekent dit dat er in 2020 beduidend meer dan 300 treinen per dag langs Dieren zouden gaan rijden, tegen nu, zo’n 140. Maar ook zonder de sneltrein Apeldoorn – Arnhem, zal dat minimaal 260 treinen per dag inhouden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu!

Het mag duidelijk zijn dat, de hiervoor geschetste ontwikkelingen hun schaduw, en met name wat betreft het leefmilieu, vooruit werpen. De Belangenvereniging meent, dat daar nu al op ingespeeld te worden. Hoe daarmee een begin gemaakt zou kunnen worden, komt verderop ter sprake.

Zo’n snelle ontwikkeling laat ook de toename van het aantal railgoederenvervoerders in Nederland zien.

Inmiddels zijn dat er 14, veelal dochterondernemingen van buitenlandse spoorbedrijven. De toename van deze vervoerders resulteert op zich al in een groei. Gewoon doordat deze ondernemingen elk voor zich vervoerscapaciteit creëren. Het is weer de bekende vraag: “Welke factor bepaalt nu groei: de vraag of het aanbod?”

Dat er als gevolg van de economische crisis een tijdelijke terugval in het goederenvervoer is voorzien, betekent zeker niet dat deze ontwikkeling op termijn minder zal worden. Met name de Oost Europese landen zullen op termijn nog een forse economische inhaalslag willen maken. Vervoer via Rotterdam, ligt daarbij voor de hand

Daarbij komt nog dat er meer dan 30 transporteurs in Nederland zijn die zich bezig houden met railgoederenvervoer. Daarnaast doen nog allerhande bedrijven rechtstreeks zaken met de 14 railgoederenvervoerders.

In Nederland heerst nog steeds veel kritiek op de Betuwelijn.In het buitenland echter, is men jaloers. Goederenvervoer over eigen spoorlijnen, vindt men daar van visie getuigen. Jammer dus van de Noordtak; anders hadden we nog meer aanzien gehad.

Met de aanleg van de Betuwelijn is slechts de spits afgebeten van de noodzakelijke ontwikkeling, om vervoersoorten op het spoor te scheiden. Het overig spoornet komt daarmee maximaal ter beschikking van het personenvervoer. Helaas zal de Betuwelijn haar maximum capaciteit al rond 2020 bereiken. Ook dat is dus, over 11 jaar!

En daar zit - voor met name het leefmilieu langs de IJssellijn - grote pijn: Niet alleen Rijkswaterstaat, maar ook NS en andere spoorondernemingen alsmede Prorail, willen nu al, het goederenvervoer zo veel mogelijk op de Betuwelijn concentreren. Om die reden zijn zogenoemde ‘oortjes’ bij Meteren aangelegd: kruisingsvrije aan- en aftakkingen over de kruising Betuwelijn - Utrecht-den Bosch. Zo kan ook veel van het railgoederenverkeer vanaf Beverwijk en Amsterdam, over de kortste afstand op de Betuwelijn worden gevoerd.

Daarvoor wordt ook de spoorlijn tussen Utrecht en Geldermalsen 4-sporig gemaakt. Daardoor kan o.a. het aantal stoptreinen rond Utrecht, zoals naar Tiel, worden vergroot. Volgens het Initiatiefdocument gaat het goederenvervoer vanaf R’dam en A’dam naar het noorden, in zeer beperkte mate tevens via de zuidtak van A’dam en de Hanselijn.

Eerst vanaf het emplacement bij Elst worden de goederentreinen dan verder over Nederland en het buitenland gespreid. Inbegrepen in de 70 goederentreinen is ook een flink aantal goederentreinen (24 per dag) dat van België via de Betuwelijn en de IJssellijn, naar Duitsland rijdt.

Op de spoorlijn Emmerich Duisburg is de personendienst tussen Emmerik en Wesel ingekrompen om zo nu al meer goederenvervoer op deze lijn mogelijk te maken. De aanleg van een derde spoor hierlangs is in de (al 6-de) intentieovereenkomst van januari 2007 tussen Nederland en Duitsland vastgelegd en voorzien in de periode 2010-2013. Duitsland zit daarbij ook te wachten op Europese subsidie.

Zo komt de IJssellijn in beeld voor het goederenvervoer naar Noord en Oost Nederland alsmede richting Duitsland.

Uit het document van Rijkswaterstaat blijkt zonneklaar dat er naar wordt gestreefd het gebruik van de IJssellijn te maximaliseren. Zo bestaat het voornemen ook ‘oortjes bij Elst’ aan te leggen. Dat is over de kruising van de Betuwelijn met de lijn Arnhem – Nijmegen. Het opvoeren van de capaciteit van de IJssellijn voor dit goederenvervoer wordt temeer duidelijk door het voornemen een kortsluitingboog bij Deventer** aan te leggen. Hierdoor kunnen goederentreinen direct in oostelijke richting doorrijden.

Naast nog andere aanpassingen (kruisingsvrije aansluitingen ter weerszijden van Arnhem), is ook een wachtspoor tussen De Steeg en Rheden voorzien. Het gebruik van dit wachtspoor zal tot gevolg hebben, dat een tweetal - dit spoor kruisende spoorovergangen, veelvuldig - en vaak gedurende langere tijd - geblokkeerd worden. Ook in Dieren maken we dergelijk wachten voor de overweg in de Harderwijkerweg al een paar keer per jaar mee. Namelijk wanneer het passeerspoor - langs de noordzijde van het station en voorlangs deze overweg - als wachtspoor wordt gebruikt.

** De locomotieven hoeven op het emplacement in Deventer dan niet om te lopen wat een uur tijdverlies en ook nog kosten geeft vanwege het gebruik van het emplacement. Voorshands blijkt de maximum capaciteit van de Betuwelijn niet te kunnen worden benut door de beperkte capaciteit van de spoorlijn Emmerik-Duisburg. Maar ook door het tekort aan capaciteit van de kolen- en de ertsterminals in de Rotterdamse haven. Maar ook dit laatste zal worden opgelost!
Elders valt te lezen dat er almaar extra budgetten van ettelijke 100-den miljoenen worden opgevoerd om de negatieve effecten van het opvoeren van de capaciteit van de IJssellijn te bestrijden.


Samengevat kan worden gesteld dat het de hele dag door, heel veel drukker gaat worden op de IJssellijn. En zeker met goederentreinen, ook ’s avonds en ‘s nachts.

Van belang is ook de snelheid van treinen, afgezet tegen de sluitingstijd van overwegen.
Voor goederentreinen is de huidige dienstsnelheid 80 km/uur. Ook om de capaciteit van het spoor te vergroten willen spoorondernemingen als NS en Prorail, sneller gaan rijden. De Wet Geluidhinder kan hier, zeker voor het deel van de lijn door de gemeente Rheden, roet in het eten gooien. Sneller rijden heeft namelijk een hogere geluidsbelasting tot gevolg.

Zo wensen wijkplatforms in Arnhem, om geluidsoverlast door goederentreinen te beperken, dat daarmee niet sneller dan 40 km/uur zal worden gereden op het emplacement aldaar.

Daarnaast vormt het aantal treinen en de lengte daarvan een factor in de berekening van geluidsbelasting. Maar wellicht handelen overheden hiermee net als met normen voor bijvoorbeeld fijnstof.

Vaak om budgettaire redenen willen zij aan wetten, maar moeilijk gehoor geven.

Hoewel bij de recente vernieuwing van het spoor de nieuwe betonnen dwarsliggers al aan geluidreductie hebben bijgedragen, had men beter gelijktijdig raildempers kunnen aanbrengen.

Dit zou een vermindering van het geluid met ongeveer de helft van het geluidsniveau hebben betekend, namelijk zo’n 3 dB. Een dergelijke vermindering valt met woningisolatie moeilijk te bereiken en voor verblijf buitenshuis maakt deze isolatie uiteraard niets uit. Vermeld zei hierbij dat er nog ettelijke honderden woningen geïsoleerd moeten worden. Een tweede serie woningen - op grotere afstand van het spoor - zal om budgettaite redenen vermoedelijk alsnog niet worden geïsoleerd.

De conclusie op grond van het geluidsaspect, lijkt te moeten zijn - maar wel indachtig de mogelijke handelwijze van sommige overheden - dat er voorlopig geen hogere snelheid gereden zal kunnen worden op de IJssellijn. Daarmee kan ook geen tijdwinst in de sluitingstijd van overwegen worden geboekt.

Van enig belang is ook de lengte van treinen.
Om de capaciteit van het spoor te vergroten wordt in een grotere lengte voor zowel personen- als goederentreinen voorzien. Voor de langere termijn is dit, behalve het aanleggen van meer sporen per baanvak, de enige mogelijkheid tot het vergroten van de capaciteit. Andere mogelijkheden*daartoe zijn nogal duur en zullen -ook om die reden -vermoedelijk de eerste 10-tallen jaren niet aan bod komen.

*1. geavanceerde beveiliging, 2. hogere stroomsterkte en 3. hogere snelheden.
Ad- 1 dichter op elkaar kunnen rijden,
Ad- 2 sneller kunnen optrekken en afremmen,
Ad- 3 snellere doorstroming van treinen en daarmee per tijdseenheid grotere aantallen.
Voorts indirecte kosten: bijv. woningisolatie.

De bezetting van de IJssellijn zal in 2015, ten opzichte van nu, met tenminste 40% zijn toegenomen. Dat is al over 6 jaar. Op basis van de nu al voorgenomen plannen – dus nog geen sneltrein Apeldoorn Arnhem - zal in 2020 de spoorbezetting per uur, ongeveer verdubbeld zijn. Dat is over slechts 11 jaar.

Om straks een intercity met 10 of 12 bakken i.p.v. nu 6 of 8 bakken in Dieren te laten stoppen - anders gezegd halteren - zal het perron moeten worden verlengd.Voor het keren van de stoptrein zal hier wellicht een derde spoor met perron moeten worden aangelegd. Wat dit voor de VSM, de museumspoorweg, betekent is nu niet te zeggen.

Wat betreft goederentreinen moet genoemd worden, dat er nu proeven worden genomen met goederentreinen van 1000 meter lengte, om zo nog meer capaciteit in het goederenvervoer te bewerkstelligen. (Op 19-01-09 gehoord: alleen op de Betuwelijn).

Overigens rijden in de VS nu goederentreinen met 160 wagons; deze zijn meer dan 1½ kilometer lang. Of een lengte van 1000 m. voor een aan te leggen wachtspoor tussen De Steeg en Rheden gerealiseerd zal kunnen worden, moet overigens nog blijken. Ook elders zouden dan de bestaande wachtsporen - met de hier te lande nu gebruikelijke lengte van 750 m. - verlengd moeten worden. (daarop dus treinen van max. 700 m.)

Een goederentrein van 1000 meter heeft - bij 80 km/uur - 45 seconden nodig om een overweg te passeren. In totaal bedraagt zo’n sluitingstijd rond 75 seconden. De spoorbomen worden minimaal 15 seconden voor de passage naar beneden gelaten, terwijl het openen zeker 12 seconden vraagt.

Het resultaat van dat alles zal zijn, behalve meer overwegsluitingen, ook langere sluitingstijden. In ieder geval al vanwege de vele langere personentreinen.


Na het aantal, de snelheid en de lengte van treinen, nog de beoordeling van het treinverkeer door de verkeersleiding.
De afhandeling van het treinverkeer vindt plaats in de centrale verkeersleidingpost in Zutphen. Men verlaat zich daar op lampjes op een tableau, die de plaats van de trein weergeven. Alle personentreinen halteren nu in Dieren en met de komst van de Light Rail* zal dat niet anders zijn. Een eventuele sneltrein Apeldoorn – Arnhem, zal waarschijnlijk ook in Dieren halteren.

* Light Rail bestaat uit het opvoeren van het aantal snelle stoptreinen (Sprinter), binnen een regio. Daar horen ook nieuwe haltes bij zoals in Ellecom, De Steeg en Westervoort.

Tussendoor merken wij op dat, met een dergelijk intensieve dienstregeling, de beweegbaar te maken spoorbrug over het Apeldoorns Kanaal, dan alsnog niet geopend zou kunnen worden. Dat roept vraagtekens op bij het onder handen zijnde bevaarbaar maken van dit kanaal! Het eigen geld van de provincie, dat mogelijk door het dan gedwongen stoppen van dat project vrij komt, zou voor het verbeteren van het leefmilieu langs de IJssellijn kunnen worden aangewend. Wat het gevolg zou kunnen zijn voor de inmiddels aan de provincie verstrekte Europese subsidies, is niet in te schatten.

Bij aankomst van een personentrein in station Dieren, wordt de - voor deze trein liggende spoorovergang - direct door de verkeersleiding gesloten. Het vertrek van de trein is weer afhankelijk van de conducteur. Vrijwel nooit vertrekt de trein binnen de halteminuut. Onze opnames van de sluitingstijden van de overweg in de Harderwijkerweg laten dit ook zien.

Duidelijk is dat hier veel extra minuten verloren gaan voor het wegverkeer en dat nu al tenminste 8x per uur. Wellicht zou met een camera op het perron, dan wel een verbinding van de conducteur met de verkeersleiding, hier tijdwinst kunnen worden geboekt.

TAK en de belangenverenigingen hechten aan behoud en verbetering van het leefmilieu.
In 2020 zal het spoorwegverkeer, zeker op de IJssellijn, veel meer negatieve effecten voor het leefmilieu langs deze, door veel woonbebouwing lopende spoorlijn, hebben.

Het alsnog aanleggen van de Noordtak van de Betuwelijn lijkt zo een kwestie van tijd. De vraag echter hierbij is wanneer – maar vooral ook - of deze nog op tijd zal
worden aangelegd! Wanneer dat namelijk niet is gebeurd, zullen waarschijnlijk vele miljoenen zijn gestoken in het - voor zover mogelijk - beperken van de milieuhinder. Daarmee ontstaat sluipenderwijs voor de rijksoverheid een goede reden, geen Noordtak meer te hoeven aanleggen. Dan wel, meent zij deze aanleg langer te kunnen - en vermoedelijk om financiële redenen, ook te moeten uitstellen. Selffulfilling prophecy dus.

Het neemt echter niet weg dat altijd verbetering van het leefmilieu langs elke spoorlijn nagestreefd zou moeten worden. Dat dit dan ook gebeurt langs de IJssellijn is dus logisch en mag om die reden dan ook niet als argument worden aangewend, de aanleg van de Noordtak almaar uit te schuiven.


Wat betreft het op tijd aanleggen van de Noordtak, denken wij ook aan het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat er een goederentrein met brandbare of ontplofbare stoffen dan wel een personentrein ontspoort ter hoogte van de firma Hoekloos in Dieren, wordt als een zeer beperkt risico bestempeld. Voor ons roept het echter beelden op als die van de Ramp van Enschedé!

Vraagtekens zijn ook te plaatsen bij wat Rijkswaterstaat onder Toekomstvaste Routering verstaat! De term Toekomstvast, zou doen verwachten dat het leefmilieu langs de IJsssellijn er bij betrokken is. Het blijkt zich slechts te beperken tot de efficiënte afhandeling van goederentreinen. Het gebruik van de lijn wordt slechts gemaximeerd vanuit het gebruiksstandpunt. Om te beginnen zou het de Minister Jacqueline Cramer van Milieu, sieren, wanneer zij daarin actie nam richting Minister Camile Eurlings!

De hiervoor geschetste ontwikkelingen en milieueffecten, en de tegen het licht gehouden twee opmerkingen in het “Initiatief Document Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederenvervoer” , roepen nogmaals de vraag op: Hoe lang nog meent de rijksoverheid, de aanleg van de Noordtak te kunnen en mogen uitstellen?!

De, nu al weer zo’n 10 jaar geleden door Tineke weggepoetste Noordtak, zou van Duiven tot achter Zutphen moeten gaan lopen. Achter Zutphen zou de Noordtak aansluiten op de, toen gelijktijdig voor het medegebruik door goederentreinen te verbeteren spoorlijn Zutphen- Hengelo- grens.

Door o.a. de wijkplatforms van Arnhem is onlangs een plan gelanceerd voor alleen een omleiding van Arnhem en Velp, via een deel van het tracé van de Noordtak. Dit achten zowel TAK als belangenverenigingen, een te beperkte poging.

Deze omleiding lost echter alleen daar het, ook door o.a. de wijkplatforms gesignaleerde leefmilieuprobleem op. Maar zo lopen ook afzonderlijk organisaties, opererend binnen het speelveld van de IJssellijn, de kans door hogere overheden tegen elkaar te worden uitgespeeld.

De toekomst van de Burg. de Bruinstraat is onlosmakelijk met de IJssellijn verbonden.
Op de Burg. de Bruinstraat vormt het interregionale wegverkeer een steeds groter deel van de voorziene forse verkeerstoename. Reden waarom het noodzakelijk is deze weg te verbeteren.

Wanneer deze weg ongelijkvloers zal zijn gemaakt, zal met de toegenomen sluitingstijd van de overwegen, wellicht geleefd kunnen worden. Zo deze weg niet ongelijkvloers wordt aangelegd wachten ons binnenkort barre roodtijden voor de overwegen, namelijk in de orde van 50 minuten of meer per uur in plaats van de huidige 41.

Niet ongelijkvloers, is zeker niet denkbeeldig.
Wij zullen Jacqueline Cramer danig op de vingers moeten kijken of zij de door het parlement afgedwongen subsidie voor de Traverse Dieren wel - en in haar geheel - als zodanig oormerkt. Wanneer dat niet of slechts te dele gebeurt, kan de provincie er mee aan de haal gaan en zo toch nog de door haar gewenste financiering van station Arnhem rond krijgen.

Dit zou betekenen dat de, door de pennestreken van Nelie en Tineke, in gang gezette problemen van het gebied tussen Arnhem en Zutphen - juist in Dieren - door Jacqueline – daarmee het trio van schrappers completerend - naar het nivo van ramp, worden getild.

Niet alleen door de wachttijden voor het spoor.
Vooral ook door de luchtverontreiniging op het nagenoeg meest vervuilde wegtraject van Gelderland. Rond 2011 zullen de files in de spits alleen maar gaan groeien en daarmee nog eens een extra boost aan deze luchtverontreiniging geven.

Wat staat ons te wachten wanneer de B. de Bruinstraat wel ongelijkvloers wordt aangelegd? De wachttijd in 2020, zal dan rond 20 minuten per uur gaan bedragen. Nu zou dat minimaal 11 minuten zijn, bij 9 treinen per uur.

Onze opnames laten echter zien, dat deze minimale sluitingstijd ook beduidend langer kan uitvallen en oplopen tot zo’n 17 minuten, bij 9 treinen per uur. Uitgaande van dit laatste gegeven, zou de maximale sluitingstijd in 2020 kunnen oplopen tot meer dan 30 minuten per uur. En daarmee zijn we dan bijna bij af!


Komen we aan de afronding.
Een financiële en economische crisis ontrollen zich voor onze ogen Een grondstoffencrisis doemt op aan onze horizon. De naderbij sluipende voedsel en milieucrises ervaren wij in Nederland, nog maar nauwelijks.

Overheden blijken veelal pas in het geweer te komen, wanneer problemen de pan uit rijzen. Burgers voelen zich veel eerder genoodzaakt - en dus ook snel - conclusies te trekken in geval van opdoemende problemen. Om zo ongewenste ontwikkelingen, ook op het gebied van het milieu - vooral ook op tijd - een halt toe te kunnen roepen. Al met al redenen, waarom u vanavond negatieve milieueffecten - zei het mondjesmaat - zijn voor gehouden.

Duidelijk mag zijn geworden dat de landelijke overheid het leefmilieu langs de IJssellijn, nauwelijks van belang lijkt te vinden. Het is echter een groot, omvangrijk en ingewikkeld belang. Het raakt vooral aanwonenden en dat zijn er velen.

Het ligt dan ook in de rede dat wij onze directe volksvertegenwoordigers oproepen om
op te komen voor dit belang. Dat belang is een fatsoenlijk leefmilieu langs deze spoorlijn. Ter waarborging van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van en dus respect te betonen voor de mens.

Daarom doen TAK en belangenverenigingen in de gemeente Rheden een oproep aan tenminste alle langs de IJssellijn liggende gemeenten om met een nota daarover te komen. Van Elst tot en met Zutphen.

Als handvat geven wij u een mogelijke titel voor zo’n nota mee:
‘Behoud en verbetering van het Leefmilieu langs de IJssellijn’.

Een nota waarin alle, nadelige leefmilieueffecten van het opvoeren van het gebruik van de IJssellijn, zijn verwoord.

Maar ook een nota, waarin aandacht zal worden besteed aan het geld voor het almaar aanpassen van deze lijn aan de verder toenemende milieuhinder. Geld dat beter besteed kan worden aan een nieuwe Noordtak? (Maar verbetering van het leefmilieu langs elke spoorlijn moet altijd nagestreefd worden).

Zo’n nota kan het begin zijn van een gezamenlijk vuist naar de regering. Een vuist ook om Rijkswaterstaat haar afstandelijke en daarmee ongenuanceerde behandeling van de IJssellijn te doen herzien. Een behandeling dus waardoor het leefmilieu geheel veronachtzaamd wordt.

Wij herinneren hierbij aan vaak globale wetgeving, die op documenten van organisaties als deze, gebaseerd worden. Onlangs nog bestond een Tweede kamerlid in ‘De Wereld Draait Door’ zeggen, dat elke wet globaal is en (pas) door de praktijk wordt verfijnd. Getuigt dit van verantwoordelijkheidszin of is het gewoon domme onbekwaamheid? Een vuist tenslotte, om burgers langs de IJssellijn, uitzicht te willen bieden op een leefbare toekomst.


Het lijkt ons een extra dankbare taak voor u, zo’n rapport namens ons burgers op te stellen.

Daarmee kan het leefmilieu, tot een nieuw - maar door een aftakelende wereld bovenal noodzakelijk - speerpunt van uw beleid worden gemaakt.

donderdag 22 januari 2009

Spoorbijeenkomst Theothorne

De spoorbijeenkomst die de Belangenvereniging Dieren e.o. afgelopen dinsdagavond in Theothorne had georganiseerd viel op een ongelukkig tijdstip. Tegelijkertijd vond namelijk de informatieavond over het OTB A12 in Velp plaats. Toch waren er nog zo’n 30 à 40 belangstellenden op de spooravond afgekomen. Een bestuursdelegatie van Geen Noordtak Velp kon natuurlijk niet ontbreken. Samen met voorzitter Gerard de Kuijper en penningmeester Henk Molenaar was ik dan ook naar Dieren getogen.

Ook lokale politici hadden de weg naar Theothorne gevonden. Raadsleden van diverse politieke partijen gaven acte de présence. Een verheugende ontwikkeling want de ambitieloze opstelling van het college van B&W die blijkt uit de Brief over de Spoorinfrastructuur belooft niet veel goeds. Voor het leefmilieu rond het spoor kan de gemeente veel meer doen dan nu. Of sterker: ze doet nu niets aan dat leefmilieu terwijl dat wel zou moeten.

Daarnaast dient de politiek zich ook bezig te houden met toekomstige ontwikkelingen. In de nabije toekomst dreigt een fors zwaardere belasting van de IJssellijn met zowel goederen- als reizigersvervoer. Met alle gevolgen van dien.

Geen Noordtak Velp heeft al diverse malen brieven naar raad en college gestuurd en ingesproken bij een raadsvergadering. (Klik hier voor de laatste brief) Ook TAK en de Belangenvereniging Dieren trekken de politiek regelmatig aan het jasje. Hopelijk heeft het effect.

In februari komt de brief van het college aan de orde en ik hoop dat de raad doorpakt. Een stevige koerswijziging van het Rhedense spoorbeleid is nodig. Het roer moet om.

De uitgenodigde sprekers verzorgden een interessante avond. Fred van Daalen van de Belangenvereniging Dieren hield een exposé over verleden, heden en toekomst van de IJssellijn en hij deed een oproep aan de volksvertegenwoordigers om op te komen voor het leefmilieu van en de belangen van burgers.

Henk Derks van TAK/RONA gaf uitleg over geluid(soverlast). Wat zijn decibellen, L-den en wat zeggen nationale en internationale wetgeving en richtlijnen daarover. De gemeente zal niet ontkomen aan die wetgeving en zal zich hoe dan ook bezig moeten houden met dit onderwerp.

Dhr. Bal, voorlichter van Railcargo, had een heel ander vertrekpunt. Gezien zijn achtergrond logisch natuurlijk en ik had ook niet anders verwacht. Hij bejubelde vooral de zegeningen van het goederenvervoer. Dat is volgens hem veiliger en milieuvriendelijker. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vergeleek hij het railvervoer met het vervoer per schip en over de weg. Kennelijk is de binnenvaart een geduchte concurrent van het railvervoer want hij legde daar extra nadruk op.

Hij kon het sceptische publiek natuurlijk niet overtuigen. Want hij vergat een essentieel punt. Die schepen varen niet door de Parallelweg en de Burgemeester de Bruinstraat en die schepen belasten niet het leefmilieu van de dichtbevolkte gebieden rond het spoor. Dat doen de treinen wél. En díe belasting willen we nu juist terugdringen en ten goede keren. Misschien een goed idee om een goederenspoor in de IJssel te leggen?

Dhr. Bal moedigde de bevolking aan gebruik te maken van alle mogelijkheden om de schadelijke effecten van het spoorvervoer op de leefomgeving terug te dringen. Hij was vooral voorstander van ondertunneling en ongelijkvloerse kruisingen. Ook logisch: Railvervoerders zullen het wegnemen van iedere hindernis van harte toejuichen. Zij willen hun treinen immers zonder oponthoud en zo snel mogelijk van A naar B sturen.

Waar het ons om gaat: De overheid moet het welzijn van haar burgers ter harte nemen en (bij groeiend spoorgebruik) veel meer in het spoor en de spooromgeving investeren. Zowel in verbetering van het leefmilieu als in nieuwe spoorlijnen, buiten de dichtbevolkte gebieden om.

Bijvoorbeeld in een nieuwe Noordtak.

Zie ook het verslag 'Niet alleen focussen op Noordtak' in de
Gelderlander of klik op onderstaande afbeelding om te vergroten.

woensdag 21 januari 2009

Handen af van NUON-geld

De voorgenomen verkoop van Essent doet heel wat stof opwaaien. Het schijnt dat de kopers ook voor NUON staan te dringen. Gelderland is voor 45% eigenaar van NUON en de Gelderse staten heeft wel oren naar verkoop. Dat kan miljarden opleveren.

Het kabinet spreekt met twee monden

Wouter Bos dreigt roet in het eten te gooien. Die kijkt al verlekkerd naar de opbrengsten en wil een greep in de kas doen.

Waarom heeft het rijk dat dan niet eerder gedaan. Provincies en gemeenten hebben al heel lang aandelen in de energiebedrijven en dan zal de rijksoverheid nu, zelf samen met “Europa” de grote aanjager van privatisering, de winsten van de rechtmatige aandeelhouders confisceert. Om deze vervolgens in het kredietgat te stoppen zeker. Of om allerlei leuke projecten in de Randstad op te tuigen.

Tegelijkertijd roept Jan Peter Balkenende lokale en provinciale overheden op om maximaal te investeren in infrastructuur en woningbouw.

Daar moet je die lokale en provinciale overheden dan wel de kans voor geven. De verkoop van de energiebedrijven biedt daar uitgelezen kansen voor.

De miljarden voor Essent en mogelijk binnenkort ook NUON kunnen in deze recessie uitstekend gebruikt worden om de economie aan te jagen. Voorbeelden genoeg. In onze omgeving is er nog wel wat te doen: met provinciale ondersteuning zou bijvoorbeeld een overkapping van de A12 van de grond kunnen komen en kunnen plannen uit de studie pArk12 worden gerealiseerd. NUON-geld kan ook worden ingezet voor het versneld doortrekken van de A15. Tolheffing op de Pleijroute met alle nadelige gevolgen van dien kan daarmee ook worden voorkomen. En wat denkt u van Hart van Dieren? Er is dan genoeg geld om het oorspronkelijke plan uit te voeren. Niet de halfbakken versie die vorig jaar is afgeschoten maar een volledige ondertunneling van spoor en weg. En dan zijn er vast nog projecten in de Nijmegen en Arnhem die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Dat geld is bovendien van ONS, inwoners van Gelderland en NIET bestemnd voor het aanzuiveren van Bos zijn huishoudboekje.

Politieke partijen en de regering kunnen hoog en laag springen maar de verkoop van Essent, NUON en Eneco lijkt niet tegen te houden. Maak van de nood een deugd. Gebruik het geld goed. Niet door het op de bank te zetten maar door het uit te geven. Juist nu, in de recessie kan het geld een geweldige oppepper aan de economie geven én kunnen bekende knelpunten worden aangepakt. Dus, uitgeven die hap en niet afwachten tot Den Haag zich over dat geld “ontfermd”.

De gemeente Rheden heeft ook NUON-aandelen. 58.983 om precies te zijn. Ze zijn nominaal vijf euro waard maar als NUON wordt verkocht levert het heel wat meer op. De opbrengst kan bijvoorbeeld uitstekend gebruikt worden om het leefmilieu rond het spoor te versterken.

dinsdag 20 januari 2009

Aandacht voor het spoor

De Belangenvereniging Dieren eo belegt vanavond om 20:00 uur in Theothorne in Dieren een sessie over het spoor. In de lokale pers lees ik dat het onderwerp de onlangs verschenen spoornota is. Dat misverstand wil ik hierbij even uit de weg helpen. Je mag van mij de Brief over de Spoorinfrastructuur van alles noemen maar het is géén spoornota, hoogstens een voorzichtige aanzet om tot die spoornota te komen.

In deze spoorbrief toont het college een verontrustend gebrek aan ambitie en ziet zichzelf niet in de “lead”. Het college ziet Rheden vooral “meepraten” terwijl ze zelf juist een voortrekkersrol zou moeten vervullen in zaken als bestrijding van geluids- en trillingshinder, reduceren van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen, gevelsanering enzovoorts.

Het is onthutsend te constateren dat het college ook niet op de hoogte lijkt van de laatste ontwikkelingen. In ieder geval blijkt dat niet uit de brief. In studies en analyses die de laatste anderhalf jaar zijn verschenen wordt intensiever gebruik van het spoor onderzocht. Daarin worden scenario’s geschetst waarin de IJssellijn (Arnhem-Zutphen) wordt belast met tientallen goederentreinen (prognoses variëren van 46 tot 70 goederentreinen) per etmaal en 8-12 reizigerstreinen per uur. En dan hebben we het nog niet eens over de lighthrailplannen van de Stadsregio.
In de brief wordt zelfs met geen woord gerept over de officiële zienswijze van de gemeente Arnhem op het “OTB Sporen in Arnhem” die voorstelt om een goederenspoor om de zuidkant van Arnhem en Velp heen te leiden en tussen Velp en Rheden aan te sluiten op de IJssellijn.

Er zijn wel lichtpuntjes. Het is verheugend om te zien dat de spoor- en belangengroepen in de gemeente dit allemaal wél oppakken. De avond in Theothorne is daar een uiting van. Deze groepen timmeren steeds nadrukkelijker aan de weg. Daar hebben de inspanningen van Geen Noordtak Velp in het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen.

Ook in de raad lijkt het besef door te dringen dat er iets moet gebeuren.

Nu het college nog.

maandag 19 januari 2009

VVD-website vernieuwd

De VVD heeft haar website vernieuwd.

Dat scheelt effe een stuk met de oude site zeg.

Alles is strak en overzichtelijk weergegeven.

Mooie site. Ziet er kek uit.

Kijk op de VVD-site ook even naar het bericht over de Spoorse doorsnijdingen

En ik ben benieuwd naar de vulling van de weblog. Dat wordt schrijven Ronald.

Winkel van Sinkel (6)

Afgelopen dagen vooral druk geweest met verjaardagen en bezoeken en ik heb nu even geen zin om diep op onderwerpen in te gaan. Dus ik begin gewoon maar ’n beetje op m’n toetsenbord te hameren. Onderwerpen genoeg hoor. Het Ontwerp Tracėbesluit A12, de spoorbrief van het college of de verkoop van Essent en later mogelijk ook NUON.

En heeft het wel altijd en overal zin? Neem nou zo’n OTB A12. Er wordt een heel circus opgetuigd om allerlei belanghebbenden hun mening over het OTB te laten geven. Individuele burgers, stichtingen, overheden en wat dies meer. Zij trekken alle registers open om hun ideeën over het voetlicht te brengen. Ik doe daar zelf ook volop aan mee hoor. En ik ga ook mijn zienswijze over het OTB opstellen.

Maar welke concrete effecten heeft die inspraak nu eigenlijk? Ik twijfel daar wel eens aan. Heeft het wel zoveel zin? Er is ongetwijfeld al eens onderzoek naar gedaan maar zo snel kan ik er niks over vinden. Hoe beleven de “insprekers” bijvoorbeeld hun betrokkenheid? Is het al voldoende dat ze er iets van vinden? Verwachten ze echt concreet resultaat? Welke resultaten levert inspraak op zo'n OTB nu überhaupt op? Is dat getalsmatig uit te drukken? Helpt inspraak om plannen te accepteren? Kortom, voer voor allerlei –ologen.

Goed. We gaan dus gewoon door. Kijk ook eens op de website van de Stichting Duurzame A12. Daar kunt u voorbeelden van zienswijzen downloaden die u kunt gebruiken om zelf uw zienswijze op te stellen en in te sturen naar inspraakpunt.nl Enkele aanbevelingen ga ik zeker zelf ook gebruiken.


Dinsdag 20 januari (morgen dus) is er een informatieavond en donderdagavond 22 januari is er een hoorzitting. Beide in Hogeschool Van Hall Larenstein. Morgen zit ik zelf in Dieren bij de spooravond in Theothorne maar donderdag hoop ik wel aanwezig te zijn.

donderdag 15 januari 2009

Van Gelderse Pim tot Gelderse Wilders

Wullink is door het partijbestuur van Gemeentebelangen kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de partij. Maandag 19 januari kunnen de leden van Gemeentebelangen daarover een oordeel vellen.

In het artikel "Gemeentebelangen in het kielzog van Geert Wilders." refereerde ik aan het krantenartikel "Van Gelderse Pim tot Gelderse Wilders" dat in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 2007 op zaterdag 10 februari 2007 in de Gelderlander verscheen. Een mooi stuk van de hand van journalist Rob Berends. Helaas is het niet meer op de website van de Gelderlander te vinden. Daarom heb ik het nu ook opgenomen op deze blog.

Van Gelderse Pim tot Gelderse Wilders

De Strijd om de rechtse kiezer in Gelderland is in volle hevigheid losgebarsten. Een aantal LPF'ers is een Wilders-achtige partij begonnen, tot ergernis van Geert Wilders.

Olof Wullink legt in zijn woonkamer in Velp een A4'tje vol cijfers op tafel. Het zijn verkiezingsuitslagen uit de Gelderse gemeenten. In 2003 stemden 50.000 Gelderlanders op de LPF, drie jaar later 53.000 op Geert Wilders. En dus is het logisch, vindt Wullink, dat ook hij de LPF heeft verlaten om zijn eigen Wilders-achtige partij op te richten. "Onze kiezers zijn naar Wilders overgestapt. Ik volg onze kiezers".

Dat is niet helemaal waar. Wullink mag flirten met de Partij van Geert Wilders, de liefde komt van één kant. Wilders laat weten dat hij nergens meedoet met de Provinciale Verkiezingen dat Wullink NIET zijn man in Gelderland is.

Het deert Wullink niet. Hij keerde na de Kamerverkiezingen van 22 november, waarbij de LPF van acht naar nul zetels duikelde, zijn partij de rug toe en richtte met een groep andere ex-LPF'ers en Wilders-sympathisanten Een voor de Vrijheid op. Die naam is een samentrekking van Een.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. "Als je de aanhang van de PVV en die van Verdonk samen neemt, kun je zomaar zes zetels in de Staten halen".

Wullinks overstap wekt verbazing in de Gelderse Politiek. Wullink presenteerde zich in de afgelopen vier jaar als een bedaarde, bijna bescheiden man. Ingrijpende plannen presenteerde hij niet. Hij diende in Provinciale Staten geen enkel initiatiefvoorstel in en kwam ook niet met opzienbarende moties. Het gevaar van de Islam, kernpunt van het programma van Wilders, roerde hij nimmer aan.

De Gelderse VVD-lijsttrekker Jan Markink verbaast zich over de metamorfose van Olof Wullink. "Hij belde mij voor een vergadering vaak op om te vragen wat wij van een bepaald onderwerp vonden". Wullink is een partijhopper. Een voor de Vrijheid is zijn vijfde partij. Hij was al eens lid van CDA en VVD en was ook betrokken bij de lokale Rhedense partij GemeenteBelangen. "Een gelukszoeker is hij", vindt VVD'er Markink.

De Velpse politicus zelf ziet dat anders. "Zolang we in Nederland geen tweepartijensysteem hebben, zijn er voor mij meer mogelijkheden. De SP, GroenLinks en de PvdA zijn voor mij uitgesloten. Maar bij een conservatief CDA of bij de Verdonk-vleugel van de VVD voel ik me ook thuis.

Sinds de oprichting van Een voor de Vrijheid uit Wullink zich een stuk radicaler. "Pim zei: De Islam is een achtergebleven godsdienst. Eerst na die tijd is duidelijk geworden dat het ook een godsdienst is die wil overheersen. Ik heb veel rondgereisd in Indonesie en heb gezien hoe islamterroristen op Bali de economie om zeep hebben geholpen. De Islam is veel geweldadiger dan Pim zich realiseerde. Mijn positie is nu anders dan voorheen. Op 22 november hebben de kiezers laten zien dat ze dit geluid willen".

En zegt hij:"In grote steden, ook in Gelderland, is over een generatie de helft van de bevolking allochtoon. Daarom moet er een moratorium op immigratie komen".

In de Gelderse politiek leeft de verwachting dat Wullink garen zal spinnen bij zijn radicalisering.

"Maar het is niet meer dan een poging om mee te liften op het succes van Wilders", zegt Anton Reebergen, de nieuwe lijsttrekker van de Lijst Fortuyn.

"Ik vind het puur opportunisme", vindt SP-leider Agnes Lewe. "Van een redelijk nette Fortuynist is hij verworden tot een schreeuwlelijk. We zullen vaker de confrontatie met hem aan gaan".

"Ja, daar schrikken ze van, ze dachten: Die LPF komt niet meer terug. Met Een voor de Vrijheid ben ik ineens een bedreiging voor ze".

Het liefst wil Wullink de zetels die hij haalt, in de komende periode overdragen aan de Partij van Wilders. Die laat weten daar absoluut geen behoefte aan te hebben.

"Wat mensen elders in het land doen, moeten ze zelf weten", zegt zijn woordvoerster. "Wij hebben een fractie in Den Haag. Als wij mensen in de regio's hadden gehad, hadden we zelf mee gedaan".

Gemeentebelangen in het kielzog van Geert Wilders

Het bestuur (en de raadsfractie) van Gemeentebelangen heeft Olof Wullink kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de partij.

Twee dingen zijn zeker: Wullink heeft een groot aantal politieke partijen versleten én hij heeft uiterst rechtse opvattingen. Hij is een van de meest rechtse politici van deze regio.

En Olof Wullink weet ontegenzeggelijk hoe het er binnen partijen aan toe gaat. Hij heeft al een heel lijstje afgewerkt. Zo is hij lid geweest van de landelijke partijen CDA, VVD, LPF en de Lijst Vijf Fortuyn, een nakomeling van de LPF. Daarnaast is hij oprichter van de provinciale Wilders-kloon "Een voor de Vrijheid" en lid van Gemeentebelangen.

Namens de LPF was hij lid van provinciale staten van Gelderland. Bij de kamerverkiezingen van 2006 verdween de LPF uit de Tweede Kamer en de Lijst Vijf Fortuyn haalde ook geen zetels. Reden voor Wullink om het zinkende schip te verlaten.

Hij zag op dat moment meer brood in de PVV en probeerde aan te sluiten bij het succes van Geert Wilders. Daartoe richtte hij samen met enkele oud-LPF-ers en Wilders-aanhangers speciaal voor de Gelderse provincieverkiezingen de partij “Een voor de Vrijheid op” die suggereerde de “Gelderse Wilders-partij” te zijn. Geert Wilders zag dat niet zitten en liet weten dat de EVV ten onrechte suggereert dat er een relatie met de PVV was. Letterlijk: "Wij weten niet wie deze mensen zijn" en “dat Wullink NIET zijn man in Gelderland is”.

In de Gelderlander van 10 februari 2007 stond het artikel “Van Gelderse Pim tot Gelderse Wilders” waarin het een en ander uit de doeken wordt gedaan. Helaas staat het niet meer op de website van de Gelderlander zelf maar ik heb twee andere sites gevonden waar een kopie staat. Klik hier om het artikel “Van Gelderse Pim tot Gelderse Wilders” op de site Lijst Pim Fortuyn – Duiven, te lezen. Uit het bijgevoegde commentaar blijkt tevens dat de Gelderse Fortuynisten niets meer van “zetelrover” Wullink willen weten.

(Noot Theo kooijmans 15-1-2009: Het artikel "Van Gelders Pim tot Gelderse Wilders" uit de Gelderlander van 10 februari 2007 waarover in deze posting wordt gesproken staat inmiddels ook op Politiek Rheden. Klik hier om naar dat artikel te gaan.)

Wullink voelde zich ook aangetrokken tot Rita Verdonk. In het Volkskrantartikel Dirigent Rita Verdonk zoekt orkest (31 maart 2008) wordt ook Wullink geciteerd. Maar ja, Verdonk moest afgelopen jaar klap op klap incasseren en Trots op Nederland is een zinkend schip dus de liefde van Olof voor IJzeren Rita zal inmiddels ook wel bekoeld zij.

Nu is hij dus in beeld als voorzitter van Gemeentebelangen. Meerdere mensen bij Gemeentebelangen zijn afkomstig uit de socialistische hoek en hebben een PvdA-achtergrond en/of een (soms langdurig) vakbondsverleden. Hoe een voorzitterschap van Olof Wullink met dat sociale imago van Gemeentebelangen te rijmen valt is voor mij een vraag maar voor de mensen die het nu bij Gemeentebelangen voor het zeggen hebben ongetwijfeld een weet. Daar krijgen we vast nog wel een antwoord op.

Met de kandidaatstelling van Wullink geven de bestuurders van Gemeentebelangen een helder signaal.

Gemeentebelangen gaat rechtsaf en volgt het spoor van Geert Wilders.

En daar wil ik sowieso niet bijhoren.

Eens zien of er nog oppositie komt van leden van GB die zich daar ook niet mee willen (laten) associëren.