Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 4 februari 2009

Gedeputeerde Staten negeren (opnieuw) Gelders Parlement

De Gelderlander meldt dat de provincie Gelderland in haar zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit A12 aandringt op de inzet van 'innovatieve oplossingen en methodes' om de overlast voor de inwoners van de aanliggende wijken in Arnhem, Velp en Rozendaal te beperken. Vage formulering waar je niet veel mee kunt. Of juist wel. Rijkswaterstaat zal zeggen dat ze al jaren voorop loopt met het toepassen van innovatieve concepten.

En Gedeputeerde Satten gaan weer eens in de fout. Deze bestuurders hebben voortdurend de neiging om de gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel te zetten en op eigen houtje zaken te regelen. Ook nu weer. De Gelderse zienswijze is niet vooraf ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten en de Staten is de mogelijkheid ontnomen om nog wijzigingen in die zienswijze door te voeren.

D66-fractievoorzitter Martijn Leisink is daar, zeer terecht, boos over. D66 had bijvoorbeeld graag expliciete steun voor de overkapping in de zienswijze willen laten opnemen.

Kan dus niet meer. Martijn Leisink heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

-------------------
datum: 2 februari 2009
van: Martijn Leisink (D66)
onderwerp: Betrokkenheid Provinciale Staten bij zienswijzen

Inleiding
Op 20 januari heeft D66 gevraagd naar de stand van zaken omtrent de provinciale zienswijze op het ontwerp-tracébesluit A12. Uit het antwoord bleek dat u voornemens was zelf een zienswijze in te dienen onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten. Dat was voor D66 direct de aanleiding af te zien van agendering in de commissie MEZ van 28 januari jl.

De afgelopen dagen zijn bij ons echter ernstige twijfels gerezen of het maken van een dergelijk voorbehoud wel een formele status heeft. In het bijzonder vragen wij ons af of het voor Provinciale Staten thans nog mogelijk is om nieuwe elementen (zoals aandacht vragen voor het mogelijk overkappen van de snelweg) aan de zienswijze toe te voegen. Voor de onlangs door u vastgestelde zienswijze ontwerp-tracébesluit A28 doet zich overigens precies dezelfde situatie voor. Daarom hebben wij de volgende vragen.

Vragen

1. Uit de jurisprudentie maken wij op dat een zienswijze in het kader van een ontwerp-tracébesluit ten minste beknopt de kern van de opvatting, bedenking of bezwaar moet beschrijven. Wanneer een bepaald onderwerp in de zienswijze in het geheel niet geadresseerd is, kan dat na afloop van de termijn niet meer aan de zienswijze worden toegevoegd. Bent u het met onze conclusie eens?

2. Het is een bevoegdheid van Provinciale Staten om de zienswijze op een ontwerp-tracébesluit vast te stellen. U heeft (de uitgangspunten voor) de zienswijze A12 en A28 niet voorgelegd aan een statencommissie of aan Provinciale Staten. Inmiddels is dat binnen de termijn ook niet meer mogelijk. Bent u het met ons eens dat Provinciale Staten daardoor wezenlijk zijn beperkt in hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen op deze zienswijze?

3. Is het juist dat Provinciale Staten hierdoor (als voorbeeld van een consequentie)formeel in de zienswijze geen nieuwe elementen meer in kunnen brengen, zoals uitspraken over de wenselijkheid van (een onderzoek naar) een overkapping van dit stuk van de snelweg?

4. De gemeente Arnhem heeft hun zienswijze voor verbreding van de A12 binnen de termijn laten vaststellen door de gemeenteraad. Waarom bent ú er dan zelfs niet in geslaagd de zienswijze of de uitgangspunten voor de zienswijze aan de statencommissie voor te leggen?

5. Waarom heeft u uw zienswijze ontwerp-tracébesluit A28 aanvankelijk op de geheime GS-agenda geplaatst?

6. Op welke manier gaat u de procedure ten aanzien van zienswijzen aanpassen, zodat Provinciale Staten maximaal van hun bevoegdheid gebruik kunnen maken?

Wij verzoeken u vriendelijk, indien mogelijk, de antwoorden toe te sturen, voordat Provinciale Staten over de zienswijze ontwerp-tracébesluit A12 en A28 gaan beraadslagen.

Martijn Leisink

Effe dimme!

Doe wat eerder het licht uit. Dat kan aardig lucratief zijn. De gemeente Renkum krijgt 90.000 euro om het licht op enkele plekken te dimmen. Daar wordt een heel plan voor opgesteld hoor dus doe er niet zo lacherig over.

Voor die 90.000 euro wordt de bevolking wordt betrokken bij het lichtbeleid. Die mag zeggen waar, wanneer en hoe de lichtschakelaar moet worden bediend.
Jaja, zo’n meepraatronde kost ’n sloot geld.

En de gemeente moet iedereen te vriend houden want als Piet het licht wil uitdoen op de Dreyenseweg dan blijft Klaas niet achter. Die wil ook zijn gelijk en stelt voor om het licht op de Benedendorpseweg te dimmen.
Renkum mag ook niet achtergesteld worden bij Oosterbeek dus een evenwichtig aan/uit-beleid is nodig.

Mogelijkheden genoeg hoor. Herstel de lantaarnopsteker weer in ere. Of neem lichtdimmers in dienst. Die zorgen ervoor dat overal het licht op het juiste moment en met de juiste sterkte wordt ontstoken en natuurlijk ook weer wordt uitgedaan.

Je kunt ook alle inwoners een lichtafstandsbediening in de voorkamer geven. Kunnen ze zelf de lantaarns voor hun huis ontsteken of uitdoen.
Wil de laatste die naar bed gaat het licht uitdoen?

En de lichtstichtingen en -comités schieten als paddestoelen uit de grond. Iedere straat zijn eigen lichtcommissie. Weer 'n hobby.

Er is ook een snelle methode. Reik van gemeentewege gratis katapults uit aan de jeugd. Dan is het zo gedaan met de lichthinder.
Yes, we can!

Ook iets voor Rheden!?