Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 19 april 2009

Huzarenstukje!?

Het samengaan van de Stichting Zorg en Wonen (SZW) en de Humanistische Exploitatiestichting Zorg Velp/Humanistisch Woon- en Zorgcentrum Velp (HWZV) in de zorgorganisatie Innoforte lijkt geen succesverhaal.

Onrust en onvrede zijn inherent aan fusieprocessen. Na ’n paar jaar zou zo’n organisatie toch in rustiger vaarwater moeten komen. Maar het blijft onrustig. Met enige regelmaat word ik benaderd door mensen die zich beklagen over de werkbelasting, onderling wantrouwen en strijd, hoog personeelsverloop en de zorgen over de kwaliteit van de zorg zelf.

Gemeld wordt dat de verpleeghuisartsen zijn opgestapt of binnenkort opstappen omdat verzoeken om ondersteuning in middelen en uitbreiding van uren om aan valpreventie te werken niet gehonoreerd worden, dat de Raad van Bestuur (dhr. Cools) onder vuur van de ondernemingsraad ligt en dat leden van de Raad van Toezicht her en der in de organisatie aan het informeren zijn over de ontevredenheid die er leeft en de dingen die gebeuren.

In september 2008 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het Lorentzhuis geïnspecteerd. Dat pakte niet zo goed uit.

De inspectie signaleerde hoge risico's hoge risico’s op het gebied van:
• Valpreventie
• Infectiepreventie en –behandeling
• Zorg voor cliënten met gedragsproblemen bij verzorgd wonen
• Vocht en voeding
• Inzet van voldoende personeel op doelgroepen
• Verpleegkundige en andere materialen

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft Innoforte vorig najaar een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen staan om deze risico’s te verkleinen cq weg te nemen. De inspectie was daar echter niet tevreden mee.

Op 16 januari 2009 schrijft het IGZ aan dhr. Cools, de Raad van Bestuur van Innoforte:

"Het plan van aanpak gaat in op alle door de inspectie benoemde risico’s, zoals opgenomen in het inspectierapport. De inspectie mist in het plan van aanpak echter concrete resultaten. Een resultaat als: “medewerkers zijn bekend met protocol”en activiteit: “bespreken van het protocol in werkoverleg” is niet erg concreet en houdt bovendien geen rekening met het gestelde in hoofdstuk 3.2 van het inspectierapport

Ik verzoek u dan ook een aangepast plan van aanpak toe te sturen, waarin duidelijker geformuleerd is wat u wilt bereiken en hoe u de gesignaleerde risico’s wilt verminderen.”

Op 12 maart 2009 heeft de inspectie een gesprek met dhr. Cools. Uit het door de inspectie opgestelde gespreksverslag (dd 17 maart) blijkt nogmaals dat het eerder opgestelde plan van aanpak onvoldoende is bevonden en dat de IGZ nog steeds geen reactie op de eerdere brief van januari had ontvangen.

De inspectie stelt dat “tot nu toe de personeelsformatie niet gebaseerd is op de zorgzwaarte, maar meer op financieel economische en historische gronden.”

Verder wordt opgemerkt "dat processen in de organisatie bijvoorbeeld ook ten aanzien van het ontwikkelen en implementeren van het protocol valpreventie lang duren. Dit heeft niet alleen consequenties voor het HKZ*-proces, maar ook voor het zich voordoen van risico’s in de zorg."

*HKZ = stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

En “Het voorgenomen plan om in 2008 het certificaat in het kader van HKZ, intramuraal, te behalen is niet gelukt, onder andere ook door de verhuizingen. Het voornemen is nu om eind 2009 het certificaat te behalen. …… HKZ extramuraal is wel behaald."

In het gesprek is verder afgesproken dat er aandacht komt voor scholing van medewerkers voor het omgaan met het DKS-systeem (Digitaal Kwaliteitssysteem) én dat er een nieuw plan van aanpak komt voor ’t Lorentzhuis.

Maar nu komt het mirakel. Want op haar website meldt Innoforte trots:

Klik op de afbeelding om te vergroten
Innoforte heeft op 31 maart het felbegeerde HKZ-certificaat in de wacht gesleept voor haar locaties in Velp. Dat zijn verzorgingshuis De Biesdel, kleinschalig verpleeghuis ’t Jagthuis, verzorgings- en verpleeghuis het Lorentzhuis en woonzorgcentrum Oosterwolde, plus alle ondersteunende diensten.

Dus…. op 12 maart wordt vastgesteld dat het behalen van het HKZ-certificaat (intramuraal) voor eind 2009 is gepland. Eerst moet orde op zaken worden gesteld want invoering van processen (bijvoorbeeld het belangrijke proces valpreventie) gaat niet snel genoeg hetgeen consequenties heeft voor het HKZ-proces. Verder wil zij aandacht voor scholing van medewerkers om met het DKS-systeem om te leren gaan én zij eist een nieuw plan van aanpak voor het Lorentzhuis.

Klik op de afbeelding om te vergroten
Op de website van HKZ staan alle instellingen met een certificaat vermeld. Bij Innoforte staat dat op 27-11-2007 het certificaat is afgegeven. Dat moet dan, als het IGZ-verslag klopt, juist dat HKZ-extramuraal zijn. Het per 31 maart behaalde certificaat wordt echter niet vermeld. Terwijl de lijst is bijgewerkt tot en met 17 april 2009. Is de certificering door de instelling die zo’n certificaat moet uitreiken (in dit geval TNO) soms nog niet doorgegeven aan HKZ?

Innoforte heeft blijkbaar een huzarenstukje geleverd. Een traject van zo’n 9 maanden is ingekort tot 19 dagen! De planning was immers eind 2009 terwijl het aantal dagen tussen het gesprek op 12 maart en het behalen van het certificaat op 31 maart slechts 19 dagen bedraagt. Al die problemen zijn dus in minder dan drie weken opgelost. Het personeel is opgeleid, er is voldoende personeel ingezet, alle protocollen en processen zijn ingevoerd, er zijn genoeg verpleeg- en hulpmiddelen en het IGZ is tevreden!

Kennelijk zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Of vergis ik me? Ziet het er allemaal toch niet zo rooskleurig uit als Innoforte voorstelt?


Onderstaand de brieven van het IGZ.
Klik op een van de afbeeldingen om te vergroten en de documenten beter leesbaar weer te geven.