Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 4 augustus 2009

Een zomerfantasie: betaald parkeren in Dieren

Door: Adriaan Dolk

Het politieke bedrijf is deze weken zo goed als stil gevallen en in plaats van buiten adem gelijke pas te houdcen met onze bestuurders door het becommentariëren van hun miskleunen is er nu gelegenheid de gedachten wat te laten dwalen. Zo vraag ik me op deze mooie zomerdag onder meer af hoe het is gesteld met het “gat van Dieren”

De laatste berichten waren dat het tekort kon oplopen tot 18 miljoen euro, maar dat is al weer van enige tijd geleden. Tekorten hebben de onverbiddelijke neiging alleen maar groter te worden, zodat we de plank niet ver mis zullen slaan door aan te nemen dat we heden ten dage met een mooi rond tekort van 20 miljoen euro te maken hebben. Er wordt nog steeds geheimzinnig gedaan over de verdeling van deze lasten tussen provincie en gemeente, maar het verschil tussen veel en minder veel is maar betrekkelijk. In beide gevallen is duidelijk dat de burgerij van de gemeente Rheden een substantieel bedrag zal moeten opbrengen.

Je vraagt je dan op zo’n mooie dag af hoe onze bestuurders dat in het vat zullen gieten. In deze zorgelijke tijden zal een verhoging van de rioolrechten of afvalstoffenheffing niet echt op bijval kunnen rekenen en de huizenprijzen dalen, zodat een verhoging van de OZB helemaal niet te verdedigen is.

Toch zie ik een lichtpuntje. Het is al weer enige jaren geleden dat er een bericht in De Gelderlander stond over het invoeren van betaald parkeren in Dieren. Daar kwam toen zoveel commentaar op dat het sindsdien rustig was op dit front. Als ons gemeentebestuur straks kan wijzen op een zo langzamerhand onhoudbare parkeersituatie rondom het winkelcentrum Calluna is het kat in het bakkie. Ze kan niet anders - overmacht

Vanaf de start van het winkelcentrum Calluna in 1968 rustte op elke ondernemer die zich daar wilde vestigen de verplichting - afhankelijk van de oppervlak van zijn zaak - een aantal parkeerplaatsen te bekostigen – óf op eigen terrein, óf tegen betaling van een fors bedrag per parkeerplaats aan de gemeente. Aan deze regel werd streng de hand gehouden. Zo is de (ver)bouwvergunning voor het restaurant De Pastorie aan de Wilhelminaweg in Dieren in eerste instantie indertijd geweigerd omdat er twee parkeerplaatsen te weinig in de plannen waren opgenomen. Regel is regel zei de gemeente.

Alles duidelijk dus; maar dan dringt zich toch in mijn overpeinzingen het nieuwe huisartsencentrum aan de Wilhelminaweg naar voren. Geen enkel probleem voor mij met een huisartsencentrum. Maar er zijn in Dieren meerdere lokaties voor zo’n centrum beschikbaar en waarom dan kiezen voor vestiging aan de drukke Wilhelminaweg. Nota bene een straat met een woonbestemming.

De enige verklaring die ik kan bedenken is dat Mediq apotheken beheer bv - want die heeft de bouwvergunning aangevraagd en aan die is de bouwvergunning verleend - de voor haar meest voordelige deal met de Rabobank heeft kunnen afsluiten.

De Gelderlander bericht op 22 juli over Albert Lentink die als enige ondernemer in het winkelcentrum Calluna de euvele moed heeft tegen de bestuurlijke consensus in te roeien. Hij valt de bezwarencommissie van de gemeente Rheden onder meer lastig met een beroep op handhaving van de parkeernorm geldend voor het winkelcentrum Calluna sinds 1968.

Tijdens de zitting van de bezwarencommissie komt er door het hanteren van verschillende rekenmethodes – hoe kan het ook anders - een verschil naar voren over het aantal parkeerplaatsen dat het huisartsencentrum voor haar rekening dient te nemen. Maar of Lentink het nu uitrekent of de gemeente er is een tekort aan parkeerplaatsen voor het huisartsencentrum aan de Wilhelminaweg uiteenlopend van 44 plaatsen (Lentink) tot 21 plaatsen (gemeente).

De berekening van Lentink negerend wil de gemeente het tekort voor een deel compenseren door parkeerplaatsen langs de Wilhelminaweg beschikbaar te stellen en voor het overblijvende deel Mediq apotheken beheer bv ontheffing te verlenen van de norm. Papier is geduldig, want die parkeerplaatsen langs de drukke Wilhelminaweg zijn al hard nodig voor het winkelcentrum zelf of behoren tot de parkeerfaciliteit van de woningen langs deze weg. En in welk opzicht wijkt een organisatie als Mediq aphotheken beheer bv af van de andere ondernemers in het winkelcentrum Calluna? En hoe dan is een ontheffing van de parkeernorm door de gemeente te rechtvaardigen?

De huisartsen zelf schermen met het begrip algemeen maatschappelijk belang. Geen zuiver argument, lijkt mij; schaalvergroting is natuurlijk niet allemaal rozegeur en maneschijn; er kleven ook nadelen aan. In ieder geval is het geen algemeen maatschappelijk belang om het huisartsencentrum specifiek langs dit deel van de Wilhelminaweg te vestigen.

Overigens, geven de zeven huisartsen aan met ieder een assistente het centrum te zullen bemensen. Waar zijn die 19 behandelkamers dan voor nodig die in de bouwvergunning worden genoemd? Rekenen de huisartsen er al op meerdere diensten van de Dierense polikliniek van de Alysis zorggroep aan de Harderwijkerweg te kunnen huisvesten? De specialisten van Alysis (Rijnstaete) zijn hoogst waarschijnlijk van harte welkom om de bezettingsgraad van de behandelkamers op een rendabel niveau te brengen. En ook, waarom bloedonderzoek, hartfilmpes e.d. zowel aan de Harderwijkerweg als aan de Wilhelminaweg? Hemelsbreed scheelt dat 500 m. Lijkt mij niet efficient en voor Alysis kan het een flinke kostenbesparing betekenen als ook die handelingen in het huisartsencentrum gebeuren. Er zou dan niet zozeer sprake zijn van een huisartsencentrum met 18000 patienten dan wel van een algemeen medisch centrum met polikliniek aan dit deel van de Wilhelminaweg. Meer bezoekers dus dan oorspronkelijk is voorzien en deze zullen allen dankbaar gebruik maken van de parkeermogelijkheden rond het Calluna-blok

Maar wat zou het belang dan zijn voor de gemeente Rheden om die sinds 1968 zo streng gehanteerde parkeernorm opeens soepel toe te passen en de ondernemer Mediq apotheken beheer bv zelfs ontheffing te verlenen?

Op deze mooie zomerdag dient het antwoord zich zonder aarzelen aan. Des te meer auto’s geen parkeerplaats kunnen vinden rondom het winkelcentrum Calluna des te eerder kan betaald parkeren worden ingevoerd en des te eerder is er enig uitzicht dat het gat van Dieren tenminste voor een deel kan worden opgevuld. Alle kleine beetjes helpen immers en regeren is vooruitzien.
En, tsja … ziet u, overmacht.

Adriaan Dolk, Dieren