Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 18 september 2009

Geen Noordtak Velp dringt aan op Rhedense Spoorconferentie

Vorig jaar (!!!) heeft Geen Noordtak Velp (GNV) enkele brieven naar het gemeentebestuur gezonden. Eindelijk, in juli 2009, heeft het college van B&W geantwoord. Onderstaand is een reactie van GNV op dat antwoord. GNV dringt bij het gemeentebestuur aan op breed overleg met de spoorgroepen in de gemeente Rheden à la de Tafel van 10.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden,

Op 13 juli 2009 ontvingen wij, Geen Noordtak Velp, antwoord op brieven (1) die wij in augustus en september 2008 aan u hebben gezonden. Dit na enig aandringen van onze zijde. U beschouwt het gesprek dat de wethouder, de heer H. Elsenaar, op 22 januari 2009 met onze voorzitter, de heer G. de Kuijper, heeft gevoerd als een antwoord op die brieven. (2)

Wij danken u alsnog voor uw schriftelijke reactie. Enkele vragen zijn in uw reactie beantwoord. Op een aantal andere vragen hebben wij geen antwoord gekregen of blijft u wel heel erg in het vage. Zo verwijst u naar het Verkeerscirculatieplan Velp en stelt u dat wordt “nagedacht” over opheffing van spoorovergangen, ongelijkvloerse kruisingen en de gevolgen voor de bereikbaarheid”. Uitvoering van de spooraspecten in het VCP en concretisering van deze “gedachten” in uitvoerbare plannen ontbreekt echter. Aan het leefmilieu van de mensen die dicht bij het spoor wonen wordt echter vrijwel geen aandacht besteed.

Hoewel wij nog steeds teleurgesteld zijn in het “afblazen” van de Nota Spoor juichen wij enkele andere ontwikkelingen wel toe. Wij stellen met enige tevredenheid vast dat onze roep om aandacht voor de plannen om het spoor (en de Noordtak) intensiever in te zetten voor zowel het reizigers- als het goederenvervoer gehoor heeft gevonden bij zowel de raad als het college van B&W. In dit dossier is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de aan de Noordtak gelegen gemeenten en provincies een positieve ontwikkeling.

Dat wil niet zeggen dat we nu tevreden en voldaan achterover kunnen leunen. De gemeente Rheden heeft nog steeds een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van haar inwoners. Echt concrete stappen ter versterking van het bevordering van het leefmilieu langs het spoor zijn nog niet gedaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld nog steeds geen zicht op plannen voor het terugdringen van geluidshinder, trillingshinder of andere milieu- en veiligheidsaspecten die met het spoorgebruik samenhangen.

Geen Noordtak Velp dringt er bij u op aan om nu echt het gesprek met de spoorgroepen aan te gaan. De huidige communicatie beperkt zich tot informele contacten op ambtelijk niveau en uit zich vooral in de uitwisseling van “spoorweetjes”. Als GNV hebben wij daar onvoldoende zicht op en het leidt o.i. ook niet tot concrete resultaten. Wij herhalen daarom nadrukkelijk ons voorstel om naar analogie van de Dierense Tafel van 10 een Rhedense Spoorconferentie in te stellen waarin op politiek-bestuurlijk niveau in alle openheid wordt overlegd en afgestemd met alle groeperingen in Rheden die zich inzetten voor een beter leefmilieu langs het spoor.

Dit overleg houdt zich niet alleen bezig met de actuele situatie maar kan ook dienen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. De frequentie kan afhankelijk van de actuele situatie variëren maar dient minstens twee- à driemaal per jaar plaats te vinden. Bij deze gesprekken zijn vertegenwoordigers van de Rhedense politiek uiteraard van harte welkom.

Dit overleg zal ons inziens een waardevolle bijdrage leveren aan een heldere, breed gedragen visie van de gemeente Rheden op het spoor door onze gemeente.


In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
Hoogachtend,
GNV

(1) tekst "antwoord op brieven" was in de de brief aan het gemeentebestuur helaas weggevallen, tko.

(2) Dat gesprek had louter het karakter van een kennismaking en kan zeker niet aangemerkt worden als antwoord op de brieven van GNV.

Onderstaand de brief van B&W. Klik op de afbeelding om te vergroten.De SP heeft inmiddels ook gevraagd waarom in het antwoord van B&W "op geen enkele wijze de inbreng, mogelijk in een alternatieve vorm van de Tafel van Tien, van de langs het spoor opererende belangengroepen is genoemd?"