Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 31 oktober 2009

20 november: Spoorbezoek Charlie Aptroot

De VVD Rheden organiseert op 20 november 2009 een werkbezoek met Tweede Kamerlid Charlie Aptroot. Onderstaand een deel van de tekst van de uitnodiging en het volledige programma.
------
De fractie van de VVD in de gemeente Rheden organiseert op 20 november 2009 een werkbezoek met Tweede Kamerlid Charlie Aptroot. Onderwerp van het werkbezoek is de leefbaarheid langs de IJssellijn (Spoor Arnhem-Zwolle). Aptroot is VVD - woordvoerder Verkeer en Vervoer in de Tweede Kamer.

Steeds meer ontwikkelingen duiden erop dat de bezetting van de bestaande spoorlijn in de Rhedense dorpen in de toekomst flink zullen toenemen. Het meest verregaande scenario op dit moment is dat er vanaf 2020 per etmaal 100 extra treinen over het bestaande spoor zullen rijden.

De fractie van de VVD wenst deze ontwikkeling niet zonder slag of stoot te accepteren. Wij hebben daarom in maart 2009 een motie ingediend om de leefbaarheid langs de IJssellijn te verbeteren. De motie is aangenomen en houdt in dat ons college samen met andere overheden een sterke vuist moet maken richting Den Haag, om de leefbaarheid langs het spoor aan te pakken. Uiteraard is hierbij het uitgangspunt dat wij de toename van het aantal goederentreinen over het bestaande spoor door de Rhedense dorpen met kracht zullen bestrijden.

Tijdens het werkbezoek zullen wij met verschillende belangenorganisatie uit de dorpen een wandeling maken langs het spoor. Hierbij zullen de onderwerpen trillingen (scheuren in huizen), geluidsoverlast, snelheid, barrièrewerking en veiligheid aan de orde komen. Maar ook kunnen we aan Aptroot laten zien hoeveel van onze inwoners zo dicht langs het spoor wonen.

Programma.
09:15 Verzamelen bij de voorzitter van de belangenvereniging ‘’Geen Noordtak Velp’’, de heer Gerard de Kuijper, Noorder Parallelweg 14, Velp.

09:30 Openingswoord door Ronald Haverkamp, fractievoorzitter VVD Rheden.

09:30-11:30 Wandeling langs het spoor. Bezoek van enkele woningen.
Tijdens deze wandeling zullen wij diverse woningen van binnen bekijken en de verdere problematiek zoveel mogelijk zichtbaar/voelbaar maken.

11:30-12:30 Inbreng belangenorganisaties. Welke problemen kennen de verschillende dorpen Voor dit werkbezoek worden ook belangenverenigingen uit andere dorpen uitgenodigd. Wij willen deze graag de gelegenheid geven hun eigen inbreng te presenteren. Deze presentaties zullen vanaf 11:30 uur plaatsvinden bij:

Kook&Barbecue Business
www.kookenbarbecue.nl

Bezoekadres:
Markweg 11, (Industrieterrein De Beemd)
6883JL Velp (GLD)
T. +31(0)26 370 0027

12:30-13:30 Lunch.
Tussen 12:30 en 13:30 uur zullen we afsluiten met een biefstuklunch. Na een uurtje zitten (presentaties tussen 11:30-12:30)) gaan we deze zelf bereiden.

13:30 Afsluiting.

Rhedens Dorpsbelang over het spoor

De spoorkwestie gaat steeds meer leven. Het Rhedens Dorpsbelang heeft hier ook over nagedacht en is met onderstaande notitie gekomen.

Maatregelen voor een goed woonklimaat langs het spoor in Rheden n.a.v. Notitie IJssellijn,concept 21 augustus 2009. Versie 11 oktober 2009

Rheden.

Algemeen
De normen ten aanzien van geluidsoverlast zijn niet meer van deze tijd. Trillingen voel je niet alleen in de woonkamer maar vooral in je slaapkamer op de verdieping. Tuinen worden in deze tijd gezien als een verlengstuk van de woonkamer. De waarde van het gebruik van een tuin wordt niet door de normen erkend. Actualisering zou hier op zijn plaats zijn.

De prognoses gaan voorbij aan de toename van onderhoud aan het spoor. Een werktrein is vergelijkbaar met een korte goederentrein en rijdt vooral midden in de nacht met alle overlast van dien.

Aanwonenden hebben isolatievoorzieningen op eigen kosten aangebracht. Hiervoor is tot nu toe nooit subsidie is nooit door de inwoners van Rheden ontvangen. Waar bewoners tot nu toe de last zelf hebben gedragen, is het nu de beurt aan ProRail/overheid.

Er is angst voor schade aan de woningen van aanwonenden veroorzaakt door de toenemende trillingen. Het is noodzakelijk hiervoor maatregelen te treffen.

Knelpunten
Geloofwaardigheid
Door het uitblijven van de geluidsaneringsmaatregelen die jaren geleden al zijn toegezegd is de overheid niet geloofwaardiger geworden wat nieuwe overleg structuren beïnvloed.

Materieel
Er is sprake van zeer grote toename van goederenvervoer (dus ook van gevaarlijke stoffen). Er wordt gebruik gemaakt van veel en zeer oud materieel uit Oost Europa.
Dicht op de spoorbaan staan grote hoeveelheden Rhedense woningen. Zie ook `Initiatiefdocument` V&W uit 2008.

Bereikbaarheid
Een globale berekening laat zien dat de spoorovergangen meer dan 50% van de tijd gesloten zullen zijn. Hiermee is in Rheden 1 van beide spoorweg zijden niet bereikbaar zijn in geval van calamiteiten.
Er zijn drie bewaakte overwegen aan de westzijde van het station en drie bewaakte overwegen ten oosten van het station en er komt mogelijk een wachtspoor ter plaatse van alle drie deze overwegen! Deze overwegen zijn in toenemende mate gesloten door het toenemende treinverkeer. De kans op dodelijke ongelukken ten gevolge van het onder de spoorbomen doorlopen neemt daarmee ook toe
Opgemekt moet worden dat de Groenestraat de verbinding is tussen de Veluwezoom, winkelstraat Rheden en Rhederlaag). Dit is van economisch van belang voor het dorp Rheden.

Geluidsoverlast/trillingen
Het geluidsniveau is, vooral bij goederen treinen en oud materieel, dermate hoog dat dit de nachtrust verstoort. Normaal gebruik van de tuinen is niet meer mogelijk.
De spoorlijn grenst aan een natuurgebied van nationale betekenis. Dit natuurgebied is regionaal/lokaal van economisch belang. Ook de trein als beeld van af de Posbank is hier niet gewenst.
Trillingen veroorzaakt door met name goederentreinen en oude passagierstreinen zorgen voor veel overlast en waarschijnlijk schade aan de omliggende bebouwing.

Wachtspoor
Het rangeren met treinen vergroot de kans op ongelukken. Wat gezien de bewoningsdichtheid in combinatie met het transport van gevaarlijke stoffen de risico’s aanmerkelijk vergroot.

Fijnstof
Met name veroorzaakt door diesellocs en wisselstraten.

Mogelijke oplossingen :

1 Alsnog Noordtak aanleggen.

2.Voor goederenvervoer een nieuw traject aanleggen

3.Het spoor voor de trein in een U-bak ingraven (zandgrond). Hiermee zijn veel problemen ten aanzien van trillingen en geluid ondervangen. Ook de funderingsproblemen met voor treinen met hogere as-lasten kunnen hiermee worden opgelost. Financieele middelen kunnen zo effectief worden ingezet.

4 Diverse maatregelen in het geval van gebruik van het huidige spoor:

Algemeen
- Aanpassen van de rijsnelheden
- Controle op rijdend materieel door onafhankelijk instituut anders dan de NS (dan wel een onafhankelijk toezichthouder op de huidige controle):!
- Geluidsnormen actualiseren en vaststellen voor rollend materiaal.
- Jaarlijkse controle op het geluids- en trillingniveau per wagon en treinstel.
- Snelheidslimieten hanteren en handhaven.
- Geen diesellocs en bewegende puntstukken.

Bereikbaarheid
Er dient een permanent voor het (auto)verkeer bruikbare spoorweg passage te zijn ten behoeve van een belangrijke ontsluiting. Gedacht kan worden aan een tunnel of overkapping onder de Groenestraat (centraal) of een combinatie van tunnels aan de Oranjeweg en Havelandseweg(decentraal).

Bij het uitblijven van een premanent bruikbare spoorwegpassage voor al het verkeer een voetganger/fietstunnel realiseren t.p.v. het station aan de Groenestraat waardoor het station altijd van de noord- en zuidzijde bereikbaar is maar ook de verbinding legt tussen de Posbank en Rhederlaag.

Mogelijk alternatief: Voet-fietstunnel in het verlengde van de (nu onderbroken) Heuvense - Massenweg gecombineerd met een voet-fietspad noordzijde station t.b.v. het verkeersveilig bereiken van de perrons. N.B.: vrijwel alle reizigers wonen ten zuiden van het station.

Nader te bestuderen:
voet-fietstunnel bij de Schaarweg. De veiligheid bij alle drie de overwegen bij het nieuwe wachtspoor. Het verkeersveilig bereiken van de perron(s) van een mogelijk nieuw station aan de Stationsweg (i.p.v. in De Steeg).

Geluid/trillingen
Spoorweg overgangen vlak bestraten, dit voorkomt hinderlijk geluid en trillingen bij het kruisen van verkeer bij het spoor
Voor trillingen langs het gehele spoor, trillingen door mogelijke wisselstraten als gevolg van wachtspoor en voor het overige overwegen:
- Nul-metingen voor trillingen en herhaalde metingen in de toekomst.
- Bielzen uitrusten met raildempers (afhankelijk van uitkomst trillingsmetingen)
- betonplaat onder wisselstraten + bewegende puntstukken
- Betonnen wanden langs de fundering plaatsen bij woningen die daar voor in aanmerking komen.
- Afschermkappen onder materieel aanbrengen (zoals bij dubbeldekkers).
Voor de dicht op de spoorbaan staan grote hoeveelheden woningen:
- Het isoleren van woningen zoals ook in de andere steden/dorpen
- betonplaat onder wisselstraat + bewegende puntstukken.
- Aanpassen rijsnelheid treinen.
- Geluidwerende schermen. Hoogte afhankelijk van situatie ter plaatse
Hoog eco-absorberend geluidscherm langs het spoor aan de zijde van de Arnhemsstraatweg.
Voor het beeld vanaf de Parallelweg is een groene muur in de vorm van een hoog eco geluidscherm van hogere kwaliteit dan het huidige ratjetoe aan wallen en schuttingen.
Laag geluidscherm (1,2 meter hoog), groen, aan de zuidzijde van het spoor ter plaatse van de Parallelweg, Dr. Langemeijerstraat. Aanwonende hebben last van geluid maar hun uitzicht mag niet ontsierd worden door een hoog geluidscherm. Daarvoor staan hun woningen te dicht langs het spoor.

Fijnstof
Geen gebruik maken van diesellocs en het beperken van het gebruik van wisselstraten

Een boegbeeld voor de burger

Door: Adriaan Dolk

Terwijl landelijke kranten berichten over het aftreden van de burgemeester van Tilburg en in dat kader aandacht schenken aan de positie van een burgemeester in het algemeen, meldt de Gelderlander van 26/10 dat de Commissaris van de Koningin de procedure heeft gestart voor de (eventuele) herbenoeming van de burgemeester van Rheden.

In vervolg daarop staat voor de raadsvergadering van Rheden op 24 november een procedurevoorstel op de agenda om een vertrouwenscommissie te benoemen die de aanbeveling voor herbenoeming van de burgemeester door de gemeenteraad dient voor te bereiden. Het voorstel zal gaan over de taak, de samenstelling en de werkwijze van deze in te stellen commissie.

Je houdt als inwoner van de gemeente je hart vast hoe dat gaat aflopen. De huidige raad heeft een reputatie opgebouwd van pappen en nathouden en vooral niemand voor het hoofd stoten. “Zo ga je niet met elkaar om” zijn gevleugelde woorden in het gemeentehuis. Het ontbreekt aan zakelijke kritiek en juist daardoor hebben zowel het College van B.& W als de Gemeenteraad hun bijdrage geleverd aan het desastreus verlopen project Hart van Dieren. Het College van B.& W. handelde onjuist en de gemeenteraad controleerde volstrekt onvoldoende. Zie de harde conclusies in het rapport van de commissie Verdaas en in het rapport van het bureau Lysias Advies bv.

In de Volkskrant van 28 oktober jl.(forum) wordt een traditioneel benoemde burgemeester – zoals bij ons – met alle huidige beperkingen van het ambt, getypeerd als ‘neutrale bewaker van geloofwaardig bestuur.’

De burgemeester van Rheden als een neutrale bewaker van geloofwaardig bestuur? Kijk enkel nog eens in de advertentiebladen eind 2006. Week in week uit bladzijden vol met ingezonden kritische stukken over Hart van Dieren; belangenverenigingen die elke gelegenheid aangrijpen om in te spreken; bezoekers van informatieavonden die kwaad weglopen en een klankbordgroep die er de brui aan geeft omdat men er niet langer voor Piet Snot bij wil zitten. De aap uit de mouw staat in één regel beschreven in het Lysiasrapport ‘Hard voor Dieren’: De acht-min variant was van het begin af aan in beton gegoten.’ Onze neutrale bewaker van het geloofwaardig bestuur stond vooraan in de rondrijdende informatiebus om dat brok beton door onze keel te duwen.

In januari 2007 valt de coalitie in Rheden uit elkaar met het project Hart van Dieren als oorzaak. In de krant lezen we dat ondanks de breuk in de coalitie het project Hart van Dieren gewoon doorgaat. Waar is die neutrale bewaker van geloofwaardig bestuur?

De profielschets voor de burgemeester van de gemeente Rheden (23 dec 2003) strooit nog wat extra zout in deze bestuurlijke wonden: De burgemeester moet open staan voor signalen uit de samenleving, boven de partijen staan en verbindend vermogen hebben. De burgemeester is “een boegbeeld voor de burger” en dient te beschikken over “een goed invoelingsvermogen voor hetgeen de politieke situatie van het moment verlangt.”

In de raadsvergadering op 25 sept. 2007 werd door College en Raad gezamenlijk het boetekleed aangetrokken over het project Hart van Dieren. “We hebben allemaal fouten gemaakt.” Ook werd raadszaalbreed gepleit voor hulp aan degenen die tengevolge van het project Hart van Dieren door verkoop van hun huis in de problemen waren gekomen. Desnoods moest die hulp als maatwerk worden verleend.

Heeft iemand daar ooit nog iets van gehoord? Ja, er was later een actie met spandoeken door de gedupeerde bewoners, maar waar was die burgemeester toch als boegbeeld voor de burger? In afwachting van het volgende 60-jarige bruidspaar was haar invoelingsvermogen kennelijk eventjes elders geparkeerd.

Enige inwoners van de gemeente Rheden hebben hun mening over onze geliefde burgermoeder kenbaar gemaakt in het Provinciehuis te Arnhem. In een brief aan de Commissaris van de Koningin verdedigt zij zich op de in haar ogen onterechte aantijgingen met: “Over de wijze waarop de burgemeester omgaat met de burgers wordt verslag gedaan in het Burgerjaarverslag. Bovendien wordt periodiek de tevredenheid van de burgers gepeild.”

De gemeentewet geeft aan dat de burgemeester verantwoordelijk is voor het burgerjaarverslag. Gesteund door de afdeling communicatie op het gemeentehuis zou het wel heel merkwaardig zijn als in dit verslag één enkel onvertogen woord over de burgemeester voorkomt. En de kwaliteit van de peilingen over het project Hart van Dieren ligt ons nog vers in het geheugen.

Als ik als burger voor mijn beurt mag spreken: Doe mij maar een ander boegbeeld en dan mag het ook een onsje meer zijn.

Adriaan Dolk, Dieren


Klik op de afbeelding om te vergroten.