Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 23 januari 2010

De "tunnel-varianten" van de Provincie

Nou, hier hebben we dan die schetsen van die beruchte tunnelplannen in Dieren. Zij verdringen de varianten 3a/3b. Deze alternatieve schetsen zijn door de provincie Bok 4_0.2 en Bok 5_0.2 gedoopt. De schetsen zijn door de gedeputeerde vrijgegeven na vragen van Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten. Onderstaand het antwoord op de vragen van dhr. Leisink + de schetsen.
---------

Antwoord op vraag van Cie MEZ over nieuwe alternatieven Traverse Dieren.

In het overleg van de Cie MEZ van 13 januari jongsleden is door de heer M. Leisink (D’66) gevraagd om een schets van een mogelijk alternatief voor Traverse Dieren. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit nieuwe alternatief was de onzekerheid over de financiële haalbaarheid van alternatief 3A (en 3B).

Bijgevoegd zijn twee (ambtelijke) schetsen voor een alternatief ontwerp. Deze schetsen verkeren nog in een zeer prematuur stadium en dienen alleen voor een eerste indruk. Technische haalbaarheid, fysieke inpassingsmogelijkheden, effecten en kostenramingen zijn nog niet onderzocht.

Op basis van een eerste indicatieve analyse van de kosten is de verwachting dat een oplossing zoals weergegeven op de bijgevoegde schetsen te realiseren is binnen het beschikbare budget van € 80 miljoen, welke tevens tegemoet komt aan de doelstellingen van het project.

In een aanvulling op de Verkenning Traverse Dieren worden in samenwerking met de gemeente alternatieve oplossingsmogelijkheden verder onderzocht, en een keus gemaakt voor een volwaardig alternatief, dat uitgaande van het beschikbare budget, verder zal worden uitgewerkt tot een schetsontwerp. Daarbij zullen eveneens de effecten en de kosten nader in beeld worden gebracht.

Rond deze zomer zijn de resultaten van deze aanvullende verkenning naar dit alternatief bekend en zal de Cie MEZ geïnformeerd worden over de resultaten. Tegelijkertijd zal ook de Startnotitie m.e.r. beschikbaar zijn.
De Startnotitie m.e.r. zal mede gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde Verkeerskundige notitie.

De schetsen verschillen bij de Harderwijkerweg. Op schets Bok 4_0.2 gaat de aansluiting op de Harderwijkerweg "onder" Gelders Hof door om bij de huidige spoorovergang aan te sluiten op de Harderwijkerweg. Op schets Bok 5_0.2 is de aansluiting achterom (op de tekening links van) Gelders Hof geprojecteerd. Overigens dwars over de Bloemershof!!!
Klik op de afbeelding(en) voor vergrote weergaveRiviersteen: verzoek tot debat in Provinciale Staten

De fracties van D66, SP en GroenLinks in Provinciale Staten hebben om een debat verzocht over Riviersteen. Onderstaand de motivering.
---------
In de statenvergadering van 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld. Een onderdeel van dat besluit was het onttrekken van Riverstone aan de EHS. Provinciale Staten waren hierover behoorlijk verdeeld. Een amendement dat Riverstone binnen de EHS wilde laten, werd verworpen door een nipte meerderheid van VVD, CDA en SGP.

Kort voor de statenbehandeling bleek dat de provincie jarenlang ten onrechte gedacht heeft dat Riverstone buiten de EHS viel. Door een fout met het kaartenmateriaal was er door Gedeputeerde Staten onjuiste informatie verstrekt aan onder andere de ontwikkelaar van het gebied. In het debat werd deze bestuurlijke toezegging dan ook als voornaamste reden genoemd om het gebied nu ook daadwerkelijk buiten de EHS te brengen. De betrouwbaarheid van de overheid – zo was de redenering – zou een knauw krijgen, wanneer Provinciale Staten de EHS-status in stand zouden houden.

Inmiddels is de situatie drastisch veranderd. De gemeenteraad van Rheden heeft deze week de bouwplannen in het gebied radicaal van de hand gewezen. Onder leiding van nota bene de VVD in Rheden werd een motie aangenomen die woningbouw in het gebied simpelweg verbiedt. Daarmee zijn ook de toezeggingen van de provincie Gelderland aan de ontwikkelaar van generlei waarde geworden.

Nu de VVD zich gevoegd heeft bij de partijen die Riverstone willen beschermen en aangezien het gebied sowieso abusievelijk zijn EHS-status heeft verloren, willen GroenLinks, SP en D66 het college van Gedeputeerde Staten met een motie oproepen om een proces in werking te stellen dat zal leiden tot het weer terugplaatsen in de EHS van Riverstone.

Ünal Sözen, GroenLinks
Eric van Kaathoven, SP
Martijn Leisink, D66

SP is tégen woningbouw op Riviersteen

Het artikeltje over de Motie Riviersteen riep bij de SP verontwaardigde reacties op. (zie de reacties bij het artikel).

De SP had afgelopen dinsdag tegen de Riviersteen-motie van de VVD, het CDA en Gemeentebelangen gestemd. Ik trok daaruit de conclusie dat zij dus vóór woningbouw zijn. Niets is echter minder waar.

Ook de SP is tegen woningbouw. De motie verbiedt weliswaar woningbouw maar staat de eigenaren wel toe om het terrein te gebruiken voor recreatieve ontwikkelingen. En daar is de SP nu juist óók op tegen. Voor de SP reden om tegen de motie te stemmen.

Waarvan akte.