Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 26 maart 2010

Antwoord op "Nimmer Dor: JA SAMEN!"

Door: Bob Bouhuijs

Gisteren publiceerde Machiel Wetselaar een artikel op deze weblog over het bouwplan Nimmer Dor te Laag Soeren. Hierin schetste hij een gewenst scenario: de gemeente diende samen met omw_onenden, specialisten en andere belangstellenden een nieuw plan te ontwikkelen. Gemeente en projectontwikkelaar zouden hierbij moeten streven naar meer mogelijkheden voor een alternatieve invulling. Tegelijkertijd zou de Stichting NimmerdorNee af moeten stappen van haar halsstarrige ‘nee’ tegen woningbouw.

Het betreffende artikel gaat uit van een kennelijk hardnekkig misverstand. In tegenstelling tot wat Wetselaar beweert, heeft de Stichting NimmerdorNee vanaf het begin open gestaan voor gesprekken over een alternatief plan. De gemeente wilde tot voor kort echter niet van wijken weten: er moest koste wat het kost op Nimmer Dor een grootschalige woonwijk, inclusief hoogbouw, verrijzen. Geen enkel alternatief was bespreekbaar.

Wethouder Luuk Kuiper deed in december voor het eerst een voorzichtige handreiking: het plan zou fundamenteel herzien worden en kleinschaliger worden ingevuld. Het landschap zou hierbij minder schade ondervinden. Bij een volgend gesprek tussen de wethouder en NimmerdorNee bleek de situatie er toch wat anders uit te zien. Nu bleek dat de gemeente het noordelijke deel van Nimmer Dor intensief wilde bebouwen. Er was sprake van zo’n 60 tot 65 woningen op minder dan de helft van de oorspronkelijke oppervlakte van het plangebied. Ook op hoogbouw rustte geen taboe. Verder zou het bebouwen van het zuidelijke deel een mogelijkheid voor de toekomst zijn, zodat uiteindelijk een wijk kon ontstaan die qua karakter niet of nauwelijks verschilde van het oorspronkelijke plan.

Tegen deze achtergrond is het natuurlijk niet vreemd dat NimmedorNee ook kritisch staat tegenover dit nieuwe plan. Niettemin valt er met ons wel degelijk te praten over een alternatief project. De bereidheid tot het leveren van een ‘constructieve bijdrage’ – om te spreken in de woorden van Wetselaar – is aan onze kant dus wel degelijk aanwezig. Het probleem ligt meer aan de andere zijde van de onderhandelingstafel. ‘De ruimte om samen aan de slag te gaan’ lijkt daar vooralsnog nauwelijks aanwezig. Indien we tot een reĆ«le consensus willen komen, zal de gemeente de gelegenheid tot werkelijke inspraak moeten verlenen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot de vorm van burgerparticipatie waar Wetselaar voor pleit.

In de tussentijd heeft de Stichting NimmerdorNee toenadering gezocht tot de Vereniging Soerens Belang, waar recentelijk een volledig nieuw bestuur toetrad. De eerste contacten voorspellen een veel betere samenwerking dan in het verleden mogelijk bleek. Het idee dat een goede toekomst voor het dorp gelegen is in het streven naar consensus, lijkt nu wortel te hebben geschoten. De vorm van burgerparticipatie waar Wetselaar voor pleit zou binnen dit harmoniemodel prima passen. Zijn eigen burgerinitiatief inzake de verkeersveiligheid in Laag Soeren biedt dan ook een voorbeeld dat navolging verdient. Een constructieve, concessiebereide houding van de gemeente is bij dit alles echter cruciaal.

Bob Bouhuijs,
Laag-Soeren