Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 14 maart 2012

Bezwaarschrift


Aan het College van B.& W.
van de gemeente Rheden

B e z w a a r s c h r i f t

Geacht College
         
Op 2011-05-26 zonden wij u een verzoek, op grond van de WOB, om ons de stukken in afschrift toe te zenden die betrekking hebben op de verlegging van de N348 en de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Wij ontvingen daaraanvolgend van u een tweetal stukken van omtrent de jaarwende 1996-1997: tekst van uw (ons bekende) intentieovereenkomst met de stichting Twickel en het gedeelte van een verslag van een vergadering waarin deze overeenkomst door de raad werd bekrachtigd.
Het was een heel gering deel van een stapel stukken. Die hadden betrekking op de bekende gang van zaken in plan ‘Traverse Dieren’.
Wij van onze kant hebben u uitvoerig over onze WOB-onderzoek gerapporteerd en u een samenvatting ervan toegezonden.