Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 10 november 2012

Een andere visie op woningbouw is nu echt noodzakelijk*Door: Bob Bouhuijs

De huidige malaise op de woningmarkt noopt gemeenten en projectontwikkelaars tot een fundamentele bijstelling van woningbouwplannen. Veel gemeenten worden dan ook geconfronteerd met immense verliezen op hun grondposities. Op de langere termijn bestaat bij veel lokale beleidsmakers en projectontwikkelaars echter nog steeds de ambitie een inhaalslag te maken op het terrein van woningbouw. Deze betrokkenen zien een structureel tekort aan woningen in Nederland en menen dat deze hiaat de komende decennia gedicht moet worden. Een doorwrochte analyse van de feitelijke woningbehoefte blijft hierbij echter achterwege. Voor een verantwoord toekomstig woningbouwbeleid is een dergelijke analyse echter noodzakelijk, waarbij regionale differentiatie het uitgangspunt moet zijn.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie op woningbouw, dienen de demografische toekomstscenario’s te worden meegewogen. Waar in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog heel Nederland te kampen had met een chronisch tekort aan woningen, laten de komende jaren een veel complexer en vooral gedifferentieerder beeld zien. Een cruciaal gegeven hierbij vormen de vergrijzing en ontgroening die zullen leiden tot een krimp van de bevolking. Het is echter te eenvoudig om deze bevolkingsdaling direct te vertalen in een afname van de woningbehoefte.