Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 3 september 2013

Losse eindjes - Traverse

Door: Adriaan Dolk

Een aantal bekendmakingen van de overheid over het project Traverse vraagt onze aandacht.

De provincie maakt bekend dat zij nieuwe waarden vaststelt voor de geluidsbelasting, die hoger zijn dan de hoogst toelaatbare waarden volgens de Wet geluidhinder. Dat geldt dan voor 39 woningen in de nabijheid van de Traverse.

De provincie maakt bekend dat er voor de Traverse vergunningen nodig zijn van verschillende instanties. (1) Ontheffing van de verbodsbepalingen in de Flora- en Fauna-wet betreffende  vleermuizen en de das. (2) Beoordeling van het project Traverse op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden aan de hand van de Natuurbeschermingswet. Dat is neutraal gezegd, maar u kunt rustig aannemen dat onderdelen van de Traverse volgens die wet niet zijn toegestaan. Het is ook voorspelbaar dat de beoordeling voor de Traverse gunstig zal uitpakken. En (3) een vergunning voor het vellen van houtopstanden binnen het rijksmonument Hof te Dieren. Een flink aantal monumentale bomen op het rijksmonument Hof te Dieren kan tegen de vlakte zodra die vergunning is verleend.