Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 7 september 2007

Dierenasiel naar Beekhuizen (2) - Streekjournaal

Onderstaand de brief die ik afgelopen zondag naar zowel de Gelderlander, de Regiobode als het Streekjournaal heb gestuurd aangevuld met een iets uigebreidere motoivering. Wilde ik allemaal wat later publiceren maar in de Gelderlander van vanmorgen staat er een artikel over het Dierenasiel. Dus daar haak ik maar bij aan. In het krantenartikel staan ook wat interessante details die zelf weer nieuwe vragen oproepen. Daarover in een volgende aflevering.

Het Streekjournaal heeft de brief gepubliceerd in de editie van afgelopen woensdag 5 september.
------------------------------------------------------------------------------------
In de raadsvergadering van vorige week dinsdag werd het masterplan Larenstein door de gemeenteraad behandeld. Daarbij bleek dat er in de toekomst geen plaats meer is voor het dierenasiel op landgoed Larenstein.

Verschillende fracties spraken dan ook hun bezorgdheid uit over de toekomst van het dierenasiel. De meest uitgesproken stellingname kwam van het raadslid dhr. Jaap Boehmer van de VVD. Hij drong er bij het college van B&W nadrukkelijk op aan om zich in te spannen met het zoeken naar een andere plek voor het dierenasiel in de regio.

Enige weken geleden werd het voorstel voor de ontwikkeling van terrein Beekhuizen door het college van Burgemeester en Wethouders teruggenomen omdat er onvoldoende draagvlak voor was in de gemeenteraad.

Als we bovenstaande feiten combineren dan lijkt het terrein Beekhuizen een ideale plek voor het dierenasiel. Het dierenasiel is in de wijde omtrek bekend en hoort bij het karakter van Velp en het blijft daarmee in Velp en de regio.

Gezien de wens van de politiek om zowel terrein Beekhuizen een goede bestemming te geven als het dierenasiel een alternatief in de regio te bieden lijkt dit een uitstekende oplossing om deze twee problemen in een klap op te lossen.

Niets doen aan het terrein Beekhuizen heeft de gemeente tonnen gekost. Het grootste deel van dit bedrag bestaat overigens uit de afkoopsom die de gemeente een aantal jaren geleden voor het afkopen van de toenmalige plannen voor een outdoor-sportcentrum moest betalen. Het is niet reëel om dit in de verkoopprijs van het terrein te verwerken.

Ik weet niet in hoeverre het dierenasiel in staat is om het terrein te kopen. Maar het dierenasiel vervult een belangrijke sociaal-maatschappelijk rol. Daarom kan van de gemeente en andere regionale overheden gevraagd worden om een bijdrage te leveren waardoor het mogelijk wordt om het asiel op het terrein Beekhuizen te huisvesten.

De gemeente kan het terrein bijvoorbeeld om niet of voor een aanvaardbaar bedrag eventueel erfpacht of huur) aan het dierenasiel ter beschikking stellen. En van omliggende gemeenten, de provincie en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen kan een bijdrage worden gevraagd voor de verhuizing en de opbouw van het asiel. Misschien zijn daarvoor ook nog subsidiepotjes te vinden bij instellingen zoals de Dierenbescherming of andere Natuurbeschermingsorganisaties.


“Rotte kies” Beekhuizen heeft daarmee een zinvolle bestemming, het dierenasiel heeft een alternatieve plek in de regio en de gemeentepolitiek ziet beide wensen in vervulling gaan.
Theo Kooijmans, Velp
====================================================================================
Onderstaand een nog wat uitgebreidere motivering.
====================================================================================
Wat is er nu mooier dan de mogelijkheid om het ene probleem op te lossen met het andere. Met de verhuizing van het dierenasiel naar Beekhuizen kan deze “rotte kies” mooi worden gevuld.

Het terrein Beekhuizen is vooral een natuurgebied doordat de krakers er een reptielenkwekerij zijn begonnen. De slangen en de hagedissen worden nu gebruikt om planontwikkeling van Beekhuizen te blokkeren. Daarnaast vrezen bewoners in de omgeving van Beekhuizen voor verkeersoverlast als het terrein een (semi)commerciële bestemming zou krijgen.
Bovendien is een deel van de gemeenteraad bezorgd over de financiële last die Beekhuizen met zich draagt.

De gemeente kan hier op een andere manier mee omgaan. De inmiddels opgebouwde natuurwaarde van Beekhuizen kan worden verplaatst door elders op de Posbank een gelijksoortige voorziening te treffen waar de hagedissen en slangen zich ook prima kunnen thuis voelen. Dat kunnen zelfs meer locaties zijn dan dat ene reptielenparadijs op Beekhuizen zodat het verlies aan natuurwaarde ruimschoots wordt gecompenseerd. .

Tijdens de raadsvergadering van 28 augustus werd het masterplan Larenstein behandeld.
Verschillende fracties drongen er bij het college op aan om een oplossing te zoeken voor het dierenasiel. Er werd zelfs een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om zich samen met de ontwikkelaar MAXIMAAL in te spannen om, indien het dierenasiel van landgoed Larenstein moet verdwijnen, hiervoor in de regio een alternatieve lokatie te vinden.

Je zult niet snel iemand vinden die bereid is om zonder voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling een kleine negenhonderdduizend euro op te hoesten. Gezien de gang van zaken rond enkele andere kwesties die het afgelopen jaar speelden zal de koper zeker spijkerharde, waterdichte garanties eisen om zijn investering veilig te stellen.

Ik heb geen inzicht in de financiële situatie van het dierenasiel maar het lijkt me geen kapitaalkrachtige instelling. Maar zoals door enkele fractiewoordvoerders met veel vuur werd verkondigd; het belang van deze maatschappelijke voorziening voor mens en dier staat is zeer groot. En de gemeente heeft daar mede gezien de unaniem aangenomen motie terdege rekening mee te houden.

Mogelijk moet de gemeente haar verlies gewoon nemen en de grond om niet ter beschikking van het dierenasiel stellen. Of in erfpacht geven. Die mogelijkheid bestond tenslotte ook voor een andere voorziening, de geneeskundige onderneming in de Rozendaalselaan. De gemeente krijgt bij erfpacht een deel van het geld terug en ze blijft tevens eigenaar van de grond. Daarnaast kan een financieel beroep worden gedaan op andere overheden zoals de gemeenten Arnhem en Rozendaal, de provincie en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. En nota bene, ik vraag me af het dierenasiel zomaar van Larenstein verwijderd kan worden. Misschien dient het dierenasiel daarvoor zelfs financieel gecompenseerd worden door de eigenaar en/of door de gemeente. De dierenbeschermingsorganisaties, kunnen (letterlijk) een duit in het zakje doen men zou kunnen aankloppen bij de zusjes van de dierenbeschermers, de natuurbeschermers. Die zullen opvang voor honden en katten toch ook belangrijk vinden lijkt me.

Enkele partijen willen geen grootschalige ontwikkeling van het terrein Beekhuizen. Het is maar wat je onder “grootschalig” verstaat natuurlijk. Maar een dierenasiel lijkt me niet onder die noemer te vallen. Een dierenasiel zal in ieder geval minder mensen trekken dan een op toerisme gerichte commerciële onderneming.

En natuurlijk zullen er verkeersbewegingen zijn maar dat zullen er zeker minder zijn dan bij een voorziening die toeristen trekt. Ik tank regelmatig bij de Shell-pomp aan de Larensteinse laan en het is maar zelden dat ik dan auto’s van of naar het dierenasiel zie rijden. Maar onderbouwen met cijfers kan ik dit nu niet. Daarover zou een meting van verkeersbewegingen uitsluitsel kunnen verschaffen. .

Dus meerdere vliegen in een klap.
“Rotte kies” Beekhuizen wordt gesaneerd, er vindt geen grootschalige ontwikkeling plaats, de verkeersoverlast blijft beperkt, een voorziening met een grote maatschappelijk functie krijgt een nieuw onderkomen, de weg komt vrij om een deel van Larenstein te ontwikkelen tot een groene en natte zone en bestuur en politiek kunnen twee problemen in een keer oplossen.