Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 19 februari 2019

...ff probreen of 't nog werkt...wellicht kan ik 't weer oppakken..als ik wat meer tijd heb. nu nog niet hoor. duurt nog ff

dinsdag 16 september 2014

Blokkade Nimmer Dor niet opgeheven

Door: Bob Bouhuijs

De uitspraak die de Raad van State vorige week deed over het bestemmingsplan Laag-Soeren Oost, lijkt een belangrijke overwinning voor de voorstanders van het bouwplan Nimmer Dor. Het bestemmingsplan is hiermee immers definitief en kan niet meer worden aangevochten. Toch maakt deze uitspraak het voor de gemeente niet mogelijk het bouwplan Nimmer Dor op korte termijn te verwezenlijken. De ontheffing, die nodige is vanwege de aanwezige steenuilen en door de Stichting  NimmerdorNee wordt aangevochten, kan door het ministerie van Economische Zaken alsnog worden ingetrokken. Dit levert mogelijk een serieuze belemmering voor de verwezenlijking van het plan.

De uitspraak is in meerdere opzichten opmerkelijk. Zo is het opvallend dat de gemeente wel heel eenvoudig weg komt met het grotendeels achterwege laten van een toetsing aan provinciale beleidskaders. In de strijd tegen het bouwplan is bijvoorbeeld meerdere malen beklemtoond dat het plan niet te verenigen is met het principe ‘groene wig’ uit het Streekplan. Onder anderen het voormalige Gelderse Statenlid Martijn Leisink (D66) en het Rhedense raadslid Henk Molenaar (SP) hebben Nimmer Dor betreffende dit beleidskader kritisch aan de orde gesteld.

dinsdag 3 juni 2014

Daadkracht

Door: Adriaan Dolk


De eerste indruk van het nieuwe Beleidsakkoord ‘Samen in Rheden’:  Veel meel in de mond en papier is geduldig. Maar in afwachting van de eerste daadkracht van het nieuwe college is het niet gepast zo snel reeds te oordelen.   
Het akkoord bestaat uit drie onderdelen (sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk) en voor elk onderdeel heeft het nieuwe College een opgave geformuleerd, en dan - aan de hand van de vraag aan zichzelf: Wat gaan we er voor doen? - volgen lijstjes met antwoorden die in dit  beleidsakkoord kunnen worden uitgelegd als voorgenomen acties.

Onderdeel 1 (sociaal) neemt een reeds bestaande nota tot uitgangspunt voor een nieuwe nota die in het najaar van 2014 verschijnt. Daarop voortbouwend wordt er een volgende nota gemaakt die dan het Plan van Aanpak wordt genoemd. Dat laatste plan moet vorm krijgen in keukentafelgesprekken en door de inzet van ‘expertnetwerken’.  Armoedebeleid? Wat gaan we er voor doen? Wij stellen een notitie armoedebeleid op. En we stellen daarna een notitie ‘Controle en Handhaving’ op. Perspectief bieden aan burgers die het moeilijk hebben?. Wat gaan we er voor doen? Wij continueren bestaand beleid en stellen een ‘Onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein in.

maandag 2 juni 2014

Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Over ’n kleine twee weken begint het WK voetbal. Anders dan voorgaande keren kan ik me er met de beste wil van de wereld niet echt op verheugen. Het Nederlands elftal speelt on-Nederlands, zonder kraak of smaak. Vooral niet verliezen jongens! Waar is het sprankelende voetbal gebleven. De sfeer eromheen heeft ook iets plichtmatigs. De obligate winkel-acties, het commerciële meesurfen op Oranje, de voor-de-zoveelste-keer met vlag en wimpel gepavoiseerde volksbuurten. Het enthousiasme is gemaakt, kunstmatig. Er slaat geen vonk over.


Ik gun het de jongens graag hoor en misschien komt dat gevoel nog bij me terug maar ik zit nu vooral aan de mopperende kant. Op dit moment zie ik vooral over het paard getilde zwaar verwende jochies die een bom duiten verdienen maar daar weinig tegenover zetten. Met andere woorden: de prijs-kwaliteitverhouding laat ernstig te wensen over. Ik geef er geen stuiver meer voor...lees verder op het Ouderenjournaal. 

donderdag 15 mei 2014

Vervuld van eigen voortreffelijkheid

Door: Adriaan Dolk

Als de grootte van hun fractie meedeint op golven van landelijke voorkeur van de kiezer geeft dat gretig aanleiding voor de politieke prominenten van de grootste partij in de gemeente Rheden om zich met trots op de borst te kloppen. Gemakshalve ontgaat het deze bollebozen dat de gunst van de kiezer waar zij van profiteren het gevolg is van het optreden van landelijke politici.

Laten we het er voorlopig maar op houden dat het gezegde ‘eigen roem stinkt’ bij de lokale volksvertegenwoordigers zich niet onmiddellijk op de voorgrond dringt als zij met evangelisch besef van eigen verdiensten verslag doen aan de buitenwereld.

‘De afgelopen weken is, onder formidabele leiding van formateur Ron König, intensief en bijzonder constructief gebouwd aan een coalitieakkoord met de partijen D66, CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie.’, is de snorkende openingszin in de uitnodiging van D66, afdeling Rheden aan haar leden om het nieuwe coalitieakkoord te bespreken.

donderdag 24 april 2014

Kiloknallers!

Soms, als ik in een heel goede bui ben, verbaas ik me erover. Maar vaker nog erger ik me er groen en geel aan. Dan heb ik het over het gehuichel en het onwaarachtige amateurtoneel dat we vanuit de politieke ivoren torens krijgen voorgeschoteld. Zouden politici nu echt geloven dat wij alles wat ze ons serveren voor zoete koek slikken? Neem nou dat zorgakkoord. Ernstig kijkende politici die ons willen doen geloven dat zij hun specifieke punt voor de poorten van de hel hebben weggesleept. Achter de schermen zijn ze het volledig met elkaar eens. De rest is fake. Het gaat uitsluitend om de verpakking. Hoe verkoop ik dit aan mijn achterban.

Kijk eens hoe goed wij het met u voor hebben. Er worden extra middelen voor de langdurige zorg en jeugdzorg beschikbaar gesteld ter hoogte van ... lees verder op het Ouderenjournaal

dinsdag 22 april 2014

Muntjes op, pech gehad, gas uit, licht uit!

Vroeger was alles beter! Toch? Met het klimmen der jaren stapelen de herinneringen zich op. Het nostalgie-filter zorgt ervoor dat in dat proces de slechte ervaringen uit het geheugen worden gefilterd. Wat resteert is een geromantiseerd beeld van het verleden. Tot je weer eens bewust over dat verleden gaat nadenken. Dan besef je dat vroeger niet alles koek en ei was.

Vijftig jaar geleden waren de gezinnen vaak groot en het bestaan sober. Bij ons thuis stond de trapnaaimachine nooit stil...lees verder op het Ouderenjournaal 

maandag 21 april 2014

Rheden poogt NimmerdorNee met kunstgreep uit procedures te weren

De gemeente Rheden is momenteel met de Stichting NimmerdorNee verwikkeld in een juridische strijd over het bouwplan Nimmer Dor te Laag-Soeren. Inzet vormt de mogelijkheid om een kleine 70 woningen aan de Soerense woningvoorraad toe te voegen. Zoals bekend, staat NimmerdorNee vanwege uiteenlopende redenen kritisch tegenover dit bouwplan. Naar nu blijkt zet de gemeente alles op alles om dit plan te verwezenlijken. De waarheid wordt hierbij grof geweld aangedaan. Zo probeert de gemeente met een juridische truc NimmerdorNee uit de procedures te weren.

De procedures worden van gemeentelijke zijde formeel namens de gemeenteraad gevoerd. In de praktijk voert het college de regie, waarbij het ambtenarenapparaat gesteund door een advocaat verantwoordelijk is voor de juridische uitvoering. Dat de gemeente zich hierbij niet belemmerd voelt om aperte onjuistheden te verkondigen, blijkt onder meer uit de wijze waarop zij tracht NimmerdorNee van het juridische toneel te laten verdwijnen. In de ogen van de gemeente is deze stichting immers slechts in het leven geroepen om juridische procedures te voeren. Met deze smalle doelstelling zou de stichting niet ontvankelijk kunnen worden verklaard.

maandag 7 april 2014

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Door: Adriaan Dolk

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Onder leiding van een voormalig wethouder die, naar eigen zeggen, het project Traverse heeft vlot getrokken en in rustig vaarwater heeft gebracht en er vervolgens de brui aan geeft, wordt er in onze gemeente druk aan gewerkt een coalitie samen te stellen, zonder de onzekerheden voor het project Traverse, die door uitspraak van de Raad van State zichtbaar zijn geworden, een blik waardig te keuren.

In Den Haag oprecht beloven niet met het project Traverse te beginnen alvorens de Raad van State een uitspraak heeft gedaan, maar thuisgekomen “Tingeling” slopen en dan vervolgens volhouden dat deze voorbarige cultuurbarbarij geheel los staat van het project Traverse. Neem nota waarin een voormalig wethouder, die er de brui aan geeft, groot kan zijn: bestuurlijke glibberigheid ten top.

woensdag 2 april 2014

Stippels met bimbam

De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen verbaast me niks. Ik ben redelijk goed ingevoerd in de lokale politiek in Rheden, mijn gemeente. Niettemin wist ik tot een uur voordat ik ging stemmen niet bij welke partij het rode potlood zou landen. Ik heb zelfs overwogen om helemaal niet te gaan stemmen. In mijn hoofd had ik wel aangevinkt waar mijn stem zeker niet terecht zou komen. 


De vorige keer, in 2010, kwam ik bedrogen uit. Verkiezingsbeloften bleken gebakken lucht.....lees verder op het Ouderenjournaal

dinsdag 1 april 2014

D66 laat SP links liggen; oude coalitie wil verder.

Persbericht van de SP

Op woensdag 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP was in de Rheden de grootste winnaar. De partij steeg van 2 naar 5 zetels. D66 had slechts 9 stemmen meer en startte direct daarna de gesprekken voor het vormen van een college. Ook met de SP zijn twee gesprekken gevoerd. 

Afgelopen zondag heeft informateur Ron König (huidig wethouder voor D66 in Rheden) laten weten geen basis te zien voor een coalitie met daarin de SP, ondanks dat alle partijen de programmatische verschillen overbrugbaar achtten. Zijn advies is om de huidige coalitie van D66, CDA, VVD en GroenLinks voort te zetten. Deze partijen hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken het huidige beleid te continueren. Voor de SP is dit een onlogische keuze, omdat zowel VVD als GroenLinks flink verloren hebben.

maandag 31 maart 2014

Bedrijventerrein Rinaldostraat in Dieren

Door: Adriaan Dolk

In het oostelijk deel van de Traverse, dat is het deel waarvoor de plannen door de Raad van State zijn vernietigd, bevindt zich ook het ‘Bedrijventerrein Rinaldostraat’. Vijftien bedrijven zijn daar gevestigd, leveren hun bijdrage aan de economie en zorgen voor werkgelegenheid in onze gemeente. Het is belangrijk dat dit bedrijventerrein voor ondernemers aantrekkelijk blijft. Met die intentie is het terrein indertijd opgezet en daar gaan de ondernemers nog  steeds van uit.

Teneinde voor vrachtverkeer een goede toegankelijkheid van het bedrijventerrein te bedenken lag samenwerking tussen provincie, gemeente en de aldaar gevestigde ondernemers voor de hand, maar aan deze logica is onvoldoende aandacht besteed. De ontwerpers gingen er van uit dat vrachtverkeer - vrachtwagens met aanhanger zijn geen uitzondering -, over een afstand van 450 meter, vanaf de Wilhelminaweg, hun weg kunnen vinden over de Zuider Parallelweg, waar auto’s van omwonenden geparkeerd staan en een bestelbus al moeilijk kan passeren. 

maandag 24 maart 2014

Zo gaan we met elkaar om

Door: Adriaan Dolk

De gemeenteraadsleden van Rheden kunnen het onderling goed met elkaar vinden  en ook hun verhouding tot het College is voortreffelijk. In goede harmonie wisselen zij in de raadszaal enige argumenten uit en hun controle van het College beperkt zich tot een vriendelijk vraag- en antwoordspelletje. Waagt een enkel raadslid eens wat scherper uit de hoek te komen dan plaatst deze zich buiten de gevestigde orde en wordt verder genegeerd. Is er een hinderlijke burger die dwars ligt en een wethouder publiekelijk de les leest dan klinkt al snel de mantra: ‘Daar zijn wij het niet mee eens, zo gaan we hier niet met elkaar om’. Gerustgesteld knikt men elkaar dan toe; de onderlinge solidariteit is bevestigd en van de burger, die naar het oordeel van de raadsleden buiten zijn boekje is gegaan, is afstand genomen.

maandag 17 maart 2014

Gemeentehuis Rheden voortaan open op zondag

Door: Adriaan Dolk

Nog niet zo lang geleden besloot de gemeenteraad met een krappe meerderheid dat de winkels op zondag voortaan best open kunnen zijn. In het licht van de 24 uurs-economie  kiest de raad, zoals zij het noemen,  voor een stimulans van de dynamiek in de Rhedense  gemeenschap.
  
De geblindeerde winkelruiten op het Callunaplein en langs de Wilhelminaweg  in Dieren getuigen heden ten dage dat de zelfstandige winkeliers moeite hebben het hoofd boven water te houden.  Laat staan dat er gegadigden te vinden zijn om daar een nieuwe zaak te beginnen. En dan komt  de winkelopening op zondag er ook nog bij.  Decennia lang is er in ons land geknokt voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, maar echte ondernemers kiezen er tenslotte zelf voor om ’s avonds op te ruimen, de administratie bij te werken  en de vakken weer te vullen voor de volgende dag.