Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 3 december 2021

Volkspartij Politiek Rheden - nieuw in Rheden


Ik speelde  al langer met het idee om met een nieuwe lokale  politieke partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deel te nemen.  Een groot deel van de Rhedense kiezers voelt zich volgens mij niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het gedoe met de Posbank en het Rozendaalse Veld gaf me het laatste duwtje.

Daarvoor heb ik de Volkspartij Politiek Rheden opgericht!

De Rhedense kiezer staat op één. Maar de partij is niet blind voor wat er zich op nationaal niveau afspeelt. Zaken die de Rhedense burger rechtsreeks raken.  

Om een idee te geven van de plaats in het politieke spectrum:  Volkspartij Politiek Rheden voelt zich verwant aan de ideeën van landelijke partijen ter rechterzijde. Dan hebben we het over de klimaat- en duurzaamheidshysterie, de verwurging van de agrarische sector,  de toenemende macht van Europa, de immigratie die ons sociale stelsel onder druk zet en de woningtekorten opdrijft of geneuzel over woke en diversiteit.

Volkspartij Politiek Rheden is op zoek naar enthousiaste kandidaat-raadsleden die willen werken aan een sociaal rechtvaardige gemeente Rheden.

Schroom niet en bel mij, Theo Kooijmans,  op 06 – 338 669 60 of mail naar politiekrheden@gmail.com om een afspraak te maken.

Enkele speerpunten:

-        Posbank moet toegankelijk blijven open blijven voor de inwoners van Rheden , ook met de auto. Scenario A uit het Masterplan Veluwezoom is daarvoor een geschikte oplossing. In ieder geval willen wij een referendum waarmee de Rhedens burger zich kan uitspreken over het al dan niet openhouden van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer.

-        Hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld moeten openblijven als hondenlosloopgebied.

-        Terugdringen van de rol van commerciële marktpartijen in de zorgsector. Maak een einde aan de race naar de bodem van de markt. Niet de prijs maar de kwaliteit van zorg is bepalend. De gemeente dient daarom een sturende rol te pakken in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarin de overheidszorg voor senioren, jeugd, minder-validen, thuiszorg en dagbesteding zijn ondergebracht.

-        Steun voor de lokale ondernemer, de lokale economie.

-        Bevorderen van een bloeiend verenigingsleven

-        Zeer kritisch beschouwen van de energietransitie. Minder windmolens of zonneparken, geen biomassacentrales maar steun geven aan innovatie en aan landelijke initiatieven voor andere energiebronnen als kernenergie en waterkracht

-        Onderzoek naar alle mogelijke intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden vooral daar waar de democratische legintimatie in het geding komt. 

-        Kritisch volgen van de bouwkosten van infrastructuur en grote projecten als bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De uitgaven hiervoor moeten binnen het daarvoor ter beschikking gestelde budget blijven.

-    Inventarisatie van alle subsidieregelingen. Per regeling moet worden onderzocht in hoeverre deze zinvol is.

Input voor visie Rozendaalseveld van de Geërfden van Velp

De Geërfden van Velp vroegen om Input voor de visie Rozendaalse Veld in het kader van Masterplan Veluwezoom. Hierbij mijn antwoord. (tekst op enkele plekken aangepast t.b.v. dezepost op Facebook)

Geachte Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp, Bij deze wil graag reageren op uw oproep voor input voor de visie Rozendaalseveld in het kader van Masterplan Veluwezoom.

Samen met enkele andere hondeneigenaren maken wij ons sterk voor het behoud van het
Hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld. De afsluiting van de Kluizenaarsweg is mede dankzij de bemoeienis van de Geërfden van tafel maar het losloopgebied wordt nu bedreigd door het plan voor recreatiezonering van de provincie Gelderland waardoor er mogelijk een aanlijngebod op het Rozendaalse veld wordt ingesteld. Het loslopen van de honden is essentieel voor de sociale functie die het gebied heeft. Een aanlijngebod zou de doodsteek zijn voor het losloopgebied, de zeer belangrijke sociale functie voor bezoekers uit de wijde omtrek alsook voor de hondenuitlaatservices die eveneens aan die sociale functie bijdragen.

1) In 2019 heeft de gemeente Rheden samen met de Geërfden de Beheervisie Rozendaalse veld 2019-2029 opgesteld. Een van de uitgangspunten daarin is dat het Hondenlosloopgebied behouden blijft. Wij gaan er vanuit dat deze beheervisie en daarmee dit standpunt nog steeds actueel en geldig is. Deze is overigens ook te vinden op uw eigen website. Zie Beheervisie Rozendaalse Veld 2019

2) Daarnaast voeg ik een brief bij die ik aan de gedeputeerden en provinciale staten heb verzonden waarin ik pleit voor het niet doorgaan van het aanlijngebod ("Hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld - brief aan GS"). Zie: Brief aan college van Gedeputeerden Gelderland
3) Daarnaast de reactie van de provincie op deze brief. Daaruit blijkt dat de eigenaar van het Veld, gemeente Rheden, hierin het laatste woord heeft. Ongetwijfeld zal de gemeente ook de Geërfden hierover raadplegen. Zie: Reactie op uw schrijven aan de gedeputeerden

4) de gemeenteraad van Rozendaal heeft met unanieme stemmen een motie aangenomen die ervoor pleit om het Hondenlosloopgebied te behouden. Zie: Motie gemeente Rozendaal - Rozendaalse Veld, hondenlosgebied

5) De gemeenteraad van Rheden heeft een motie met dezelfde strekking in beraad. In oktober staakten de stemmen nog maar de raad gaat hierover nog uitgebreid in discussie. Dit in afwachting van het opstellen van een zienswijze in het kader van de recreatiezonering. Zie: Motie gemeente Rheden - Motie Los, sociaal en betrouwbaar

Door: Theo Kooijmans

Reactie op uw schrijven aan de gedeputeerden

Van: RECREATIEZONERING <RECREATIEZONERING@gelderland.nl>
Date: wo 24 nov. 2021 om 11:52
Subject: Reactie op uw schrijven aan de gedeputeerden
To: Theo Kooijmans <theo.kooijmans@gmail.com>

Geachte heer Kooijmans,

Binnen de systematiek van recreatiezonering is aanwijzing van een deel van het Rozendaals Veld als zone B de juiste. Het betreft hier matig intensief recreatief medegebruik en geen zone A met intensief recreatief gebruik. Deze laatste situatie is van toepassing op zogenaamde ontvangstlocaties zoals bij het bezoekerscentrum Veluwezoom waar zich horeca, speelgeleden en startpunten voor divers recreatief gebruik bevinden. Het Rozendaals veld beschouwen wij niet als ontvangst locatie. V.w.b. hondenlosloopgebied geldt dat zich op diverse plaatsen op de Veluwe hondenlosloopgebieden binnen B-zones bevinden. Dit impliceert niet dat er vanuit de provincie een opdracht is, dan wel komt, om die op te heffen. Wel kan het recreatiezoneringsplan aanleiding voor de terreinbeheerder zijn om per hondenlosloopgebied te beoordelen of het nodig en mogelijk is om de impact door loslopende honden te beperken. Het is aan de terreineigenaar zelf om daarvoor het geschikte moment te kiezen en het gesprek met de omgeving te voeren. In uw geval ligt het initiatief daartoe bij de gemeente Renkum.

Met vriendelijke groet,
Team Recreatiezonering

Recreatiezonering om de Veluwe te beschermen én te beleven. Recreatiezonering is één van de deelprogramma’s voor natuurherstel op de Veluwe.

Voor meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl


Motie gemeenteraad Rozendaal - Rozendaalse Veld, hondenlosloopgebied

 

Motie gemeente Rheden - Motie Los, sociaal en betrouwbaar

 

dinsdag 23 november 2021

Acties voor behoud hondenlosloopgebied op Rozendaalse veld (stand van zaken)

We blijven met onze acties tegen het aanlijngebod op het Rozendaals Veld aandacht vragen en  de publiciteit zoeken. 

Stand van zaken: 

De provincie Gelderland ontwikkelt een plan voor recreatiezonering op de Veluwe. Het is voornemens het Rozendaalse Veld onder te brengen in recreatiezone B. Honden mogen op het Veld dan alleen nog aangelijnd worden uitgelaten. Dit betekent het einde voor het losloopgebied. Wij willen dat voorkomen.

Petitie


Handtekeningenactie Rozendaalse Veld

Zondag 22 nov. zijn we, naast de nog steeds lopende actie op petitie.nl, ook gestart met een handtekeningactie op het Rozendaalse Veld. Daar zijn meer redenen voor:

1. Nog lang niet iedereen weet van de petitie Geen aanlijngebod Hondenlosloopgebied Rozendaal Veld op petite.nl
2. Er zijn nog veel mensen die niet van de het voorgenomen aanlijngebod weten.
3. Mensen verwarren het aanlijngebod met de eerdere actie tegen het afsluiten van de Kluizenaarsweg en denken al getekend te hebben
4. de handtekeningenactie op het veld zelf laat zien dat de mensen die zelf op het veld hun hond uitlaten ter plekke getekend hebben
Voor de goede orde: blijf uw bekenden en Facebook-vrienden aansporen om de petitie https://hondlosrozendaalseveld.petities.nl/
te ondertekenen. Beide acties zijn belangrijk om de provincie end e gemeente Rheden te laten zien dat we Nee tegen het aanlijngebod zeggen.

Zie ook Facebook:  


en in de media

 

RhedenNieuws.nl:  Geen aanlijngebod op Hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld (nieuws.nl)

 

zaterdag 13 november 2021

Petitie: Geen aanlijngebod op Hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld


Het hondenlosloopgebied op het Rozendaals Veld voorziet in een grote maatschappelijke en sociale behoefte van grote aantallen hondeneigenaren uit de wijde omtrek

Maar het losloopgebied wordt bedreigd.


De provincie Gelderland ontwikkelt een plan voor recreatiezonering op de Veluwe en de provincie is voornemens het Rozendaalse Veld onder te brengen in recreatiezone B. Honden mogen op het Veld dan alleen nog aangelijnd worden uitgelaten. Dit betekent de doodsteek voor het losloopgebied met alle sociale en maatschappelijke gevolgen van dien. Dit willen wij graag voorkomen. Een van de acties die we ondernemen is de petitie die we samen met enkele hondeneigenaren, gebruikers van het hondenlosloopgebied, hebben opgesteld: 


Willen jullie ons steunen en deze aub ondertekenen?


dinsdag 9 november 2021

Hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld - Brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

Geacht college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland,

Deze brief is ingegeven door uw voornemen om het Rozendaalse veld en daarmee het hondenlosloopgebied op dit veld in uw plannen voor de recreatiezonering onder te brengen in recreatiezone B.

Ik hoop u met deze brief van dit voornemen af te brengen. 


Achtergond hondenlosloopgebied
Het Rozendaalse veld lig in de gemeente Rozendaal. Dus publiekrechtelijk valt het Rozendaalse Veld onder de gemeente Rozendaal. Echter, privaatrechtelijk is de gemeente Rheden de eigenaar. 

Oorspronkelijk was het Rozendaalse Veld in het bezit en beheer van de 'Geërfden van het dorp Velp', een oude marke-organisatie die nog bestaat en nog steeds rechten heeft en daarmee invloed op beslissingen rond het beheer van het gebied. In 1917 en 1921 is het gebied door deze 'Geërfden van het dorp Velp' onder strikte voorwaarden overgedragen aan de gemeente Rheden.

Al tientallen jaren is een deel van het Rozendaalse Veld in gebruik als hondenlosloopgebied.

Daar is het destijds door de gemeente Rheden, de eigenaar van het Rozendaalse Veld, ook voor aangewezen.

Door de verschillende terreineigenaren in de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt voor het los laten lopen van de hond verwezen naar het Rozendaalse Veld.

Het losloopgebied beslaat een relatief klein deel van het Rozendaalse veld. Het Rozendaalse veld heeft een oppervlakte van 542 ha, het losloopgebied beslaat ongeveer 75 ha. (ter vergelijking: het Rozendaalse Zand (gele gebied) is 17 ha). Dat betekent dat het losloopgebied minder dan 1 procent van het totale gebied van de recreatiezonering (meer dan 88.000 ha) beslaat.

Gezien de ligging is het hondenlosloopgebied van het Rozendaalse Veld als een randgebied van de Veluwe aan te merken.


Sluiting toegangsweg van de baan 
In het Masterplan Veluwezoom van de gemeenten Rheden en Rozendaal was het plan opgenomen om de Kluizenaarsweg, de toegangsweg naar het Rozendaalse Veld en het losloopgebied, te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

Sluiting zou betekenen dat mensen met de hond aangelijnd twee kilometer langs een stijgende weg zouden moeten lopen om het veld te bereiken. Dat zou dan ook gelden voor de vele ouderen en minder-validen die slecht ter been zijn. Kortom een slecht plan dat honderden mensen zou treffen. 

Dit voornemen is na massaal protest van de hondenbezitters door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal afgewezen. 

Ter illustratie: De petitie “Rozendaalse Veld moet bereikbaar blijven!” op internet is door meer dan 2000 mensen ondertekend. Op het Rozendaalse Veld zelf is een handtekeningenactie gevoerd voor  het openhouden van de Kluizenaarsweg. 1450 mensen hebben dit spontaan ter plekke bij de parkeerplaatsen ondertekend. Spontaan! Er hoefde niemand voor langs de deur te leuren om handtekeningen op te halen.

Baas en hond kunnen dus gewoon met de auto naar het Rozendaalse Veld. 


Belang van het hondenlosloopgebied
Het hondenlosloopgebied voorziet voor de hele regio in een grote behoefte. Het wordt bezocht door mensen uit de wijde omtrek, uit Rheden en Rozendaal maar ook uit Arnhem, Doesburg, de Liemers en de Betuwe. 

En het heeft niet alleen een nuttige functie voor de honden. Het vervult als ontmoetingsplek, en dat kan niet genoeg benadrukt worden, een zeer belangrijke sociale functie. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar vriendschappen ontstaan, waar vereenzaming wordt bestreden, waar mensen jong en oud samen met hun hond hun dagelijkse wandelingen maken. Het veld is ook belangrijk voor het socialiseren van de honden zelf. Op het Rozendaalse Veld genieten mens en hond van de weidsheid, de ruimte en de gezonde buitenlucht en van elkaar.  

Meerdere hondenbezitters zetten zich in voor de leefbaarheid van het gebied door bijv. het verzamelen van zwerfvuil, het legen van de vuilnisbakken of door inzet bij de heidewerkgroep en de jaarlijkse heidewerkdag. Daarnaast zorgt de sociale controle ervoor dat mensen zich aan de richtlijnen voor het uitlaten van honden houden. Het komt dan ook relatief weinig voor dat mensen hun hond los laten lopen buiten het daarvoor aangewezen gebied.   

De ca. 20 hondenuitlaatservices (de HUSsen) die van het gebied gebruik maken dragen eveneens bij aan die sociale functie. Mensen die door verschillende oorzaken niet zelf hun hond kunnen uitlaten worden zo in staat gesteld hun trouwe en soms enige kameraad te hebben en te houden. 

De gemeente Rheden heeft in 2017 het gebruik van het hondenlosloopgebied door hondenuitlaatservices gereguleerd. De HUSsen betalen aan de gemeente Rheden een financiële bijdrage voor het beheer van het Rozendaalse Veld. Ook dragen zij net als individuele hondenbezitter bij aan de leefbaarheid. Naast het oprapen van het zwerfafval werken zij mee tijdens de jaarlijkse heidewerkdag. 

Voor deze ondernemers is het gebied van groot belang. Bij hen is de verwachting gewekt dat zij langjarig gebruik kunnen maken van dit gebied. Dus ook vanuit commercieel oogpunt is het gebied van belang. 


Beheervisie Rozendaalse Veld 2019
De gemeente Rheden heeft in nauwe samenwerking met de Geërfden van Velp de Beheervisie Rozendaalse Veld 2019 ontwikkeld voor het beheer van het veld in het decennium 2019-2029. Voor de gemeente Rheden is behoud van het hondenlosloopgebied daarbij uitganspunt zoals in meerdere zinsneden naar voren komt:

Pagina 4: "In het natuurgebied is volop ruimte voor extensieve vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en natuurbeleving. Ook voor meer intensievere vormen van recreatie is ruimte, maar dan meer lokaal, zoals het hondenlosloopgebied, het plaatsen van bijenkasten en modelvliegen"

Pagina 22: “Vanuit het Natura2000-beheerplan voor de Veluwe en de Veluwe-alliantie wordt op Veluwe-niveau gewerkt aan een recreatieve zonering. Voor de gemeente Rheden is het behoud van ons grote hondenlosloopgebied hierbij het uitgangspunt.” 

Pagina 24 “De hondenuitlaatservices van het Rozendaalse Veld hebben zich verenigd, nemen zelf de verantwoordelijkheid om (vermeende) overlast te laten afnemen, zijn herkenbaarheid en aanspreekbaar. Ook dragen deze ondernemers bij aan het beheer en zijn ogen en oren in het veld. Dit functioneert goed.”  

De Beheervisie Rozendaalse Veld 2019 laat ik u samen met deze brief toekomen.  


Motie Gemeenteraad Rozendaal
Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad van Rozendaal unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen om:

“De Provincie Gelderland te bewegen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) om, bijvoorbeeld in het kader van de recreatiezonering en of subsidiëring, geen maatregelen te nemen die leiden tot de noodzaak c.q. verplichting tot het sluiten van het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse veld.”

Deze motie “Rozendaalse Veld, hondenlosloopgebied” laat ik u samen met deze brief toekomen.


Recreatiezonering  
De nieuwe dreiging voor het hondenlosloopgebied komt van de provincie Gelderland, van u dus, met uw voornemen  om  het Rozendaalse Veld in recreatiezone B te plaatsen.   

Voor een aantal bezoekers en gebruikers van het veld verandert er weinig. 

Zo worden MTB-ers, fietsers, ruiters, sporters en wandelaars etc., nauwelijks geraakt door zonering B. Horeca is er nu al niet dus dat leidt ook niet tot een grote wijziging, De facto voldoet het Veld voor een groot deel al aan de voorwaarden voor zonering B.  

Maar voor het hondenlosloopgebied ligt dat anders. Voor het losloopgebied is het zeer slecht nieuws. De honden en hun eigenaren zijn dan de klos. Zij worden onevenredig hard geraakt. 

De wijziging naar zonering B impliceert dat honden niet meer los mogen lopen op het Rozendaalse Veld.  Alleen aangelijnde honden zijn dan nog toegestaan. 

Het onderbrengen van het losloopgebied in recreatiezone B is de doodsteek voor het hondenlosloopgebied. Het veld zal veel van zijn aantrekkelijkheid verliezen en het holt de sociale functie van het gebied volledig uit. Juist het los kunnen laten lopen van de honden is daarin essentieel. Dat geldt ook voor het bestaan en de bedrijfsvoering van de honden uitlaatservices. 

Dat wil ik graag voorkomen!


Verzoek
Gezien bovenstaande argumentatie en de grote impact die dit heeft dring ik er mede namens een groot aantal hondenliefhebbers die van het hondenlosloopgebied gebruik maken bij u op aan om het Rozendaalse Veld maar in ieder geval het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld uit te zonderen van uw voornemen om dit gebied onder te brengen in recreatiezone B. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
Theo Kooijmans

Bijlagen:

o   Beheervisie Rozendaalse veld 2019 (van de gemeente Rheden)

o Motie “Rozendaalse Veld, hondenlosloopgebied” van de gemeenteraad van Rozendaal 

woensdag 27 oktober 2021

Met onwillige honden....

De Rhedense gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw plan (scenario D) waarin de Posbank niet wordt afgesloten, waar de parkeerplaatsen op de Posbank bereikbaar blijven maar waar een compleet rondje niet meer het hele jaar door mogelijk is. Van april tot en met oktober wordt de weg op de Posbank op drie punten afgesloten.

De reden voor het afwijzen van totale afsluiting lag in de gebrekkige onderbouwing van scenario C (“het afsluitplan”), de snelheid waarmee het participatieproces er is doorgejast en de onomkeerbaarheid van totale afsluiting. De raad heeft gewoon tijd en ruimte nodig voor een gedegen onderzoek, nulmetingen, een pilot en evaluatie achteraf.  

Scenario D viel niet goed bij de Coalitie Veluwezoom. Voorafgaand aan de raadsvergadering werden raadsleden agressief bejegend en geïntimideerd door leden van deze club. In plaats van een krachtige veroordeling door het college van B&W voor dit gedrag probeerde wethouder Haverkamp dit te bagatelliseren. Ook burgemeester Van Eert deed of zijn neus bloedde. Een verwerpelijke houding van deze gezagsdragers.

Haverkamp was het zacht uitgedrukt niet eens met amendement D. Hij probeerde op alle mogelijke manieren het voorstel onderuit te halen. In de dagen daarna deed hij dat in de media nog eens op volle kracht over.

Scenario D dient onverkort, zonder vooringenomenheid en vanuit een positieve houding te worden uitgewerkt. Haverkamp zegt wel dat hij scenario D verder uitwerkt maar daar is hij, gezien zijn opstelling, totaal ongeschikt voor. Je kunt op je vingers narekenen wat dit gaat opleveren. Immers, met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.

Haverkamp zou de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden. Maar dat is ie niet van plan. Dat belooft weinig goeds voor scenario D. Ik houd mijn hart vast.

Rhedense raadsleden, pas op, blijf scherp, laat je niet in de luren leggen!

Theo Kooijmans

 

maandag 25 oktober 2021

Reactie van Reinier Broeks op een artikel van GroenLinks op RhedenNieuws (24 oktober 2021)

Beste fractie van GroenLinks Rheden,

Ik reageer even punt voor punt op enkele passages uit de door jullie (GroenLinks) ingezonden brief aan Rheden.Nieuws (BRIEF) van 24 oktober 2021

1.       Het enige voordeel van dit plan is dat de bereikbaarheid voor iedereen goed blijft – tenminste, zolang het verkeer op de uitvalswegen niet vast komt te staan.

Reactie: Een positief punt. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze natuurgebieden zijn belangrijk. Zeker als het gaat om gezonde afleiding van de ontijdingen van de laatste jaren. Het tweede deel van de zin is een voorbeeld van een als-dan situatie die m.i. niets afdoet aan het door GL genoemde voordeel dat de bereikbaarheid goed blijft. Die bereikbaarheid is trouwens al flink afgenomen door het afsluiten van de Burgemeester Bloemersweg in de jaren ’90 (Van Laag-Soeren naar de Posbank). Ook toen was Natuurmonumenten een van de aanjagers van het plan om de Posbank afsluiten.

2.       Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor natuur.

Reactie: Dat klopt helemaal. De andere plannen zeker ook niet. Het enige wat werkt is dat Natuurmonumenten de grote grazers per direct weghaalt, de schaapskudde de heide niet meer begraast en het bos het bos gelaten wordt (vooral geen dood hout opruimen). De natuur herstelt zichzelf in twintig jaar. De heide wordt weer bos en de zandverstuiving (door wethouder Harriet Tiemens GL aangelegd) groeit weer dicht en wordt uiteindelijk ook bos. De CO2-opslag verveelvoudigt en de biodiversiteit komt ook weer op orde. Toe- of afname maakt daarbij niet uit. Zolang het maar biodiversiteit is die past bij de omgeving en de herstelfases van het bos. Door kwalijke interventies, zoals de grote grazers, uit het gebied te halen en geen houtkap meer te plegen (juist niet op de heide), kan de bodem zichzelf weer gaan voeden en herstellen.

3.       Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor natuurbeleving.

Reactie: De andere plannen nog minder. Met plan ‘D’ blijft een groot deel van de Veluwezoom toch goed bereikbaar (punt 1) en kan iedereen zijn eigen niveau van natuurbeleving hebben. Het bieden van een goede infrastructuur en faciliteiten voor de bezoekers is een vereiste. Ik meen me te herinneren dat ten tijde van burgemeester Petra van Wingerden de gemeente Rheden zich juist wilde profileren als een toeristische trekpleister; de recreanten faciliteren. En was het in 2010 niet wethouder Harriet Tiemens (GL) die samen met Guido van Woerkom van de ANWB de Posbank ‘heropende’ om van de Posbank en de Veluwezoom een van de grootste toeristische trekpleisters van Nederland te maken? Oh ja, wie er ook bij was? Wim Knol, gebiedsbeheerder van Natuurmonumenten.

4.       Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor stikstofuitstoot.

Reactie: De stikstofuitstoot van wat? Van de grote grazers? Van de schaapskudde? Van de elektrische auto’s? Meer bos (mijn reactie bij punt 2) is een prima compensatie van de afgenomen (punt 6) stikstofuitstoot in vergelijking met de jaren ’90 van de vorige eeuw. Tietema en De Jonge schreven een interessant artikel over de relatie stikstof en ons drinkwater. Meer stikstofopslag (in de bossen en bodem) zorgt voor behoud van ons bron...  uh, drinkwater.*

5.       Het plan biedt echter geen enkele oplossing voor overlast door omwonenden.

Reactie: Zoals GL (indirect) aangeeft (punt 6) is het aantal bezoekers gedaald t.o.v. 1992. Dat omwonenden overlast ervaren komt door bezoekerswerende maatregelen (van Natuurmonumenten) zoals het afsluiten van parkeerplaatsen op de Posbank en het beperkt toestaan (door de gemeente) van het gebruik van de ‘overloopweide’ bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten voor het parkeren. Daarbij komt dat overlast een mening is, een perceptie. Dat is hetzelfde als mensen die vanuit de stad op het platte land gaan wonen en dan na een paar jaar gaan klagen over de stank van mest.

6.       En het feit dat onze dorpen nauwelijks profiteren van de 2 miljoen bezoekers die de Veluwezoom jaarlijks aandoen.

Reactie: Jammer dat sinds 1992 het aantal bezoekers in de dorpen drastisch is gedaald omdat in dat jaar alleen de Posbank al 2 miljoen (en nu dus volgens GL 2 miljoen bezoekers op de hele Veluwezoom) bezoekers trok (artikel Trouw 21 maart 1992 - sowieso een heel interessant artikel). Terecht dat GL constateert dat de gemeente, maar vooral de ondernemers, behalve Peter ‘Veluwe Actief’ Oversteegen, niet in staat zijn gebleken te profiteren van de miljoenen bezoekers. Dat kan volgens mij komen door de regelzucht en het niet-meewerken van de gemeente of door de geringe ondernemingszin van de bedrijven. Of een combinatie van beide. Maar jammer is het wel.

7.       Zowel Natuurmonumenten als de belangenverenigingen vinden het voorstel onwerkbaar.

Reactie: Dat van Natuurmonumenten snap ik. Dat zit in hun DNA. Maar ik zou wel graag willen weten wie die belangenverenigingen zijn want mijn ‘belangenvereniging’, de Geërfden Velp, is niet geconsulteerd en tegen de plannen a, b en c. En dat ‘onwerkbaar’ is waarschijnlijk omdat het niet in hun straatje past. Maar als we weten waaruit die onwerkbaarheid bestaat, dan kunnen we daar over praten.

8.       De fracties die het ‘nieuwe’ plan op papier zetten hebben hen echter niet geconsulteerd.

Reactie: Dat is natuurlijk niet goed te praten. Net zoals het niet goed te praten is dat de inwoners van onze gemeente - de belanghebbenden bij uitstek - niet geconsulteerd zijn door middel van bijvoorbeeld een referendum. Of via Rheden Spreekt om maar eens iets te noemen. De wethouder en de belangenorganisaties vierden hun eigen feestje. Ik begreep van een voorzitter van een Rhedense belangenvereniging van ondernemers dat zij voorstander zijn van volledige afsluiting van de Posbank. Ondernemers die geen klanten willen? Heel bijzonder.

Ik vind het onbestaanbaar dat GroenLinks uit het niets een brief opstelt en die opstuurt naar Rheden.Nieuws, daarbij niet gehinderd door enige vakkennis of participatietrajecten met inwoners of alle belangengroeperingen. En dat je je vervolgens voor het karretje van Natuurmonumenten laat spannen, en hun dreigementen serieus neemt, getuigt van weinig politiek gevoel en veel opportunisme en daarbij ook nog eens ononderbouwd blijft vasthouden aan je eigen gelijk.

*Beter water door meer bos

In hun artikel (H2O (30) 1997, nr. 26) ‘Veluws grondwater vermest? De rol van het ecosysteem’ schrijven A. Tietema (Fysische Geografie en Bodemkunde, UvA) en M. de Jonge (NUON-Water) over de grote hoeveelheden stikstof die op te slaan zijn in de vegetatie [bos] en de bodem. Volgens hen is de opnamecapaciteit van stikstof in natuurlijke ecosystemen op de Veluwe overschreden en moet het beheer van de Veluwse bossen flink op de schop.

Samenvatting

Ecosystemen zijn in staat om grote hoeveelheden stikstof op te slaan in vegetatie en bodem. Door jarenlang verhoogde stikstofdepositie is de opnamecapaciteit van stikstof in veel bossen en andere natuurlijke ecosystemen op de Veluwe overschreden. Het stikstof spoelt als nitraat uit het ecosysteem en vormt een bedreiging van de kwaliteit van het freatisch grondwater. Op den duur zal dit ook de drinkwaterwinning op de Veluwe bedreigen. Het landgebruik en het bosbeheer bepalen in belangrijke mate de nitraatuitspoeling. Het kappen van een bos bijvoorbeeld, veroorzaakt een (tijdelijk) sterk verhoogde nitraatuitspoeling. Daarnaast komen er verschillen voor in nitraatuitspoeling bij verschillende vegetatietypen. De leeftijd van de bomen blijkt ook een belangrijke regulerende factor te zijn voor de mate van nitraatuitspoeling. De resultaten onderstrepen de behoefte aan een heroverweging van het beheer van de Veluwse bossen om een voortschrijdende vervuiling van het grondwater te voorkomen.

Natuurlijk met vriendelijke groet,

Reinier Broeks, 
reinier@broeks.org

vrijdag 15 oktober 2021

Hoera! Rozendaalse Veld blijft bereikbaar, Kluizenaarsweg niet op slot!

De Rozendaalse raad is in meerderheid tegen de plannen voor de afsluiting van de Posbank. Nadat Rosendael ’74 zich tegen het plan heeft uitgesproken  heeft ook BGR (Belangen Gemeenschap Rozendaal)  zich tegen het plan gekeerd. Daarmee zijn zes van de negen raasleden, een meerderheid van de Rozendaalse raad, tegen sluiting van de Posbank voor de auto.

Rozendaal kan alleen besluiten over zaken op Rozendaals grondgebied  dus niet over het Rhedense deel van de Posbank. de hele Posbank. Dus Rheden kan nog steeds de Posbank voor haar deel afsluiten. 

Maar de Kluizenaarsweg ligt binnen de Rozendaalse grenzen. En de afsluiting van de Kluizenaarsweg, de toegangsweg naar het Rozendaalse Veld, voor gemotoriseerd verkeer is nu van de baan.

Da’s een goed bericht voor alle mensen die daar hun honden  uitlaten maar ook voor alle mensen die zonder hond het Rozendaalse Veld per auto bezoeken. ..maar we zijn er nog niet..

Als de provincie haar zin krijgt dan mogen er straks geen honden meer los op het Rozendaalse Veld. Alleen aan de lijn is dan nog toegestaan. Een nieuwe hinderlaag voor de honden en hun baasjes. Dan wordt effectief hetzelfde bereikt als het afsluiten van de Kluizenaarsweg.

..de strijd is dus nog niet gestreden!

donderdag 14 oktober 2021

Teveel haast met Posbank en Rozendaalse Veld

 (ingezonden brief Theo Kooijmans: Regiobode 13-10-2021)

De snelheid waarmee de Rhedens/Rozendaalse colleges van B&W het plan om de Posbank af te sluiten erdoor willen drukken wekt verbazing. De inspraakprocedure is er in vakantietijd doorheen gejast en de beslissing lijkt al genomen. Maar een gedegen onderbouwing ontbreekt.

In een normale situatie onderzoek je eerst het probleem en vervolgens doe je op basis van dat onderzoek een voorstel. Hier worden die zaken omgedraaid. Het gaat volgens VVD-wethouder Haverkamp om bescherming van de natuur. Dat is nergens hard gemaakt. Er is niet onderzocht, laat staan vastgesteld, hoe het op dit moment met de natuurwaarden op de Posbank staat. Maar het college vraagt wel om de Posbank alvast op slot te doen. Ja, zegt Haverkamp, dat onderzoek komt later, als we het plan verder uitwerken. Teken nu eerst maar bij kruisje C (afsluiten die hap). Je kunt altijd nog terug. Ja, dank je de koekoek! We weten hoe dat werkt. Dat zal nooit gebeuren!

Haverkamp heeft haast. Na de raadsverkiezingen in maart 2022 neemt hij afscheid van de politiek maar dat mag geen reden zijn om dit er even snel doorheen te jagen. De raadsverkiezingen zijn juist een uitgelezen moment  om de mening van de burgers te horen. Dat kan prima met een referendum. Daar is dit vraagstuk belangrijk genoeg voor. Precies zoals dat eerder dit jaar in Arnhem is gedaan met het afvalbeleid.

De provincie Gelderland is een van de drijvende krachten achter dit plan. Subsidie hè! En van de provincie mogen er straks ook geen honden meer los op het Rozendaalse Veld. Alleen aan de lijn is dan nog toegestaan. Een nieuwe hinderlaag voor de honden en hun baasjes.

Haverkamp, regeer niet over je graf heen! Gemeenteraden Rheden en Rozendaal, denk goed na, neem geen overijlde beslissing!

Haastige spoed is zelden goed!

Theo Kooijmans, Velp

woensdag 13 oktober 2021

Voorstel Rosendael ’74 inzake het Masterplan Veluwezoom

De afgelopen periode heeft Rosendael’74 zich verdiept in het Masterplan Veluwezoom.

Informatiebijeenkomsten werden bijgewoond, scenario’s zijn doorgenomen en we hebben de meningen opgehaald van een representatieve groep Rozendalers. Dit heeft geleid tot het volgende standpunt:

Rosendael’74 vindt het volledig afsluiten van Nationaal Park Veluwezoom
       te ingrijpend en niet nodig. Rosendael’74 heeft een ander voorstel.

Onze argumenten:
A. De onderbouwing voor volledige afsluiting, met name kijkend naar de impact van het verkeer op de biodiversiteit en natuur, is mager. Het verkeer op de A50 en A12, de veeteeltbedrijven in Gelderland en Brabant en de industrie in het Ruhrgebied hebben veel meer invloed op de flora en fauna op de Posbank, dan de auto's die over de Posbank heen rijden. Ook bij afsluiting komt autoverkeer naar de parkeerplaatsen in onze dorpen. Wij zien geen significant verschil. Daar komt bij dat er in de toekomst meer elektrisch wordt gereden. Ook volgen wij de recreatiezonering van de Provincie waarbij de Provincie de Posbank kwalificeert als zone A; recreatiegebied, en niet als kwetsbaar natuurgebied.

B. In het Masterplan kunnen we lezen dat op piekmomenten 88% van de motoren en 40% van de automobilisten naar het gebied komen om een ‘rondje Posbank’ te rijden. De drukte concentreert zich bovendien tijdens de zonnige weekenden gedurende de periode april tot en met oktober. Geen ‘rondjes’ meer voor motoren en rallyrijders zal naar onze mening de geluids- en verkeersoverlast fors verminderen. Dit kan ook bereikt worden door andere maatregelen te treffen. Volledige afsluiting zien wij als een paardenmiddel en onnodig. Doordeweeks is het rustig in het gebied. Door slimme afsluiting van bepaalde wegdelen wordt het alleen mogelijk om naar boven te rijden en weer terug. Bestaande parkeerplaatsen blijven in het hele gebied bereikbaar, maar het ‘rondje rijden’ wordt onmogelijk. Doordeweeks houden we het Nationaal Park Veluwezoom open voor gemotoriseerd verkeer.

C. Met volledige afsluiting (scenario C) wordt een belangrijk stuk recreatie voor de mensen onmogelijk gemaakt. De meeste bezoekers van de Posbank, voornamelijk Gelderlanders, komen een aantal keren per jaar en sommigen zelfs een paar keer per maand even een wandeling maken en van het uitzicht genieten. Scenario C betekent betalen voor parkeren en naar verwachting ook betalen voor een busje naar boven. Wij voorzien mensen wachtend in een rij, mensen die veelal slecht ter been zijn en op deze manier hun ‘uitje in de natuur’ vaarwel moeten zeggen. Daarvan zijn wij absoluut geen voorstander. En wat wordt de volgende stap? In Wolfheze wil Natuurmonumenten een deel van de wandelpaden afsluiten.

Wat dan wel?
• Rosendael’74 ziet alternatieven om het rijden van een ‘rondje Posbank’ door gemotoriseerd verkeer op piekmomenten te voorkomen. Door wegdelen af te sluiten is het wel mogelijk om naar de parkeerplaatsen in het park te rijden, maar niet om een rondje te maken (schematische weergave zie volgende pagina).

• Rosendael’74 is dus voorstander van partiële afsluiting van het Nationaal Park Veluwezoom, zie voorgaand punt, echter alleen tijdens drukke weekenden in de periode april tot en met oktober. • Maximale snelheid in het Posbank gebied wordt 30 km/uur.

• Rosendael’74 is tegen afsluiting van het Rozendaalse veld. Het Rozendaalse veld heeft een belangrijke sociale functie voor veel inwoners. Daarnaast is afsluiting van de toegangsweg in strijd met de voorwaarden uit de schenkingsakten uit 1917 en 1921 van de Geërfden van Velp.

• Gefaseerd doorvoeren van maatregelen, evaluatie en het meten van de effecten van de maatregelen vinden wij van belang. Als onze maatregelen op termijn niet het gewenste effect hebben, dan kan wat ons betreft opnieuw bekeken worden wat vervolgens zinvol is om te doen.

• Rosendael’74 is geen voorstander van betaald parkeren in het hele gebied.

We kijken uit naar reacties van Rhedense en Rozendaalse fracties op ons voorstel. Uiteraard zijn we te allen tijde bereid om ons voorstel toe te lichten. 

Namens de voltallige fractie van Rosendael ’74, 

Gert-Jan Willemse, Kyra Jurriëns, George van Gorkum, Ronald de Jonge, Hein Hoek, Corine ter Brugge (fractievoorzitter)

Website Rosendael '74

dinsdag 12 oktober 2021

Posbank en Rozendaalse Veld - Brief aan de raadsfracties

Geachte raadsfracties van de gemeenten Rheden en Rozendaal, 

De snelheid waarmee de Rhedens/Rozendaalse colleges van B&W het plan om de Posbank af te sluiten erdoor willen drukken verbaast mij zeer. De inspraakprocedure is er in vakantietijd doorheen gejast en de beslissing lijkt al genomen. Terwijl een gedegen onderbouwing ontbreekt.

In een normale situatie onderzoek je eerst het probleem en vervolgens doe je op basis van dat onderzoek een voorstel. Hier worden die zaken omgedraaid. Het gaat volgens VVD-wethouder Haverkamp om bescherming van de natuur. Dat is nergens hard gemaakt. Er is niet onderzocht, laat staan vastgesteld, hoe het op dit moment met de natuurwaarden op de Posbank staat. Maar het college vraagt wel om de Posbank alvast op slot te doen. Ja, zegt Haverkamp, dat onderzoek komt later, als we het plan verder uitwerken. Teken nu eerst maar bij kruisje C (afsluiten die hap). Je kunt altijd nog terug. Ja, dank je de koekoek! We weten hoe dat werkt. Dat zal nooit gebeuren! 

De verkeerstellingen zijn gedaan toen Corona op zijn hoogtepunt was. Natuurlijk was het toen druk. Alles zat dicht en een van de weinige gelegenheden om er even uit te kunnen was zo’n rondje over de Posbank. Deze tellingen zijn daarom niet representatief.  Ik schaar dit gedoe dan ook onder het kopje “Misbruik maken van Corona”

Het overgrote merendeel van die rondjesrijders komt uit de directe omgeving. En er wordt nogal badinerend over gedaan. De bezoekers maken alleen een rondje Posbank en zijn dan weer weg? Nou….en? Mag dat soms niet? Het rondje zelf is de beleving. Wat is daar mis mee?  

De door de bewoners bij de toegangswegen ervaren overlast kan prima op andere manieren bestreden worden. Handhaving is één van die manieren. Stel normen op door geluidsoverlast door motoren, ontmoedig rallyrijders, stel een snelheidslimiet in en handhaaf! Zet informatietechnologie die je kunt afstemmen op het ontmoedigen van bezoek op drukke momenten. Met geleidingsborden, afsluitmomenten, alerts op telefoons in het gebied, waarschuwingen via SMS. De thresholds kun je vooraf bepalen en flexibel maken. En zoek verder naar andere mogelijkheden om de uitwassen, de excessen te bestrijden. Er zijn vast nog meer mogelijkheden.

Hoe zit ’t met al die ouderen, mindervaliden en gezinnen met kinderen die niet meer zelfstandig in hun auto over de Posbank mogen? Haverkamp heeft de keiharde garantie (zijn eigen woorden) gegeven dat voor de senioren en minder-validen een volwaardig alternatief wordt geboden. Anders gaat het sluitingsfeest niet door! Ik ben reuze benieuwd wat dat volwaardige alternatief gaat inhouden. Dat kan volgens mij alleen als de afsluiting niet gaat gelden voor deze groepen. Openbaar vervoer en invalidenbusjes zijn in mijn ogen geen volwaardig alternatief!  

Op het Rozendaalse Veld is een handtekeningenactie gevoerd voor  het openhouden van de Kluizenaarsweg. 1450 mensen hebben dit spontaan ter plekke bij de parkeerplaatsen ondertekend. Spontaan, hier hoefde niemand voor langs de deur te leuren om handtekeningen op te halen. Maar het lijkt er sterk op dat die 1450 handtekeningen geen enkele indruk maken op het gemeentebestuur.  Liever schermt zij met die selecte groep zogenaamde stakeholders die haar eigen voorstel C breed ondersteunt. Ik heb overigens de belangrijkste stakeholders, Natuurmonument en de Provincie Gelderland, niet bij de raadsvergaderingen gezien. Kwestie van verhinderd zijn of hebben we het hier over desinteresse, arrogantie of zelfs bewuste strategie en hebben zij Haverkamp en Warmerdam voor hun karretje gespannen om de kastanjes uit het vuur halen?  

Ik heb ook mijn twijfels over de legitimiteit van de bij het participatietraject betrokken belangenverenigingen. Wie vertegenwoordigen zij precies? Hoeveel leden hebben zij? 

En ik snap het Rhedens Dorpsbelang niet. Juist het Rhedens Dorpsbelang heeft altijd gestreden voor het openhouden van de Posbank. Sterker nog, openhouden van de Posbank was ooit de voornaamste reden van bestaan voor Rhedens Dorpsbelang. Ik herinner me in ieder geval één oud-voorzitter die zich nu omdraait in zijn graf. Dat was nog ‘s ’n vent die voor zijn Rheden vocht. 

Een hoe zit ’t met de insprekers bij de raadsvergadering van 5 oktober. Ik hoorde bijvoorbeeld twee Rozendaalse buurmannen die na elkaar exact hetzelfde vertelden over een rondje Kluizenaarsweg-Bovenallee-Rozendaal vice versa. Niks mis mee hoor, de heren hebben het volste recht om in te spreken. Maar het aantal insprekers wordt wel gebruikt om aan te geven dat er het C-plan breed wordt ondersteund. Lang niet alle insprekers hebben zich uitgesproken over afsluiting van het rondje Posbank. Een aantal insprekers heeft het alleen over de afsluiting van de Kluizenaarsweg gehad. Dan lees ik de volgende dag in de Gelderlander dat er maar één tegenstander van het afsluiten van de Posbank is en dat er verder niets dan lof voor het plan is. Hoezo gekleurd nieuws. Lag de verslaggever te slapen, loopt ie aan de leiband van de gemeente en Natuurmonumenten of liet ie vooral zijn eigen mening doorklinken? Dat riekt naar nep, naar manipulatie van de publieke opinie. Dat mag ook hoor maar wees daar dan wel eerlijk over.

Laat ik ook eens een paar voorstellen doen. Een voorstel waarmee de gemeenten zich op kaart zetten. We roepen de hulp in van heel Nederland. Schrijf een wedstrijd uit waarin gevraagd wordt om oplossingen, om alternatieven voor het afsluiten van de Posbank. Iedereen kan meedoen.  Schakel scholen en universiteiten in. Laat studenten vanuit alle richtingen kijken naar mogelijke oplossingen, vanuit bestuurskunde, informatietechnologie, biowetenschappen, duurzaamheid, sociale wetenschappen, filosofie, automotive, verkeerskunde etc. etc.. ’n Ideaal onderwerp voor scripties en onderzoeksprojecten. Daar komen vast heel opmerkelijke en creatieve ideeën uit. 

Of breng die wedstrijd naar televisie. Vraag bijvoorbeeld TV Gelderland om zo’n programma op te zetten. Of zelfs op de Nederlandse televisie. Daar is vast een  mooie format van te maken. De beste oplossing voor …..?” (in dit geval de Posbank) Als dit aanslaat kan dat ook gebruikt worden voor andere onderwerpen elders in het land. Er zijn vast meer gemeenten die met lastige vraagstukken worstelen. De finalisten en de winnaars kunnen rekenen op mooie prijzen. Misschien zijn daar zelfs sponsoren voor te vinden bij een van de loterijen. 

Haverkamp heeft haast. Na de raadsverkiezingen in maart 2022 neemt hij afscheid van de politiek. Dit is zijn magnus opus, zijn erfenis, zijn stempel op de gemeente Rheden. Ik wijs die erfenis af, ik bedank daarvoor. Het mag sowieso geen reden zijn om dit er even snel doorheen te jagen. Neem de tijd om dit onderwerp uit te diepen en om uw gedachten te vormen zodat dit uitmondt in zorgvuldig afgewogen standpunten. 

En de raadsverkiezingen zijn juist een uitgelezen moment om de mening van de burgers te horen. Dat kan prima met een referendum. Daar is dit vraagstuk belangrijk genoeg voor. Precies zoals dat eerder dit jaar in Arnhem is gedaan met het afvalbeleid. Goed te doen en er is genoeg tijd om dit grondig voor te bereiden. Voor de verkiezingsstrijd is het ook goed, het doet recht aan het belang van dit onderwerp en het geeft de politieke partijen de mogelijkheid zich te profileren. Laat de burger beslissen! Nu heeft u die kans. 

De provincie Gelderland is een van de drijvende krachten achter dit plan. Subsidie hè! Die 1,6 miljoen euro kun je niet laten schieten, toch? Of wel? Is dit echt beter voor de burgers van Rheden en Rozendaal? Ik betwijfel het zeer.

Als de provincie haar zin krijgt om de recreatiezonering te laten verschieten van kleur A naar kleur B dan mogen er straks ook geen honden meer los op het Rozendaalse Veld. Alleen aan de lijn is dan nog toegestaan. Een nieuwe hinderlaag voor de honden en hun baasjes. Dan wordt effectief hetzelfde bereikt als het afsluiten van de Kluizenaarsweg. Echter, dat kan de gemeente Rheden als eigenaar van het veld voorkomen. Voor het inkorten van lijn 8 onderneemt de Rheden immers ook actie richting de provincie. Dan kan dat voor dit onderwerp zeker. Rozendaal kan hier ook aan meedoen. Bovendien kan de gemeente Rheden als eigenaar van het Rozendaalse Veld een dergelijk oekaze naast zich neerleggen. De gemeente (u dus) bepaalt zelf of er honden op het veld los mogen lopen! 

Voor de Rozendaalse raadsleden heb ik nog enkele aanvullende opmerkingen. Ik ben er geen voorstander van maar áls jullie een deel van de Bovenallee afsluiten, bijv. tussen Hunters Lodge en de Kluizenaarsweg of tussen de Kluizenaarsweg en Beekhuizen dan is volgens mij de gemeente Rozendaal volledig bediend. Maar voorkom in vredesnaam een blokkade van het Rozendaalse Veld. De redenen daarvoor heb ik in mijn inspraak afgelopen dinsdag 5 okt. toegelicht. (ik heb ‘m voor de zekerheid ook in dit document bijgevoegd) 

En, niet onbelangrijk, in het raadsvoorstel van de gemeente Rheden staat dat Rozendaal € 30.000,- bijdraagt aan plan C. Voor Rozendaal lijkt me dat een substantieel bedrag. Die kunnen jullie beter in de zak houden en besteden aan andere leuke dingen. 

Trouwens, hoe zit ’t met de politieke verhoudingen in Rozendaal? De voor dit onderwerp verantwoordelijke wethouder Warmerdam behoort bij Rozendaal 74. Afgelopen woensdag hoorde ik van de heer Willemse van Rozendaal 74 een heel ander geluid. Voor Rozendaal 74 is het voorstel voor afsluiting van de Kluizenaarsweg niet bespreekbaar, een breekpunt noemde hij het. Betekent dit dat ofwel de heer Warmerdam ofwel de heer Willemsen bij de komende raadsverkiezingen afscheid neemt?  

Op de gemeentelijke website van Rozendaal zie ik dat de wethouder Logeman een hechte relatie heeft met Natuurmonumenten (en Staatsbosbeheer, en IVN). Ik ga ervanuit dat de raad nauw toeziet op belangenverstrengeling en voorkomt dat de heer Logeman in de integriteits-valkuil belandt. 

Haverkamp, regeer niet over je graf heen! 

Heer Warmerdam, ik ken u verder niet en daarom tutoyeer ik niet maar voor u geldt hetzelfde. En kap met die onzin over het afsluiten van de Kluizenaarsweg.   

Gemeenteraden Rheden en Rozendaal, denk vooral goed na, gebruik de tijd en neem geen overijlde beslissing! Haastige spoed is zelden goed!

Laat u niet ringeloren. Niet door de provincie, niet door Natuurmonumenten en niet door de colleges van B&W.  

Voorkom dat grote groepen burgers buitenspel worden gezet! 

Met vriendelijke groet, 
Theo Kooijmans

===============================================================
Bijlage: Inspaak 5 oktober bij de voorbereidende raadsvergadering.