Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 20 februari 2008

Persbericht Gedeputeerde Staten - Formeel besluit stopzetting stuurgroep Hart van Dieren

Bijgaand het persbericht waarin Gedeputeerde Staten besluiten tot opheffing van de stuurgroep. Met dank aan Martijn Leisink.
Ik heb het persbericht opgeluisterd met enkele cursieven van mij.
------------------------
Arnhem, 19 februari 2008

GEDEPUTEERDE STATEN BESLUITEN PROJECT HART VAN DIEREN ALS AFZONDERLIJKE PROJECTEN VOORT TE ZETTEN

Gedeputeerde Staten hebben op basis van een advies van de Stuurgroep Hart van Dieren besloten het project Hart van Dieren te beëindigen en als afzonderlijke projecten voort te zetten. In de stuurgroep werkten de provincie, de gemeente Rheden en ProRail samen om met name de verkeersproblematiek in Dieren op te lossen. Dit besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.
De stuurgroep zou nog reageren op de audit. Maar ze geeft helemaal geen reactie op het auditrapport. Dat is natuurlijk te tricky. Dan moet ze zich verantwoorden. Ze geeft alleen het advies om op een andere manier verder te gaan. Weer een slinkse manier om de bestuurlijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Maar ze geeft hier natuurlijk wel mee aan dat het fout zat met de aanpak en daarmee dus ook met de aansturing.
.

Achtergrond
In september van 2007 bleek dat, bij ongewijzigde voortzetting van het project Hart van Dieren, de oorspronkelijk geraamde kosten met ruim veertig miljoen zouden worden overschreden en het project daarmee onbetaalbaar zou worden. Dat vormde de aanleiding om de gevolgde procedure tegen het licht te houden. De audit van het (financiële) proces leverde een aantal verbeterpunten en aanbevelingen op voor toekomstige grote infrastructurele projecten. Daarnaast is een Atelier van deskundigen aan de slag gegaan om aanzetten te leveren voor een nieuwe kijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Dieren.

Het Atelier leverde als belangrijkste conclusie op dat het oorspronkelijke project geherdefinieerd moest worden. Geadviseerd werd om via twee sporen te werken: enerzijds de ontwikkeling van een Masterplan voor Dieren door de gemeente en anderzijds de aansluiting daarvan op de provinciale infrastructuur (N348, Burgemeester de Bruinstraat) door de provincie.
Het Atelier vertelde op de voorlichtingsavond in december toch echt een ander verhaal. Daar werd verkondigd dat het project onder een enkele aansturing moest komen en er werd niet gesproken over twee afzonderlijke projecten. De provincie kletst dus maar een beetje weg. Of het Atelier heeft haar advies achteraf weer aangepast. En dan heeft dat Atelier met twee tongen gesproken. Maar ja, dat Atelier stond onder leiding van Co Verdaas, PvdA-gedeputeerde van de provincie. Dat zegt waarschijnlijk al voldoende.

Keuzes
In navolging van de adviezen van de stuurgroep heeft het college besloten om het huidige project Hart van Dieren voor 15 mei af te ronden. De kennis en ervaring van het projectbureau worden overgedragen aan de nieuwe projectleiders van gemeente en provincie. De kosten voor de afronding van het project komen nog ten laste van het projectbudget. Uiteindelijk zullen deze kosten evenredig worden verdeeld over de voormalige partners. Ook de samenwerkings-overeenkomst met gemeente en ProRail wordt ontbonden.
Ik verwacht een nauwkeurige financiële eindafrekening van de stuurgroep. Daarin ook opgenomen wie welke kosten voor zijn rekening neemt. En die eindafrekening dient gecontroleerd te worden door een onafhankelijke accountant. Kunnen we precies zien wat er nog over is voor ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen.


Hoewel gekozen wordt voor een gemeentelijk (masterplan) en een provinciaal (N348) spoor, willen Gedeputeerde Staten wel dat er een ambtelijk en bestuurlijk afstemmingsoverleg in het leven wordt geroepen om het vervolg goed gecoördineerd te laten verlopen.
Als dezelfde figuren aan tafel zitten die nu ook in de stuurgroep en de projectleiding zitten dan wordt het sowieso niks. Die hebben bewezen dat ze zo'n project niet aankunnen. Dus eerst al die mensen die in het project verantwoordelijkheid hebben gedragen eruit.

Resultaten Audit
Het dagelijks bestuur van de provincie is van mening dat ook wanneer, zoals de Audit aangeeft, er een ander beheersingssysteem van de kosten was gehanteerd, niet eerder dan in het voorjaar van 2007 er voldoende duidelijke signalen zouden zijn geweest dat de kosten de oorspronkelijke ramingen ver zouden gaan overtreffen. Eerder ingrijpen in het project dan nu het geval was, was dan ook niet mogelijk. Ook is het college van mening dat de controlemomenten tijdens de planfase beter benut hadden moeten worden.
Kletskoek. Zie de notulen van de raadsverslagen, zie mijn eerdere waarschuwingen en commentaren. Al in 2005 waren er signalen dat het scheef zat. Toen had de stuurgroep al moeten ingrijpen.

Als gevolg van deze bevindingen wil het college dit voorjaar nog aan Provinciale Staten een protocol Gelderse aanpak gebiedsontwikkeling voorleggen met daarin een duidelijke leidraad over hoe te handelen bij grote projecten/processen.
Dus impliciet wordt toegegeven dat men het project niet aankon. Met andere woorden: hier staat dat de bestuurlijke controle van de sturugroep die onder leiding stond van voorzitter van Haaren heeft gefaald.

Atelier
Het Atelier heeft waardevolle en interessante ideeën opgeleverd. Met name het idee dat vanuit een gewenste stedebouwkundige ontwikkeling van een groter geheel gekeken moet worden naar verkeerskundige en infrastructurele oplossingen, spreekt aan. Het advies van het Atelier om de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het Masterplan/verkeerstructuur los te koppelen van het te ontwikkelen infrastructuurplan voor de inpassing van de N348/spoorlijn door de provincie, wordt door Gedeputeerde Staten overgenomen.
Eetste deel van alinea okay. Dat splitsen van het project is er later bij verzonnen. Door stuurgroep, provincie of Atelier.

Geld
Het is van het grootste belang dat de oorsponkelijk toegezegde rijksmiddelen beschikbaar blijven om de problemen in Dieren te kunnen oplossen. Daarover wordt met de betrokken ministeries overleg gevoerd. Het is de bedoeling nog voor de zomer, wanneer het Masterplan klaar zal zijn, de voortgang met de rijkspartners verder te bespreken.

Punt van aandacht is de bijdrage van het minsterie van LNV (€ 10 miljoen). Deze bijdrage was bedoeld voor het treffen van ecologische maatregelen (ecoduct en bundeling spoor/weg). Dit onderdeel wordt nu losgekoppeld van het verkeersvraagstuk binnen de dorpskern van Dieren. Het college wil onderzoeken of het mogelijk is de verbetering van de ecologische kwaliteit te koppelen aan het project Havikerwaard. Hierover wordt met LNV gesproken.
Als het even kan mag van mij project Havikerpoort, die andere hobby, ook sneuvelen.Dat is voor een groot deel verkapte subsidie aan Middachten.

Stuurgroep
De stuurgroep zal nog enkele keren in de vorm van een bestuurlijk overleg bijeenkomen om standpunten in te nemen over de wijze van afronding van het project Hart van Dieren. Zij zal geen besluiten meer nemen. Deze moeten worden genomen door de besturen van de oorspronkelijke samenwerkingspartners: gemeente, provincie en ProRail.
Wat standpunten! Gewoon afrekenen en wegwezen. Maar dan ook letterlijk. Mogen ze van mij nog een mooie gezamenlijke afscheidsreceptie krijgen in Riviersteen. Lijkt me wel aardig. CDA-er Van Haaren als aanvoerder met in haar kielzog PvdA-er Co Verdaas en de Rhedense vazallen PvdA-er Joop Kock, CDA-er Jan Jansen en VVD-er Hans Elsenaar. Nog mooier als het hele college van B&W, collegiaal als het is, meegaat.
En nu ik toch bezig ben: neem dan ook de leiders en een aantal raadsleden van de raadsfracties van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie mee.


-----------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Communicatie, Marga Nijenhuis, (026) 359 90 20 of 06 50 273 035, m.nijenhuis@prv.gelderland.nl.
Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, 06 50 273 053.