Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 22 juni 2008

Hart in Takt legt vinger op de zere plek(ken)

De Dierenaren blijven constructief meewerken aan de plannen. Ik heb bewondering voor hun volharding. Keer op keer proberen ze het opnieuw. En telkens stoten ze de neus.
De Stichting Hart in Takt heeft nog eens de zaken op een rijtje gezet.

Daarbij wordt de vinger op de zere plek gelegd. Hart van Dieren II dreigt net als in de eerste ronde uit de vingers van de gemeentelijke regie te glippen.

In de brief wordt tevens een lans gebroken voor de plannen van het GBO en de aandacht gevstigd op het gesol van de gemeente met de mensen die in het gebied wonen.

De woningen van die mensen worden uitgegumd en weer bijgetekend wanneer het de tekenaars uitkomt. Zonder daarover met ze te communiceren. Die mensen moeten maar afwachten en in onzekerheid leven.

Het is een lange brief maar helder en tot the point geschreven. Zeer de moeite van het lezen waard.


--------------------------------------
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

datum 18 juni 2008
ons kenmerk 2008-06-18 / 47
betreftBrief 16 juni 2008 Tafel van
cc deelnemers Tafel van Tien en raadsfracties.

Uw brief kenmerk DT1659 dd 16 juni 2008 waar wij gisteren kennis van namen geeft wederom géén inhoudelijke reactie op de ingediende GBO visie. U geeft wel aan dat deze GBO visie voordelen biedt t.o.v. andere alternatieven, maar de effecten maakt u niet inzichtelijk en u geeft geen open begroting waarmee de financiële consequenties van deeloplossingen in kaart gebracht zijn. Afwegen van alternatieven is dus onmogelijk.

De tekst zoals verslagen in het concept-verslag van 4 juni jl is geen behoorlijke weerslag van wat door het GBO-platform in die bijeenkomst is ingebracht. Wij zijn het met het GBO eens dat zonder de gemeentelijke doelstellingen in een programma van eisen (PvE) te vertalen en zonder daarbij de uitgangspunten en de randvoorwaarden vast te stellen om de plannen daaraan te kunnen toetsen, het schier onmogelijk is een project te managen. Externe adviseurs hebben deze projectaanpak voor u geschetst.

U kiest voor een oplossing zonder de effecten en de risico’s ervan te kennen. Uw know how met betrekking tot de uitgangspunten en randvoorwaarden die provincie, rijksoverheden en andere geldschieters als KAN aan hun bijdragen verbinden, zijn eveneens onduidelijk ( of niet openbaar ?).

Het ontbreekt dus nog steeds aan een eenduidig beeld van welke budgetten nu precies waarvoor beschikbaar zijn door partijen en hoe onze bijdrage door de gemeente Rheden gedragen wordt. Het ontbreekt evenzeer aan een begrijpelijke raming van de te verwachten uitgaven.

Noch het GBO plan, noch dat van de winkeliers, DELS, de heer Blok, het Comité e.a. zijn in een vergelijk meegenomen. De effecten van deze en die van uw eigen varianten op lokaal verkeer, verbetering van de noord-zuid verbinding, ruimtelijke kwaliteit, de milieuaspecten en de haalbaarheidsrisico’s in financieel opzicht en in uitvoeringstechnisch zin, zijn geen van allen gemeten en/of vergeleken.

Daarbij komt dat het overduidelijk is dat u inmiddels al één model (variant 3a) dat u zelf ontwikkelde, had uitgekozen en nu tot een voorkeursvariant heeft uitgewerkt. De onderbouwing ervan is té mager.

Met een simpele opmerking dat de GBO oplossingsrichting 160 miljoen euro kost, komt u bij ons bestuur niet erg geloofwaardig over.

Node merken we hierbij op dat u tijdens de bouwstenensessies in de zomer van 2006 aangaf dat een lange tunnel ruim 44 mijloen euro kostte. (In het toenmalig ontwerp -8 min variant- was die 450 á 550 meter lang). Samen met een spoorbak van gelijke lengte leek dat binnen het budget van 104 mijloen euro haalbaar. Een simpele extrapolatie leert dat als een autotunnel met een lengte van 450 meter ca. 45 mijloen kost, een lengte van 800 meter geraamd kan worden op ca. 80 miljoen i.p.v. de door u genoemde 160 miljoen.

Onlangs berekende u met een rekenmodel dat op 22 mei jl aan de bevolking gepresenteerd werd dat het GBO plan de geprognosticeerde verkeersbelasting kan verwerken en een gunstig effect op de afname van de verkeersdrukte in de omgeving heeft. Ons inziens voldoet een lange tunnel aan belangrijke eerder door u opgestelde projectdoelen en is bij uitstek een optimalisatie van de 8 min variant. Het lost de oorzaak van het verkeersprobleem op door de interactie tussen doorgaand wegverkeer en spoorverkeer weg te nemen. Bovendien heeft u met een tunnel voor regionaal doorgaand verkeer daadwerkelijk en simpel die regionale verkeersstroom gescheiden van het lokale verkeer en hoeft de gemeente Rheden nauwelijks te investeren in de verbetering van het bestaande wegennet dat voor een groot deel kan blijven als in de huidige situatie. Wij begrijpen niet waarom effecten van deze oplossing niet vergeleken worden met andere oplossingen.

Nu u kennelijk al vóór 22 april jl heeft gecommuniceerd dat er in de voorgestane verkeersoplossing géén tunnel en géén spoorbak gedacht zijn, zijn daardoor de beschikkingen M 344 en S 85 komen te vervallen.

Dat is weldegelijk anders dan dat subsidies tijdelijk zijn ingetrokken, zoals u de raad heeft geïnformeerd.

Uw communicatie naar uw subsidieverstrekkers is o.i. niet erg hoopvol en uw communicatie naar de bevolking boezemt geen vertrouwen in. Zo deelt u in de raadsvergadering dd 12 juni jl. mee dat de boedelscheiding in de stuurgroep van 15 mei jl is besproken, maar nog niet afgerond, dat u op 5 juni jl bestuurlijk overleg heeft gehad met de provincie, maar dat de resultaten daarvan nog niet zijn vastgesteld in een verslag en dat u op 25 juni opnieuw aan tafel zit met de provincie direct nadat u op 18 juni van plan bent een volgend overleg met de bevolking te hebben en reeds op 1 juli as met het ministerie overleg beoogt. Maar verder bent u niet open over de vragen die in die in verschillende gremia gesteld zijn/worden en over besluiten die genomen zijn. Die besluiten zijn (voor ons) niet inzichtelijk gedocumenteerd.

Een verklaring zou kunnen zijn dat u het proces om dit project te sturen opnieuw niet onder controle heeft. Het ontbreekt u kennelijk aan inzicht in het beleid dat de provincie in deze zaak voert.

Ten aanzien van het bereikte oplossend vermogen en vermoedelijke effecten die af te lezen zijn aan de 3a variant welke u nu voorstaat, merken wij het volgende op:

HARDERWIJKERWEG
• De bundeling van weg en spoor aan de westzijde is niet herkenbaar als een zich zelf financierende oplossing. Bovendien komt de bundeling slechts ten goede aan de wensen van Stichting Twickel ipv aan de bevolking van Dieren. De geschatte investering van 10 miljoen euro zou beter besteed kunnen worden. Het is niet duidelijk uit welk budget deze kosten gedekt worden.

• De westwaartse verplaatsing van de gelijkvloerse kruising Harderwijkerweg – N348 met slechts 200 meter in die richting, zal na eerst ongelijkvloers oversteken van spoor én de N348 samen uiteindelijk exact dezelfde verkeersopstoppingen in de ochtendspits opleveren als vroeger in de avondspits, omdat links afslaand wegverkeer nog altijd op het doorgaand verkeer zal moeten wachten. Per saldo is deze ingreep geen verkeerstechnische verbetering voor de aansluiting van het lokaal verkeer op het regionaal verkeer.

• De gelijkvloerse kruising van lokaal verkeer en spoorverkeer op de Harderwijkerweg is ten opzichte van de huidige situatie geen verbetering. Er verandert namelijk niets.

• Het wegnemen van bestaande noord/zuid verbindingen tpv Wilhelminaweg en Molenweg- Enkweg zal een extra verkeersdruk op dit kruispunt geven ten opzichte van de huidige situatie voor lokaal verkeer. De effecten zijn niet belicht.

• De Hoflaan wordt in deze oplossing als ontsluitingsroute voor Dieren Zuid ernstig overbelast, terwijl de potentiële verkeersafwikkelingmogelijkheid tussen het Rhedens en de achterkanten van de woningen aan de Hoflaan onbenut blijft en zelfs niet overwogen wordt.

• De aantrekkende werking van de nieuwe noord zuid as -in het verlengde van de Oostlaan - die vanaf de Zutphensestraat via deze aansluiting op de lus naar de Harderwijkerweg gaat, lijkt een moeizame / niet effectieve oplossing. De effectiviteit van deze weg in relatie tot de aansluiting op de Doesburgsedijk is niet te beoordelen.

• De aan- en/of afsluiting van de Doesburgsedijk en het effect van al dan niet openhouden van deze verkeersader op diverse zaken - ontsluiting Dieren Zuid, bereikbaarheid hulpdiensten, landbouwverkeer - is volstrekt onduidelijk in deze variant.

• De parkeercapaciteit ter plaatse van het station op maaiveld vermindert ten opzichte van de huidige capaciteit en het gebrek aan parkeerplaatsen voor treinreizigers wordt niet opgelost. De parkeerdruk op de omgeving blijft zo ongewijzigd. Effecten van een mogelijk garage ontbreken.

WILHELMINAWEG
• Het afsluiten van de noord-zuid verbinding ter plaatse van de Wilhelminaweg / Spoorstraat is een belangrijke verslechtering van de bereikbaarheid van Dieren Zuid ten opzichte van de bestaande situatie. Hier was éénrichtingsverkeer mogelijk en dat is straks niet meer het geval.

• Het is vanuit Dieren Noord via de Wilhelminaweg straks niet meer mogelijk op de doorgaande weg (N348) aan te sluiten zonder eerst 800 meter westwaarts óf 400 meter oostwaarts te rijden op een zuidelijke parallelroute.
• Door het wegnemen van twee van de belangrijkste verbindingen tussen de twee dorpshelften zal ook de Zutphensestraatweg extra belast worden. De effecten daarvan zijn onduidelijk.

• De bebouwing links en rechts van het kruispunt is in de Tafel van Tien op 4 juni totaal niet besproken. Realisatie van deze bebouwing m.n. de Molenwegdriehoek draagt absoluut niet bij tot verbetering van verkeersafwikkeling. De noodzaak en het type van deze bebouwing zijn niet helder. Realisatie ervan vraagt ook extra aanpassingen van de omgeving.

• Een passende stedenbouwkundige inpassing lijkt moeilijk haalbaar met zulke bouwvolumes in een dorpse omgeving als Dieren. Hoe e.e.a. de ruimtelijke kwaliteit van Dieren ten goede komt is niet helder. Ontwikkelingen in het beschermd dorpsgezicht liggen kritisch bij de bevolking in Dieren.

• De oost-west verbinding van lokaal verkeer ten noorden van het spoor is in de laatste tafel van Tien niet besproken. De ervaring is dat deze parallelroute te pas en te onpas op tekeningen verschijnt maar ook even gemakkelijk verdwijnt. Financiering ervan staat onderdruk en afspraken over grondoverdracht met Gazelle en VSM zijn niet inzichtelijk. Is er wel met deze partijen overeenstemming over de aanleg van deze weg?

ENKWEG / MOLENWEG

• De noord- zuid verbinding in twee richtingen wordt voor auto’s volledig opgeheven zodat Dieren Zuid het noordelijk deel van het dorp alleen nog maar via de Hoflaan – Harderwijkerweg en/of via de Zutphensestraatweg – Burg Willemsestraat kan bereiken. Als twee van de bestaande verbindingen komen te vervallen ten opzichte van de huidige situatie is dat geen verbetering.

• De woningen en bedrijven tussen de Molenweg en het kanaal ten noorden en ten zuiden van het spoor zijn met name vanuit Dieren Zuid moeilijk of helemaal onbereikbaar geworden. (Dat is ook een effect van een tunnel onder het spoor links van het Kanaal)

• Een (on)gelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer lijkt in de geschetste situatie ook al niet (mogelijk) / aanvaardbaar met het oog op sociale veiligheid. Het doorgaand verkeer wordt zo alsnog door dat langzaam verkeer op een gelijkvloerse kruising opgehouden.

BURG WILLEMSESTRAAT

• De genoemde zorg omtrent de onduidelijkheid van de beschikbare budgetten en de oormerking van de rijkssubsidie die beschikbaar is, blijft totaal onbeantwoord. Gebrek aan duidelijkheid brengt argwaan. Bewoners van de Burg Willemsestraat zagen hun huizen al eerder weggepoetst in de plannen. Zij zijn op de hoogte van het extra beschikbare budget dat de Provincie hieraan zou kunnen besteden buiten het budget voor het project Hart van Dieren. Al eerder is er ophef ontstaan over de vraag of het knooppunt nu wel of niet binnen het plangebied viel. Ruimtelijk gezien valt er weinig verandering aan de geschetste oplossing af te lezen ter plaatse.

• De verkeersdruk zal er vanwege de afsluiting van de Molenweg /Enkweg en vanwege de afsluiting van de Wilhelminaweg alleen maar toenemen en daarmee de milieubelasting. In ieder geval is het kruispunt het grootste verkeersknelpunt in Dieren en er verandert daar helemaal niets ten opzichte van de huidige situatie. Juist hier is beoordeling van oplossend vermogen en milieutechnische effecten van belang.

• Zonder inzicht in de effecten op dit kruispunt te hebben, lijkt voor de Zutphensestraatweg in dit opzicht ook eerder een verslechtering dan een verbetering te verwachten.

Voorts zien wij een aantal bijkomstigheden die als gevolg van de gang van zaken uw aandacht verdienen. Bewoners aan de Noorder en Zuiderparallelweg die sinds opgelegde WVG en het beëindigen van de wettelijke termijn van 2 jaar, en een verlenging van één jaar, hun huizen nog altijd niet verkocht hebben, zijn ernstig in onzekerheid gebracht en hebben financiële en immateriële schade opgelopen. Nu zien deze eigenaren van de onverkochte panden weer opnieuw én zonder overleg vastgoedontwikkeling op hun grond verschijnen. De onbehoorlijke behandeling van deze mensen is onacceptabel. Deze mensen hebben hun onzekerheden al zo vaak laten blijken. De gemeente doet er niets op uit. De bewoners van de Burg de Bruinstraat en van de Burg. Willemsestraat worden in het bijzonder getroffen. Zij hebben helemaal nog nooit een gepaste toezegging gekregen over compensatie en hun onzekere toekomst. Hun huizen worden eveneens te pas en te onpas van de kaart getekend. Zij vernemen niet via de gemeente dat zij mogelijk zullen worden afgekocht om een tunnelaansluiting beter mogelijk te maken. Met name zij hebben zich op 4 juni evenals de vertegenwoordigers van DELS en ICR uitgesproken over hun voorkeur om de Kanaalwegaansluiting aan de oostzijde van het kanaal te laten aansluiten op de N348. Zij schieten met de voorgestelde plannen, zonder verdere compensatie weinig op. Sommige bedrijven zijn als gezegd zelfs onbereikbaar.

Hoewel de toegezonden stukken ter voorbereiding van de vijfde Tafel van Tien op 18 juni as ons pas 2 dagen geleden bereikten, hechten wij eraan onze zienswijze met u te delen: Wij zien zonder de effecten te kunnen wegen en beoordelen, uw focus zich uitsluitend op de 3a variant toespitsen terwijl een inschatting van de realiteit daarvan en een gedegen onderbouwing die eraan ten grondslag zou moeten liggen, ontbreken.

Al deze constateringen en het niet serieus nemen van de inbreng van betrokken burgers die er enkel op gericht is voor Dieren de best mogelijke oplossing te bereiken, in uw overleg aan de Tafel van Tien, doet ons ernstig twijfelen aan een goede uitkomst.

Hoogachtend, stichting Hart in Takt
R. Ettema, voorzitter C. Laboyrie, secretaris