Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 6 december 2009

Mailen over Riviersteen

Vandaag kreeg ik een interessante mailwisseling tussen Wim van Tilborg, voorzitter van Behoud Karakter Velp en Tom Couwenhoven, PvdA-raadslid in de gemeente Rheden, toegespeeld.

Het onderwerp is Riviersteen en de relatie van Riviersteen met de Groene Wig tussen Velp en Rheden. Van Tilborg doet een beroep op de PvdA om de Riviersteen plannen af te wijzen en wijst daarbij nadrukkelijk op de kiezers van de PvdA. Zijn de keuzes van de PvdA in belang van de PvdA-aanhang? Met andere woorden: Beseft de PvdA met de raadsverkiezingen in aantocht welk risico de partij neemt als ze instemt met de plannen voor bebouwing van Riviersteen.

De mails zijn door Van Tilborg verspreid onder alle leden van de gemeenteraad. En dan is 't nog maar 'n kleine stap naar mij toe. Onderstaand de uitgelekte mailwisseling. Ik heb de email-adressen verwijderd. U kunt het beste bij de eerste mail beginnen met lezen. De oudste mail staat achteraan in de tekst, de meest recente staat bovenaan.

To: 'Tom Couwenhoven'
Cc: (alle raadsleden - TKo)
Sent: Saturday, December 05, 2009 4:56 PM
Subject: RE: Raadsvergadering 15 december 2009

Beste Tom,
Dank voor je snelle reactie en voor de argumenten die voor de PVDA kennelijk
doorslaggevend zijn. Ze dagen me uit om toch nog even er nader op in te
gaan.

Het opruimen van de rommel op het terrein van de Groot hebben wij bij BKV in
het verleden ook als argument gebruikt om iets met het terrein te doen. Door
zorgvuldig nader beraad zijn we tot de conclusie gekomen dat het bouwen van
woningen veel grotere nadelen met zich brengt dan de voordelen van het
opruimen. Zelfs als er niets gebeurt, zal de natuur langzaam maar
onstuitbaar bezit nemen van de ruines van het industrieel erfgoed. Ik kan
daar beter mee leven dan een verstoring van de rust van de uiterwaarden door
bewoning en de activiteiten daarom heen en de dreiging in de toekomst dat na
dit begin, sluipenderwijs, meer en meer bezit wordt genomen van de groene
wig door verstening. Ik weet dat iedereen zal belijden dat hij dat niet wil,
maar ik weet ook dat over 50 jaar zal blijken dat die visie sluipenderwijs
steeds verder is opgeruimd en de oorspronkelijke intenties zijn vergeten. De
ruimtedruk in Nederland pakt naar ervaring nu eenmaal altijd zo uit. En dat
betekent dat we nu een wijze beslissing moeten nemen. Als we daar bouwen
kunnen we nooit meer terug!

Nadat B&W door de vorige wethouder volstrekt voor het blok is gezet doordat
hij tien minuten voor zijn vertrek bindende afspraken ondertekende met
Zwagerman hebben zij de keuze gemaakt die de minste impact met zich zou brengen. Zij verdienen daarvoor lof want afwijzen van bebouwing was voor B&W geen begaanbare weg meer. Maar zij geven ook het signaal af dat bebouwing voor hen eigenlijk niet hoeft. Dat betekent dat de Raad nu de enige instantie is die de taak en bevoegdheid heeft het voorstel van B&W te verwerpen. Het is daarmee volledig jullie verantwoordelijkheid geworden.

Het feit dat NM destijds niet tot aankoop heeft besloten is irrelevant voor
de huidige situatie. Die is ontstaan doordat een opportunist het terrein
heeft opgekocht met de bedoeling daarmee geld te verdienen. Daar is op
zichzelf niets mis mee, maar daartoe hoeft de gemeente niet aan mee te
werken. Door Zwagerman is een studie verricht voor een nieuwe steenfabriek
ter plaatse. Zo'n studie kan alleen maar negatief uitvallen vanwege de
consolidatie van de Nederlandse steenfabricage 20 jaar geleden. Als
buitenstaander kom je daar niet meer tussen zonder op prijs te concurreren
en daarmee bederf je bij voorbaat je eigen winstgevendheid. Vervolgens is
gekeken naar de fabricage van stenen op basis van (vervuild) slib. Het feit
dat Zwagerman nu voor woningbouw kiest betekent dat ook deze evaluatie
negatief is uitgevallen. Hij zal dat nooit toegeven want dan verspeelt hij
zijn onderhandelingspositie met de gemeente. Maar als hij een kans had
gezien om geld te maken met zo'n activiteit dan had hij vast en zeker die
gemakkelijke weg gekozen in plaats van de moeizame weg van woningbouw.

Zelfs als er zo'n fabriek zou komen dan zou die minder impact hebben op de
ruimte eromheen dan een woonwijk. De alternatieven zijn daarmee altijd beter
dan het huidige voorstel van B&W. Zwagerman heeft zelf het risico genomen
dat het project zou mislukken, laat hem dan zelf op zijn eigen blaren
zitten. Er gebeurt dan niets met het terrein en een grote zak geld is ook
niet nodig. Als Zwagerman geen kant meer uitkan dan zal hij vroeg of laat
zijn knopen tellen en met zo klein mogelijk verlies het terrein van de hand
doen. Het financiƫle argument vervalt daarmee in feite ook.

Tot slot zou ik jou en jouw fractie de volgende gewetensvragen willen
voorleggen. Misschien kunnen jullie die overwegen voordat jullie een
definitief standpunt bepalen:
1. Worden de belangen van het PVDA electoraat gediend door een aantasting
van de grenzen van de groene wig en een blokkering van de natuurontwikkeling
van de uiterwaarden? Wie van uw kiezers heeft daar belang bij?
2. Worden de belangen van het PVDA electoraat gediend door de deur te openen voor de ruimtedruk die het gebied verder kan aantasten. Is het nemen van dat risico verantwoord?
3. Worden de belangen van het PVDA electoraat gediend door de bouw van 140 woningen die alleen bereikbaar zijn voor zeer welgestelden van buiten onze gemeente en die onbereikbaar zijn voor de gewone man? Doorschuifeffecten in het woningbestand treden door uitvoering van dit plan niet op!
4. Worden de belangen van het PVDA electoraat gediend met het toespelen van enkele miljoenen aan een projectontwikkelaar die toch eigenlijk zelf zijn risico's moet dragen.

Met vriendelijke groet, jullie wijsheid toewensend bij het bapalen van het
PVDA standpunt,

Wim van Tilborg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Tom Couwenhoven
Verzonden: vrijdag 4 december 2009 20:18
Aan: Wim van Tilborg
CC: Stinie Westdorp; Gea Verkerk; Henk van Valburg; Bert Kiljan; Bas Lodder;
Heleen Denie; Wieke Kluft; Rick Palm
Onderwerp: Re: Raadsvergadering 15 december 2009

Dag Wim,
De PvdA is van mening dat op Riverstone de rommel moet worden opgeruimd, dat het gebied in de toekomst zoveel mogelijk een natuurbestemming moet krijgen en zoveel mogelijk openbaar toegankelijk moet zijn. Indien het noodzakelijk is daarvoor bebouwing toe te staan, dan mag dat wat ons betreft.
De gemeente Rheden heeft geen middelen om het terrein aan te kopen.
Natuurmonumenten heeft, toen het destijds te koop stond en de koopsom nog een fractie was van wat het terrein nu moet opbrengen, er het geld niet voor over gehad. De vertegenwoordiger de vereniging heeft ons dat desgevraagd bevestigd.
Wij kennen geen alternatieve financieringsbronnen. De SBKV is hiervan zeker zo goed op de hoogte als wij.
BenW zitten ook bepaald niet op schoot bij de projectontwikkelaar.
Als de Stichting, wat betreft mogelijke alternatieve financiering, over betere informatie beschikt dan wij, horen we dit graag.

Met vriendelijke groet, Tom Couwenhoven


Wim van Tilborg wrote:
>
> Geacht raadslid,
>
> Hierbij willen wij u aanspreken op uw taak als raadslid om de
> belangen, en met name de lange termijn belangen, van onze gemeente te
> behartigen.
>
> De lopende discussie betreffende "Riverstone" biedt u de gelegenheid
> om uw verantwoordelijkheid in te vullen. U kunt hierbij laten zien of
> u het korte termijn belang van derde partijen (ontwikkelaars) stelt
> boven het lange termijn belang van Rheden. Bebouwing van het
> Riverstone-terrein met woningen, ook in een beperkt aantal, zal de
> groene wig tussen Velp en Rheden definitief aantasten. Als u daarnaast
> op de verzamelkaart van EHS-gebieden kijkt, dan zult u ontdekken dat
> deze groene wig niet alleen lokaal van belang is maar ook nog de
> /enige/ strook biedt om de lang-gerekte (>30 km) EHS-zone's beneden en
> boven de IJssel/de Rijn met elkaar te koppelen. Woonbebouwing tast
> deze mogelijkheid definitief aan en zal in de toekomst de deur openen
> tot een verdere verdichting van de groene wig. De bebouwingsdruk
> oefent overal een continue druk uit op groen gebied en zorgt voor een
> langzaam glijden van zijn begrenzing. Ook hier zal bebouwing van het
> Riverstone terrein op termijn een verdere verdichting van de groene
> wig inluiden. Nu kunt u daar paal en perk aan stellen!
>
> Voor ons is instemming van de Raad met het voorstel van B&W volstrekt
> onaanvaardbaar.
>
> Wij rekenen erop dat u deze lange termijn argumenten, van eminent
> belang voor onze kinderen en kleinkinderen, bij uw beslissing zult
> laten prevaleren boven het korte termijn financiƫle belang van
> buitenstaanders.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Stichting en Werkgroep BKV
>
> Wim van Tilborg, voorzitter