Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 17 december 2009

Rhedense PvdA wil nieuwe Noordtak

Op 3 maart 2010 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. De PvdA heeft op haar website alvast een "10 puntenplan Verkiezingsprogramma 2010-2014" gepubliceerd. Deze punten worden later verder uitgewerkt in een uitgebreid verkiezingsprogramma.

Ik heb vaak kritiek op het optreden van de lokale PvdA maar nu kan ik ook eens iets positiefs melden. De duidelijke denkbeelden van de PvdA over het spoor door Rheden hebben mij aangenaam verrast.

Ik herhaal ze hier even:

- ongedeeld Rheden, voorkom sterke toename van (goederen) treinen door onze dorpen

– indien het goederen vervoer toeneemt met tientallen treinen per dag, leidt dit tot onacceptabele hinder en onveiligheid in de dorpen. Om de leefbaarheid niet onacceptabel te laten verminderen is de PvdA in dat kader voorstander van:

– het alsnog aanleggen van de Noordtak. De PvdA zal daartoe in overleg treden met de afdelingen in andere gemeenten, de Staten- en Tweede Kamerfractie langs de IJssellijn en met belangenverenigingen.

– het open houden van spoorwegovergangen.

Kijk, in zulke denkbeelden kan ik me prima vinden. Vooral de duidelijke uitspraak dat de PvdA voorstander is van het alsnog aanleggen van de Noordtak is bij mij een voltreffer en kan op mijn support rekenen. Nu nog concretiseren!

Ik herhaal het hier nog maar even. Voor de zomer van 2010 valt het besluit hoeveel goederentreinen er op de IJssellijn worden toegelaten. Dat kan oplopen tot rond de 100 goederentreinen per etmaal. In dat kader kunnen de landelijke en de provinciale PvdA-partijbonzen zich alvast uitspreken over de aanleg van een nieuwe Noordtak.

Graag vóór de raadsverkiezingen van 3 maart 2010!

Verbeterde motie IJssellijn unaniem door provinciale staten aangenomen.

De motie IJssellijn die de provinciale coalitie (CDA, PvdA, ChristenUnie) gisteren wilde indienen is na de opmerkingen van RONA aangepast. De VVD had ook een motie voorbereid en deze twee moties zijn vervolgens samengevoegd en door alle partijen in provinciale statenvergadering van gisteren aangenomen.

Ik ben op zich blij met het resultaat maar ik heb nog wel enige reserves. Dat spitst zich toe op de volgende onderdelen van de motie:

In de overwegingen staat o.a.
. Provinciale Staten van Gelderland ook hebben uitgesproken, dat indien de capaciteit het toelaat, meer vervoer over spoor en water i.p.v. over de weg dient te gaan;

Dat vind ik prima zolang het goederenvervoer over de IJssellijn maar beperkt blijft tot de maximaal 21 treinen die minister Netelenbos ons destijds voorhield.
De IJssellijn is simpelweg niet geschikt voor de in het PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) genoemde aantallen. Eurlings kan ons dat niet aandoen. Ook niet als wordt gekozen voor de minimumvarianten met de laagste aantallen treinen (ca. 40).

We zullen een sterke lobby moeten starten om het spoor om de bevolkingscentra heen te leiden. Op wat voor manier dan ook!

Daar zullen we de provincie en de provinciale politiek vooralsnog niet zo gemakkelijk in mee krijgen. De provincie heeft heel andere belangen dan de gemeenten langs de IJssellijn. De gemeenten zitten niet te wachten op grote aantallen goederentreinen door de stads- en dorpskernen. De provincie zit niet te wachten op een tweede Betuwelijn door landelijk gebied. Dat moeten de belangengroeperingen goed in het achterhoofd houden.

Daarnaast bevat het laatste deel van de motie de zinsnede:
• Bij de definitieve behandeling van het PHS, ervoor te zorgen, dat de milieubelasting langs de IJssellijn als gevolg van landelijke beslissingen tot het minimum beperkt blijft;

Dat verzocht wordt de “milieubelasting tot een minimum te beperken”gaat niet ver genoeg. Er mag zich überhaupt geen toename van de milieubelasting voordoen.

Met bovenstaande uitspraken steekt Eurlings al een deel van de onderhandelingsruimte in z'n zak. De motie gaat nu al uit van een voldongen feit. Provinciale staten accepteren hiermee dat er sowieso meer goederentreinen over de IJssellijn zullen komen.

Maar goed. Deze unaniem aanvaarde motie is al een behoorlijke verbetering. Met name de VVD heeft zich hier sterk voor gemaakt en veel voorbereidend werk verricht.

Ronald Haverkamp (fractievoorzitter VVD-Rheden) meldt dat de motie met een brief naar minister Eurlings wordt gestuurd. Haverkamp: “Ook liet de gedeputeerde al voorzichtig blijken dat de provincie (financieel) ook zelf iets zal moeten doen. Verder meldde gedeputeerde van Haaren dat het overleg met de regio's in februari 2010 door Eurlings is uitgesteld tot eind april. Hij wil eerst met de nieuwe raden (na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010) gaan praten. “

Ik ga ervan uit dat dat laatste betekent dat de besluitvorming over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt uitgesteld en dat de betrokken gemeenteraden de tijd krijgen hun eisen en wensen te formuleren voordat Eurlings komt winkelen. En ik ben benieuwd naar de financiële bijdragen van de provincie. Temeer daar ik vandaag op de radio hoorde dat Gelderland de komende jaren fors gaat bezuinigen. Er werd een bezuinigingsbedrag van 60 miljoen euro genoemd.

Onderstaand de tekst van de verbeterde motie IJssellijn.

Motie (art. 37 RvO)

Onderwerp: Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor


Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 16 december 2009,

constaterende dat,
• het Rijk binnen het Programma Hoogfrequent Spoor plannen maakt om tot een herroutering van het goederenvervoer in Nederland te komen;

• gevolg van deze plannen zal zijn, dat er meer goederenvervoer op de IJssellijn zal plaatsvinden;

• op dit moment al sprake is van problemen m.b.t. de leefbaarheid langs de IJssellijn, met betrekking tot geluid, trillingen, overwegveiligheid, externe veiligheid, etc.

• erkenning van de huidige problemen een basis dient te zijn voor verdere besluitvorming m.b.t. de IJsselijn (over de gehele lengte van het traject);

• de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens het afgelopen MIRT-overleg heeft toegezegd het aantal treinen op de IJssellijn te blijven monitoren;

• gemeenten en burgers langs de IJssellijn verontrust zijn over de ontwikkelingen en deze publiek hebben gemaakt;

overwegende dat,
• in februari 2010 de tweede bestuurlijke conferentie over het PHS zal plaats vinden, waarin de provincies en gemeenten hun inzet kenbaar dienen te maken;

• dat de minister met de betrokken besturen hebben aangegeven, dat het verplaatsen van goederenstromen alleen acceptabel is indien er een oplossing komt voor de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen langs de IJssellijn;

• er door GS een notitie is toegezegd over deze problematiek

• dat het Rijk in juni 2010 een definitief besluit zal nemen over het Programma Hoogfrequent Spoor, maar dat in januari met de regio al een afzonderlijk overleg hierover zal plaatsvinden;

• een lange-termijn studie over de consequenties van de toename van het goederenvervoer in Oost-Nederland noodzakelijk is;

• Provinciale Staten van Gelderland ook hebben uitgesproken, dat indien de capaciteit het toelaat, meer vervoer over spoor en water i.p.v. over de weg dient te gaan;

verzoeken Gedeputeerde Staten
• Bij de definitieve behandeling van het PHS, ervoor te zorgen, dat de milieubelasting langs de IJssellijn als gevolg van landelijke beslissingen tot het minimum beperkt blijft;

• Daarbij met de ministers van VROM en V&W de afspraak te maken, dat bij een toename van de milieubelasting en beperking van bereikbaarheid compenserende maatregelen noodzakelijk zijn indien maximumnormen inzake geluid, fijnstof, trillingen en veiligheid worden overschreden;

• Het rijk in beleidsmatig en financieel opzicht verantwoordelijk is voor het nemen van compenserende maatregelen bij de overschrijding van wettelijke normen en het ontstaan van barrières in deze plaatsen;

• de inzet van de onderhandelingen zodanig te formuleren, dat deze tevens leidt tot een verbetering van de huidige situatie qua leefbaarheid (een win-win situatie);

• dit standpunt namens de Provincie Gelderland in te brengen in het overleg met de minister en dit als voorwaarde voor medewerking aan het PHS te hanteren;

• deze motie ter kennis te brengen aan de leden van de Staten Generaal;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend door alle fractievoorzitters - TKO