Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 23 oktober 2008

Spoornota weer op de rails?

Na afgelopen maandag ben ik voorzichtig positief over de Spoornota. De Rhedense VVD had nadere informatie gevraagd over het voornemen van het college van B&W om de spoornota te schrappen.

Dit kwam ná het inspreken van Gerard de Kuijper van Geen Noordtak Velp aan de orde.

Een sterke interventie van de VVD-fractievoorzitter Ronald Haverkamp die een stuk verduidelijking bracht. Ook Piet Wubs van Gemeentebelangen, CDA-raadslid Bert de Boer en Hendri Witteveen van de ChristenUnie deden een waardevolle duit in het zakje.

Maar ook een pluim voor op de hoed van wethouder Elsenaar. Ik hoop dat ik dat laatste kan bevestigen als de spoornota er eenmaal is.

Het college komt vóór half november met een notitie over de Spoornota en wethouder Elsenaar zei expliciet toe dat de nota er komt. (let op het verschil: dat zijn twee verschillende zaken)

Elsenaar zei letterlijk “Destijds, en dan heb ik het over 2005, is er een bedrag gereserveerd voor deze nota. En deze nota die zal er ook komen.”

Het gereserveerde bedrag is weliswaar wegbezuinigd maar dat staat een Spoornota niet in de weg. VVD-fractievoorzitter Ronald Haverkamp vroeg er nog eens nadrukkelijk naar: “Alleen het geld wat daarvoor gereserveerd was is niet nodig. We kunnen (de nota) het middels bestaande middelen, formatie, op gaan stellen.”

En dat werd vervolgens door wethouder Elsenaar beaamd.

De motie uit 2005 waarmee het college de opdracht kreeg om de Spoornota te ontwikkelen wordt door het college “ontleed” omdat de motie verschillende betekenissen zou hebben. Daar kan ik inkomen. We zijn nu drie jaar verder. De spoornota is nu nog noodzakelijker. Als de motie destijds volgens het in de opdracht gegeven tijdsbestek was uitgevoerd dan waren we nu een stuk verder geweest. Maar dat kunnen we niet meer terugdraaien. Het is voor college en raad nu zaak om, zoals Piet Wubs, fractievoorzitter van Gemeentebelangen aanstipte, in de geest van de motie adequaat te handelen dat wil zeggen “geactualiseerd” uit te voeren.

Positief is ook dat wethouder Elsenaar de handschoen oppakt en de aangeboden uitgestoken hand van Geen Noordtak Velp aanvaard. Hij neemt contact op met Geen Noordtak Velp over de aanbevelingen en suggesties die GNV eerder heeft gedaan en zal deze na beoordeling waar mogelijk inpassen in de notitie en naar ik aanneem ook in de uiteindelijke nota.

Het antwoord op een vraag van CDA-raadslid Bert de Boer frappeerde mij. Op zijn vraag of overleg met ProRail in de afgelopen jaren iets heeft opgeleverd kwam het verbijsterende antwoord: “Tot nu toe nog niets”

Nou, dat zegt genoeg: Dat gesprekken met ProRail na al die jaren niets hebben opgeleverd onderstreept nog eens het belang van een Spoornota. Die spoornota is meer dan ooit nodig. De gemeente moet samen met de burgers haar eigen plan trekken. Overleg met ProRail als spoorpartij is uiteraard nodig maar de gemeente moet duidelijk voor ogen krijgen wat ze met het spoor kan en vooral ook wil. Breng de bedreigingen maar ook de kansen rond het spoor in kaart. En trek vervolgens je plan. Daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Ik wijs ten overvloede nog maar eens op de brief die GNV in augustus aan het gemeentebestuur schreef.

Fractievoorzitter Hendri Witteveen van de ChristenUnie vroeg nog eens expliciet naar de datum van verschijnen van de beloofde notitie. Die komt voor half november.

Ik maak hier nog wel een extra kanttekening. Er is een verschil tussen een notitie en een nota. Een notitie of een memo is géén vervanging van de Spoornota, een beleidsnota voor de omgang met spoorvraagstukken en zoveel mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen rond het spoor. In een nota wordt formeel beleid ontvouwd. Dus scheep de bevolking niet af met een memo of nietszeggende notitie. Ik ga ervanuit dat wethouder Elsenaar dit zich realiseert. Evenals de gemeenteraad. Anders krijgen we weer gedonder. De gemeente moet duidelijk voor ogen.

Nog even een steek onder water. Ik kan het niet laten. Een van de raadsleden maakte in de wandelgangen een badinerende opmerking over Geen Noordtak Velp. Dit raadslid betitelde GNV als “een actiegroepje uit Velp”.

Geen Noordtak Velp is geen “actiegroepje” maar een bloeiende club met rond de 140 leden. Een vereniging die het opneemt voor de leefbaarheid rond het spoor. Al jaaaren!!! Die 140 leden vertegenwoordigen evenzovele huishoudens. Met zo’n 200 kiezers. Dat zijn aanzienlijk meer mensen dan het aantal leden in Rheden van de politieke partij van dat raadslid. En ik betitel zijn club niet als een obscuur partijtje.

Klik hier voor het woordelijk verslag van de discussie over de Spoornota tijdens de informatieavond van de gemeenteraad.

Zie ook het Dossier Spoor.

Spoornota bij de raadsvergadering - woordelijk verslag

De Rhedense VVD had nadere informatie gevraagd over het voornemen van het college van B&W om de spoornota te schrappen. Dit kwam bij de infromatieavond aan de orde in de Rhedense gemeenteraad. Ná het inspreken van Gerard de Kuijper van Geen Noordtak Velp.

Onderstaand de transcriptie van het audioverslag dat ik maakte. Een (vrijwel) woordelijk verslag van de vergadering. De vergadering werd voorgezeten door Cor van Vugt (Gemeentebelangen). Deed ie goed. Hij voelde de sfeer goed aan, keek niet voortdurend op de klok en bemoeide zich niet met de inhoud.

---------
Voorzitter: Mijnheer Haverkamp. U krijgt ’t woord, VVD

Ronald Haverkamp (VVD): Onze vraag is eigenlijk heel simpel. Want we willen ook het niet over de spoornota hebben maar we willen het graag hebben over het vóórnemen van het college om het opstellen van de spoornota te schrappen.

Voordat wij op 4 november daar een besluit over nemen, want dat is onderdeel van de begroting, willen wij graag van het college concreet. gemotiveerd weten, en ik weet niet of dat vanavond lukt maar in ieder geval een aanzet hopen wij daartoe: Waarom wordt deze nota geschrapt? Want wij hebben in 2005 inderdaad unamiem in deze raad besloten om deze nota te maken.
Dus wij willen graag weten: waarom gaat het college deze nota schrappen?

Voorzitter: Ik hou het eerst even bij deze eerste vraag dan kunnen de andere fracties even nadenken over meerdere andere vragen. Ik kijk even naar mijnheer Elsenaar.
Heeft u daar een antwoord op?

Wethouder Hans Elsenaar (VVD) : Ja mijnheer de voorzitter. Ik zal proberen ondanks dat deze spoornota vanavond niet geagendeerd was zal ik toch ook mede naar aanleiding van de vragen van de mijnheer Haverkamp die daar aandacht voor vraagt ‘t een en ander daarover zeggen.
Destijds, en dan heb ik het over 2005, is er een bedrag gereserveerd voor deze nota. En deze nota die zal er ook komen. Er is, en dat was in november 2005, is er een motie aangenomen waarin een aantal aspecten aan de orde zijn gekomen onder andere was dat de Noord-Oostelijke Verbinding. Wij zullen met een notitie cq een memo hierover komen waarin de motie eigenlijk ontleed wordt omdat de motie verschillende betekenissen heeft gehad.

Wat bedoelen we precies en met welk doel? Wat willen we weten of wat willen we daarmee bereiken? Welke onderdelen behandelen we, wat is relevant? En wij zijn van mening, en gelukkig deelt de mijnheer De Kuijper, onze inspreker vanavond , die mening met ons, dat wij het beoogde bedrag wat daarvoor gepland is dat wij dat niet of in ieder geval niet volledig nodig hebben.

‘t Aantal onderwerpen of mogelijke onderwerpen die wij in die memo aan de orde zullen laten komen dat is:
- het aantal goederentreinen wat er over het spoor gaat,
- het gaat over de tijdstippen wanneer dat goederenvervoer is,
- het vervoer van gevaarlijke stoffen en de omvang daarvan,
- de tijdstippen van het vervoer van gevaarlijke stoffen,
- de rol van de brandweer,
- de achtergrond van gevelsanering
- en het kader van de gevelsanering,
dat zijn zo en als laatste
- de trillingen
en ook nog
- oversteekbaarheid.

Dus dat zijn een aantal aspecten die wij al aan het uitzoeken zijn. U zult misschien van mij begrijpen dat dit geen eenvoudige klus is want wij moeten ook een heleboel informatie van buiten dit huis halen. Dus er wordt hard aan gewerkt.

Een aantal dingen zijn al op de rit. Een aantal informatieonderdelen hebben wij nog niet binnen. Dus zo gauw als dat klaar is, en ik verwacht dat vrij binnenkort, dan zullen wij daarmee naar u toekomen.

Voorzitter: Mijnheer Haverkamp, ik kijk u even aan. Is dit voldoende antwoord?

Haverkamp: Nou even om ‘t echt concreet te maken. Als ik ‘t begrijp wat wij in 2005 gewild hebben met die motie: dat gaat nog steeds gebeuren? Alleen het geld wat daarvoor gereserveerd was is niet nodig. We kunnen het middels bestaande middelen, formatie, kunnen we die nota op gaan stellen. Of ben ik dan wat optimistisch in m’n woorden?

Wethouder Elsenaar: Ik denk dat ’t in grote lijnen daar op neer komt. Wij denken dat wij dat bedrag, wat destijds daarvoor gereserveerd is, dat wij dat niet nodig hebben of in ieder geval niet volledig nodig hebben, misschien een klein onderdeel daarvan. En dat is de reden dat wij dit nu aan het uitwerken zijn. En ik ben ook blij dat mijnheer De Kuijper diezelfde mening is toegedaan.

Haverkamp: En bent u bereid voorzitter, als ik dat tot slot nog mag vragen, om die brief van Geen Noordtak Velp waar mijnheer De Kuijper het over heeft, om in ieder geval de inhoud daarvan en de aanbevelingen en suggesties die zij doen mee te nemen in die nota die u gaat schrijven?

Wethouder Elsenaar: Wij nemen die uitgestoken hand die nemen wij op en wij zullen de aanbevelingen zullen wij bestuderen en waar nodig meenemen in onze notitie.

Piet Wubs (Gemeentebelangen): Voorzitter?

Bert de Boer (CDA): Voorzitter?

Voorzitter: Mijnheer Wubs!

Piet Wubs (Gemeentebelangen): Vraag aan de wethouder. Als ik ’t dus goed begrijp wordt de motie aangepast uitgevoerd omdat ie net als het geschreven (???) woord soms anders uitgelegd wordt?

Wethouder Elsenaar: Wij zijn een aantal dingen aan ‘t onderzoeken. Kijken hoe het een en ander bedoeld is. Omdat het ’n motie is die al even geleden is, van 2005 gaf ik al aan. En daar staan een aantal dingen in die misschien óf achterhaald zijn óf inmiddels al geschied zijn óf niet meer nodig zijn te onderzoeken. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig.

Piet Wubs: Okay, maar achterhaald is wat anders dan ‘n bedoeling die in ‘n opdracht zit.

Wethouder Elsenaar: Als dat achterhaald is dan bedoel ik feiten en niet bedoelingen.

Voorzitter: Mijnheer de Boer? Dat zei u net namelijk daarom...

Bert de Boer (CDA): Ja voorzitter, even kort ‘n vraagje met betrekking tot die Spoornota. Of het spoor en het geluid in z’n totaliteit. Ik kan me voorstellen dat het college natuurlijk continue in gesprek is met Regiorail of hoe het dan mag heten. Met de mensen die in ieder geval verantwoordelijk zijn voor het spoor. Om de mogelijkheden te onderzoeken om daar wat aan te doen. Dus ik zou daar ook wel graag iets meer over weten.

Wat heeft het college de laatste jaren gedaan in de contacten met de verantwoordelijke spoorwegonderhoudsdienst om in te spelen op mogelijkheden om actie te ondernemen ten aanzien van dit soort zaken?

Voorzitter: Mijnheer Elsenaar.

Wethouder Elsenaar: Wij zijn niet in contact met spooronderhoudsdiensten. Wij hebben wel contacten met ProRail en daar hebben wij halfjaarlijks.. contact over ’n aantal zaken die het spoor aangaan. En uit mijn hoofd zeg ik dat... dat nu in het najaar.. dat wij die contacten weer .. dat wij weer opnieuw bij elkaar komen om een aantal zaken te bespreken.

Bert de Boer: Ja maar goed: kunt u iets meer daarover zeggen dan? Want u spreekt twee keer in het jaar met ProRail over dit soort aangelegenheden. Wat heeft het opgeleverd?

Wethouder Elsenaar: Tot nu toe nog niets.

Bert de Boer: Dat is een trieste constatering dan! Terwijl dat deze zaak al ruim tien jaar speelt en daar regelmatig aandacht aan besteed wordt hier vanuit de raad. En dan vind ik het toch bijzonder triest te moeten constateren dat het helemaal niks oplevert. En u hoopt dan dat u met deze spoornota in de hand dat dan u wel resultaten krijgt met ProRail?

Wethouder Elsenaar: Dat hoop ik wel ja. .

Voorzitter: Nog meer vragen richting Spoornota? Mijnheer Witteveen, ChristenUnie

Hendri Witteveen (ChristenUnie): Dank u wel. We hebben met de behandeling van de kadernota hier ook over gesproken en toen is deze memo toegezegd. Ik vind het jammer dat hij er nu nog niet is. Kunt u zeggen wanneer hij er wel komt?

Wethouder Elsenaar: Ik heb al aangegeven dat ie op zeer korte termijn... Een aantal dingen die ik net opnoemde die zijn inmiddels al onderzocht. Er zijn nog ’n paar aspecten waar de resultaten, of in ieder geval de cijfers, nog van binnen moeten komen. Dus ik verwacht óf deze maand óf in ieder geval voor half november dat dit gereed zal zijn.

Voorzitter: Nog meer vragen? Geen vragen. Dan wou ik dit agendapunt afsluiten.

Zie ook het Dossier Spoor.