Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 20 april 2007

Enquête Wijkplan Oud Velp-Zuid

Door THEO KOOIJMANS

Onderstaande open brief is op 20 april gemaild aan het wijkplatform Velp-Zuid.
-----------------------------------------------------------------------------------
Geachte leden van het wijkplatform Velp-Zuid

(Oud) Velp-Zuid verandert en de komende jaren gaat er zowel binnen de wijk als in de nabije omgeving nog veel meer veranderen. Denk aan de bouw van de brede school en de seniorenappartementen op de Elsweiden, de ontwikkelingen op Larenstein, de plannen met Velperbroek, het Lorentzhuis of de Paardenwei.

De herstructurering van Oud Velp-Zuid staat al geruime tijd op de agenda’s van gemeente en Vivare. Ook andere instanties zullen hun inbreng in de plannen (willen) hebben. Ongetwijfeld met goede bedoelingen maar onvermijdelijk denkend vanuit eigen kaders.

De wijk moet daarom niet achter de muziek aanlopen maar zich zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat. Daarvoor is een stevige basis nodig. Als je weet wat er in de wijk leeft en wat de bewoners willen sta je sterker in het overleg met de professionals van gemeente of Vivare.

Ik pleit daarom voor het zo spoedig mogelijk uitvoeren van een enquête onder de bewoners van Oud Velp-Zuid en het opstellen van een wijkplan waarbij het initiatief en de regie bij het wijkplatform en de bewoners ligt en niet bij Vivare of de gemeente. Wacht niet af tot een van deze instanties het initiatief neemt. Dan hebben zij de leiding, worden de plannen door hen gestuurd en voor je het weet loop je achter de feiten aan. Nogmaals: alles met de beste bedoelingen maar wel vanuit het denkpatroon van de betreffende instantie.

Zoals wellicht bij u bekend is wordt door de Belangenvereniging Spankeren een dorpsplan ontwikkeld. Als basis voor dit dorpsplan is een enquête gehouden over een groot aantal onderwerpen. Meer dan 60% van de inwoners heeft deze enquête ingevuld en tientallen inwoners hebben aangegeven actief mee te willen werken aan het dorpsplan. Voorwaar een prachtig resultaat.

Dit zou ook voor Oud Velp-Zuid een prima werkwijze zijn. Naast de informatie die de enquête oplevert geeft het een geweldige impuls aan de betrokkenheid van de wijkbewoners.

De vragen in de enquête kunnen betrekking hebben op alle onderwerpen die van belang zijn. Ik noem u als voorbeelden de (stede)bouwkundige structuur, wonen, verkeer, recreatie, sport, welzijn, cultuur, leefbaarheid, veiligheid, sociale structuur en cohesie, economie ... etc.

De resultaten kunnen samen met de bewoners worden uitgewerkt. Daarnaast kunnen, eveneeens samen met de wijkbewoners, aanvullende instrumenten worden ingezet zoals bijvoorbeeld een sterkte-zwakte analyse van de wijk.

Iedere stap die in het ontwikkeltraject tot een wijkplan door de wijk zélf wordt gezet maakt de wijk sterker. En zelfs als er te weinig tijd is voor een eigen gemaakt wijkplan kunnen de resultaten dienen als (eigen) kaders voor de plannen die in samenwerking met de betrokken instanties worden ontwikkeld.

Bij deze verzoek ik u om een spoedige reactie. Wil u tevens zo vriendelijk zijn om aan mj aan te geven wanneer ik uw reactie kan verwachten?

met vriendelijke groet,
Theo Kooijmans