Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 29 april 2007

Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (3)

Door THEO KOOIJMANS

Onderstaand mijn antwoord op de reactie van de heer Blumink.
Zie daarvoor Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (2) en Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid.
-------------------------------------------------------------------------------------
Velp, 29 april 2007

Geachte heer Blumink,

Dank voor uw snelle reactie op mijn open brief.

Laat ik beginnen met de opmerking dat ik respect heb voor mensen die, op welke manier dan ook, invulling geven aan hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de leden van het wijkplatform!

Ik vraag uw geduld. Het is een heel epistel geworden met veel uitwijdingen. Ik hoop dat het leidt tot wat meer wederzijds begrip.

Met enige verbazing heb ik het eerste deel van uw reactie gelezen. Erg jammer dat u zich zo aangevallen voelt. Het was helemaal niet mijn bedoeling om een blijkbaar zo gevoelige snaar te raken. Ik beschouw de “Rhedense maatschappij” en reageer op wat ik waarneem of (in dit geval) juist niet waarneem.

Blijkbaar bestaat een belangrijk deel van uw schrik uit het feit dat ik me bedien van het instrument van de open brief. Onderstaand een aantal redenen. Misschien neemt het uw wantrouwen enigszins weg. Vat het vooral niet persoonlijk op.

1. ik vind dat de bestuurlijke overheid en grote maatschappelijke instellingen veel te veel vanuit een ivoren toren opereren. Zij hebben de mond vol over draagvlak en het betrekken van de burgers bij haar plannen. Dat neem ik met een korrel zout. Ze zijn in ieder geval onmachtig om daar invulling aan te geven. Zie bijvoorbeeld Hart van Dieren. Ze reageren wel op de publieke opinie. De open brief is een middel om die publieke opinie te mobiliseren.

2. datzelfde geldt voor het politieke establishment. Vooral in verkiezingstijd worden harde “principiële” beloften gedaan die, nadat de kamerleden en raadsleden zijn geïnstalleerd en de ministers en de wethouders zijn benoemd, onder het mom van het alles vergoeilijkende compromis weer razendsnel worden vergeten. De burgers worden pas weer ontdekt in verkiezingstijd. De (soms schandalige) voorbeelden liggen voor het oprapen. Ook in onze gemeente.

3. ik ben sterk voor openheid van bestuur en vind dat belangrijke bestuurlijke issues zoveel mogelijk vanaf het allereerste begin in de openbaarheid moeten worden behandeld. Dat houdt iedereen en vooral de overheid en haar instituties bij de les.

4. ik ben van mening dat de bevolking geraadpleegd moet worden als er belangrijke zaken aan de orde zijn. Herstructurering van een complete wijk is zo’n belangrijke zaak. Dat gaat de hele bevolking van die wijk aan en niet alleen degenen die het beleid maken.

5. de herstructurering raakt veel mensen en is zo belangrijk dat een discussie daarover met zoveel mogelijk burgers volkomen op zijn plaats is. Ik vind een “polemiek” die in het openbaar gevoerd wordt prima. Het zet aan tot nadenken. Vooral door de direct betrokkenen. Al kunnen die dat niet altijd waarderen.

6. burgers vormen hun mening onder andere door het consumeren van informatie die tot ze komt in de media. Ik tracht aan die meningsvorming bij te dragen.

7. een open brief heeft vaak tot gevolg dat (snel) wordt gereageerd. Niet alleen door de geadresseerde maar ook door diens ‘achterban’ en andere belangstellenden.

Na ontvangst van uw brief heb ik nog telefonisch contact met u gehad. Op een vraag dienaangaande gaf u aan dat ik uw brief op mijn weblog mag plaatsen maar dat u de brief niet wilt publiceren in de regionale pers. U zult begrijpen dat ik dat, gezien het bovenstaande, betreur.

U vond mijn brief nogal negatief overkomen. En u schrijft dat ik denk dat het wijkplatform niet of slecht op de hoogte is, dat u als makke schapen achter de gemeente en Vivare aanloopt en dat u maar afwacht.

Dat is een onjuiste interpretatie van mijn schrijven.

Ik begon mijn brief met een opsomming van de vele veranderingen in Oud Velp-Zuid. Ze waren slechts bedoeld als voorbeelden van de dynamiek die op dit moment gaande is. Niet meer en niet minder. Daarbij dacht ik niet aan “slecht op de hoogte zijn” of aan “makke schapen”. Dus helemaal niet negatief bedoeld. Integendeel! Ik weet dat het wijkplatform bij deze ontwikkelingen betrokken is en haar rol goed invult. Mijn complimenten daarvoor!

Ook bent u benieuwd naar “mijn bronnen”.

Hier kijk ik echt van op. Waar heeft u het in vredesnaam over? Ik lees de krant, surf op het web, kijk om me heen, denk ook een nog ‘n beetje na en vorm mijn mening. En regelmatig krijg ik ingevingen en gaat er bij mij een lampje branden. De aanleiding tot de brief is heel triviaal. Het viel me op dat er veel gewerkt wordt in en rond Oud Velp-Zuid. De 30-km zone en de riolering in de Sophiastraat, de bergbezinkkelder onder de Paardenwei, de aansluiting daarop in de Waterstraat, de sanering van het VEB-terrein plus afsluiting van de Ommershofselaan en het bouwterrein op de Elsweiden. Toen ik op die plekken wat foto’s voor mijn weblog maakte dacht ik “de hele wijk gaat op de schop en dan is de herstructurering nog niet eens begonnen”. Dat zijn “mijn bronnen”. Gek hè, hoe een mens in elkaar steekt.

Maar nu is het mijn beurt om benieuwd te zijn. Als iemand spreekt van “benieuwd naar bronnen” dan krijg ik het gevoel dat er iets te verbergen is en dat zich iets afspeelt dat niet voor de openbaarheid bestemd is. Daar word ik uiterst nieuwsgierig van en vraag me af: Wat speelt er? Is er iets te verbergen? Wellicht kunt u licht in de duisternis scheppen. Dat zou ik zeer op prijs stellen. We zijn toch nog niet begonnen met de herstructurering of loop ík nu achter de muziek aan?

Mijn opmerking “de wijk moet daarom niet achter de muziek aanlopen” heeft twee redenen. Ten eerste is het rond de herstructurerings-plannen in Oud Velp-Zuid (maar ook Stenfert I in Dieren) erg stil. Veel te stil! Dat terwijl de gemeente en Vivare al langer op de herstructurering broeden. Het is te hopen dat er geen koekoeksjong uit het ei komt. Juist bij dergelijke grootschalige ingrepen is het belangrijk om de bewoners zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Daarnaast ben ik van mening dat de buurtbewoners zelf de regie moeten voeren over de inrichting van hun woonomgeving.

Ik ben een beetje bevreesd voor een situatie zoals in Dieren. Aanvankelijk waren de plannen voor Hart van Dieren prachtig en iedereen was enthousiast. Gemeente en provincie zouden zelf (inclusief hun eigen bijdrage) zo’n 70 miljoen euro bij allerlei regionale partijen ophalen en de rijksoverheid zou de rest bijpassen. We hebben gezien wat er gebeurde. Stapje voor stapje werd door de rijksoverheid beknibbeld op de centen. De regionale partijen waren een fictie en provincie en gemeente haalden bij lange na niet het bedrag op dat zij ons voorgespiegeld hadden. Dus redden wat er te redden viel en voor we het ons realiseerden werden we opgescheept met een slap aftreksel van de oorspronkelijke plannen. Ja, toen kwamen natuurlijk de vragen maar het bleek al te laat. Van de Haagse politici die zo ferm voor ons belang stonden werd niet meer gehoord. Ongetwijfeld zien we een aantal van deze mensen terug bij de feestelijke opening. En twee van onze plaatselijke politieke coryfeeën hebben er een burgemeestersbenoeming aan overgehouden. Ook nooit weg.
Maar goed. Ik laat m’n frustraties te veel de vrije loop. Daarom terug naar de rol van bewoners. De Dierenaren konden nog zoveel alternatieven aandragen, nog zoveel meedenken en nog zoveel meepraten maar de plannen waren al in beton gegoten. De bewoners zijn gewoon te laat bij de plannen betrokken en bovendien (heel kwalijk) op het verkeerde been gezet doordat verwachtingen werden gewekt die niet werden waargemaakt. Het leek erop dat de gemeente en provincie dachten: laat de bewoners maar meekletsen dan zijn ze in ieder geval van de straat en dan kunnen wij ondertussen rustig verder. Zelfs de door gemeente ingestelde klankbordgroep heeft zich teleurgesteld teruggetrokken omdat ze zich genegeerd voelde.
De belangenverenigingen en de gemeente staan nu met de rug naar elkaar toe en er is een situatie ontstaan die geen van de betrokken partijen wil. Niet alleen de bewoners zijn daarin slachtoffer. Ook de gemeente is slachtoffer. Afhankelijk van rijk en provincie en bang voor de dreiging dat deze overheden zich zouden terugtrekken als er teveel weerstand tegen de plannen ontstond. Daardoor was ze niet sterk genoeg en is ze uiteindelijk zelf onderdeel geworden van een proces waarop ze geen grip meer had.
Laten we hier lering uit trekken!

Mijn voorstel voor een enquête en het opstellen van een wijkplan heeft dus vooral betrekking op het tijdig betrekken van de bewoners bij de herstructurering en het versterken van de kracht van de wijk. Als de wijk goed beslagen ten ijs komt en zelf de kaders stelt dan heeft ze een sterkere onderhandelingspositie. De gemeente, Vivare en alle andere betrokken instanties doen namelijk niet anders. Zij stellen onder hun eigen regie kaders op en van daar uit werken zij hun plannen verder uit. Daar is overigens niets mis mee hoor. Maar er is ook niets mis mee als de bewoners een zelfde strategie volgen. Zodat er een sterke onderhandelingspartner ontstaat die zelf het stuur in handen heeft en niet, ongemerkt en ongewild, onderdeel wordt van de grote machine die bureaucratie heet. Ik haast me hierbij te zeggen dat dit absoluut geen verwijt naar u toe is. Mijn voorstel is uitsluitend bedoeld om de positie van de wijkbewoners tegenover overheid en woningstichting te versterken en de betrokkenheid te stimuleren. Behalve voor de herstructurering kunnen de genoemde instrumenten natuurlijk uitstekend gebruikt worden voor toetsing van allerlei andere plannen.

Het is goed om te lezen dat u niet afwacht met de herstructurering totdat de gemeente of Vivare u uitnodigt maar dat u zelf het initiatief hebt genomen om zoals u schrijft “samen met de gemeente en Vivare in een workshop-achtige omgeving te brainstormen” over de herstructurering en dat een daaruit voortvloeiend rapport in de gemeenteraad is behandeld waarbij ook de platformleden zijn genoemd. Ik ben geen lid meer van de gemeenteraad. Het rapport is mij dan ook onbekend en ik zou het zeer op prijs stellen als u het aan mij wilt doen toekomen.

Erg fijn dat u uw brief toch nog afsluit met een positieve reactie op mijn voorstel. U ziet duidelijk de voordelen van een dergelijk instrument. Ik ga dan ook graag in op uw uitnodiging voor een gesprek. Hoewel ik erg schaars in de tijd zit en ook aandacht wil besteden aan andere ontwikkelingen in de gemeente ben ik zeker bereid om met u van gedachten over het voorstel te wisselen. Ik wil me niet beperken tot de wijk en ik wil me gemeentebreed blijven bemoeien met alle zaken die spelen.
Hart van Dieren heeft een grote impact. Waarschijnlijk ook op de herstructurering van Stenfert I die daardoor misschien wel eens drastischer kan uitpakken dan in Velp. Ik hoop daarom dat de bewoners van Stenfert I ook mijn open brief hebben gelezen en eveneens de handschoen willen oppakken. Als ik ze daarbij kan helpen doe ik dat ook. Misschien zijn er zelfs mogelijkheden voor gezamenlijke actie van Oud Velp-Zuid en bewoners van Stenfert I.

Ik merk verder op dat mijn voorstel geen garantie is voor een nieuw paradijs maar ik hoop dat we straks kunnen zeggen: kijk, hoe mooi Oud Velp-Zuid is geworden mede dankzij de betrokkenheid van de buurtbewoners.

Nog een punt dat ik niet onvermeld wil laten. In november 2004 heb ik in de gemeenteraad een oproep gedaan voor de vorming van sterke, onafhankelijke belangenverenigingen in Oud Velp-Zuid en Dieren Noord. Dat signaal is overgekomen bij enkele bewoners en wethouder Kees Hermsen die toen namens mijn partij in het college zat heeft dit verder gestimuleerd en het initiatief genomen voor de vorming van de wijkplatforms. Niet helemaal wat ik voor ogen had maar het is een begin. En (ik hoop dat u zich niet gekrenkt voelt) hopelijk ontstaan die sterke, van de gemeente en SWR onafhankelijke, belangen-verenigingen alsnog. Dat doet niets af aan de waarde van de wijk-platforms. Deze vervullen een zeer belangrijke rol. Zij worden sinds de oprichting actief ondersteund door de gemeente en de SWR. Dat is hardstikke goed en ik denk dat ze het zonder die steun erg moeilijk zouden krijgen maar het moet helder zijn dat er een zekere afhankelijkheidsrelatie met de gemeente is. Dan kan iedereen daar bij zijn afwegingen rekening mee houden.

Ik vergeet haast nog wat. U begon uw brief met een bedankje voor de gratis reclame. Graag gedaan! Met een enquête krijgt u nog veel meer reclame.

Voor de goede orde. Ik zet zowel uw brief als dit antwoord op mijn weblog. Neem eens een kijkje. Het adres is http://politiekrheden.blogspot.com

Verder stuur ik deze brief ook naar de regionale en lokale media. Hoewel het een erg lang verhaal is geworden doen ze er misschien nog wat mee. Ik blijf erbij dat het maatschappelijk belang gediend is met openheid. Wellicht verandert u nog van gedachten en stuurt u uw oorspronkelijke reactie alsnog naar de media. Ik neem aan dat u zich realiseert dat journalisten uw brief ook van mijn weblog kunnen halen en misschien zoekt de pers nog contact met u.

Heeft u nog vragen? U weet me te vinden! En ik verneem graag van u wanneer ik met de leden van het platform van gedachten kan wisselen. Overdag is vanwege mijn werkzaamheden erg moeilijk en ’s avonds heb ik ook een aantal verplichtingen maar we zullen vast een moment vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten.

Tenslotte: Oud Velp-Zuid is de wijk waar ik woon, waar ik trots op ben en waar ik trots op wil blijven.

met vriendelijke groet van uw buurtgenoot,
Theo Kooijmans

Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (2)

Onderstaand de reactie van de heer Blumink, co-voorzitter van het Wijkplatform Velp-Zuid, op mijn voorstel voor een enquête en het maken van een wijkplan in verband met de komende herstructurering van Oud Velp-Zuid.
Zie ook mijn open brief: Enquête wijkplan Oud Velp-Zuid (20 april verderop in de weblog)
-----------------------------------------------------------------------------------
Velp, donderdag 26 april ’07

Geachte heer Kooijmans,

Allereerst hartelijk dank voor deze gratis reclame, we zijn als wijkplatform altijd blij met publicatie, in uw open brief in het streekjournaal van afgelopen woensdag 25-4-2007, heeft u na een opsomming van een aantal zaken ons de vraag gesteld om te reageren en ook wanneer we willen reageren, welnu, hierbij mijn reactie, ik zal eerst beginnen met met even voor te stellen, mijn naam is Henny Blumink en ben één van de twee voorzitters van het wijkplatform Velp-Zuid, vandaag heb ik even contact gehad met de andere voorzitter, dhr. Guus Dicker. Hieronder een korte reactie op uw brief.


Als eerste reactie kwam uw brief me nogal negatief over, u beschrijft een aantal punten waarvan u denkt dat wij als wijkplatform niet of slecht op de hoogte zijn, dit is uiteraard een aanname van u, tevens verondersteld u dat wij als makke schapen achter de Gemeente en woning coorporatie Vivare aanlopen, ook dit is een aanname die berust op geen of onvoldoende informatie, ik ben sowieso benieuwd naar uw bronnen, maar goed, na wat denk werk en een nacht slapen ben ik de volgende mening toebedeeld.

• Project Elsweiden, wij lopen niet mee, maar dit was ons eerste grote project waarbij wij als initiator van de klankbordgroep van omwonenden zeker een grote bijdrage hebben gehad in de ontwikkeling van het gebied, wij kregen als klankbordgroep voldoende ruimte en mogelijkheden om mee te denken en te beslissen over tal van zaken aangaande de inrichting en het aantal woningen, ook over de vorm en de hoogte konden we mee beslissen. Binnen het wijkplatform bestaat er nog steeds een commissie Elsweiden, zij blijven de gang van zaken uiteraard naulettend volgen.
• Project Larenstein, wij hebben vanuit het wijkplatform ook hier gezorgd voor de samenstelling van een klankbordgroep die bestaat uit een aantal bewoners van de Laarweg / Larensteinselaan, zij worden bijgestaan door één van onze commissieleden.
• Project Waterstraat / hoek Elzenstraat, bij het presenteren van de plannen van Portaal voor het maken van een wooneenheid voor minimaal 20 bewoners, hebben we ook hier het voortouw getrokken in de vorming van de klankbord groep, deze groep bestaat uit een aantal mensen van de Waterstraat en van de Elzenstraat, zij worden wederom ondersteund door één van onze leden.
• Vanuit andere commissies houden wij Vivare, Justitie en Gemeente scherp door regelmatig de juiste vragen te stellen , want wij vinden dat wij als reactie een actie mogen verwachten, ook hier hebben we voorbeelden van, denkt u hierbij aan de verkeersproblematiek rond de Ijsselstraat.

Uit bovenstaande punten blijkt al dat wij niet alleen achterover leunen maar zeer zeker ook als initiator optreden, en waar mogelijk samen met betrokken bewoners een klankbordgroep samenstellen zodat wij als volwaardig gesprekspartner kunnen en mogen meepraten.

Als extra punt zou ik u nog iets willen vertellen over de herstructurering, u veronderstelling is dat wij maar afwachten, maar het tegendeel is waar, een aantal van onze leden die zich hebben gevormd in de commissie Vivare hebben de afgelopen weken / maanden, samen met Vivare en Gemeente gebogen over de herstructurering van de wijk, zij zijn daarvoor vertrokken naar een lokatie zodat zij in workshop achtige omgeving konden brainstormen over de toekomst van de wijk, er is hier een uitgebreid rapport over geschreven deze is zelfs besproken in de raad, en de naam van onze wijkplatform leden is meerdere malen in genoemd.

Om een slot te maken aan deze reactie, Uw voorstel voor het maken van een wijkplan is zeker niet verkeerd, streker nog, het is zeker ook een mooi gereedschap naar gemeente, Vivare en andere partijen om de bewuste vinger aan de pols te houden, dat een enquete daaraan ten grondslag ligt zou uiteraard mooi zijn, dus wil ik u uitnodigen voor een gesprek met een aantal van onze leden, persoonlijk denk ik aan de leden van het dagelijks bestuur of leden van de commissie Vivare, zij houden zich bezig met de herstructurering van Velp-Zuid. Op deze bijeenkomst kunnen we samen kijken naar het feit of deze reactie voldoende is/was en wellicht kunnen wij u bereid vinden voor het maken van de door u voorgestelde enquete, mocht u daar natuurlijk tijd voor kunnen maken.

Via ons secretariaat kunt u een afspraak plannen met ons, daarnaasr hebben wij binnenkort weer een vergadering en wellicht kunnen wij u daarvoor nog een uitnodiging sturen. Ik hoop dat deze reactie voldoet aan uw gestelde vragen, mocht u meer willen weten of nog eens van gedachte te willen wisselen, kunt u me altijd bellen en of mailen.

Namens wijkplatform Velp-Zuid,
Henny Blumink, voorzitter.