Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 21 september 2007

Uitslag Poll Dierenasiel naar Beekhuizen

De poll over de verhuizing van dierenasiel de Diernborgh van Larenstein naar Beekhuizen leverde 20 antwoorden op.
De voor- en tegenstanders hielden elkaar aardig in evenwicht.

Ik ben benieuwd hoe de gemeenteraad en de wethouder omgaan met zowel de invulling van het terrein Beekhuizen als met de eis dat het college van B&W zich maximaal inspant om in de regio Een goede locatie voor het dierenasiel te vinden.

Onderstaand de uitslag van de poll

Hart van Dieren........alternatieven?


De stuurgroep van Hart van Dieren zegt enkele (?) maanden nodig te hebben om een alternatief te ontwikkelen dat betaalbaar is. Ik neem aan dat zij daarbij ook kijkt naar de alternatievenstudie uit 2003.

Volgens deze studie doen de alternatieven 3 en 4 op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling niet onder voor het oorspronkelijke plan, het zgn. voorkeursalternatief no 8, ‘Haalbaarheidsstudie Hart voor Dieren 2001’ (= volledige ondertunneling van spoor en weg).

Dus volgens de eigen studie van gemeente en provincie zijn deze varianten geschikte oplossingen voor de verkeersproblemen. Alternatief 3 scoort alleen iets lager in Dieren-West.

Dus op het eerste oog lijken deze varianten een kans te hebben op de hitlijst van de stuurgroep. En ze zijn een stuk goedkoper dan de oplossing met verdiept spoor en verkeerstunnel.

Onderstaand de scoring van deze alternatieven. Daarin is ook de kostenraming uit 2003 opgenomen. Alle informatie is afkomstig uit de alternatievenstudie.Het alternatief no. 3 (no’s 3a en 3b) scoort alleen een ietsiepietsie lager in Dieren-West. Het verschil tussen alternatief 3 (met de varianten 3a en 3b) en alternatief 4 zit ‘m in de bundeling van spoor en weg in Dieren-West (in alternatief 4)

Ik zet overigens vraagtekens bij de bundeling van weg en spoor als oplossing voor het verkeeesprobleem. Daar zit natuurlijk ook het ecoduct en de afsluiting van de Doesburgsedijk aan vast. Het werkt m.i. als een flessehals die bij het minste geringste verstopt raakt. En het ecoduct en de afsluiting van de Doesburgsedijk moeten er sowieso uit.

Voor de volledigheid: voor iedere mogelijk oplossing geldt dat die moet worden onderworpen aan een onafhankelijke contra-expertise. Evenals de onderbouwing van de bijbehorende businesscase.

Daarnaast dient er draagvlak onder de bevolking te zijn. Daarom eerst praten met de mensen uit Dieren die zich hebben ingevreten in deze materie. Mogelijk dat uitgaande van deze varianten verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Alternatieven 3a en 3b hebben de volgende kenmerken:
• Ondertunneling van de Harderwijkerweg.
• In de N348, ten westen van de Harderwijkerweg, is een uitwisselpunt geplandwaar het doorgaande verkeer van het interne- en bestemmingsverkeer gescheiden wordt. Interne en bestemmingsverkeer gaat via een tunnel onder de N348 en het spoor door.
• Ondertunneling Kanaalweg en aanvullende maatregelen op de Harderwijkerweg en de Kanaalweg, zodat het doorgaande verkeer in noordelijke richting zo veel mogelijk via de N348 en de Kanaalweg wordt afgewikkeld.
• Variant 3a : Ondertunneling van de Wilhelminaweg voor langzaam verkeer. Handhaven oversteek Molenweg als oversteek voor het gemotoriseerd verkeer. Met een oversteek voor de Molenweg
• Variant 3b : Ondertunneling van de Wilhelminaweg voor langzaam en gemotoriseerd verkeer (zonder vrachtwagens), de oversteek Molenweg vervalt
• Maatregelen aan de lokale wegenstructuur ten behoeve van de interne verkeerscirculatie.

Boven: alternatief 3a: tunnel Wilhelminaweg alleen voor langzaam verkeer, Handhaven oversteek Molenweg als oversteek voor het gemotoriseerd verkeer.

Boven: alternatief 3b: tunnel Wilhelminaweg voor langzaam en gemotoriseerd verkeer(zonder vrachtwagens), de oversteek Molenweg vervalt.

Onderstaand mede-kanshebber alternatief 4


En nogmaals: Draagvlak onder de bevolking is onontbeerlijk!!
Ik hoop dat onze bestuurderen dat ook beseffen.