Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 27 november 2007

Pluim op de hoed

Mijn brief aan de bestuurders van 6 november bevatte de volgende klacht

Deze brief dient u tevens als een officiële klacht wegens onbehoorlijk bestuur te beschouwen. Ik ben niet in kennis gesteld van het feit dat de geheimhoudingsplicht is opgeheven. Ik voel me ernstig gekrenkt door de handelswijze van de stuurgroep. De handelswijze van de leden van de stuurgroep is op zijn minst onfatsoenlijk. Niet alleen tegenover mij maar ook tegenover al diegenen die net als ik zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Deze klacht dient afzonderlijk van de andere genoemde punten in behandeling te worden genomen

Het college van B&W had de brief doorgezonden naar de klachtcoördinator.

Vrijdag kreeg ik van deze klachtcoördinator de volgende reactie:
------------------------------
Geachte heer Kooijmans,

Uw brief van 6 november 2007 is in goede orde ontvangen. Uw brief betreft onder meer een klacht over de handelwijze van de stuurgroep van het project Hart van Dieren. U vraagt in uw brief deze klacht afzonderlijk van de overige punten uit uw brief te behandelen. Wij geven gevolg aan uw verzoek op dit punt.

Ten aanzien van deze klacht delen wij u – mede na overleg met de medewerkers van de Nationale Ombusman – het volgende mee.

Klachten worden binnen de gemeente Rheden afgehandeld overeenkomstig de Verordening interne afhandeling klachten en de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van deze wet- en regelgeving kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen. De klacht betreft immers de stuurgroep van het project Hart van Dieren.

Dit orgaan is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening interne afhandeling klachten.

Daarmee kan uw klacht over gedragingen van de stuurgroep niet binnen het klachtrecht worden afgedaan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator via telefoonnummer (026) 49 76 238.
-----------

Het is wel weer duidelijk. Er zijn nog genoeg kluitjes in het Rhedense riet.
Na overleg met de medewerkers van de Nationale Ombudsman nog wel.
Zo is er altijd wel een zinnetje in het regelbos te vinden om niet serieus op vragen van burgers in te gaan.

Nu is de stuurgroep geen bestuursorgaan in de zin der wet. Voor het gemak wordt even over het hoofd gezien dat de wethouder en de gedeputeerde namens de gemeente en de provincie als bestuurlijk verantwoordelijken in deze stuurgroep het project aansturen.

Daar wordt in het provinciehuis toch anders over gedacht. Want ik kreeg twee weken geleden een telefoontje van de heer IJ van de provincie met de mededeling dat gedeputeerde staten zich op dinsdag 20 novemebr over mijn brief zouden buigen.
Op mijn opmerking dat ik de brief niet aan de provincie had gestuurd maar aan de stuurgroep reageerde hij dat dat niet uitmaakt omdat de gedeputeerde namens de provincie in de stuurgroep zit.

Overigens wacht ik nog steeds op de provinciale reactie. Onderstaand de mail waarin hij meedeelt dat ik zsm na 20 november informatie zal ontvangen. Nog steeds niets gezien dus. De provincie heeft kennelijk wat tijd nodig om de reactie op te stellen. Of ze wacht ergens op. Bijvoorbeeld de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering.
-----------------------------
Geachte heer Kooijmans,

Bij deze bevestig ik de inhoud van ons telefoongesprek van hedenmiddag. Ik heb u n.a.v. uw brief d.d. 6 november jl. meegedeeld dat het college van Gedeputeerde Staten daarover dinsdag 20 november a.s. een besluit zal nemen en dat u daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk zal worden geinformeerd.

Vriendelijke groet,
mr. G.J. van IJ.

------------------------------

De klachtcoördinator heeft van dit college dus een grote pluim op de hoed verdiend. Echt fantastisch gedaan. Niets staat een goede beoordeling nog in de weg. Levert volgend jaar een salarisschaaltje extra op. Jaja, Hart van Dieren heeft ook voor de plichts- en gezagsgetrouwe ambtenaar zo zijn voordeeltjes.

De gemeentelijke overheid heeft zich verschanst in een bestuurlijke bunker en poogt met alle mogelijke middelen te voorkomen dat Rhedense burgers achter de waarheid komen. Bestuur en politiek voelen zich ernstig bedreigd. En alle mogelijke trucs worden uit de kast gehaald om het vege lijf te redden.

Dit bestuur is er niet voor de burger maar voor zichzelf. En dat geldt ook voor een groot deel van deze gemeenteraad die applaudiserend aan de kant staat.

Niets is meer te dol. Naast het schenden van de geheimhoudings- en informatieplicht wordt zelfs een lobbygroep met de wel uiterst zeer originele naam “Er zit muziek in het Hart van Dieren” ingezet. Alles wordt gedaan om de schijnwerpers op de ambtelijke uitvoerders te plaatsen en er zelf aan te ontsnappen.

Het (politieke) bestuur van deze gemeente is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Op geen enkele van de aantijgingen geven ze een inhoudelijk antwoord. Niet op beschuldigingen van mij en niet op beschuldigingen van anderen.

Arrogant en regentesk denken. Maar ze zijn in het defensief.