Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 9 december 2007

Visie Martijn Leisink op aangifte

Martijn Leisink van D66 is het wat betreft de schending van de geheimhoudingsplicht door de stuurgroep van Hart van Dieren met me eens.

Martijn doet echter (vooralsnog?) geen aangifte. Hij denkt namelijk dat de gedeputeerde niet met opzet de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.
Ik ben een andere mening toegedaan. Ik denk dat de leden van de stuurgroep zeer wel beseften wat ze deden toen de geheime informatie in de verschillenverklaring van 2 november werd gecommuniceerd. Dat blijkt overigens ook wel uit eerdere uitspraken van de gedeputeerde.

Maar ja, ik ben niet bij die bewuste commissievergadering geweest. En ik ben wat minder voorzichtig dan Martijn. Volgens mij wisten deze lieden heel goed wat ze deden.

---------------------------------------------
Beste Theo,

Laat mij eerst nog uitleggen waarom ik geen aangifte doe. Ik ben het
met je eens dat de geheimhouding geschonden is. Althans, dat is zo wat
betreft de geheimhouding die gold op de beraadslaging in de provinciale
commissie MEZ. Deze is geschonden door de stuurgroep met de publicatie
van hun persbericht op 2 november.

De stuurgroep opent hun persbericht met: "De stuurgroep Hart van Dieren
heeft afgelopen week Provinciale Staten en de gemeenteraad van Rheden
geïnformeerd over het verschil tussen het berekende tekort van 2007 (
42,1 miljoen) en het berekende tekort in 2005 ( 2.4 miljoen). Raads-
en statenleden hebben een gedetailleerde verklaring van de verschillen
gekregen, waarbij het tekort per onderdeel berekend en beargumenteerd
wordt."

Het inlichten van de Statenleden was overigens al op 19 september en
niet een week voor 2 november, maar hiermee zegt de stuurgroep zelf
al dat de gepubliceerde informatie inderdaad (deels) hetzelfde is als
waar in die in de commissie gepresenteerd was.

De statencommissie MEZ heeft omtrent het behandelde in de vergadering
van 19/9 geheimhouding opgelegd. Dit is op 10/10 in de commissie MEZ
nog eens bevestigd naar aanleiding van de vaststelling van het verslag.
De bijlage bij het persbericht schendt deze geheimhouding, omdat dit op
enkele zaken na eigenlijk het verhaal is wat de stuurgroep ter vergadering
verteld heeft. Of er ook uit een van de business cases is geciteerd,
kan ik niet beoordelen, omdat ik deze niet in bezit heb.

De statencommissie heeft deze geheimhouding opgelegd (op grond
van art. 91 lid 1 van de Provinciewet) en alleen zij kan deze weer
opheffen. Gedeputeerde Staten was wellicht in de veronderstelling dat
de geheimhouding op grond van art. 91 lid 2 was opgelegd en in dat geval
had GS ook zelfstandig mogen besluiten de geheimhouding op te heffen.
Nu alleen de commissie de geheimhouding op kon heffen en dit uitdrukkelijk
niet gedaan heeft, is er sprake van een schending van de geheimhouding.

Maar ondanks deze schending, wil ik zelf geen aangifte doen. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat in elk geval de gedeputeerde niet moedwillig
of bewust de geheimhouding geschonden heeft. Het zou best kunnen zijn
dat dat in strafrechtelijke zin geen verschil maakt, maar voor mij maakt
dat wel het verschil.

Dan nog het wettelijke kader. Het schenden van de geheimhouding is
strafbaar op grond van art. 272 van het Wetboek van Strafrecht. Lid 1
luidt: "Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan
wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vierde categorie."

In dit geval was de informatie geheim en was het de stuurgroep (of in elk
geval leden daarvan) bekend. De vraag is wel of het een opzettelijke
schending was in de zin van de wet. Dat weet ik niet. De informatie
is zeker bewust naar buiten gebracht, maar naar mijn overtuiging ontbrak
de intentie om daarmee ook de vertrouwelijkheid te schenden.

Bijgevoegd zijn de geluidsfragmenten waar je om vroeg.

Met vriendelijke groeten,

Martijn Leisink