Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 28 februari 2008

Combibad in Rheden?

Nou zeg, ik word helemaal op m’n wenken bediend. Bureau Hopman Andres Consultants (H*AC) heeft de zwembadbehoeften in de gemeente Rheden onderzocht. Deze toekomstvisie wordt aanstaande dinsdag in de gemeenteraad gepresenteerd. Het bureau ziet centraal in de gemeente, bij de Hangmat, een combibad, een combinatie van een overdekt bad en een openluchtbad voor zich. Ze komt zoals ze op haar website zegt tot die visie na een “uitgebreide demografische analyse en marktscan”.

Een mooie opsteker voor de zwemverenigingen in de gemeente.
Een zwemsportaccomnodatie is gezien de behoefte die er is (de zwemclubs die van Nieuwland gebuik maakten hadden ’n dikke 800 leden) broodnodig. Na de sluiting van Nieuwland moeten deze clubs met kunst- en vliegwerk hun veel van hun trainings- en wedstrijduren in baden rondom de gemeente vullen.

Nu is het de vraag wat de gemeente hier voor over heeft. De privatisering van Nieuwland leidde tot een deceptie en ik mag er toch van uit gaan dat de plaatselijke politiek nu wel genezen is van dit soort escapades.Ik schat in dat met een meerderheid van Gemeentebelangen, de SP en de PvdA in de raad de prvate exploitatie van de baan is en dat de gemeente zelf de verantwoordelijkheid voor het bad neemt.

Maar ja, een advies of een onderzoeksresultaat is nog steeds alleen papier. Er ligt nog geen zwembad. Dus voorlopig is het pluimpje voor Hans Elsenaar nog klein. Het klinkt goed. Nu de rest nog. Maar dat moet volgens mij geen probleem zijn.
Ik kan er dinsdag niet bij zijn maar ik hoor ongetwijfeld hoe het eruit gaat zien.

Daarnaast is er nog 'n puntje: Hoe zit het met de financiële afwikkeling van zwembad Nieuwland? Wanneer wordt daar iets over bekend? Hans Elsenaar, stuur me daar 'ns 'n mailtje over. Interesseert me. En mijn lezers ook.

Advies stuurgroep beëindiging Hart van Dieren

De stuurgroep Hart van Dieren heeft vorige week aan Gedeputeerde Saten formeel geadviseerd om de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en ProRail te ontbinden en de stuurgroep per 13 februari op te heffen. De stuurgroep zal nog wel zorgen voor de afhechting van het project dwz de financiële afwikkeling en het overdragen van de kennis aan de nieuwe projecten van gemeente en provincie. Gestreefd wordt om het project per 15 mei op te heffen.

Daarnaast wordt geadviseerd om alvast een overlegstructuur tussen gemeente en provincie op te starten voor de onderlinge afstemming van deze vervolgprojecten en te komen tot een herdefinitie van het vervolgproject (van de provincie naar ik aanneem, het is immers een advies aan Gedeputeerde Staten).

Ik adviseer de stuurgroep ten sterkste om een nauwkeurige financiële verantwoording af te leggen. Hoeveel geld is er uitgegeven, aan wie, door wie, ten laste van welk deelbudget, wanneer en waarvoor.

Over aftreden of opstappen van stuurgroepleden wordt niet gesproken. De gedeputeerden, van Haaren en Verdaas, voorzitter respectievelijk lid van de stuurgroep, kunnen leunen op een comfortabele meerderheid in Provinciale Staten.

In dezelfde brief vraagt de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten om de standpunten van de stuurgroep die zijn verwoord in de notities “Standpunt stuurgroep inzake auditrapport Hart van Dieren” en “Standpunt stuurgroep inzake rapportage van het Atelier” over te nemen.

Beide documenten zal ik apart behandelen.

Onderstaand de volledige brief “Beëindiging huidig project Hart van Dieren”

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.Steegse Vertellingen - 14. Opgestapt

De motie van Joop Kock was prima. Wij wilden dat deze alsnog bekend zou worden en in de raad zou worden behandeld.

De behandeling van het Verkeers Circulatie Plan en de Stedenbouwkundige schets stond in december op de rol. Ik wilde het conflict niet uitvechten over de rug van Hart van Dieren maar ook niet te lang wachten. Het meest geschikte moment was daarom de begrotingsraad in november. Er was dan bovendien genoeg aandacht van pers en publiek.

De motie van Joop werd geactualiseerd en wij dienden hem in bij de begrotingsbehandeling op 7 en 8 november.

Ik was benieuwd welke partijen vóór de raadsadviseur zouden stemmen. Met andere woorden welke partijen serieus grip op het proces wilden krijgen. En ik wilde publiekelijk laten weten dat de VVD en het CDA tegen een raadsadviseur waren. Ik verwachtte het niet maar als het CDA of de VVD alsnog voor een raadsadviseur waren geweest dan waren we in de coalitie gebleven.

De motie werd met 15 stemmen vóór en 11 stemmen tégen verworpen De PvdA, Groen Links, D66, de Christen Unie en Leefbaar Rheden waren vóór een raadsadviseur.
CDA, VVD en Gemeentebelangen waren tegen.

Wij hadden het met deze coalitie gehad en wij stapten eruit.

Wij waren het al langer niet eens met de koers die voor wat betreft “Hart van Dieren” wordt gevolgd. De raad moest meer grip op het project krijgen, Linksom of rechtsom. En dat was ons niet gelukt.

Wij konden niet langer verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid.

De gemeente Rheden had voor Hart van Dieren een zware hypotheek afgesloten. Vanaf dat moment hebben wij tegen de besluiten over Hart van Dieren gestemd.

De gang van zaken leidde ook tot het aftreden van wethouder Kees Hermsen die namens Leefbaar Rheden in het college van B&W zat. Hij was het eerste politieke slachtoffer van het project. En hij was onschuldig. Hij had in het college geen enkele bemoeienis met Hart van Dieren.

In de raadsvergadering van 29 november werd nog eens uit de doeken gedaan hoe een en ander zich had voltrokken. Op de dinsdagmiddag voor de raadsvergadering waren Pedro Canters (PvdA), Hein de Gooijer (CDA) en Pauline Doornbos-Vroom (VVD) namens het college verzocht om iets voor de raadsvergadering op het gemeentehuis te verschijnen. Zij hebben toen gesproken met de de wethouders Hollemans (VVD) en Jansen (CDA).

Canters: “Alledrie de voorzitters hebben toen zeer nadrukkelijk gevraagd waar de voorzitter van Leefbaar Rheden was. De voorzitter van Leefbaar Rheden bleek niet voor dat overleg te zijn uitgenodigd. Wij hebben daarover onze verbazing en onthutsing uitgesproken, wij waren daarover “not amused”. Als klap op de vuurpijl heeft Leefbaar Rheden toen moeten constateren dat de voorbereide motie niet door het CDA en de VVD werd gesteund, hoewel zij daarop in eerste instantie wel hadden gereageerd. Om vijf minuten voor half acht, dus vijf minuten voor de aanvang van de raadsvergadering, trokken die partijen hun steun voor die motie in.”

Motie raadsadviseur Hart van Dieren (ingediend op 7/8 november 2005)
“De raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 8 november 2005;

overwegende:

- dat het project Hart van Dieren gezien zijn omvang en complexiteit een zorgvuldige controle van de zijde van de raad noodzakelijk maakt;

- dat die controle een zeer specifieke expertise veronderstelt waarvan niet verwacht kan worden, dat die (in voldoende mate) aanwezig is binnen de raad;

- dat soortgelijke overwegingen gelden waar het gaat om de uitoefening door de raad van zijn kaderstellende taak en het hem toekomende budgetrecht ten aanzien van dit project;

besluit tot het aantrekken van een raadsadviseur Hart van Dieren, onder de navolgende condities:

1. taakstelling en profiel;
de raadsadviseur heeft als kerntaak ten behoeve van de raad te beoordelen of de projectorganisatie en vervolgens het college:

- alle voldoende alternatieven heeft afgewogen;

- heldere en passende keuzecriteria heeft gehanteerd (waartoe in ieder geval steeds behoort: het wegen van het oordeel/gevoelen van omwonenden en andere direct betrokkenen);

meer in het bijzonder geeft de raadsadviseur een oordeel over en brengt in samenhang daarmee een advies uit aan de raad over:

- de uitwerking van de plannen: past die binnen de begroting en de toerekening van de kosten aan de verschillende onderdelen (spoor, weg en bebouwing)?

- de risico’s (financieel, juridisch en milieutechnisch);
* zijn die in voldoende mate ingeschat?
* zijn maatregelen getroffen ter voorkoming van het manifest worden van risico’s?

- de rapportages aan de raad en de besluiten die op grond daarvan worden voorgelegd:
* zijn die correct en voldoende helder?
* wordt de raad in voldoende mate in staat gesteld die besluiten te toetsen aan kaders en criteria?
* wordt de raad in voldoende mate in staat gesteld (de risico’s van) uitstel af te wegen?

- over de signalering en belangrijke, niet omkeerbare stappen in het proces;

- over de gevolgen voor de omgeving tijdens de bouw: overlast, planschade e.d.;

- over de communicatie met de omgeving;

gegeven deze taakstelling zal de raadsadviseur in het bijzonder deskundig zijn op twee terreinen:
* stedenbouwkundig: inrichting plangebied, verkeersafwikkeling e.d.;
* processturing: naar/door raad en omwonenden en in afgeleide zin (overheids)financiën;

2. tijdinvestering en budget:
- vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdinvestering van ca. 24 dagen in 2006;

- het college wordt verzocht om een voorstel ter dekking te doen, waarbij het de raad in overweging geeft de dekking te vinden in de businesscase Hart van Dieren;

3. wervingsprocedure, intake en begeleiding:
een beperkt aantal raadsleden – voor zover mogelijk met (enige) deskundigheid op dit terrein – wordt verzocht om:

- een selectiecommissie te vormen die een wervingsprocedure opstelt en uitvoert;

- in het vervolg te fungeren als aanspreekpunt voor de raadsadviseur;
de griffie coördineert en ondersteunt ook anderszins daarbij;

de griffie wordt verzocht om een voorstel voor de selectie en aanstelling van de raadsadviseur op te stellen, die in de raadsvergadering van december 2005 kan worden behandeld;

en gaat over tot de orde van de dag.”