Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 11 maart 2008

Riviersteen, Nimmer Dor en GroenLinks

Afgelopen zaterdag berichtte de Gelderlander over vragen die de Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft gesteld over Riverstone en Nimmer Dor. Interessant.

De kamerfractie is het niet eens met de beide plannen en stelde vragen over de bouw van woningen in twee natuurgebieden bij Rheden naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 1 maart 2008.

De indieners vragen aan de ministers of zij bereid zijn de plannen tot bebouwing van de locaties RiverStone en Nimmer Dor tegen het licht te houden in verband met de te verwachten negatieve effecten op ecologie en waterafvoer en, indien deze negatieve effecten inderdaad evident zijn en ontoelaatbaar, de uitvoer van deze plannen te stoppen (bron: Parlando, zoek op Riverstone)

Curieus. GroenLinks-wethouder Tiemens steunde onlangs nog de plannen voor Riverstone. Natuurmonumenten kon zich er volgens haar immers in vinden. Ook het Nimmer Dor-plan valt onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W. En daar is GroenLinks mede-verantwoordelijk voor.

Coƶrdinatie tussen de GroenLinksers in Rheden en Den Haag lijkt te ontbreken. In het licht van de steun van de wethouder voor het Riverstone-plan is de opstelling van de Tweede Kamer-fractie merkwaardig. Of andersom natuurlijk. In ieder geval heeft GroenLinks-wethouder Harriƫt Tiemens wat uit te leggen naar het college van B&W, de raad en de coalitie van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks?

Onderstaand de vragen die de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks heeft gesteld.

Vragen van de leden Van Gent en
Duyvendak (beiden GroenLinks) aan
de ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en van Verkeer en
Waterstaat over de bouw van
woningen in twee natuurgebieden bij
Rheden. (Ingezonden 5 maart 2008)

1
Bent u bekend met het plan voor het
bebouwen van de uiterwaarden van
de IJssel, met mogelijk de bouw van
220 woningen (1), waaronder een
appartementengebouw (van 5 tot
6 verdiepingen), alsmede de bouw
van een wellness-centrum, een
fysiotherapiepraktijk, etc ?

2
Bent u bekend met de plannen voor
de bouw van 122 woningen op de
locatie Nimmer Dor (2), waaronder
een 14 meter hoog
appartementengebouw?

3
Deelt u de mening dat het plan
RiverStone in strijd is met de status
van Natura 2000-gebied? Zo neen,
waarom niet en hoe is bebouwing
van deze locatie te verenigen met
Natura 2000?

4
Deelt u de visie dat dit plan voor
bouw van 122 woningen niet past bij
de status van Nationaal Landschap,
aangezien in nationale landschappen
grootschalige uitbreidingslocaties en
ingrepen in het landschap uit den
boze zijn?(3). Zo neen, waarom niet?

5
Deelt u de mening dat de bebouwing
van het plangebied RiverStone
afbreuk doet aan de mogelijkheden
een niet te voorspellen toename van
de afvoer van de IJssel in goede
banen te leiden? Zo neen, hoe is
bebouwing van deze locatie te
verenigen met de nota Ruimte voor
de Rivier?

6
Bent u bereid de plannen tot
bebouwing van de locaties
RiverStone en Nimmer Dor tegen het
licht te houden in verband met de te
verwachten negatieve effecten op
ecologie en waterafvoer en, indien
deze negatieve effecten inderdaad
evident zijn en ontoelaatbaar, de
uitvoer van deze plannen te stoppen?
Zo neen, waarom niet?

------------------------------------
1 http://www.riverstone.nl/?i=111&p=
2 de Volkskrant, het Betoog «Bouwen in het
groen», 1 maart 2008.
3 Nota Ruimte paragraaf 3.4.3.