Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 29 april 2008

VVD....opportunisme in uitvoering

Ook de VVD maakte dankbaar gebruik van de uitweg die het Lysias-rapport bood.

Fractievoorzitter Ronald Haverkamp hield wethouder Joop Kock nadrukkelijk uit de wind. De politieke consequenties waren met het aftreden van Jan Bart Wilschut al genomen en zijn opvolger Joop Kock treft volgens hem geen blaam.

Ook VVD-wethouder Hans Elsenaar (verantwoordelijk voor verkeer) kan er naar het idee van Haverkamp niks aan doen.

Hij wees wel met beschuldigende vinger naar de oud-wethouders Hollemans (VVD) en Pieper (Gemeentebelangen). En er was veel verkeerd gegaan in de periode dat de coalitie van PvdA, Gemeentebelangen en SP het voor het zeggen had.

Da’s nogal makkelijk. En vooral pijnlijk voor Hollemans. Hollemans was toch al binnen de VVD afgeserveerd. Waarom kwam hij niet terug als VVD-wethouder? Waarom moest Hans Elsenaar hem opvolgen? Aimabele vent die Elsenaar hoor en Hollemans was ook niet mijn vriend maar volgens mij kreeg Hollemans hier nog even een trap na.

Nee, Joop Kock werd juist geprezen. Joop had wel geprobeerd om meer inzicht in de financiën te krijgen maar dat was een onmogelijke taak. Bovendien had Joop het lef gehad om het vervolgtraject (het masterplan) op te pakken. Allemaal koek en ei dus.

Daarbij negeerde Haverkamp het feit dat Joop Kock óók al wethouder in de PvdA-SP-Gemeentebelangen-coalitie was. Dezelfde coalitie die hij nu schuld probeerde toe et schuiven.

En Joop was niet alleen wethouder! Joop was ook de architect van die coalitie!
Als er al iemand verantwoordelijk was voor de vertraging die de bouwsteensessies opleverde en de kosten die daarmee gemoeid waren dan is het dus Joop zelf.

Bovendien worden die kosten geschat op 0,8 tot 1,6 miljoen euro (afhankelijk van de lezingen daarover). Een aanzienlijk bedrag maar in relatie tot het tekort van meer dan 40 miljoen niet doorslaggevend voor het afblazen van het project.

De echte oorzaken zitten dieper. In de uiterst gebrekkige voorbereiding en de zwakke businesscase 2005. En het op onverklaarbare wijze onder water blijven van de bevindingen van de planeconoom die in 2005 al een tekort van 8 à 9 miljoen berekende en het over het hoofd zien van de berekeningen van ProRail die in oktober 2005 voor de infrastructuur al 6 à 7 miljoen hoger uitkwam dan de businesscase 2005.

Diezelfde businesscase mocht van Kock niet openbaar worden omdat daarmee de ProRail-systematiek op straat kwam te liggen. Dat terwijl voor die businesscase helemaal niet de ProRail-methodiek was gebruikt zoals we weten. Maar ja, dat zijn details natuurlijk die de VVD makkelijk over het hoofd ziet.

Haverkamp meldde ook dat de VVD vanaf nu Joop Kock als nieuwe wethouder voor project Hart van Dieren nauwlettend zou volgen en hem zou aanspreken als dat nodig was.
Ogenschijnlijk niet wetend dat Luuk Kuipers diezelfde avond het Hart van Dieren-stokje van Joop Kock zou overnemen. Ik zeg met nadruk "ogenschijnlijk" want het zou wel erg vreemd zijn dat dat binnen de coalitie nog niet bekend was. Bovendien bleven vragen daarover later op die avond uit. Onecht dus!

Beweringen van populisten worden volgens Haverkamp door het rapport niet bewezen.
Wie en wat zou hij daar nou mee bedoelen denkt u?

Doelt hij hier op mijn inspraak bij de informatieavond op 14 april over het Lysias-rapport? Probeert ook Haverkamp de geschiedenis te ontkennen? De feiten die ik naar voren bracht zijn verifieerbaar in officiële stukken. En je wilt me toch niet wijsmaken dat de Lysias-onderzoekers niet in de raadsnotulen hebben gekeken. Vooral die van het jaar 2005. Dit tekent de werkwijze van de huidige VVD: Vooral niet ingaan op de inhoud maar de boodschapper proberen te neutraliseren.

Laat maar eens horen!

Haverkamp was ook in 2005 al raadslid en hij heeft alles van zeer nabij meegemaakt. Net als Canters van de PvdA en Witteveen van de ChristenUnie.
Alledrie maakten ze deel uit van de begeleidingscommissie van het externe raadsonderzoek. Maar deze heren verkozen liever de feiten te verzwijgen.

Over populisme gesproken. In zijn radeloosheid over de afkalving van de achterban ontwikkelt de Rhedense VVD zich meer en meer als een partij die het moet hebben van nimby’s, het welbegrepen particuliere eigenbelang. Zodra een verongelijkte burger zijn vinger opsteekt komt buikspreekpop VVD in het geweer.

Het opportunisme van Haverkamp neemt zelfs komische vormen aan. De arme VVD wil graag zijn beloften waarmaken maar heeft nu maar vier zetels. En of het GBO maar even wil zorgen dat de VVD er bij de volgende verkiezingen meer krijgt. Want de VVD staat nu immers volledig achter het GBO, toch? Jaja met de VVD komt alles dik-voor-mekaar.

Hoe zit dat dan met de inbreng in de coalitie? Waar is de eigen VVD-verkeerswethouder Elsenaar mee bezig? Die zou toch met oplossngen voor de verkeersproblemen in Dieren moeten komen. Of heeft de VVD daar zelf niet zoveel vertrouwen in?

De VVD diende tijdens het debat een amendement op het raadsvoorstel (kennisnemen van de inhoud van het Lysias-rapport) in. De aanbevelingen van het Lysias-rapport moeten door griffie en college worden uitgewerkt. Da’s natuurlijk vanzelfsprekend. Het rapport heeft een aantal goede aanbevelingen waarmee de raad haar kaderstellende en controlerend rol kan versterken. Het Lysias-rapport verwijst zelfs ook naar de Tijdelijke Commissie Infratructuurprojecten.

Net als ik al deed in mei 2005. Maar als ik daar nu op wijs dan ben ik plotseling een populist.

Nou Ronnie, jongen. Dan ben ik heel graag een populist. Met ere!

Jammer dat de VVD er pas na drie jaar achterkomt dat het anders moet. Een illusie armer. Een illusie die miljoenen heeft gekost, een illusie waarvoor mensen uit hun huizen zijn gejaagd en een illusie die er voor heeft zorggedragen dat een grote groep burgers het vertrouwen in de overheid volledig heeft verloren.

En nóg probeert Haverkamp gezien zijn uitspraken de schuld op een ander te schuiven.

Puur opportunisme!