Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 13 mei 2008

Discussie woningbouw komt op stoom

De discussie over de bouwhoogten kan van start. De VVD heeft een notitie geschreven en het college van B&W heeft een startnotitie gebrouwd. Vanavond komt deze discussie aan de orde op de informatieavond.

Zoals gewoonlijk wordt de discussie al voordat ie goed en wel begonnen is vertroebeld. Er worden nu allerlei andere zaken bijgehaald.

Van de VVD moet de toekomstige bevolkingsafname erbij worden betrokken en van het college van B&W nog een heleboel meer.

Daaronder voorzetten om het streefaantal van 1100 woningen in 2010 te laten vallen. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Waarom kan dat niet samengaan? Waarom zou het een het andere uitsluiten? Een drogreden dus, om niet aan het streefgetal te voldoen. En welke kwaliteitsnormen er dan gehanteerd moeten worden is niet duidelijk. Die moeten toch duidelijk hoger liggen dan nu. Anders moet je toch die 1100 woningen bouwen. De kwaliteitsnormen voor die 1100 woningen waren immers al bekend, toch?

Ook moet er van B&W een nieuwe figuur, een “gemeentelijke bouwmeester”, komen die voor ons gaat beslissen wat wel mooi is en wat niet mooi is. Een typisch voorbeeld van regentesk denken. Dat kun je immers niet aan het domme plebs overlaten. En die bouwmeester komt dan wel bovenop de welstandscommissie wel te verstaan.

En er moeten volgens B&W ook normen komen om vast te stellen wat landelijk, dorps of halfstedelijk is.

Ik vrees dat Velp-Zuid het kind van de rekening wordt. Een alibi om heel Velp-Zuid met hoogbouw vol te stouwen. Want die wijk krijgt natuurlijk de kwalificatie “halfstedelijk” en daar zal steeds vaker tegen hoogbouw moeten worden gevochten. De hoogbouw kruipt nu al steeds verder de wijk in. Denk aan Elsweiden of de plannen voor het Lorentzhuis. Als het Lorentzhuis eenmaal gerealiseerd is dan kun je 50 meter verderop ook wel weer hoog bouwen toch? Enzovoorts, enzovoorts.

En ja hoor, we gaan weer exogeen. Nu is het de schuld van de externe factoren (bezwarenprocedures van allerlei aard) dat de woningproductie van 1100 woningen niet wordt gehaald.

Volgens B&W kan gestapelde bouw ruimtewinst opleveren. Hoe groot die winst is hangt af van de specifieke situatie. De winst zit vooral in de private buitenruimte;....

Ik zie die winst dagelijks. Waar eerst villa’s stonden met ruime tuinen daaromheen zie je nu blokken beton die iedere vierkante centimeter van die percelen (de private buitenruimte) bedekken. Is dat nou het dorpse karakter waarop B&W eerder doelde?

Er wordt nu ongeveer 2 jaar gewerkt met de belangenscan. De eerste indrukken wijzen erop dat de belangen van de betrokken partijen inderdaad helder en effectief in beeld worden gebracht. De tweeledige rol van de Raad, n.l.kaderstelling en volksvertegenwoordiging leidt nog wel eens tot onduidelijkheden. Dat geldt ook bij de beoordeling van de acceptatie van gestapelde bouw.

Da’s allemaal wel heel voorzichtig gesteld. Wat heeft die belangenscan nou echt opgeleverd? Trouwens, de kaderstellende en de volksvertegenwoordigende rol van de raad worden hier op één lijn gesteld. Daar kijk ik toch anders iets tegen aan. Volksvertegenwoordiging is de basistaak van de gemeenteraad hoor. De raad vertegenwoordigt het volk en raadsleden worden immers gekozen naar de manier waarop ze de burger vertegenwoordigen. Juist vanuit die volksvertegenwoordigende taak moeten die kaders worden gesteld. Dat mag ik althans hopen.

En de gemeente heeft ambitie. Zij zou zich kunnen onderscheiden, in aansluiting op het imago van kunst en cultuur, met het scheppen van mogelijkheden voor bijzondere architectuur. Een recent gerealiseerd project is opgenomen in een “worldatlas of contemporary architecture”. Waarom formuleren we niet de ambitie om in aanmerking te komen voor een bijzondere vermelding op het terrein van architectuur, stedenbouw of omgevingskwaliteit? Het stimuleert de creativiteit,niet zozeer in dure en prestigieuze projecten (dat is vaak niet zo moeilijk), maar juist bij goedkope woningen en bijzondere woonvormen.

Nou da’s me effe wat. We staan in de “wordlatlas of contemporary architecture”
En waarom wordt dat gebouw hier niet vermeld? Dan kunnen we allemaal een kijkje gaan nemen. Dat vind ik overigens best interessant hoor. Maar atlas of niet. Het moet allemaal wel leefbaar zijn. De Bijlmer was ook gedurfd maar er was effe vergeten dat er ook mensen in moesten wonen.

Ik vind het prima om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen maar feit is dat er nú, op dit moment, grote behoefte is aan betaalbare woonruimte. Laten we daar eerst eens aan gaan werken. Dat lijkt me het belangrijkste vraagstuk van dit moment. En laat dit niet ondersneeuwen in een (overigens zinnige) discussie over de toekomst.

En laten we dus vooral de ambitie hebben om mensen die nú op woonruimte wachten zo snel en zo goed mogelijk te helpen. En verschuil je niet achter cijfers die over twintig jaar gelden. Gebruik het niet als voorwendsel om voorlopig maar niets te doen.

Nog even uit de Woonvisie van 2004. De daarin opgesomde behoeften gelden volgens mij nog steeds.

Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat voor sommige groepen op de woningmarkt voldoende aanbod is om zichzelf te kunnen redden. Voor anderen is meer aandacht vanuit het gemeentelijk beleid gewenst om keuzemogelijkheden uit te breiden:

· de groep ouderen is nu al groot en zal in de (nabije) toekomst verder groeien. Deze groep blijft ook steeds langer zelfstandig wonen. Ouderen vragen in toenemende mate nieuwe woonvormen met aandacht voor combinaties van wonen, welzijn en zorg. Dé oudere bestaat niet, dé ‘ouderenwoning’ dus ook niet;

· voor starters op de woningmarkt zijn door een gebrek aan doorstroming en de hoge prijzen van koopwoningen in de gemeente beperkte mogelijkheden;

· gezinnen met kinderen zijn van belang voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en het draagvlak voor verenigingen, scholen en de leefbaarheid in de dorpen. Rheden biedt in beginsel voor (jonge) gezinnen een aantrekkelijk woonmilieu;

· huishoudens met een laag inkomen zijn door hun inkomen vooral aangewezen op betaalbare huurwoningen;

· voor studenten van scholen voor HBO en MBO (zoals Larenstein en Helicon Opleidingen) moeten in de nabije omgeving (Arnhem, Velp) voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn.