Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 16 mei 2008

Erratum Lysias-rapport

Mijn opmerkingen over het Lysias-rapport hebben enig effect gehad. Het is allemaal te laat maar Lysias heeft enkele correcties op het rapport doorgevoerd waaruit blijkt dat er wel degelijk een motie voor strikte controle/auditing aan de orde is geweest. Het is allemaal nog niet erg duidelijk verwoord maar het is iets.

Nog even ter herinnering:

- ik heb namens Leefbaar Rheden in mei 2005 een motie ingediend voor een strikt controleprotocol plus externe auditing van het project. Die is door de raad verworpen. Alleen GroenLinks steunde die motie.

- in november 2005 heb ik namens Leefbaar Rheden een motie ingediend voor een raadsadviseur. Die motie kreeg iets meer steun (Leefbaar Rheden, PvdA,GroenLinks, D66 en ChristenUnieOok) maar dat was niet genoeg. VVD, CDA en Gemeentebelangen torpedeerden de raadsadviseur. De opstelling van de VVD en het CDA (onze coalitiepartners) was voor ons, Leefbaar Rheden, aanleiding om uit de coalitie te stappen. Daardoor moest ook wethouder Cees Hermsen, die namens Leefbaar Rheden in het college zat, opstappen.

In het bericht Extern onderzoek: Vervormde geschiedenis kunt u een en ander nog eens nalezen, inclusief de teksten van de moties.

De correcties van Lysias komen als mosterd na de maaltijd en hebben geen effect maar ik kan me voorstellen dat de adviseurs zich ongemakkelijk voelden over de fouten in het rapport. Deze bijstelling is in ieder geval iets.

Die fouten hadden door de begeleidingscommissie van de raad uit het rapport moeten worden gehaald vóórafgaand aan publicatie. Met name Canters (PvdA), Haverkamp (VVD) en Witteveen (CU) kan dit allemaal niet zijn ontgaan. Zij hebben in 2005 uitvoerig mee-gedebatteerd en -gediscussieerd over beide moties. Maar ze vonden het wel best zo. Er moest niet teveel de nadruk worden gelegd op het feit dat de raad al enkele malen de kans om grip op het project te krijgen had laten liggen. Dat kwam bij de afhandeling van het Lysias-rapport niet in hun kraam te pas.

Onderstaand de correcties van Lysias. Ik kan op de blog geen teksten onderstrepen of doorstrepen, daarom heb ik kleuren gebruikt. De blauw gekleurde teksten zijn toegevoegd ten opzichte van het rapport; de rood gekleurde verkleind weergegeven teksten zijn vervallen.)
===========
Van: Lysias Advies
Aan: Eenieder die het aangaat
Betreft: Erratum voor rapport ‘Hard voor Dieren’ 2 april 2008
Datum: 13 mei 2008
-----------------------------------------------------------------------------------
De onderstreepte teksten zijn toegevoegd ten opzichte van het rapport; de doorgestreepte teksten vervallen.
Pagina 52 laatste alinea:
Dat is in de raad ook onderkend.Voor en vrij snel na het moment dat de BC 2005 ter goedkeuring aan de raad werd voorgelegd, is er tweemaal een motie ingediend om een externe adviseur aan te stellen, die in opdracht van de raad het project zou moeten monitoren. Zowel voor, tijdens als na vaststelling van de BC 2005 is er in de raad(scommissie) gesproken over het aanstellen van een raadsadviseur. Er zijn voorstellen gedaan om een externe adviseur en een externe financiële auditor aan te stellen. Deze voorstellen hebben het echter niet gehaald.

Pagina 23 van de bijlagen bovenaan:
Op 31 mei 2005 spreekt de gemeenteraad over de BC 2005 (agendapunt 3) en het beëindigen van de haalbaarheidsfase/overgang naar de planfase (agendapunt 9). De gemeenteraad stelt (onder geheimhouding) veel vragen over de BC. In totaal gaat het om ongeveer 350 vragen die onder geheimhouding vallen op grond van art. 25, 55 en 86 Gemeentewet en artikel 10, lid 2b Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze vragen zijn ten behoeve van de raadsvergadering beantwoord. Daarnaast is sprake van moties van GroenLinks en Leefbaar Rheden, onder andere over aanscherping van de financial control en de wijze van rapporteren en verantwoorden door het college aan de raad. Ook deze vallen onder geheimhouding. Deze moties worden niet aangenomen. De raad stemt in met de Businesscase 2005 en de SOK met 17 stemmen voor en 8 tegen. In de vergadering wordt gememoreerd dat dit een historisch moment is: ‘de raad besluit voor het eerst fundamenteel over een verdiepte ligging van spoor en een autotunnel’

Pagina 25 van de bijlagen na de tweede alinea invoegen:
Op 8 november 2005 dient Leefbaar Rheden een motie in voor het aantrekken van een raadsadviseur Hart van Dieren. Deze motie wordt verworpen.

Stuurgroep blijft arrogant

Martijn Leisink (voorzitter statenfractie D66) berichtte me dat de stuurgroep Hart van Dieren afgelopen woensdag heeft besloten om de businesscase geheim te blijven houden. De redenen daarvoor zijn me niet bekend. Misschien horen we daar later nog over.

Een idee voor een motie van de gemeenteraad om de businesscase 2005 vrij te geven?
De eerder opgegeven redenen (openbaring methodiek ProRail) geldt niet voor die busiensscase. De Rhedense VVD kan hiermee bijvoorbeeld laten zien dat ze echt achter het Dierense GBO staat.

Het publicren van informatie uit de businesscases door de stuurgroep in de verschilenverklaring, het beamen van daarvan door gedeputeerde van Haaren krijgt daardoor een extra wrange smaak. In het auditrapport van de stuurgroep en het Lysias-rapport van de Rhedense gemeenteraad wordt eveneens uitgebreid informatie uit de businesscases gebruikt.

De bestuurders hebben het echec van Hart van Dieren overleefd. Dat geeft ze weer veel moed. Ze hebben kracht geput uit de slappe houding vand gemeenteraad en provinciale staten.

Hun provocerende arrogantie kent geen grenzen.
De stuurgroep geeft hiermee de boodschap dat zij almachtig is en zelf naar believen uit die businesscases kan citeren. Kennelijk staan zij boven de wet, kunnen zij die aan hun laars lappen terwijl anderen, waaronder ik, gebonden zijn aan de geheimhouding.

Deze mensen moeten absoluut van het toneel.
Laten we daaraan blijven werken!