Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 18 mei 2008

Tafel van 10 - Verslag 29 april 2008

Het concept-verslag van de tweede bijeenkomst van de Tafel van 10 op 29 april.
De meeste namen (met uitzondering van namen van politici) heb ik vervangen door @@@@ met, waar dat niet duidelijk is, de toevoeging (TKO: rol van betrokkene in Tafel van 10).

======
Concept-Verslag van de Tafel van Tien d.d. 29 april 2008 gehouden in de Oude Plataan te Dieren

Verslag: @@@@ (TKO: notuliste)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening en vaststelling agenda

@@@@@@ (TKO: voorzitter/gespreksleider Tafel van 10) opent de vergadering om 19.40 uur en heet een ieder van harte welkom op de tweede bijeenkomst van de Tafel van 10. De deelnemers die voor het eerst aanwezig zijn, stellen zich voor. Luuk Kuiper geeft zijn nieuwe hoedanigheid aan; projectwethouder voor Hart van Dieren.
Het punt samenwerking tussen gemeente Rheden en provincie Gelderland wordt aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken

• De heer @@@@@ heeft de visie van het Hof van Dieren met een aantal wensen die zijn ingebracht, gemaild. Niet iedereen heeft dit stuk ontvangen, het wordt ter plekke aangereikt. Het is ter kennisname ingebracht en wordt tijdens de volgende bijeenkomst toegelicht. Het stuk heeft vooral betrekking op de westelijke ingang van Dieren.

• Het comité uit Ellecom heeft ook een stuk gemaild met het verzoek om een presentatie te houden tijdens een bijeenkomst van de tafel van tien. De betrokkenen uit Ellecom zijn niet uitgenodigd omdat gekozen is om alleen direct betrokkenen uit Dieren uit te nodigen. Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten waarbij de betrokkenen van Ellecom wel informatie kunnen krijgen. Er is besloten dat men geen akkoord geeft om een presentatie te laten houden door het Comite.

• Er is een brief binnengekomen van Calluna. Calluna wil graag separaat een gesprek met B&W inzake Calluna. Wanneer er vanuit Calluna onderwerpen zijn die een relatie hebben met Hart van Dieren worden deze besproken aan de Tafel van Tien

3. Verslag vorige vergadering

Tekstueel en naar aanleiding van:

• In het vorige verslag is niet vermeld wat de uitspraak van het college is over de alternatieven en hoeveel dit er zijn.

• Enkele aanwezigen vinden het verslag niet in de vorm van notulen. Wat inhoudelijk is gezegd, wordt niet teruggevonden. Geconstateerd wordt dat het uit afspraken, besluiten en conclusies bestaat, zoals tijdens de eerste bijeenkomst is afgesproken.

• In de vorige bijeenkomst is gezegd dat de provincie een knelpuntenanalyse opstelt. Men vraagt zich af wanneer men deze krijgt, zodat er richting oplossingen kan worden gedacht. De gemeente heeft de knelpuntenanalyse gereed. De knelpuntenanalyse die in het verleden door de provincie is gebruikt, wordt opnieuw gebruikt en aangevuld. Gemeente en provincie zullen beide discussiëren om de knelpuntenanalyse volledig te krijgen.

• De belangengroepen willen graag in een gelijkwaardige groep een gelijkwaardige discussie voeren.

4. Openstaande vragen

• Wat is het budget? In het verleden was er 104 miljoen beschikbaar. Er is tot nu toe 18 miljoen uitgegeven. Er is dus nog 86 miljoen over, inclusief het bedrag wat gereserveerd is voor het ecoduct. Op 14 mei is er een overleg gepland tussen gemeente, provincie en Prorail om de eindafrekening van het voorgaande project vast te stellen. In het vorige project was circa 7 miljoen gereserveerd voor het ecoduct en aanverwante ‘groene’ aspecten. Het overige geld is beschikbaar voor oplossingen, niet voor specifieke oplossingen. De oplossingen worden een punt van discussie. Men wil graag het budget behouden, maar met mogelijk nieuwe oplossingen. De gemeente heeft een beperkt budget. Het onroerend goed wat in het verleden is aangeschaft zit in de 18 miljoen van uitgegeven kosten.

• Vanuit welke kaders werken de provincie en de gemeente? Het zijn feitelijk dezelfde kaders als vorig jaar. Dit is o.a. verkeersdoorstromingen bevorderen. Er ligt een ook een structuur- en woonvisie. Er staan punten in de visies waar gebruik van gemaakt gaat worden. Als er nieuwe ideeën zijn, dan kunnen deze worden ingebracht.

• Is er een reden waarom er in de dorpsvisie geen aandacht is voor Dieren – Zuid? Er is wel aandacht voor Dieren – Zuid. Met name de bereikbaarheid en oversteekbaarheid. Dieren – Zuid heeft een beschermd dorpsgezicht. De aanwezigen van de Tafel van 10 kunnen meedenken in de visie voor Dieren – Zuid.

• Hoeveel alternatieve plannen zijn er? Er moet gefocust worden op 2 á 3 plannen waarover gediscussieerd kan worden. Er is geen concreet antwoord op hoeveel plannen er op dit moment zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden er 3 plannen/ideeën/oplossingen getoond.

• Wat zijn de effecten van de mogelijke rondweg rond Leuvenheim? De rondweg Leuvenheim zit in studie bij de provincie. Er is een aantal alternatieven bekeken. Nieuwbouw in de Hoven van Zutphen is één van de aanleidingen voor de provincie om te kijken naar een eventuele rondweg rond Leuvenheim. Er is een studie door de provincie gestart in de Stedendriehoek. Een van de leden van de belangengroep zit in die commissie. De provincie zegt dat in het sleutelproject van de IJsselsprong de rondweg meer een visie is op lange termijn. De gedeputeerde is het nog aan het bekijken.

• Wat zijn de randvoorwaarden voor de oplossingen?
Er moet duidelijkheid komen of men doorgaat met de randvoorwaarden van de 8-. De gemeente heeft aangegeven wat de kaders zijn binnen de dorpsvisie. Andere kaders zijn niet aan de orde voor het bedenken van oplossingen.

5. Presentaties / Dorpsvisie verkeer

(presentaties zijn gemaild en/of uitgedeeld)

• Presentatie door de heer @@@@; idee en visie over GBO basisplan

o Om de tunnel voorbij de Molenweg eruit te laten komen, veroorzaakt dit nog meer luchtvervuiling? Dit is een discussiepunt voor de oplossingsrichting.

o Het concept gaat vooral uit van de doorstromingen en oversteekbaarheid. Dit maakt wel uit voor leefbaarheid.

• Presentatie door de heer @@@@ (TKO: Stichting Dieren door ’t Lint); visie spoor heeft prioriteit 1.

o Het beste is om bij een spoorbak ‘op poten’ deze semi open te laten.

o Er is geen schatting van de kosten.


• Presentatie door de heer @@@@, winkelcentrum Calluna
o De winkeliers op het Callunaplein willen graag dat alle winkeliers op het Callunaplein komen.

o De heer @@@@ (TKO: Winkeliersvereniging Calluna) stelt voor geen dorpsas te maken. Men moet reëel zijn qua huisvestingskosten. Hoe de indelingsvisie is, wil meneer graag zelf met de gemeente bespreken.

o Er moeten voor dit plan weinig woningen worden afgebroken, omdat een deel van de woningen al zijn aangekocht.

Er wordt een korte pauze gehouden van 21.30 – 21.40 uur.

6. Samenwerking tussen gemeente Rheden en provincie Gelderland

Op 14 mei is er een bestuurlijk overleg tussen de gemeente, provincie en Prorail.

@@@@ – gemeente Rheden, geeft een korte toelichting over de stand van zaken:

• Dieren – West, spoor verschuiven en ecoduct aanleggen:
Er is aan de ecologen gevraagd wat hun ideeën waren over het geplande ecoduct. In de discussie is toen gezegd dat dit bestemd was voor edelherten. Men vraagt zich nu af wat het nut is en denkt na of het wel verstandig is. Tevens is er gekeken naar een ecoduct voor reeën, dassen en vossen. Dit zou kunnen worden opgelost door middel van een tunnel. Ook is er gekeken naar de kleinere diersoorten, dan kan men denken aan buizen. Er wordt op dit moment overleg gepleegd over de grootte van het diersoort. Het is een reden om te kijken naar opschuiven van de huidige weg naar het spoor. Het heeft o.a. te maken met de ambitie van Twickel en de eventuele noodzaak voor het veilig stellen van het totale budget voor Dieren.

• Harderwijkerweg:
Op dit moment is men bezig om de alternatieven voor de Harderwijkerweg te bekijken op niveaus, ontvlechten en knelpunten oplossen. Daarnaast wordt er gekeken naar overstekend verkeer van de provinciale weg. In de komende paar weken worden er keuzen gemaakt.

• Wilhelminaweg / Enkweg:
Een aandachtspunt is het verkeer dat over kan steken. Dit geldt ook voor de Enkweg. Er is op dit moment een aantal mogelijkheden bij de Enkweg, waaronder een koude kruising voor langzaam verkeer. De bedoeling is steeds een afweging te maken tussen de effecten van het al dan niet verdiept aanleggen van wegen en de bijbehorende kosten.

• Kanaalzone:
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden bij de Burgemeester Willemsestraat en een tunnel onder het spoor. Daarnaast wordt er gekeken naar de alternatieven van de oostzijde van het gebied, om daar aan te sluiten en verder de Kanaalweg op te pikken. Tevens wordt daar gedacht aan een tunnel onder het spoor.

Tevens wordt er gekeken naar het effect van verschillende oplossingen op de verbinding noord-zuid en op de interne verkeersstructuur.

7. Inhoudelijke thema’s

• Tijdens de volgende bijeenkomst wordt een presentatie met schetsen gegeven van mogelijke oplossingen en de stand van zaken.

• De ruimtelijke ontwikkeling van winkelcentrum Calluna wordt tijdens de volgende bijeenkomst ingebracht.

• De visie van het dorp wordt tijdens de volgende bijeenkomst ingebracht, om daarna verder te kijken naar oplossingen.

• Er is een stuk binnengekomen bij de gemeente over de ontwikkeling van de Kanaalzone, dit wordt tijdens de volgende bijeenkomst gedeeld met de aanwezigen.

• Prognoses treinverkeer en de komst van de Betuwelijn komt aan de orde tijdens de volgende bijeenkomst.

8. Afsluiting

De bijeenkomst van 6 mei wordt geannuleerd. De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 mei. De vierde bijeenkomst wordt gepland op 4 juni. Een definitieve uitnodiging volgt.

@@@@ (TKO: voorzitter/gespreksleider Tafel van 10) vraagt de deelnemers wat men van de bijeenkomst vonden, dit levert het volgende op:

• Blijven focussen op het spoor.

• In de 8- variant had de stedenbouwkundige invulling een grote impact op het gebied. Men heeft geen idee hoe het hiermee staat en of er gevreesd moet worden voor ongewenste grootschalige ontwikkelingen.

• De presentaties worden positief ervaren, maar hadden eigenlijk eerder aangeleverd moeten worden bij de provincie en de gemeente.

• Men wil graag weten welk gedeelte er bij de financiën van de gemeente hoort.

• De verkeerskundige en stedenbouwkundige oplossingen moet men in elkaar kunnen laten overgaan.

• Het definitieve aantal treinen dat er in de toekomst verwacht kan worden, moet bekend worden gemaakt.

• Er is begonnen aan een constructief verhaal. Er moet zowel gekeken worden naar het trein- en het verkeersprobleem.

• Van het budget van 104 miljoen is 53 miljoen van het rijk, 30 miljoen van de provincie en het overige deel van de gemeente, Stadsregio en ProRail De 53 miljoen is gekregen op basis van de 8- variant, dus daar moet hard voor gevochten worden. Het rijk kan dus ook een andere beschikking geven, maar men hoopt op 53 miljoen. Het hangt er ook vanaf hoe er wordt gelobbyd en gepresenteerd.

• Op 14 mei is er een bestuurlijk overleg. Hierin wordt onder andere besproken hoe men zo sterk mogelijk richting Den Haag kan presenteren.

• Iedere steun is welkom.

Inhoudelijke onderwerpen

(Ordening tijdens het verslag aangebracht, waarbij deelnemers aangeven dat er een onlosmakelijk verband is tussen verkeer en ruimtelijke ordening):

Verkeer
- Doorstroming en bereikbaarheid (doorstroom en afslaan van het verkeer, doorstroming bij verkeerslichten/auto versus fietsers)

- Bereikbaarheid school

- Dorpsas: haalbaarheid, werkend in relatie tot verkeer, in relatie tot de Harderwijkerweg

- Harderwijkerweg: visuele aspecten, geluid, luchtkwaliteit

- Parkeersituatie: Dieren-Noord, Dieren-Zuid en station

- Luchtvervuiling en verkeersveiligheid

Ruimtelijke ordening
- Calluna met winkelcentrum, horeca en voorzieningen = Hart van Dieren

- Verbinding Dieren-Zuid en Dieren-Noord

- Locaties en beleid ten aanzien van (industriële) werkgelegenheid

@@@@@ (TKO: voorzitter/gespreksleider Tafel van 10) sluit de vergadering om 22.25 uur.