Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 31 mei 2008

Tafel van 10 - Verslag 20 mei 2008

Het concept-verslag van de derde bijeenkomst van de Tafel van 10 op 20 mei.
Ik doe het nu eens anders. De naam van de notuliste heb ik verwijderd. Verder zijn de notulen NIET geanonimiseerd. Ik ga de notulen van de vorige vergaderingen ook in originele vorm publiceren. De Tafel van 10 is tesnlotte onderdeel van een politiek proces en het gaat over zaken die iedereen in deze gemeente aangaan. Iedere inwoner heeft er recht op te weten welke mening door wie geuit wordt. Waar dat niet in een oogopslag duidelijk is heb ik achter een naam de bijbehorende organisatie toegevoegd. Mijn aanpassingen zijn weergegeven in de kleur blauw


Notulen van de Tafel van 10 d.d. 20 mei 2008 gehouden in de Oude Plataan te Dieren.
Aanwezig: Alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd.
Verslag: @@@@@ – Allround Secretarieel Support

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, de heer Mark Waaijenberg opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom.

Niet alle deelnemers hebben de presentatie van Stichting Twickel ontvangen. Dit zal alsnog gebeuren.

De derde bijeenkomst staat gepland op 4 juni 2008. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag 29 april 2008
Inhoudelijk:
- Pagina 4, punt 6 De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) vraagt of bij de Wilhelminaweg /Enkweg een tunnel of het verdiept aanleggen van de weg nog altijd mogelijk is. De wethouder heeft aangegeven dat hierover nog geen bestuurlijke besluiten zijn genomen, die een tunnel onmogelijk maken.

- Pagina 3, punt 5; De heer Ottevanger (GBO) mist in het verslag de presentatie van de gemeente. Het verslag wordt op dit punt gewijzigd, de belangrijkste punten uit de presentatie zullen in het verslag worden opgenomen.

- Pagina 4, punt 7 De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) vraagt wanneer de ruimtelijke ontwikkeling van Calluna in de agenda aan de orde komt. Hierover wordt gesproken bij agendapunt 6.

Bij punt 7 komt de Dorpsvisie aan de orde. De heer Feitsma vindt het jammer dat hij zich hierop niet met relevante informatie heeft kunnen voorbereiden.

Naar aanleiding van:
De heer Keulen (Industriële Club Rheden) leest een brief voor van ICR over hun standpunt inzake hart van dieren na afloop van de vergadering wordt een kopie van de brief aan de aanwezigen uitgereikt.

De heer Paul (Stichting Spankerenseweg) plaatst een opmerking bij agendapunt 4, tweede aandachtspunt. Provincie en Gemeente werken vanuit dezelfde kaders als vorig jaar. Dat schept grote verwachtingen, want door die kaders voelt men zich getriggerd.
Verder merkt de heer Paul op dat de eerste presentatie over de Dorpsvisie uitgaat van doorstroom en leefbaarheid. Hij mist hierbij zijn opmerking dat de drie presentaties gemeenschappelijk hebben dat er noodzakelijk wordt geïnvesteerd in de infrastructuur in Dieren om de doorstroming te stimuleren.

De heer Ottevanger (GBO) is nieuwsgierig naar de planning van dit moment. Dat is van belang voor het aanpakken van knelpunten. Hierover wordt bij agendapunt 3 gesproken.

De heer Sevenster (Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap) stelt aan de heer Reijnders (gemeente Rheden) een vraag over de ideeën van de gemeente over het ecoduct. Tevens stelt hij de vraag of de personen die dit advies hebben opgesteld ook degenen zijn die men nu om een mening gaat vragen. Geantwoord wordt dat deze mensen (afkomstig van De Haviker Poort en St. Natuur en Landschap) betrokken zijn in adviserende zin. Met name voor de vraag: wat is er mogelijk in het gebied tussen het dorp en de provinciale weg? De vraag moet wel gesteld worden of het realiseren van een ecoduct zinvol is, want: waar worden edelherten naar toe geleid via het ecoduct? Misschien zijn ook andere mogelijkheden zinvol.
De heer Sevenster vindt het jammer dat de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap niet bij het overleg over het ecoduct betrokken is.

3. Terugmelding Bestuurlijk Overleg door wethouder Kuiper

In het bestuurlijk overleg met de Provincie is gesproken over:
- De definitieve afrekening tot en met eind 2007. Men is het eens over de cijfers. Binnenkort wordt er een schatting gemaakt van gemaakte kosten in de periode januari 2008 tot en met april 2008.

- De toekomst. De projecten “Hart van Dieren”, voorstellen voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en de Detailhandelstructuurvisie worden in samenhang bekeken. De Provincie neemt over “Hart van Dieren” geen besluit voordat de gemeente haar wensen heeft kenbaar gemaakt. Er is een nauwe samenhang tussen de ontwikkelingen die de gemeente voor ogen staan en de ontwikkelingen die de Provincie hieraan koppelt.

- Op korte termijn (tweede helft juni 2008) vindt er een overleg met het ministerie VROM plaats. Aan dit gesprek nemen vertegenwoordigers van de Provincie, de gemeente Rheden en Prorail deel. Dit gesprek moet aansluiten bij wat er in het verleden met het departement is besproken en moet zoveel mogelijk aansluiten bij de uitgangspunten die destijds zijn geformuleerd.

- Men blijft ervan uitgaan dat het mogelijk is om op 1 juli een totaalvisie gereed te hebben.

De wethouder Kuiper benadrukt dat met betrekking tot de dorpsvisie en het masterplan nog niets vastligt. De input vanuit de Tafel van Tien is van belang om het overleg met het departement te versterken.

De heer Lentink (Winkeliersvereniging Calluna) vraagt naar de koppeling tussen Calluna en de Kanaalzone. Hij krijgt het idee dat de dorpsvisie nu weer belangrijker wordt. Hebben het departement of de Provincie randvoorwaarden gesteld, dat er een dorpsvisie of masterplan zou moeten komen alvorens de bijdrage van 53 miljoen te kunnen ontvangen?

Wethouder Kuiper geeft aan dat het Rijk niet heeft gevraagd om de Dorpsvisie. Het is wel belangrijk om de samenhang voor de ontwikkeling van Dieren als geheel aan te tonen. Uit de voorstellen van gedeputeerde Verdaas is naar voren gekomen dat er samenhang moet zijn tussen de Traverse Dieren en de ontwikkeling van Dieren als geheel. Wethouder Kuiper verwacht dat er op de volgende bijeenkomst een tweede concept van de dorpsvisie ter bespreking voorligt waarin rekening is gehouden met de presentaties van vanavond. Een definitief besluit over e.e.a. wordt door de gemeenteraad genomen.

De heer Ottevanger (GBO) vindt dat de gemeente de belangengroepen onvoldoende meeneemt in haar gedachtegang. De belangengroepen beschikken niet over dezelfde informatie als de gemeente. Wethouder Kuiper geeft aan dat de informatievoorsprong van de gemeente erg klein is en is niet kleiner te maken.

De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) pleit ervoor beide projecten op een goede manier in elkaar te schuiven.

4. Vragen beantwoorden n.a.v. vorige Tafel van Tien
Alle vragen zijn in de vorige bijeenkomst voldoende beantwoord.

5. Presentatie door de Stichting Twickel en gesprek hierover
De presentatie van Stichting Twickel is toegezonden en de heer Schoemaker wil nog enkele zaken benadrukken.

Stichting Twickel is niet uit op winstbejag en heeft in dat opzicht geen belang bij de plannen. Stichting Twickel vindt de ontwikkelingen wel in algemene zin belangrijk, vooral met betrekking tot het wegverkeer en in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht.

Dat uitgangspunt, samen met enkele andere wensen (wandelbrug, verkeersluw maken van de Doesburgsedijk) heeft geresulteerd in het plaatje dat voorligt.
Stichting Twickel speelt bij de ontwikkelingen een rol op de achtergrond .

6. Presentatie Detailhandel structuurvisie en visie Kanaalzone door wethouder Elsenaar
De aanleiding voor de detailhandel structuurvisie voor het centrum van Dieren is het project Hart van Dieren. Ook een betere samenhang tussen het zuidelijke en noordelijke deel van Dieren is van belang. Uitvoerig onderzoek, discussies en enquêtes hebben geleid tot 4 modellen

1. Laissez faire. De situatie blijft zoals het is.

2 Supers plussen. Vergroting van supermarkten

3. Versterken Calluna. Versterken van het huidige winkelgebied.

4. Calluna geheel vernieuwen. De meest ingrijpende variant.

De ontwikkelingsstrategie van het college van B&W is gericht op een ambiteuze aanpak. De keuze gaat uit naar een combinatie van model 3 en 4. Winkelcentrum Calluna ligt niet in het historisch centrum en heeft daardoor niet te maken met grote verkeersdruk. Het winkelcentrum mist gezelligheid en karakter en wordt niet als een aantrekkelijk verblijfsgebied ervaren.

De visie Kanaalzone beoogt een evenwicht tussen werken en wonen.
Datgene wat gepresenteerd is moet worden gezien als een ontwikkelingsvisie en nog niet als een vast omlijnd plan.

Uit de vragen komt vooral naar voren dat de belangengroepen een achterstand ervaren in de informatieverstrekking.

Het feit dat Calluna in problemen dreigt te komen wordt gemist. De gemeente wordt opgeroepen duidelijk te zijn in het betrekken van de verkeersontwikkeling bij de plannen.

7. Presentatie gemeente door de heer Reijnders (knelpunten, oplossingsrichtingen en consequenties voor de dorpsvisie)

8. Gesprek naar aanleiding van presentatie (21.00 tot 21.45)
In zijn presentatie geeft de heer Reijnders inzicht in de uitgangssituatie m.b.t. de verkeersintensiteit, de intensiteit van het spoorwegverkeer (zowel personen- als goederenvervoer). Verder passeren 12 mogelijke oplossingen voor de grootste knelpunten de revue.

De presentatie van de heer Reijnders en de criterialijst zullen digitaal ter beschikking worden gesteld van de leden.

De berekeningen zijn gebaseerd op een referentiedocument van Prorail en zijn redelijk betrouwbaar.

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de oplossingen met het meeste effect het duurste zijn. De kosten variëren tussen de € 40 miljoen en € 90 miljoen.

Knelpunten:
- Het spoor is een groot knelpunt bij de verkeersafwikkeling.

- Het “oversteekgedrag” van leerlingen. Bij scholen moet een oplossing gezocht worden die door jongeren niet genegeerd wordt. Jongeren zijn allereerst geneigd de kortste weg te kiezen in plaats van om te fietsen.

- Ontsluiting van Dieren-Zuid (ecoduct ondergronds, verkeersluw maken Doesburgsedijk). Hierbij spelen belangen als natuurontwikkeling en belangen van mensen een rol.

Er is geen sprake van een contract tussen gemeente en Stichting Twickel als het gaat om de Doesburgsedijk. Stichting Twickel is wel betrokken bij de ontwikkelingen van de Doesburgsedijk en de gemeente heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot eventuele ontwikkelingen voor de Doesburgsedijk.
- Het verdiept aanleggen of verhogen van het spoor zijn dure oplossingen.

Oplossingsrichtingen
- Er is overleg tussen gemeente en provincie over speerpunten en haalbaarheid van de gepresenteerde mogelijke oplossingen en financiering.

- Er zijn in het verleden afspraken gemaakt met betrekking tot de kruising Kanaalweg - Burg. Willemsestraat – Zutphensestraatweg. Hiervoor is ook een budget vrijgemaakt. Dit is een apart item en hoeft derhalve niet gefinancierd te worden uit het project Hart van Dieren, aldus de heer Fischer. Dit wordt nagekeken.

- De criterialijst is een onderdeel waarop scores kunnen worden gegeven en hiermee wordt duidelijk waar de voorkeuren liggen.

- Bundeling weg en spoor draagt bij aan het herstel van het landschap.

- De Tafel van Tien vindt het belangrijk een cijfermatige onderbouwing te hebben bij de verschillende oplossingen. Dit wordt toegezegd.

Consequenties voor de dorpsvisie
De uiteindelijk gekozen verkeerskundige oplossing moet positief bijdragen aan de dorpsvisie.
De projectgroep stelt input van de Tafel van Tien zeer op prijs.

9. Pauze

10. Afspraken, terugblik en vooruitblik volgende bijeenkomst (22.00 uur)
De volgende vergadering vindt plaats op 4 juni 2008. Ter voorbereiding op de volgende vergadering ontvangen de leden:

- Dorpsvisie tweede concept.

- Cijfermatige onderbouwing bij de oplossingen (presentatie de heer Reijnders)

- Digitale versie van de presentatie van de heer Reijnders en criterialijst.

Een vijfde bijeenkomst wordt ook van belang geacht en vindt plaats op 17 of 25 juni 2008.

Agendapunten voor de vergadering van 4 juni 2008:
- Cijfermatige onderbouwing bij de oplossingen en de alternatieven.
- Verkeersdoorrekeningen

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.