Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 15 augustus 2008

Nimmer Dor en de pers

Door Bob Bouhuijs

Het is interessant om de berichtgeving over Nimmer Dor in de pers eens nader te belichten.

Zoals Theo Kooijmans terecht opmerkte, hebben de kranten de berichtgeving over de uitspraak van de Raad van State inzake de natuurbeschermingswet wat laat opgepakt. Gelderlander en het Streekjournaal publiceerden pas twee weken nadat de uitspraak was gedaan. De Regiobode heeft er zelfs nog geen aandacht aan geschonken.

Het relatief late persbericht van de gemeente is hier ongetwijfeld de reden voor. Theo Kooijmans heeft echter gelijk wanneer hij stelt dat professionele journalisten hun berichtgeving niet dienen te laten bepalen door overheidsinstanties. Een proactieve beroepshouding is daarentegen onontbeerlijk.

Het artikel in de Gelderlander is redelijk evenwichtig, al valt op dat gemeente noch Phanos de gelegenheid krijgen te reageren. Het Streekjournaal is hierin completer: een aantal belangrijke spelers wordt om commentaar gevraagd. Bovendien besteedt deze krant meer aandacht aan het geven van uitleg over de uitspraak.

Beide artikelen komen echter niet verder dan beperkte berichtgeving over de uitspraak en het weergeven van reacties van betrokkenen. Het zou interessant zijn geweest om meer journalistieke diepgang te bereiken door bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State zelf kritisch tegen het licht te houden. Mijn opmerking dat er sprake is van een ernstige juridische dwaling zou hierbij als hypothese kunnen dienen. Theo Kooijmans en wethouder Luuk Kuiper neigen er bijvoorbeeld naar om de status van het instituut op het werpen als garantie voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Mijn uitspraak trekt deze veronderstelling juist ernstig in twijfel. Indien ik gelijk zou hebben - wat volgens mij onbetwistbaar is, maar dat is hier van minder belang -, zou dit zeker nieuwswaardig zijn. Kooijmans en Kuiper hebben namelijk in die zin gelijk dat van de Raad van State verwacht mag worden dat men tot een politiek neutraal, evenwichtig en professioneel oordeel komt. Indien zonneklaar blijkt dat hiervan geen sprake is, zou dit hard nieuws zijn.

Voor een dergelijk onderzoek is het noodzakelijk niet slechts de uitspraak van de Raad aan een analyse te onderwerpen, maar eveneens de bezwaren die de advocaat bij zowel de provincie als bij de Raad heeft ingediend, alsmede de bezwaren van natuurorganisatie A7. Bovendien dient de Raad in de gelegenheid te worden gesteld te reageren op de onderzoeksresultaten. Dit vergt enige tijdinvestering, maar levert wel journalistieke berichtgeving die veel nieuwswaardiger is dan de huidige.

Met het bovenstaande wil ik eigenlijk aantonen dat ook lokale en regionale journalistiek een onderzoeksdimensie kan herbergen. Het valt me op dat lokale en regionale journalisten dit echter vaak af laten weten. Dit is spijtig, want er doen zich, zoals ik met het bovenstaande heb aangetoond, wel degelijk kansen voor.