Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 18 oktober 2008

Laat deze raad nog langer met zich sollen?

In juli kondigde de wethouder Joop Kock zware tijden aan. Rheden moest de broekriem aanhalen en bezuinigingen waren noodzakelijk. Prominent slachtoffer was de Spoornota.

Het kan verkeren. Nu nauwelijks drie maanden later mag Rheden zich weer in een aangenaam financieel zonnetje koesteren. Er is plotseling weer geld genoeg, De gemeente ontvangt 200.000 euro meer van het rijk dan ze had verwacht en de “stofkam door het gemeentehuis”door het gemeentehuis leverde ook nog een vierhonderdduizend euro op. En ti-ta-tovenaar, er zijn opeens miljoenen beschikbaar voor voor nieuwe plannen en voor 2009 wordt zelfs een overschot gerapporteerd van 1,7 miljoen euro.

Het bezuinigingsargument voor het schrappen van de Spoornota heeft dit college dus zelf onderuit gehaald. Andere argumenten heb ik nog niet gehoord.

Je zou dan ook verwachten dat de Spoornota onverkort kan worden opgesteld. Maar nee hoor. Er vloeien honderdduizenden euro’s extra naar andere projecten maar de unaniem door de raad gegeven opdracht voor het opstellen van de Spoornota wordt onder tafel geschoven. Heel merkwaardig, ook als je bedenkt dat die opdracht is het opgenomen in het coalitieakkoord en al die jaren dat we op de Spoornota wachten door het college van harte is onderschreven.

Hoe is het mogelijk dat in nauwelijks drie maanden tijd het huishoudboekje zo veranderd? In juli kwam de kadernota voor de begroting van 2009 uit. Toen werd heel hard geroepen dat Rheden er financieel slecht voorstaat. Nu is het weer "hosanna in den hoge". Waar ligt dit aan? Onkunde? Politieke manupulatie? De kadernota die in juli uitkwam is aangegrepen om zaken die dit college onwelgevallig zijn te schrappen. Dat blijkt wel uit het feit dat die spoornota nu niet terugkeert in de begroting. Ik hou het dus op manipulatie.

Verschillende fracties hebben vragen over het schrappen van de Spoornota gesteld. Steevast werd door het college geantwoord dat zij na de vakantie met een notitie over deze kwestie zou komen. Tot op heden is die notitie uitgebleven. Kennelijk is het college nu naarstig op zoek naar argumenten om die Spoornota NIET op te stellen.

Op een brief van Geen Noordtak Velp aan het college van B&W en de gemeenteraad is nog niet inhoudelijk gereageerd. Daarbij is de beantwoordingstermijn van zes weken inmiddels ruimschoots overschreden. Een brief die direct was gericht aan de raadsfracties had meer effect. Naast de vragen in de gemeenteraad hebben verschillende fracties contact met Geen Noordtak Velp opgenomen. We zullen zien wat het oplevert.

Laat deze raad nog langer met zich sollen?