Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 11 december 2008

Spoorse doorsnijdingen

De VVD zoekt naar mogelijkheden om de leefbaarheid in deze gemeente te vergroten. De partij zoekt daarvoor actief naar financiële steun. Deze keer gaat het om middelen uit een potje "Spoorse doorsnijdingen" dat onder andere kan worden ingezet voor de spoornota.

De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

-------------------------------------
Op basis van artikel 41 van het Reglement van orde wil de fractie van de VVD het college het volgende voorleggen.

Uit de decembercirculaire van het Gemeentefonds van 1 december 2008 blijkt dat het Rijk middelen beschikbaar gaat stellen voor “Spoorse doorsnijdingen”. De projecten moeten als doel hebben het opheffen of verminderen van de barrièwerking van het spoor, ook wel spoorse doorsnijding genoemd. Het kabinet heeft, via de Begroting 2009, € 141 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling is er vooral op gericht bestaande plannen op korte termijn uit te voeren. Dit sluit ook mooi aan bij de eerder door ons gestelde artikel 41 vragen over stimulering van de economie.

De fractie van de VVD is van mening dat ook delen van het spoortraject in de gemeente Rheden vallen onder de voorwaarden die het Rijk stelt om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze regeling. Wij denken dan aan de middelen die nog beschikbaar gesteld moeten worden voor de locale gevolgen van Hart van Dieren. Maar ook eventuele gevolgen van de op dit moment op te stellen spoornota zou hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Door het Rijk wordt aangegeven dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Het moment van indienen is daarom van groot belang. De maximale bijdrage is € 15 miljoen. Ook wordt in de circulaire aangegeven dat een project reeds opgenomen mag zijn in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Wij willen u dan ook de volgende vragen voorleggen:
1. Bent u met ons van mening dat de gemeente Rheden een aanvraag in moet dienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de regeling “Spoorse doorsnijdingen?

Zo ja, bent u bereid dit dan zo spoedig mogelijk op te pakken, Zo neen, waarom niet?

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk uw reactie hierop.