Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 19 februari 2009

Traverse Dieren - 100 miljoen vs. 83 miljoen

Eind vorig jaar vroegen Gedeputeerde Staten van Gelderland om een voorbereidingskrediet voor de Traverse Dieren. Dat ging niet zonder gekrakeel want een deel van het geld was al uitgegeven zonder dat Provinciale Staten daarvoor toestemming hadden gegeven. Nu is gedeputeerde Van Haaren voorzichtiger. Eind maart is dat geld, 700.000 euro, op en ze vraagt nu alvast om een extra krediet van 1,5 miljoen.

Het hele document ademt een sfeer van voorzichtigheid en behoedzaamheid. Kennelijk heeft de provincie van de fouten uit het verleden geleerd. Niet alleen van de fouten uit het recente verleden maar ook en vooral van de missers die eerder tot het Dierense drama hebben geleid.

Heel verstandig van gedeputeerde Marijke van Haaren. Die denkt vast “mij naaien ze geen oor meer aan!” Daar blijkt uit dat er in ieder geval op provinciaal niveau bestuurders zijn die bereid zijn van eerdere fouten te leren. Een positieve ontwikkeling.

Het nieuwe budget is nodig voor het opstellen van bestuursovereenkomsten met de gemeente en eventueel ook met de Stadsregio waaronder een plan van aanpak voor het vervolgtraject, een risicoscan, en nader onderzoek naar het schetsontwerp en effectenstudies. Het geld is ook nodig voor het verkrijgen van de nieuwe rijksbeschikking.

Een voorbeeldje van die voorzichtigheid betreft de rijksbeschikking. Die is in december via een motie (de motie CDA’er Van Heugten) in de Tweede kamer afgedwongen.

Die motie heeft het over het “thans voorliggende plan” waarmee variant 3A wordt bedoeld. De gedeputeerde wil zich hier niet op laten vastpinnen want als het tegenzit waardoor variant 3A niet volledig kan worden uitgevoerd dan bestaat de kans dat het rijk het geld terugvordert.

De gedeputeerde wil dus een flexibele beschikking. Het doel blijft variant 3A maar bij financiële tegenvallers wil ze, indien nodig, de mogelijkheid hebben om af te wijken van die oplossing. De provincie wil niet opnieuw overschrijdingen van de begroting. Het beschikbare budget is heilig.

Da’s zeker verstandig want de finale afrekening van het “oude” Hart van Dieren is nog niet rond. Die komt in maart. Het is dus nog niet precies bekend hoeveel er is overgebleven.

Nog belangrijker is het beschikbare budget voor de Traverse en de schatting die de provincie van de kosten voor het project . De provincie denkt dat er ongeveer 90 miljoen beschikbaar zal zijn voor het project maar raamt de kosten op totaal 100 miljoen euro.

Dat is heel wat meer dan de gemeente voor de Traverse denkt kwijt te zijn. Daar heeft men kennelijk minder van de ervaringen geleerd want die schat de kosten van de Traverse op 83 miljoen euro. Een verschil van 17 miljoen euro!

Is de gemeente opnieuw in de valkuil van te optimistische schattingen getrapt? Wordt de Dierense bevolking opnieuw iets voorgespiegeld dat niet kan worden waargemaakt? Het heeft er alle schijn van.

Een nieuwe teleurstelling kan dit gemeentebestuur zich niet veroorloven. Dat zou een geweldige afgang voor dit college én de gemeentelijke coalitiepartijen zijn. Maar in feite is het kwaad al geschied. Als er geen 100 miljoen beschikbaar is dan kan variant 3A niet worden uitgevoerd*) , althans niet volgens de provincie. En ik ben geneigd me daarbij aan te sluiten. De provincie lijkt op dit moment geloofwaardiger dan de gemeente. Tactisch ook een juiste opstelling van de provincie. Bij overschrijding krijgt de gemeente de schuld.
*) ontbrak aan tekst, toegevoegd 1-2-09 23:33

Ik neem toch aan dat de lokale coalitiepartijen, met de VVD, de PvdA en het CDA voorop, dit niet over hun kant laten gaan. Dat kunnen ze ook niet want die willen niet nog eens in zo’n horrorscenario terechtkomen.

Zeker niet met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in het vooruitzicht. Als het college het opnieuw gaat verklungelen dan kunnen ze die verkiezingen wel vergeten. De coalitiepartijen zullen dus zelf het college van B&W stevig aan de tand gaan voelen en desnoods wethouders naar huis sturen. En voor de oppositiepartijen is het “spekkie voor het bekkie”.

Aan het werk raadsleden! Waar blijft die raadsadviseur voor de Traverse trouwens? Is die al actief?

De gedeputeerde waarschuwt ook voor optimisme in de tijdsplanning. Volgens haar is vertraging tot laat in het najaar van 2009 niet volledig uitgesloten. De looptijd van de activiteiten (de plannenmakerij) is daarom “veiligheidshalve” gesteld op de periode april 2009 tot en met eind maart 2010.

Strategie? Tactiek? Ik weet ‘t niet zeker maar ik vermoed het wel. Dat valt in de laatste maanden samen met de verkiezingstijd en hiermee wordt de gemeente dus extra onder druk gezet. Als de gemeente netjes met de provincie meewerkt dan komen de resultaten natuurlijk pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart 2010. Trouwens ook een mooie kluif voor de oppositiepartijen in provinciale staten en de Rhedense gemeenteraad. Die zullen, als ze verstandig zijn, eisen dat de plannen vóór die verkiezingen op tafel komen.

Met dit provinciale voorstel komt het geharrewar tussen gemeente en provincie tot een voorlopige ontknoping. Dat er stevige onenigheid is geweest kunt u van me aannemen. Een sterke aanwijzing daarvoor vormt bijlage 2 dat bij het voorstel is gevoegd. Daarin staan de afspraken opgesomd die tijdens een bestuurlijk overleg op 10 februari tussen gemeente en provincie zijn gemaakt. Er moest een doorbraak geforceerd worden. De persoonlijke aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin en de burgemeester van Rheden is een indicatie van de ernst van de zaak. Die zaten daar echt niet voor Jan met de korte achternaam. En of de afwezigheid van zowel gemeentesecretaris als de huidige projectleider toeval was weet ik niet maar het is wel opvallend.

De gemeente heeft in ieder geval één concessie weten los te peuteren. Voor de bestuursovereenkomst zal een externe projectleider worden aangetrokken. Nou maar hopen dat die ook echt onafhankelijk kan opereren.

Onderstaand het volledige voorstel, inclusief de bijlagen. Klik op een afbeelding om te vergroten.