Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 27 februari 2009

Het Traverse-moeras (2)

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Geen Noordtak Velp - Informatiekrant Februari 2009

Hoewel het nog rustig lijkt rondom het spoor, zijn weer veel belangengroepen langs het spoor actief geworden. Dat gebeurt niet voor niets. Op allerlei fronten worden plannen gemaakt om het spoor te verbeteren ten gunste van het goederenvervoer over het bestaand spoor, waarbij vroegere afspraken en verwachtingen vergeten schijnen te zijn.

Zo is het aantal van maximaal 21 goederentreinen per dag al geen uitgangspunt meer. Men denkt aan veel meer goederentreinen na 2015. Daarnaast zal men voor 2020 geen aanzet geven tot het maken van een studie voor een nieuwe noordtak van de Betuwelijn. Redenen te meer, om eventueel samen met andere belangengroepen onze stem te laten horen. Dit zowel op locaal niveau als naar de Provincie of het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Samen sta je sterk richting de gemeente Rheden maar ook richting Den Haag.

Ook trachten we de gemeentes meer te laten samenwerken. Zo staan ook zij sterker richting onze landelijke overheid.

Inmiddels hebben we in de krant kunnen lezen, dat ondanks de recessie er meer goederentreinen over de Betuwelijn zullen gaan rijden en dus mogelijk ook over het spoor in Velp.

In deze informatiekrant kunt u het een en ander lezen over de spoornota van onze gemeente Rheden en de contacten die er nu zijn.

Inmiddels is er een intensief contact met een actieve belangengroep in Arnhem.
In Dieren is een bijeenkomst geweest, waar Railcargo ons iets vertelde over het goederentransport over het spoor. Binnenkort verschijnt hierover nog een verslag.

Onze inzet op dit moment is van groot belang en alleen met elkaar kunnen we iets bereiken. Het is belangrijk, dat we kunnen spreken namens alle bewoners in de nabijheid van het spoor. Daarom zal deze informatiekrant huis aan huis langs het spoor en de nabije omgeving verspreid worden en we vragen iedereen die nog geen lid is van onze vereniging, om lid te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het overmaken van € 7,50 op gironummer 5138827 t.n.v. Geen Noordtak Velp te Velp. Onze leden vragen wij ook om dit bedrag ten behoeve van de contributie 2009 over te maken.

Spoornota
De gemeente heeft als aanzet tot de discussie over de spoornota een “Brief over de infrastructuur” naar de gemeenteraad gestuurd.

Uit die brief spreekt een onthutsend laag ambitieniveau. De gemeente ziet zichzelf in een afwachtende rol die zich voornamelijk beperkt tot “meepraten”. Andere partijen, vooral ProRail, ziet zij als “beslissers”. Teleurgesteld door deze opstelling van de gemeente hebben wij onze mening over die brief aan het college en de raad gezonden.

Voor zaken als gevelsanering, geluid- en trillingshinder, aantal overwegen, de te verwachten hoeveelheid treinen, gevaarlijke stoffen enz. gaat de gemeente volledig af op ProRail of VROM terwijl zij daar zelf een actieve rol in zou kunnen en moeten spelen. Er wordt ook met geen woord gerept over recente planstudies waarin wordt gesproken over 46 en mogelijk zelfs nog veel meer goederentreinen per dag op de IJssellijn (Arnhem-Zutphen). Ook het voorstel van de gemeente Arnhem om een goederenspoor om de zuidkant van Arnhem en Velp heen te leiden en tussen Velp en Rheden aan te sluiten op de IJssellijn komt niet aan de orde. Afstemming met andere overheden komt in de brief al helemaal niet aan bod. Terwijl die samenwerking broodnodig is. Samen sta je sterk naar Den Haag. Maar daar is politieke wil voor nodig.

Wij beklaagden ons ook over het uitblijven van een reactie van de gemeente op eerdere brieven en op het eerde beloofde overleg met de wethouder. Dat hielp en een eerste stap voor nader contact met de gemeente is intussen gezet.

Na lezing van onze brief heeft de fractievoorzitter van de VVD een gesprek met de wethouder geregeld. Samen met de voorzitter van Tijdelijke Aftakking Katastrofaal (platform voor het spoor in Rheden) heeft Gerard de Kuijper een eerste afstemming gehad met de wethouder en de ambtenaar voor spoorzaken. De goede wil tot samenwerking en inschakeling van de belangengroepen blijkt aanwezig te zijn. Er is afgesproken om elkaar te informeren over alle spoorzaken en als daar behoefte aan is met elkaar te overleggen.

De “Brief over de spoorinfrastructuur” van B&W komt in februari aan de orde in de gemeenteraad. Wij hopen dat de gemeente daarna serieus met de spoornota aan de slag gaat.

Samenwerking
Er zijn plannen om de IJssellijn in de nabije toekomst veel intensiever te gaan gebruiken. En dan hebben we het niet over één of twee treinen. Er zullen tientallen goederentreinen méér dan nu over ons spoor denderen. Ook het reizigersvervoer wordt uitgebreid.

Daarom zoekt GNV ook de samenwerking met andere spoorgroepen in de regio. GNV-bestuurslid Theo Kooijmans heeft inmiddels al enkele keren overlegd met het “Platform Wijken – Sporen in Arnhem”. In dat platform is een tiental wijken langs het Arnhemse spoor vertegenwoordigd. Bij dat overleg is ook TAK (Tijdelijke Aftakking Katastrofaal) en RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) aangehaakt. TAK is het platform voor spooroverleg door belangengroepen in de gemeente Rheden, RONA is een spooroverleg voor de hele noordelijke aftakking. Henk Derks uit De Steeg is voorzitter van zowel TAK als RONA.

Ons gezamenlijke doel is bewustwording en activering van alle overheden langs de IJssellijn. Gemeenten, de provincies en stadsregio’s moeten meer samenwerken en afstemmen. Plannen om die overheden tot samenwerking te stimuleren zijn in de maak.

Basisnet Spoor
Eind januari bezocht Theo Kooijmans een informatiebijeenkomst over het Basisnet Spoor in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het project Basisnet Spoor is opgezet ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het project onderzoekt knelpunten op het spoorwegnet (het Basisnet), stelt maatregelen voor en definieert eisen en regels waaraan alle belanghebbende partijen zoals spoorbeheerders, railvervoerders en gemeenten langs het spoor moeten voldoen. Dit Basisnet-plan moet eind 2009 klaar zijn. De uitkomsten worden in wettelijke regelingen vastgelegd. In 2011 wordt het Basisnet dan operationeel.

De IJssellijn, de spoorlijn tussen Arnhem en Zutphen, valt onder dat basisnet. De belofte dat er maximaal 21 goederentreinen per dag over ons spoor zullen komen kunnen we vergeten. Er worden nu prognoses afgegeven van 50 – 70 treinen per dag.

Voor ons in Velp en Rheden is het dus van het grootste belang dat we de ontwikkelingen rond dat basisnet nauwlettend volgen. Op de website van GNV zullen we de komende tijd eveneens aandacht aan deze materie schenken.

De bijeenkomst ging nu dus niet over het aantal goederentreinen maar over de gevaarlijke stoffen die door die treinen vervoerd (gaan) worden. Dat levert knelpunten en risico’s. Als men zo’n risicogrens overschrijdt,dan mag er bijv. niet langs het spoor worden gebouwd of moeten extra beschermende maatregelen worden genomen.

Op de conferentie vertelden sprekers van de overheid, railvervoerders, chemische industrie en spoorwegbeheer over hun belangen en over veiligheidsmaatregelen.

Er waren enkele honderden mensen, voornamelijk ambtenaren, op de bijeenkomst af gekomen. Zijdelings werd er veel geklaagd over geringe belangstelling van de lagere overheden voor de ontwikkelingen rond het spoor.

Het is onbekend of er ook een vertegenwoordiger van de gemeente Rheden aanwezig was. Vanuit Rheden was wel Henk Derks van Tijdelijke Aftakking Katastrofaal (TAK) aanwezig. In platform TAK overleggen verschillende belangengroepen uit de gemeente Rheden waaronder Geen Noordtak Velp over het spoor.

Van het totale transport van gevaarlijke stoffen neemt op dit moment het spoor 2%-3% voor haar rekening. Dat lijkt niet veel. Maar dat is altijd nog goed voor 3,7 miljoen ton per jaar. Dat zijn zo’n 75.000 wagons. Dit aantal zal toenemen tot rond de 160.000 wagons in 2020.

Nog meer cijfers:
• 10% van de goederen per spoor bestaat uit gevaarlijke stoffen (2005)
• Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor groeit met 6% per jaar
• 25% van de goederentreinen vervoeren gevaarlijke stoffen.
• In 2015-2020 zal 50% van de goederentreinen gevaarlijke stoffen vervoeren

Op onze vragen over eerdere beloften van de toenmalige minister Netelenbos en over de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die wij op ons spoor kunnen verwachten werd door een van de sprekers geïrriteerd gereageerd. Het had toch wel een positief effect.

In de pauze en na afloop werd Theo benaderd door diverse andere congresbezoekers waaronder enkele hoge ambtenaren van het ministerie van V&W en vertegenwoordigers van een van de vervoerders. Die waren allen positief geïnteresseerd in de activiteiten van Geen Noordtak Velp. Deze contacten kunnen ons zeker nog van pas komen.

Van de penningmeester.
Zoals u ongetwijfeld eerder in deze informatiekrant hebt kunnen lezen hebben de voorzitters van TAK en GNV een eerste gesprek gehad op het Rhedense gemeentehuis met de betrokken autoriteiten.

Een mooi moment om weer eens na te gaan denken over ludieke acties langs het spoor om zo de druk op de ketel te houden en om te laten merken, dat we er (nog steeds) zijn.

Zulke acties kosten geld en hoewel de financiële situatie van GNV er niet direct om vraagt, toch een verzoek: Hoewel het jaar pas een maand oud is, denkt u s.v.p. aan uw contributie voor het jaar 2009.

De contributie bedraagt € 7,50 voor het jaar 2009.

Ook degenen die nog geen lid zijn, kunnen lid worden door dit bedrag over te maken op postbank/gironummer 5138827 met daarbij de vermelding “nieuw lid” of zich schriftelijk aan te melden bij onze secretaris (zie de noot onderaan deze tekst).

Verder nieuws
• Naast geluid- en trillingshinder hebben bewoners langs het spoor ook hinder van aanslag van slijpsel, veroorzaakt door treinen, op de ramen en het houtwerk en ook op auto’s. Deze aanslag is met de normale wasmiddelen moeilijk te verwijderen.
ProRail informeerde ons, dat deze aanslag gemakkelijk te verwijderen is met het product ”Smart (Car) Wash”. De leverancier hiervan woont in Huissen.( Doormanstraat 19).

• Binnenkort begint men met de gevelsanering van de woningen aan de Zuider Parallelweg. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

• Sinds enige tijd rijden er nieuwe personentreinen over dit spoor. Wij zijn erg benieuwd, hoe u het geluid van deze trein “de sprinter” ervaart. Ervaart u deze trein als stiller in vergelijk met de andere personentreinen, of vindt u, dat deze trein meer lawaai maakt? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Die kunt u schriftelijk geven op het adres van het secretariaat of per e-mail naar de voorzitter. (zie onderstaand)

Noot: Bovenstaande tekst is op enkele plaatsen licht aangepast om hem beter geschikt te maken te maken voor deze weblog. U kunt de volledige Informatiekrant downloaden van de website van Geen Noordtak Velp. Daarin vindt u onder andere de contactgegevens die u kunt gebruiken om u op te geven als nieuw lid en om naar de voorzitter van Geen Noordtak Velp te reageren op de informatiekrant.
Klik hier om naar de downloadpagina van Geen Noordtak Velp te gaan.